2010–2019
Magmabinantayon ngadto sa Pag-ampo Kanunay
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Magmabinantayon ngadto sa Pag-ampo Kanunay (Alma 34:39; Moroni 6:4; Lucas 21:36)

Ang makanunayon nga pagka-igmat gikinahanglan aron mabatukan ang pagpasagad ug pagkakaswal.

Hugtanon kong nag-ampo sa tabang sa Espiritu Santo alang kaninyo ug kanako samtang dungan kita nga magmaya ug magsimba.

Niadtong Abril sa 1976, si Elder Boyd K. Packer misulti nga nagtumong sa kabatan-onan sa Simbahan sa kinatibuk-ang komperensya. Sa iyang halandumon ug gigamit gihapon nga mensahe nga giulohan og “Spiritual Crocodiles [Espirituhanong mga Buaya],” gihulagway niya kon giunsa nga atol sa iyang gimbuhaton didto sa Aprika iyang naobserbahan ang maayong pagkatago nga mga buaya nga naghulat nga motukob sa walay kalibutan nga mga biktima. Gikumparar dayon niya ang mga buaya ngadto ni Satanas, kinsa motukob sa kompiyansa nga kabatan-onan pinaagi sa pagtago sa makamatay nga kinaiyahan sa sala.

23 anyos pa ko sa dihang gihatag ni Elder Packer kana nga pakigpulong, ug si Susan ug ako nagpaabot sa pagkahimugso sa among unang anak sa pipila na lang ka adlaw. Nakadayeg kami sa sulod sa iyang mensahe kabahin sa paglikay sa sala ug sa hanas nga paagi sa iyang paggamit sa ordinaryong kinaiya sa mga hayop aron sa pagtudlo og usa ka importante nga espirituhanong leksyon.

Si Susan ug ako nakabiyahe usab sa Aprika tungod sa daghang gimbuhaton. Ug aduna kami mga oportunidad nga makita ang talagsaong mga hayop nga nagpuyo niana nga kontinente. Naghinumdom sa epekto sa pakigpulong ni Elder Packer sa among kinabuhi, naningkamot kami sa pag-obserbar ug pagkat-on og mga leksyon gikan sa kinaiya sa mga hayop sa kalasangan sa Aprika.

Gusto nako nga ihulagway ang mga ilhanan ug mga taktika sa duha ka cheetah nga nabantayan ni Susan ug nako nga nangita sa ilang biktima ug ilambigit ang pipila sa mga butang nga among naobserbahan ngadto sa inadlaw-adlaw nga pagsunod sa ebanghelyo ni Jesukristo.

Mga Cheetah ug mga Topi [Antelope]

Ang mga cheetah ang pinakapaspas nga mga hayop sa yuta ug mokabat ang gikusgon sa dagan og hangtud sa 75 mph (120 km/h). Kini nga matahum nga mga hayop makabuylo gikan sa tindog nga posisyon ngadto sa pagdagan sa gikusgon nga hangtud 68 mph (109 km/h) sa kulang tulo ka segundo. Ang mga cheetah mga manunukob nga mangukoy sa ilang biktima ug mosutoy sa mubo nga distansya aron mogukod ug moatake.

Cheetah

Mga hapit duha ka oras ang gigahin ni Susan ug nako nga nagtan-aw sa duha ka cheetah nga nangukoy sa dako nga grupo sa mga topi, ang pinakakomon ug nagkatag nga mga antelope sa Aprika. Ang tag-as, uga nga sagbot sa African savanna bulawanon nga tabonon ug halos mitabon na sa mga manunukob samtang ilang gisunod ang grupo sa mga topi. Ang mga cheetah nagbulag-bulag sa gibana-bana nga 100 ka yarda (91 m) gikan sa usag usa apan dungan nga nagtrabaho.

Samtang ang usa ka cheetah tuy-od nga naglingkod sa sagbot ug wala maglihok, ang laing cheetah naghupo sa yuta ug hinay-hinay nga mikamang paduol sa wala makabantay nga mga topi. Dayon ang cheetah nga tuy-od nga naglingkod nawala sa kasagbutan sa sama gayud nga higayon nga ang laing cheetah tuy-od nga milingkod. Kini nga puli-puli nga sundanan sa usa ka cheetah nga mohupo ug mokamang paabante samtang ang lain nga cheetah tuy-od nga molingkod sa sagbot nagpadayon sa taas nga higayon. Ang patago nga makailad nga estratehiya gituyo aron sa paglipat ug pag-ilad sa mga topi ug sa ingon mabalhin ang ilang atensyon gikan sa nagsingabut nga peligro. Sa mapailubon ug makanunayong paagi, ang duha ka cheetah milihok isip usa ka team aron masiguro ang ilang sunod nga pagkaon.

Mipuwesto taliwala sa dakong grupo sa mga topi ug sa nagsingabut nga mga cheetah mao ang pipila ka mas edaran ug mas kusgan nga mga topi nga nagbarug sa nagbundo nga mga balay sa anay isip mga gwardiya. Ang mas tataw nga pag-aninaw sa kasagbutan gikan sa gagmay nga mga bungtod nakapahimo niining mga gwardiya nga topi sa pagbantay alang sa mga timailhan sa peligro.

Dayon sa kalit lang, samtang ang mga cheetah mora og duol na lang aron moatake, ang tibuok grupo sa mga topi mitalikud ug nanagan palayo. Wala ko kahibalo kon giunsa sa naggwardiya nga mga topi pagpahibalo ngadto sa mas dakung grupo, apan sa bisan unsang paagi may gihatag nga pasidaan, ug ang tanang topi nakabalhin sa luwas nga lugar.

Ug unsay sunod nga gibuhat sa mga cheetah? Sa walay paglangay, ang duha ka cheetah mipadayon sa ilang puli-puli nga sundanan nga ang usa ka cheetah mohupo ug mokamang paabante samtang ang lain nga cheetah tuy-od nga maglingkod sa sagbot. Ang pamaagi sa paggukod nagpadayon. Wala sila mohunong. Wala sila mopahulay o mohunong og kadiyot. Pursigido sila sa pagsunod sa ilang estratehiya sa paglipat ug paglingla. Nakita ni Susan ug nako ang mga cheetah nga nawagtang sa dili halayo, kanunay nga nagpadulong paduol ug paduol sa grupo sa mga topi.

Nianang gabhiona si Susan ug ako adunay halandumon nga kukabildo kabahin sa unsay among naobserbahan ug nakat-unan. Gihisgutan usab namo kini nga kasinatian uban sa among mga anak ug mga apo ug gitino ang daghang bililhon nga mga leksyon. Ihulagway na nako karon ang tulo niadto nga mga leksyon.

Leksyon #1—Pagbantay sa Makailad nga Mga Pagtakuban sa Yawa

Para nako, ang mga cheetah hapsay, madanihon, ug makapainteresado nga mga nilalang. Ang may pagkadalag-tabonon ngadto sa abuhon-puti nga dunay itom nga mga pintik nga balhibo sa cheetah nagsilbi nga maanindot nga takuban nga nakapahimo niini nga mga hayop nga halos dili na makita samtang sila mangukoy sa ilang biktima sa kasagbutan sa Aprika.

Cheetah

Sa samang paagi, ang peligrosong mga ideya ug mga buhat sa espirituhanong paagi sa kanunay mahimong daw makabibihag, madanihon, o makalingaw. Mao nga, sa atong kontemporaryong kalibutan, matag usa kanato kinahanglan nga magbantay sa makailad nga dautan nga nagpakaaron-ingnong maayo. Sama sa gipahimangno ni Isaias, “Alaut kanila nga nagangalan sa dautan nga maayo, ug sa maayo nga dautan; nga nagabutang sa kangitngit nga ilis sa kahayag, ug sa kahayag nga ilis sa kangingit; ug nagabutang sa mapait nga ilis sa matam-is, ug sa matam-is nga ilis sa mapait!”1

Sa nabali nga panahon diin ang pagpatay og tawo o aborsyon gisuportahan isip usa ka katungod ug ang kagubot gihulagway isip kagawasan, pagkabulahan nato nga magpuyo niining dispensasyon sa ulahing adlaw nga ang mga kamatuoran sa gipahiuling ebanghelyo makaimpluwensya sa atong mga desisyon ug motabang nato nga maila ang ngitngit nga mga pagpangilad ug mga pagpanglipat sa kaaway.

“Kay sila mga maalamon ug nakadawat sa kamatuoran, ug nakadawat sa Balaan nga Espiritu alang sa ilang paggiya, ug wala malimbungi—sa pagkatinuod Ako moingon nganha kaninyo, sila dili pagaputlon ug ilabay ngadto sa kalayo, apan molahutay niana nga adlaw.”2

Leksyon #2—Pagpabiling Magmata ug Mag-inabtik

Alang sa usa ka topi, ang mubo nga higayon sa pagdinanghag o pagka dili mabinantayon moresulta sa usa ka dali nga pag-atake gikan sa cheetah. Sama usab, ang espiritwal nga pagpasagad ug pagkakaswal makapahimo nato nga daling madutlan sa pagsulong sa kaaway. Ang pagka dili mahunahunaon sa espiritwal nga paagi nangagni og dakong peligro sa atong kinabuhi.

Topi

iStock.com/Angelika

Si Nephi mihulagway kon unsaon ni Satanas sa ulahing mga adlaw sa pagsulay sa pag-alam-alam ug pagpakalma sa mga anak sa Ginoo ngadto sa sayop nga pagbati sa “lawasnong seguridad, nga sila moingon: Ang tanan maayo sa Zion; oo, ang Zion mouswag, ang tanan maayo—ug sa ingon ang yawa motikas sa ilang mga kalag, ug modala kanila nga mabinantayon paingon sa impyerno.”3

Ang makanunayon nga pagka-igmat gikinahanglan aron mabatukan ang pagpasagad ug pagkakaswal. Ang pagka-igmat mao ang kahimtang o aksyon sa paghimo og mainampingon nga pagbantay alang sa posibleng peligro o mga kalisdanan. Ang pagbantay nangahulugan sa lihok sa pagpabiling nagmata aron sa paggwardiya ug pagpanalipod. Sa espirituhanon nga pagkasulti, kinahanglan kita nga magpabiling magmata og abtik sa mga pag-aghat sa Balaang Espiritu ug sa mga pasidaan nga naggikan sa mga magbalantay sa Ginoo sa mga tore.4

“Oo, ug ako usab moawhag kaninyo … nga kamo magbinantayon ngadto sa pag-ampo kanunay, nga kamo dili unta madala sa mga pagtintal sa yawa, … kay tan-awa, siya moganti kaninyo sa dili maayo nga butang.”5

Ang pagtutok sa atong mga kinabuhi paingon sa Manluluwas ug sa Iyang ebanghelyo makahimo nato nga makabuntog sa pagkahilig sa kinaiyanhon nga tawo nga magduka ug matapulan sa espirituhanong paagi. Samtang nga kita gipanalanginan og mga mata nga makakita ug mga dalunggan nga makadungog,6 ang Balaang Espiritu makapalambo sa atong kapasidad sa pagtan-aw ug pagpaminaw kon kita kasagaran wala maghunahuna nga kinahanglan kitang motan-aw o maminaw o kon kita tingali wala maghunahuna nga ang bisan unsang butang posibling makita o madungog.

“Pagbantay, busa, aron kamo makaandam.”7

Leksyon #3—Sabta ang Tumong sa Kaaway

Ang cheetah usa ka manunukob nga sagad mamiktima sa ubang mga hayop. Tibuok adlaw, kada adlaw, ang cheetah usa ka manunukob.

Cheetah

Si Satanas “mao ang kaaway sa pagkamatarung ug niadto kinsa nagtinguha sa pagbuhat sa kabubut-on sa Dios.”8 Tibuok adlaw, kada adlaw, ang iya lang nga tumong ug bugtong katuyoan mao ang paghimo sa anak nga mga lalaki ug mga babaye sa Dios nga mauyamot sama ngadto kaniya.9

Ang plano sa Amahan sa kalipay gidesinyo sa paggiya sa Iyang mga anak, sa pagtabang nila nga makasinati og malungtaron nga kalipay, ug sa pagpabalik nila nga luwas ngadto Kaniya uban sa nabanhaw, nahimayang mga lawas. Nagtrabaho ang yawa aron sa paghimo sa anak nga mga lalaki ug mga babaye sa Ginoo nga maglibug ug magmagul-anon ug sa pagpugong sa ilang mahangturong pag-uswag. Walay hunong sa pagtrabaho ang kaaway aron sa pag-atake sa mga elemento sa plano sa Amahan nga iyang gikasilagan.

Si Satanas walay lawas, ug ang iyang mahangturong pag-uswag wala na. Sama sa bul-og sa tubig sa sapa nga gipugngan sa dam, ang mahangturong pag-uswag sa kaaway napugngan tungod kay siya walay pisikal nga lawas. Tungod sa iyang pagrebelde, si Lucifer mihikaw sa iyang kaugalingon sa tanang mortal nga mga panalangin ug mga kasinatian nga mahimong posible pinaagi sa usa ka tabernakulo sa lawas ug bukog. Usa sa labing tataw nga kahulugan sa kasulatan sa pulong nga gipanghimaraut gihulagway nga siya dili makapadayon sa paglambo ug sa pagkahimong sama sa atong Langitnong Amahan.

Kay ang pisikal nga lawas mahinungdanon sa plano sa Amahan sa kalipay ug sa atong espiritwal nga kalamboan, si Lucifer nagtinguha sa pagpugong sa atong pag-uswag pinaagi sa pagtintal nato sa sayop nga paggamit sa atong lawas. Si Presidente Russell M. Nelson nagtudlo nga ang espirituhanong hingpit nga kahilwasan makita diha sa “‘dili gayud paghimo sa unang makahaylo nga lakang paingon sa dapit diin ikaw dili angayang moadto ug sa paghimo sa dili nimo angayang buhaton.’ .… Isip mga tawo kitang tanan adunay [pisikal] nga mga kahinam nga gikinahanglan alang sa atong pagpakabuhi. ‘Kini nga mga kahinam kinahanglan kaayo alang sa pagpalambo sa kinabuhi. Busa, unsa man ang gibuhat sa kaaway? … Giatake kita niya pinaagi sa atong mga kahinam. Gitintal kita niya sa pagkaon sa mga butang nga dili nato angayang kaonon, sa pag-inom sa mga butang nga dili nato angayang imnon, ug sa paghigugma sa dili nato angay nga higugmaon!’”10

Usa sa labing binali sa kahangturan mao nga ang kaaway, kinsa siguradong mauyamot tungod kay siya walay pisikal nga lawas, nagdapit ug naghaylo kanato sa pag-apil sa iyang pagkauyamot pinaagi sa dili saktong paggamit sa atong mga lawas. Ang himan gayud nga wala siya ug dili niya magamit mao ang iyang nag-unang tumong sa iyang pagsulay sa pagdani kanato padulong sa pisikal ug espiritwal nga kalaglagan.

Ang pagsabut sa tumong sa kaaway mahinungdanon aron epektibong makapangandam alang sa posibleng mga pag-atake.11 Tungod kay tukma nga nahibaloan ni Kapitan Moroni ang tumong sa mga Lamanite, nakapangandam siya sa pagsugat kanila sa panahon sa ilang pag-abut ug nagmadaugon.12 Ug kana nga sama nga baruganan ug saad magamit sa matag usa kanato.

“Kon kamo andam, dili kamo mahadlok.

“Ug nga kamo unta makalingkawas sa gahum sa kaaway.”13

Pagdapit, Saad, ug Pagpamatuod

Sama nga ang mahinungdanong mga leksyon makat-unan pinaagi sa pagpaniid sa linihokan sa mga cheetah ug mga topi, nan ang matag usa nato kinahanglang mangita sa mga leksyon ug mga pasidaan nga makita sa simpleng mga panghitabo sa inadlaw-adlawng pagpakabuhi. Samtang kita mangita alang sa hunahuna ug kasingkasing nga bukas aron sa pagdawat sa langitnong paggiya pinaagi sa gahum sa Espiritu Santo, niana ang pipila sa kinadak-ang mga panudlo nga atong madawat ug daghan sa labing gamhanan nga mga pasidaan nga makapanalipod nato magagikan sa atong kaugalingong ordinaryo nga mga kasinatian. Ang gamhanang mga sambingay makita diha sa mga kasulatan ug sa atong adlaw-adlaw nga kinabuhi.

Gihatagan nako og gibug-aton ang tulo lang sa daghang mga leksyon nga matino diha sa laag ni Susan ug nako sa Aprika. Dapiton ug awhagon ko kamo sa pagpamalandong niini nga kasinatian mahitungod sa mga cheetah ug mga topi ug tinoa ang dugang nga mga leksyon alang kanimo ug sa imong pamilya. Palihug hinumdumi kanunay nga ang inyong panimalay mao ang tinuod nga sentro sa pagkat-on ug pagsunod sa ebanghelyo.

Kon kamo mosanong inubanan sa pagtuo niini nga pagdapit, madasigong mga panghunahuna ang moabut sa inyong pangisip, espirituhanong mga pagbati ang motubo diha sa inyong kasingkasing, ug inyong maila ang mga buhat nga angayan nga himoon o ipadayon aron inyong “masul-ob [ang] tibuok nga taming [sa Dios], nga kamo makasugakod sa dautan nga adlaw, human makabuhat sa tanan, nga kamo unta makahimo sa pagbarug.”14

Mosaad ko nga ang mga panalangin sa epektibong pagpangandam ug espirituhanong panalipod modagayday sa inyong kinabuhi samtang kamo magmabinantayon sa pag-ampo sa maisugon ug mapadayunong paagi.

Ako mopamatuod nga ang pagpadayon paingon sa unahan ngadto sa dalan sa pakigsaad mohatag og espirituhanong kahilwasan ug magdapit og malungtarong kalipay sa atong kinabuhi. Ug mosaksi ko nga ang nabanhaw ug buhi nga Manluluwas mopaluyo ug molig-on kanato sa maayo ug sa dili maayong mga higayon. Niining mga kamatuoran ako mopamatuod sa sagradong ngalan ni Ginoong Jesukristo, amen.