2010–2019
Gahum sa Pagbuntog sa Kaaway
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Gahum sa Pagbuntog sa Kaaway

Unsaon nato sa pagkaplag og kalinaw, sa paghinumdom kon si kinsa kita, ug sa pagbuntog sa tulo ka mga P sa kaaway?

Mga kaigsoonan, salamat sa tanan nga inyong gibuhat alang sa pagkahimo, ug pagtabang sa uban nga mamahimo, nga tinuod nga mga sumusunod ni Jesukristo ug makatagamtam sa mga panalangin sa balaan nga templo. Salamat sa inyong pagkamaayo. Mga talagsaon kamo; mga matahum.

Akong pag-ampo nga kita makamatikod sa makapanghimatuod nga impluwensya sa Espiritu Santo samtang hingpit kitang makasabut nga kita mga anak sa Dios. “Ang Pamilya: Usa ka Pamahayag ngadto sa Kalibutan” nag-ingon: “Ang tanan nga mga tawo—lalaki ug babaye—gilalang diha sa panagway sa Dios. Ang matag usa hinigugmang espiritu nga anak nga lalaki o babaye sa langitnong mga ginikanan, ug, sa ingon, ang matag usa adunay mga kinaiya sa pagkadios ug kalagmitan nga mahimong usa ka dios.”1 Kita “piniling mga espiritu kinsa gitagana sa pagtungha diha sa kahingpitan sa mga panahon sa pag-apil sa pagpahiluna sa mga sukaranan sa dako nga buluhaton sa ulahing adlaw.”2 Si Presidente Russell M. Nelson namahayag: “Gitudloan kamo didto sa kalibutan sa espiritu sa pag-andam kaninyo alang sa bisan unsa ug sa tanang butang nga inyong masugatan atol sa ulahing bahin niining ulahing mga adlaw (tan-awa sa D&P 138:56). Kana nga pagtudlo magpabilin sa sulod kaninyo!”3

Mga pinili kamo nga mga anak sa Dios. Aduna kamoy gahum sa pagbuntog sa kaaway. Ang kaaway, hinoon, nakaila kinsa kamo. Nahibalo siya sa inyong balaang panulundon ug nagtinguhang molimit sa inyong yutan-on ug langitnong potensyal pinaagi sa paggamit sa tulo ka P:

  • Paglingla

  • Pagbalda

  • Pagwagtang sa kadasig

Paglingla

Ang kaaway sa kapanahunan ni Moises migamit og mga himan sa paglingla. Ang Ginoo miingon kang Moises:

“Tan-awa, ikaw akong anak. …

“Ako adunay buhat alang kanimo, … ug ikaw ang may pagkasama sa akong Bugtong Anak.”4

Wala madugay human niining mahimayaon nga panan-awon, si Satanas misulay sa paglingla ni Moises. Ang mga pulong nga iyang gigamit makahimuot; “Moises, anak sa tawo, simba kanako.”5 Ang paglingla wala lang diha sa pagdapit nga mosimba kang Satanas, apan ang paglingla diha usab sa paagi sa iyang paghulagway ni Moises isip anak sa tawo. Hinumdumi, ang Ginoo bag-o lang miingon kang Moises nga siya anak sa Dios, gilalang nga may pagkasama sa iyang Bugtong Anak.

Ang kaaway walay hunong nga misulay sa paglingla ni Moises, apan nakigbatok si Moises, sa pag-ingon: “Pahawa gikan kanako, Satanas, kay kining usa nga Dios lamang ako mosimba, nga mao ang Dios sa himaya.”6 Nahinumdom si Moises kinsa siya—usa ka anak sa Dios.

Ang mga pulong ni Moises magamit kaninyo ug kanako. Gilalang kita subay sa kaugalingong panagway sa Dios, ug Siya adunay ipabuhat kanato. Ang kaaway mosulay sa paglingla pinaagi sa pagpakalimot kon si kinsa gayud kita. Kon dili kita makasabut kinsa kita, nan lisud ang pag-ila kon unsay atong maabut.

Pagbalda

Ang kaaway mosulay usab sa pagbalda kanato palayo kang Kristo ug sa Iyang dalan sa pakigsaad. Si Elder Ronald A. Rasband mipaambit sa mosunod: “Ang plano sa kaaway mao ang pagbalda kanato gikan sa espirituhanong mga saksi, samtang ang tinguha sa Ginoo mao ang paglamdag ug pagpaapil kanato sa Iyang buhat.”7

Sa atong panahon, dunay daghang mobalda, lakip ang Twitter, Facebook, mga dulang reyalidad diha sa internet, ug daghan pa. Kining mga pag-abante sa teknolohiya makatingala, apan kon dili ta mag-amping, kini makapabalda kanato sa pagkab-ot sa atong balaang potensyal. Ang paggamit niini sa tukmang paagi magdala og gahum sa langit ug kita makasaksi sa mga milagro samtang magtinguha kita sa pagpundok sa natibulaag nga Israel sa duha ka habig sa tabil.

Magmainampingon kita ug dili magpasagad sa atong paggamit sa teknolohiya.8 Ipadayon ang pagpangita og mga paagi nga ang teknolohiya makapaduol nato sa Manluluwas aron makatuman sa Iyang buhat samtang mag-andam kita sa Iyang Ikaduhang Pag-anhi.

Pagwagtang sa kadasig

Sa katapusan, ang kaaway nagtinguha nga kita mawagtangan sa kadasig. Mawagtangan kita sa kadasig kon ikumpara nato ang atong kaugalingon sa uban o mobati nga wala nato matuman ang mga gilauman, lakip ang kaugalingon natong gilauman.

Dihang nagsugod ko sa akong doctoral program, nawagtangan ko sa kadasig. Ang programa modawat lang og upat ka estudyante anang tuiga, ug hawud ang ubang estudyante. Tag-as sila og score sa mga test ug mas daghan og kasinatian sa mga posisyon sa senior management, ug milabaw ang ilang kamasaligon sa ilang mga abilidad. Human sa akong unang duha ka semana sa programa, ang pagbati sa pagkawala sa kadasig ug pagduha-duha nakaapekto—nga daw mobuntog kanako.

Mihukom ko nga kon kompletuhon man nako kining upat ka tuig nga programa, mohuman gyud ko og basa sa Basahon ni Mormon matag semester. Matag adlaw samtang magbasa ko, akong namatikdan ang pamahayag sa Manluluwas nga ang Espiritu Santo motudlo kanako sa tanang butang ug modala sa tanang butang sa akong panumduman.9 Nagpahinumdom kini kinsa ako isip anak sa Dios, nagpahinumdom kanako sa dili pagkumpara sa akong kaugalingon ngadto sa uban, ug gihatagan ako sa pagsalig sa akong balaan nga tahas aron molampos.10

Mahal kong mga higala, ayaw itugot nga dunay mosakmit sa inyong kalipay. Ayaw itandi ang inyong kaugalingon sa uban. Palihug hinumdumi ang mahigugmaong pulong sa Manluluwas: “Kaninyo ibilin ko ang Kalinaw, kaninyo ihatag ko ang akong kalinaw: hatagan ko kamo niini dili sama sa hinatagan sa kalibutan. Kinahanglan dili magkaguol, ang inyong kasingkasing, ni magtalaw.”11

Mao nga unsaon man nato sa paghimo niini? Unsaon nato sa pagkaplag niini nga kalinaw, sa paghinumdom kon si kinsa kita, ug sa pagbuntog sa tulo ka mga P sa kaaway?

Una, hinumdumi nga ang una og daku nga sugo mao ang paghigugma sa Dios sa tibuok natong kasingkasing, gahum, hunahuna, ug kusog.12 Ang tanan natong buhaton kinahanglang dinasig sa atong gugma Kaniya ug sa Iyang Anak. Kon magpalambo kita sa atong gugma alang Kanila pinaagi sa pagtuman sa Ilang mga sugo, ang atong kapasidad sa paghigugma sa atong kaugalingon ug sa uban molambo. Makasugod kita sa pagserbisyo sa pamilya, mga higala, ug mga silingan kay makita nato sila sama sa pagkakita sa Manluluwas kanila—isip mga anak sa Dios.13

Ikaduha, mag-ampo sa Amahan sa ngalan ni Jesukristo matag adlaw, matag adlaw, matag adlaw.14 Pinaagi sa pag-ampo kita mobati sa gugma sa Dios ug makapakita sa atong gugma alang Kaniya. Pinaagi sa pag-ampo makapasalamat kita ug makapangayo og kusog ug kaisug sa pagtugyan sa atong kabubut-on ngadto sa Dios ug magiyahan ug matudloan sa tanang butang.

Awhagon ko kamo sa “pag-ampo sa Amahan uban sa tibuok kusog sa kasingkasing, nga kamo unta mapuno niini nga gugma, … aron mahimo kamo nga mga anak sa Dios; nga kon siya moabut kita mahisama kaniya.”15

Ikatulo, basaha ug tun-i ang Basahon ni Mormon matag adlaw, matag adlaw, matag adlaw.16 Mas nagkamaayo ang akong mga pagtuon sa Basahon ni Mormon kon mobasa ko inubanan og pangutana sa akong hunahuna. Kon magbasa kita inubanan sa pangutana, makadawat kita og pagpadayag ug mahibalo nga si Propeta Joseph Smith namulong sa kamatuoran dihang mipahayag siya, “Ang Basahon ni Mormon [mao] ang labing tukma sa bisan hain nga basahon dinhi sa yuta, … ug ang [usa ka lalaki o babaye] labi nga maduol sa Dios pinaagi sa pagsunod sa iyang mga lagda, kay sa bisan hain nga basahon.”17 Ang Basahon ni Mormon naglangkob sa mga pulong ni Kristo ug motabang nga kita mahinumdom kon si kinsa kita.

Sa katapusan, pagmainampoon sa pag-ambit sa sakramento matag semana, matag semana, matag semana. Pinaagi sa mga pakigsaad ug sa mga ordinansa sa pagkapari, lakip sa sakramento, ang gahum sa pagkadiosnon ikapakita diha sa atong kinabuhi.18 Si Elder David A. Bednar mitudlo: “Ang ordinansa sa sakramento usa ka balaan ug binalik-balik nga pagdapit nga sinserong maghinulsol ug mabag-o sa espirituhanon. Ang pag-ambit sa sakramento, sa kaugalingon niini, dili makapasaylo sa mga sala. Apan kon tinuoray kitang mangandam ug moapil niining balaan nga ordinansa uban sa mapainubsanong kasingkasing ug mahinulsulong espiritu, gisaaran kita nga kanunayng makabaton sa Espiritu sa Ginoo uban kanato.”19

Samtang mapaubsanon kitang moambit sa sakramento, mahinumdom kita sa pag-antus ni Jesukristo nianang sagrado nga tanaman sa Getsemani ug sa Iyang sakripisyo diha sa krus. Magpasalamat kita sa Amahan sa Iyang pagpadala sa Bugtong Anak, atong Manunubos, ug mopakita sa atong kaandam nga motuman sa Iyang mga sugo ug sa kanunay mohinumdom Kaniya.20 Adunay espiritwal nga paglamdag nga nauban sa sakramento—personal kini, impluwensyal, ug gikinahanglan kini.

Akong mga higala, mosaad ko nga kon maningkamot kita sa paghigugma sa Dios sa tibuok natong kasingkasing, mag-ampo sa ngalan ni Jesukristo, magtuon sa Basahon ni Mormon, ug mainampoong moambit sa sakramento, maangkon nato ang katakus, uban sa kalig-on sa Ginoo, sa pagbuntog sa makalingla nga mga buhat sa kaaway, sa pagpaminos sa mga pagkabalda nga molimitar sa atong balaang potensyal, ug mabatukan ang pagkawala sa kadasig nga mopaminos sa atong kapasidad sa pagbati og gugma sa atong Langitnong Amahan ug sa Iyang Anak. Moabut unya nga kita hingpit nga makasabut kon si kinsa kita isip mga anak sa Dios.

Mga kaigsoonan, akong ipaambit ang akong gugma ug mopahayag diha kaninyo sa akong pagsaksi nga nasayud ako nga ang Langitnong Amahan buhi ug si Jesus mao ang Kristo. Gimahal nako Sila. Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw mao ang gingharian sa Dios dinhi sa yuta. Kita adunay balaang buluhaton sa pagpundok sa Israel ug pag-andam sa kalibutan alang sa Ikaduhang Pag-anhi sa Mesiyas. Sa ngalan ni Jesukristo, amen.