2010–2019
Magpas-an sa Atong Krus
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Magpas-an sa Atong Krus

Ang pagpas-an sa inyong kaugalingong mga krus ug pagsunod sa Manluluwas nagpasabut sa pagpadayon sa pagtuo diha sa dalan sa Ginoo ug dili magpadala sa kalibutanong mga kinaiya.

Minahal nga kaigsoonan, nakadawat kita og talagsaong mga pagtulun-an gikan sa atong mga lider atol niining miaging duha ka adlaw. Mopamatuod ko kaninyo nga kon kita maningkamot sa paggamit niining dinasig ug tukma sa panahon nga mga pagtulun-an sa atong kinabuhi, ang Ginoo, pinaagi sa Iyang grasya, motabang sa matag usa nato sa pagpas-an sa atong krus ug mohimo sa atong luwan nga magaan.1

Samtang diha sa duol sa Caesarea Filipe, ang Manluluwas mipadayag ngadto sa Iyang mga disipulo unsay Iyang antuson sa mga kamot sa mga anciano, mga punoang sacerdote, ug mga escriba didto sa Jerusalem. Siya piho nga mitudlo kanila mahitungod sa Iyang kamatayon ug mahimayaong Pagkabanhaw.2 Nianang panahona, ang Iyang mga disipulo wala makasabut sa hingpit sa Iyang balaang misyon sa yuta. Si Pedro mismo, sa dihang nakadungog siya unsay gisulti sa Manluluwas, midala Niya sa daplin ug mibadlong Kaniya, nag-ingon, “Pahilayo kana, Ginoo! Dili gayud kana mahitabo kanimo.”3

Aron sa pagtabang sa Iyang mga disipulo nga makasabut nga ang debosyon ngadto sa Iyang buhat naglakip sa pagtugyan ug pag-antus, ang Manluluwas mainitong mipahayag:

“Kon adunay buot mosunod kanako, kinahanglan magdumili siya sa iyang kaugalingon, ug magpas-an sa iyang krus, ug magsunod kanako.

“Kay bisan kinsa nga buot magpatunhay sa iyang kinabuhi mawagtangan hinoon siya niini; ug bisan kinsa nga magawagtang sa iyang kinabuhi tungod kanako makakaplag siya niini.

“Kay unsa may kapuslanan alang sa usa ka tawo, kon maangkon niya ang tibuok kalibutan nga pagapildihan sa iyang kinabuhi? O unsa may ikahatag sa tawo nga arang ikabawi niya sa iyang kinabuhi?”4

Pinaagi niini nga pamahayag, ang Manluluwas mipahimug-at nga ang tanan kinsa andam nga mosunod Kaniya kinahanglang magdumili siya sa ilang kaugalingon ug magpugong sa ilang tinguha, mga gana, ug mga pasyon, magsakripisyo sa tanan, bisan ang kinabuhi mismo kon gikinahanglan, hingpit nga manunuton ngadto sa kabubut-on sa Amahan—sama sa Iyang gibuhat.5 Kini, sa pagkatinuod, ang bili nga bayran alang sa kaluwasan sa usa ka kalag. Tuyo ni Jesus ug pinasumbingay migamit sa simbolo sa krus sa pagtabang sa Iyang mga disipulo nga mas makasabut unsay tinuod nga kahulugan sa sakripisyo ug debosyon sa kawsa sa Ginoo. Ang imahe sa krus nahibaloan gyud sa Iyang mga disipulo ug sa mga lumulupyo sa Gingharian sa Roma tungod kay ang mga taga-Roma mopugos sa mga biktima nga ipalansang sa krus pagpas-an sa ilang kaugalingong krus ngadto sa dapit diin mahitabo ang paglansang.6

Human lamang sa Pagkabanhaw sa Manluluwas nga ang mga disipulo nakasabut sa tanan nga gisulat mahitungod Kaniya7 ug unsay gikinahanglan kanila gikan nianang higayuna.8

Sa samang paagi, kitang tanan, mga kaigsoonan, kinahanglang mobukas sa atong hunahuna ug kasingkasing aron mas makasabut pag-ayo sa kaimportante sa pagpas-an sa atong kaugalingon sa atong mga krus ug pagsunod Kaniya. Kita nakat-on pinaagi sa mga kasulatan nga kadtong kinsa gusto nga mopas-an sa ilang krus sa ilang kaugalingon nahigugma ni Jesukristo sa paagi nga sila magdumili sa ilang kaugalingon sa tanang dili diosnon ug sa tanang kalibutanong kahigal ug motuman sa Iyang mga sugo.9

Ang atong determinasyon nga walay buhaton supak sa kabubut-on sa Dios ug sa pagsakripisyo sa tanan nga gisugo nga ihatag ug sa pagsunod sa Iyang mga pagtulun-an makatabang nato sa paglahutay diha sa dalan sa ebanghelyo ni Jesukristo—bisan sa nasinati nga kalisdanan, kahuyang sa atong kalag, o sosyal nga pagpamugos ug kalibutanong mga pilosopiya nga supak sa Iyang mga pagtulun-an.

Sama pananglit, alang niadtong kinsa wala pa makakaplag og mahangturong kompanyon ug tingali nag-inusara ug nawad-an sa paglaum, o alang niadtong kinsa nagdiborsyo ug mibati nga biniyaan ug gikalimtan, ipaniguro nako ninyo nga ang pagdawat sa imbitasyon sa Manluluwas sa pagpas-an sa inyong kaugalingong krus ug pagsunod Kaniya nagpasabut sa pagpadayon sa pagtuo diha sa dalan sa Ginoo, magpadayon sa sumbanan sa kaligdong, ug dili magpadala sa kalibutanong mga kinaiya nga sa katapusan mokuha sa atong paglaum sa gugma ug kalooy sa Dios.

Ang sama nga mga baruganan magamit niadtong kinsa kaninyo nga nagsinati og pagkadani sa sama og sekso ug mibati nga walay paglaum ug walay mahimo. Ug tingali tungod niini nga rason ang pipila kaninyo mibati nga ang ebanghelyo ni Jesukristo dili na alang kaninyo. Kon mao kana ang nahitabo, ako mosiguro nga adunay paglaum kanunay diha sa Dios nga Amahan ug sa Iyang plano sa kalipay, diha ni Jesukristo ug sa Iyang maulaong sakripisyo, ug sa pagsunod sa Ilang mahigugmaong mga sugo. Sa Iyang hingpit nga kaalam, gahum, kaangayan, ug kalooy, ang Ginoo mahimong mosilyo nato nga Iyaha, aron kita madala ngadto sa Iyang atubangan ug makabaton og walay katapusan nga kaluwasan, kon kita makanunayon ug dili matarug sa paghupot sa mga sugo10 ug kanunay nga puno sa maayo nga mga buhat.11

Ngadto niadtong kinsa nakahimo og seryoso nga mga sala, ang pagdawat sa sama nga imbitasyon nagpasabut, uban sa laing mga butang, sa pagpaubos sa imong kaugalingon sa atubangan sa Dios, sa pagpakitambag sa tukma nga mga lider sa Simbahan, ug sa paghinulsol ug pagbiya sa inyong mga sala. Kini nga proseso mopanalangin usab sa tanan kinsa nakigbatok sa makadaot nga pagkaadik, lakip sa mga opioid, drugas, alkohol, ug pornograpiya. Ang paghimo niini nga mga lakang modala kaninyo ngadto sa Manluluwas, kinsa maoy makapalingkawas kaninyo gikan sa sala, kasubo, ug sa espiritwal ug pisikal nga pagkaulipon. Agig og dugang, kamo mahimong magtinguha sa pagpangayo og suporta sa inyong pamilya, mga higala, ug sa maantigo nga mga propesyunal sa medikal ug pagtambag.

Palihug ayaw paghunong human sa sunod-sunod nga kapakyasan ug mokonsiderar sa inyong kaugalingon nga dili makahimo sa pagbiya sa mga sala ug pagbuntog sa adiksyon. Mograbe pa hinoon kon kamo mohunong sa pagsulay ug human niana magpadayon sa kahuyang ug sa sala! Paningkamot kanunay kutob sa inyong mahimo, magpakita pinaagi sa inyong mga buhat sa tinguha nga malimpyo ang kaugalingon, sumala sa gitudlo sa Manluluwas.12 Usahay ang mga sulbad sa piho nga mga hagit moabut human sa daghang bulan nga padayong paningkamot. Ang saad makita diha sa Basahon ni Mormon nga “pinaagi sa grasya kami maluwas, human sa tanan nga atong mabuhat,”13 magamit niini nga kahimtang. Palihug hinumdumi nga ang gasa sa grasya sa Manluluwas “dili kinahanglang limitado sa panahon sa ‘human’ sa tanan nga atong mabuhat. Kita makadawat sa Iyang grasya sa dili pa, atol sa, ug human sa panahon nga kita migahin sa atong kaugalingong paningkamot.”14

Ako mopamatuod nga samtang kita mopadayon nga maningkamot sa pagbuntog sa atong mga hagit, ang Dios mopanalangin nato sa mga gasa sa hugot nga pagtuo nga mamaayo ug sa pagbuhat og mga milagro.15 Iyang gihimo alang kanato kon unsay dili nato mahimo sa atong kaugalingon.

Dugang pa, alang niadtong mibati og kalagot, kasuko, kasilo, o dili masulbad nga mga kasubo sa butang nga inyong gibati nga dili angay, ang pagpas-an sa kaugalingong krus ug sa pagsunod sa Manluluwas nagpasabut sa pagpaningkamot sa pagsalikway niini nga mga pagbati ug moduol ngadto sa Ginoo aron Siya makapalingkawas nato gikan niini nga kahimtang sa hunahuna ug makatabang nato sa pagpangita og kalinaw. Subo lang, kon kita magpadayon sa negatibo nga mga pagbati ug mga emosyon, makita nato ang atong kaugalingon nga nagpakabuhi nga wala ang impluwensya sa Espiritu sa Ginoo sa atong kinabuhi. Dili kita makahinulsol alang sa ubang mga tawo, apan kita makapasaylo nila—pinaagi sa pagdumili nga mahimong bihag niadtong kinsa nakahatag nato og kadaot.16

Ang mga kasulatan nagtudlo nga adunay paagi nga makagawas niini nga mga sitwasyon—pinaagi sa pagdapit sa atong Manluluwas sa pagtabang nato nga ilisan ang atong batoon nga mga kasingkasing ngadto sa bag-ong mga kasingkasing.17 Aron kini mahitabo, kita kinahanglan nga moduol sa Ginoo uban sa atong mga kahuyang18 ug mangayo sa Iyang tabang ug kapasayloan,19 ilabi na sa sagradong gutlo nga kita moambit sa sakramento matag Dominggo. Hinaut nga kita mopili sa Iyang kapasayloan ug sa Iyang tabang, ug atong himoon ang importante ug lisud nga lakang sa pagpasaylo niadtong nakapasakit nato aron nga ang atong mga samad magsugod sa pagkaayo. Ako mosaad kaninyo nga sa inyong pagbuhat sa ingon, ang inyong mga gabii mapuno sa kahupayan nga moabut gikan sa kalinaw sa hunahuna uban sa Ginoo.

Samtang didto sa Bilanggoan sa Liberty niadtong 1839, si Propeta Joseph Smith misulat og usa ka sulat ngadto sa mga miyembro sa Simbahan nga naglakip sa mga panagna nga magamit kaayo niini nga mga sitwasyon. Siya misulat, “Tanan nga mga trono ug mga kamandoan, gagmay nga mga gingharian ug mga gahum, mapadayag ug ihatag diha sa tanan kinsa milahutay nga maisugon alang sa ebanghelyo ni Jesukristo.”20 Busa, kadtong kinsa modala sa ilang kaugalingon sa ngalan sa Manluluwas, mosalig sa Iyang mga saad ug magpadayon hangtud sa katapusan, ang maluwas21 ug magpuyo uban sa Dios sa usa ka kahimtang nga walay katapusan nga kalipay.22

Kitang tanan mag-atubang og dili maayo nga mga sirkumstansya sa atong kinabuhi nga makapasubo nato, walay mahimo, walay paglaum, ug usahay gani maluya. Ang pipila niini nga mga hagit mosangpot ngadto sa pagkwestyon sa Ginoo, “Ngano nga ako nakasinati niini nga mga sitwasyon?” o “Ngano nga akong mga gipaabut wala moabut? Human sa tanan, gibuhat nako ang tanan sa akong gahum sa pagpas-an sa akong krus ug pagsunod sa Manluluwas!”

Minahal kong mga higala, kinahanglang hinumduman nato nga ang pagpas-an sa krus sa atong kaugalingon naglakip sa pagpaubos ug pagsalig sa Dios ug sa Iyang walay kinutuban nga kaalam. Kinahanglan nga moila kita nga Siya nakahibalo sa matag usa nato ug sa atong mga panginahanglan. Kinahanglan usab nga modawat sa kamatuoran nga ang tayming sa Ginoo lahi sa atoa. Usahay kita magtinguha og panalangin ug motakda og kinutuban sa panahon sa pagtuman sa Ginoo niini. Dili kita makahatag og kondisyon sa atong pagkamatinud-anon ngadto Kaniya pinaagi sa paghatag Kaniya og tagal alang sa mga tubag sa atong mga tinguha. Kon buhaton nato kini, kita pareha sa maduha-duhaon nga mga Nephite sa karaang panahon, kinsa mibiay-biay sa ilang kaigsoonan pinaagi sa pag-ingon nga ang panahon milabay na sa katumanan sa mga pulong gikan gipamulong ni Samuel ang Lamanite, naghimo og kalibug niadtong kinsa mituo.23 Kinahanglan kitang mosalig sa Ginoo igo nga maghilom ug ilhon nga Siya mao ang Dios, nga Siya nasayud sa tanang mga butang, ug nga Siya nakahibalo sa matag usa kanato.24

Calamassi Family

Bag-o lang ako adunay oportunidad sa pagpangalagad ngadto sa usa ka biyuda nga sister nga ginganlan og Franca Calamassi, kinsa nag-antus og grabe nga sakit. Si Sister Calamassi mao ang unang sakop sa iyang pamilya nga miapil sa gipahiuli nga Simbahan ni Jesukristo. Bisan og ang iyang bana wala gayud mabunyagi , siya miuyon nga makigkita sa mga misyonaryo ug sa kasagaran mitambong sa mga miting sa Simbahan. Bisan pa niini nga mga sirkumstansya, si Sister Calamassi nagpabilin nga matinud-anon ug mipadako sa iyang upat ka anak diha sa ebanghelyo ni Jesukristo. Usa ka tuig human mamatay ang iyang bana, gidala ni Sister Calamassi ang iyang mga anak ngadto sa templo, ug sila miapil sa sagrado nga mga ordinansa ug nasilyo isip pamilya. Ang mga saad nga may kalabutan niini nga mga ordinansa nakahatag niya og dakong paglaum, ug kalipay nga nakatabang niya nga mopadayon sa kinabuhi.

Calamassi Family

Sa dihang ang unang simtoma sa sakit nagsugod sa pagtumaw, ang iyang bishop mihatag kaniya og panalangin. Nianang higayuna iyang gisultihan ang iyang bishop nga siya andam nga modawat sa kabubut-on sa Ginoo, nagpahayag sa iyang pagtuo nga mamaayo ingon man sa iyang pagtuo sa paglahutay sa iyang sakit hangtud sa katapusan.

Atol sa akong pagbisita, samtang naggunit sa kamot ni Sister Calamassi ug nagtutok sa iyang mga mata, nakita nako ang sama sa anghel nga dan-ag gikan sa iyang panagway—nag-aninag sa iyang pagsalig sa plano sa Dios ug sa iyang hingpit nga kahayag sa paglaum diha sa gugma ug plano sa Amahan alang kaniya.25 Gibati nako ang iyang lig-on nga determinasyon sa paglahutay sa iyang pagtuo hangtud sa katapusan pinaagi sa pagpas-an sa iyang krus, bisan pa sa mga hagit nga iyang giatubang. Ang kinabuhi niini nga sister mao ang pagpamatuod diha ni Kristo, usa ka pamahayag sa iyang pagtuo ug debosyon ngadto Kaniya.

Mga kaigsoonan, ako mopamatuod kaninyo nga ang pagpas-an sa atong krus ug pagsunod sa Manluluwas kinahanglan nga kita mosunod sa Iyang ehemplo ug maningkamot nga mahimong sama Kaniya,26 mapailubong moatubang sa mga sirkumstansya sa kinabuhi, maglimud ug masilag sa mga gana sa kinaiyanhon nga tawo, ug maghulat sa Ginoo. Ang Salmista misulat:

“Maghulat ka sa Ginoo: magmalig-on ka, ug paisugon mo ang imong kasingkasing; maghulat ka sa Ginoo.”27

“Siya mao ang among katabang ug ang among taming.”28

Ako mopamatuod kaninyo nga pinaagi sa pagsunod sa mga tunob sa atong Ginoo ug maghulat Kaniya kinsa mao gayud ang tig-ayo sa atong kinabuhi mohatag og kapahulayan sa atong mga kalag ug mohimo sa atong luwan nga sayon ug gaan.29 Niining mga butanga ako mopamatuod pinaagi sa sagradong ngalan ni Jesukristo, amen.