2010–2019
Mga Kausaban aron sa Paglig-on sa Kabatan-onan
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Mga Kausaban aron sa Paglig-on sa Kabatan-onan

Mas daghang batan-ong mga lalaki ug babaye ang magmalampuson niini nga hagit ug magpabilin sa dalan sa pakigsaad tungod niining gipanghingusgan nga pagtutok diha sa atong kabatan-onan.

Salamat, minahal nga Presidente Nelson, nianang makalipay nga mapahayagong giya kalabut sa mga saksi sa mga bunyag ug sa direksyon nga imong gihangyo nga among ipaambit aron sa pagtabang sa paglig-on sa kabatan-onan ug sa pagpalambo sa ilang sagradong potensyal.

Sa dili pa nako ipaambit kadto nga mga kausaban, among ipahayag ang among kinasingkasing nga pagdayeg sa talagsaong paagi nga miresponde ang mga miyembro sa mga kalamboan sa nagpadayon nga Pagpahiuli sa ebanghelyo. Sama sa gisugyot ni Presidente Nelson sa miaging tuig, gitumar na ninyo ang inyong bitamina!1

Malipayon kamong nagtuon sa Dali, Sunod Kanako diha sa panimalay.2 Miresponde usab kamo sa mga kausaban diha sa simbahan. Ang mga sakop sa elders quorum ug mga sister sa Relief Society naghiusa sa paghimo sa buhat sa kaluwasan.3

Naghingapin ang among pasalamat.4 Ilabi na kaming nagpasalamat nga ang atong kabatan-onan padayon nga nagpabiling lig-on ug matinud-anon.

Ang atong kabatan-onan nagpuyo sa makahinam apan mahagiton usab nga panahon. Nanghinobra ang mga kapilian. Usa ka ehemplo: ang modernong smartphone naghatag og access sa importante kaayo ug makapadasig nga impormasyon, lakip ang family history ug ang balaan nga mga kasulatan. Sa laing bahin, naglakip kini og mga binuang, imoralidad, ug dautan nga dili dayon makita kaniadto.

Come Follow Me Family Study
Philippines: Youth Activity

Aron matabangan ang atong kabatan-onan sa pagnabigar niining makalibog nga kapilian, ang Simbahan miandam og tulo ka laglum ug malukpanon nga mga inisyatibo. Una, ang kurikulum gilig-on ug gipalapdan ngadto sa panimalay. Ikaduha, usa ka programa sa kabataan ug kabatan-onan nga naglakip og makahinam nga mga kalihokan ug personal nga kalamboan gipresentar niadto lang Dominggo ni Presidente Russell M. Nelson, Presidente M. Russell Ballard, ug sa Kinatibuk-ang Opisyales. Ang ikatulo nga inisyatibo mao ang mga kausaban sa organisasyon aron ang kabatan-onan matutukan sa mas makahuluganong paagi sa atong mga bishop ug ubang mga lider. Kini nga pagtutok kinahanglang gamhanan sa espirituhanong paagi ug motabang sa atong kabatan-onan nga mahimong batalyon sa kabatan-onan nga gihangyo ni Presidente Nelson nga sila mamahimo.

Konektado nga mga Sundanan

Kini nga mga paningkamot, apil niadtong gipahibalo sa milabay nga pipila ka tuig, dili nagtinagsa nga mga kausaban. Ang matag usa sa mga kausaban importante nga bahin sa konektado nga sundanan aron sa pagpanalangin sa mga Santos ug sa pag-andam nila sa pagsugat sa Dios.

Ang usa ka bahin sa sundanan adunay kalabutan sa nagtubo nga henerasyon. Ang atong kabatan-onan gihangyo sa pagdawat og dugang nga indibidwal nga responsibilidad sa mas batan-ong edad—diin ang mga ginikanan ug mga lider dili mobuhat sa unsay mabuhat sa kabatan-onan alang sa ilang kaugalingon.5

Pahibalo

Karon mopahibalo kami og mga kausaban sa organisasyon alang sa kabatan-onan diha sa ward ug stake nga mga lebel. Sama sa gipasabut ni Presidente Nelson, si Sister Bonnie H. Cordon mohisgot sa mga kausaban alang sa batan-ong mga babaye karong gabhiona. Usa ka katuyoan sa mga kausaban nga akong hisgutan karon mao ang paglig-on sa mga naghupot sa Aaronic nga Pagkapari, mga korum, ug mga kapangulohan sa korum. Kini nga mga kausaban mopahiangay sa atong binuhatan ngadto sa Doktrina ug mga Pakigsaad 107:15, diin mabasa nga, “Ang kaobispohan mao ang kapangulohan niini [nga Aaronic] nga pagkapari, ug naghupot sa mga yawe sa sama nga pagtugot.”

Usa sa mga katungdanan sa bishop sumala sa kasulatan mao ang pagdumala sa mga priest ug paglingkod sa konseho uban kanila, pagtudlo kanila sa mga katungdanan sa ilang buhatan.6 Agig dugang, ang unang magtatambag sa bishopric adunay pihong responsibilidad alang sa mga teacher ug ang ikaduhang magtatambag alang sa mga deacon.

Tungod niini, aron mapahiangay niini nga pinadayag sa Doktrina ug mga Pakigsaad, ang mga kapangulohan sa Young Men sa lebel sa ward hunungon na. Kining matinud-anong kaigsoonan daghan kaayo og nahimong maayo, ug ato silang pasalamatan.

Atong paglaum nga ang mga bishopric mohatag og dakong gibug-aton ug pagtutok sa mga responsibilidad sa pagkapari sa batan-ong mga lalaki ug motabang kanila sa ilang mga katungdanan sa korum. Ang makahimo nga mga hamtong nga tigtambag sa Young Men tawagon aron sa pagtabang sa mga kapangulohan sa korum sa Aaronic nga Pagkapari ug sa bishopric sa ilang mga katungdanan.7 Masaligon kita nga mas daghang batan-ong mga lalaki ug babaye ang magmalampuson niini nga hagit ug magpabilin sa dalan sa pakigsaad tungod niining gipanghingusgan nga pagtutok diha sa atong kabatan-onan.

Sa dinasig nga sundanan sa Ginoo, ang bishop adunay responsibilidad alang sa tanan diha sa ward. Siya mopanalangin sa mga ginikanan sa kabatan-onan ingon man usab sa kabatan-onan. Usa ka bishop nakakaplag nga samtang mitambag siya sa usa ka batan-ong lalaki nga nanlimbasug sa pornograpiya, makatabang lamang siya sa paghinulsol sa batan-ong lalaki sa samang higayon nga mitabang siya sa mga ginikanan sa pagtubag uban sa gugma ug pagsabut. Ang pagkaayo sa batan-ong lalaki usa ka pagkaayo alang sa iyang pamilya ug nahimong posible pinaagi sa bishop nga milihok alang sa tibuok pamilya. Ang batan-ong lalaki karon nahimo na nga takus nga tighupot sa Melchizedek nga Pagkapari ug full-time nga misyonaryo.

Sama sa gisugyot niini nga istorya, kini nga mga kausaban:

  • Motabang sa mga bishop ug sa ilang mga magtatambag nga tutokan ang ilang labing importanting mga responsibilidad sa kabatan-onan ug sa kabataan sa Primary.

  • Mobutang sa gahum ug katungdanan sa Aaronic nga Pagkapari diha sa sentro sa personal nga kinabuhi ug mga tumong sa matag batan-ong lalaki.

Kini nga mga kausaban usab:

  • Mohatag og gibug-aton sa mga responsibilidad sa mga kapangulohan sa mga korum sa Aaronic nga Pagkapari ug sa paagi nga direkta silang mo-report sa bishopric.

  • Modasig sa hamtong nga mga lider sa pagtabang ug pag-mentor sa mga kapangulohan sa mga korum sa Aaronic nga Pagkapari sa pagpalambo sa gahum ug awtoridad sa ilang katungdanan.

Sama sa gihisgutan, kini nga mga kausaban wala mopaminos sa responsibilidad sa mga bishopric ngadto sa batan-ong mga babaye. Sama sa bag-o lang nga gitudlo ni Presidente Nelson, “Ang una ug importante nga responsibilidad [sa bishop] mao ang pag-atiman sa batan-ong mga lalaki ug sa batan-ong mga babaye sa iyang ward.”8

Unsaon man pagtuman niini nga responsibilidad sa atong pinalangga ug kugihan nga mga bishop? Sama sa inyong mahinumduman, niadtong 2018 ang mga korum sa Melchizedek nga Pagkapari giusab aron mas makatrabaho og maayo uban sa mga Relief Society aron ang mga elders quorum ug mga Relief Society, ubos sa direksyon sa bishop, motabang sa pag-abaga sa importanting mga responsibilidad nga kaniadto mokuha og maayo sa iyang panahon. Kini nga mga responsibilidad naglakip sa misyonaryo nga buhat ug buhat sa templo ug family history diha sa ward9—ingon man sa kadaghanan sa pagpangalagad sa mga miyembro sa ward.

2019 October General Conference

Ang bishop dili mahimo nga modelegar sa ubang mga responsibilidad, sama sa paglig-on sa kabatan-onan, pagkahimong komon nga maghuhukom, pag-atiman niadtong nanginahanglan, ug pagdumala sa pinansyal ug temporal nga mga kalihokan. Hinoon, mas diyutay kini kay sa atong nasabtan sa nangagi. Sama sa gipasabut ni Elder Jeffrey R. Holland sa miaging tuig dihang gipahibalo ang mga kausaban sa mga korum sa Melchizedek nga Pagkapari: “Ang bishop magpabilin, siyempre, nga tigdumalang high priest sa iyang ward. Kining bag-ong istraktura [sa mga elders quorum ug mga Relief Society] magtugot niya sa pagdumala sa buhat sa Melchizedek nga Pagkapari ug Relief Society nga dili na siyay mobuhat sa buluhaton sa bisan hain niadto nga mga organisasyon.10

Sama pananglit, ang presidente sa Relief Society ug presidente sa elders quorum, sama sa gisangun, mahimong moangkon og mas dakong tahas sa pagpakigtambag sa mga hamtong—ingon man ang presidente sa Young Women sa pagpakigtambag sa batan-ong mga babaye. Samtang ang bishop lamang ang makaserbisyo isip komon nga maghuhukom, kining ubang mga lider may katungod usab sa pagpadayag gikan sa langit aron sa pagtabang sa mga hagit nga wala magkinahanglan og komon nga maghuhukom o naglakip og pagpang-abuso sa bisan unsang matang.11

Wala kana magpasabut nga ang batan-ong babaye dili makig-istorya sa bishop o sa iyang mga ginikanan. Ang ilang gitutukan mao ang kabatan-onan! Apan nagpasabut kini nga ang lider sa Young Women tingali maoy labing makatubag sa mga panginahanglan sa usa ka batan-ong babaye. Ang bishopric nagpakabana usab sa batan-ong mga babaye sama sa batan-ong mga lalaki, apan atong giila ang kalig-on nga nagagikan sa pagkaadunay lig-on, aktibong naapil, ug nakatutok nga mga lider sa Young Women kinsa nagmahal ug naggiya, dili mohulip sa mga tahas sa mga kapangulohan sa klase apan nagtabang sa kabatan-onan nga magmalampuson niana nga mga tahas.

Si Sister Cordon mopaambit og dugang nga makahinam nga mga kausaban alang sa batan-ong mga babaye karong gabhiona. Ako, hinoon, mopahibalo nga ang mga presidente sa Young Women sa ward mo-report na karon ug direktang magpakitambag sa bishop sa ward. Kaniadto, kini nga buluhaton mahimong idelegar ngadto sa usa ka magtatambag, apan sugod karon, ang batan-ong mga babaye direkta na nga responsibilidad sa tawo nga naghupot sa pangdumala nga mga yawe alang sa ward. Ang presidente sa Relief Society mopadayon sa direkta nga pag-report ngadto sa bishop.12

Sa kinatibuk-an ug sa stake nga mga lebel, mopadayon kita sa pagbaton og mga kapangulohan sa Young Men. Sa lebel sa stake, usa ka high councilor ang mahimong presidente sa Young Men13 ug, uban sa mga high councilor nga gisangunan sa Young Women ug Primary, mahimong kabahin sa Aaronic Priesthood–Young Women nga komiteba sa stake. Kini nga kaigsoonan makigtambayayong sa kapangulohan sa Young Women sa stake dinhi niini nga komiteba. Uban sa usa ka magtatambag sa presidente sa stake nga maoy mangulo, kini nga komiteba adunay dugang nga importansya tungod kay daghan sa mga programa ug mga kalihokan sa bag-ong Kabataan ug Kabatan-onan nga inisyatibo anaa sa lebel sa stake.

Kini nga mga high councilor, ubos sa direksyon sa kapangulohan sa stake, magsilbing usa ka kapanguhaan sa bishop ug mga korum sa Aaronic nga Pagkapari sa paagi nga susama sa serbisyo nga gihatag sa mga high councilor ngadto sa mga elders quorum sa ward.

Sa usa ka konektadong butang, laing high councilor ang moserbisyo isip presidente sa Sunday School sa stake ug, kon gikinahanglan, mahimong moserbisyo diha sa Aaronic Priesthood–Young Women nga komiteba sa stake.14

Ang dugang nga mga kausaban sa organisasyon dugang nga ipasabut sa impormasyon nga ipadala ngadto sa mga lider. Kini nga mga kausaban naglakip sa:

  • Ang miting sa bishopric youth commitee pulihan sa ward youth council.

  • Ang pulong nga “Mutual” dili na gamiton ug mahimong “mga kalihokan sa Young Women,” “mga kalihokan sa korum sa Aaronic nga Pagkapari,” o “mga kalihokan sa kabatan-onan,” nga ipahigayon matag semana kon mahimo.

  • Ang badyet sa ward alang sa mga kalihokan sa kabatan-onan bahinon sa makiangayong paagi tali sa batan-ong mga lalaki ug batan-ong mga babaye sumala sa gidaghanon sa kabatan-onan sa matag organisasyon. Ang igo nga kantidad andamon alang sa mga kalihokan sa Primary.

  • Sa tanang lebel—ward, stake, ug sa kinatibuk-an—atong gamiton ang termino nga “organisasyon” imbis ang termino nga “auxiliary.” Kadtong nangulo sa mga organisasyon sa Kinatibuk-ang Relief Society, Young Women, Young Men, Primary, ug Sunday School pagailhon isip “Kinatibuk-ang Opisyales.” Kadtong mangulo sa mga organisasyon sa mga lebel sa ward ug stake pagailhon isip “opisyales sa ward” ug “opisyales stake.”15

Ang mga kausaban nga gipahibalo karon mahimong sugdan sa higayon nga andam na ang mga branch, mga ward, mga district, ug mga stake apan kinahanglang naplastar na pagka-Enero 1, 2020. Kini nga mga kausaban, kon ihiusa ug itipon sa nangagi nga mga kausaban, nagrepresentar og espiritwal ug organisasyon nga paningkamot nga nahisubay sa doktrina sa pagpanalangin ug paglig-on sa matag lalaki, babaye, batan-on, ug bata, nagtabang sa matag usa sa pagsunod sa ehemplo sa atong Manluluwas, si Jesukristo, samtang naglambo kita diha sa dalan sa pakigsaad.

Minahal nga kaigsoonan, mosaad ug mopamatuod ko nga kining komprehensibo nga mga kausaban, ubos sa direksyon sa dinasig nga presidente ug propeta, si Russell M. Nelson, mohatag og gahum ug mopalig-on sa matag miyembro sa Simbahan. Ang atong kabatan-onan makapalambo og mas dakong pagtuo diha sa Manluluwas, mapanalipdan gikan sa mga tintasyon sa kaaway, ug mobarug nga andam sa pagsugat sa mga hagit sa kinabuhi. Sa sagradong ngalan ni Jesukristo, amen.