2010–2019
Barugan ang Atong mga Saad ug mga Pagkigsaad
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Barugan ang Atong mga Saad ug mga Pagkigsaad

Dapiton ko kamo sa paghunahuna sa inyong mga saad ug mga pakigsaad nga inyong gihimo uban sa Ginoo, ug sa uban, sa dakung kaligdong, nasayud nga ang inyong mga pulong maoy inyong garantiya.

Mga kaigsuonan, sa pagtapos niini nga sesyon, hinaut atong huptan diri sa atong kasingkasing ang pagsaksi nga gipaambit karon sa kamatuoran sa ebanghelyo ni Jesukristo. Bulahan kita nga nag-ambahan niining sagradong panahon sa pagpalig-on sa atong saad ni Ginoong Jesukristo nga kita Iyang mga sulugoon ug Siya ang atong Manluluwas.

Ang kaimportante sa paghimo ug pagtuman sa mga saad ug pakigsaad nagpatigbabaw sa akong hunahuna. Unsa kaimportante para nimo ang pagtuman sa imong gisulti? nga masaligan? sa pagbuhat sa imong gisulti nga buhaton? sa pagtinguha nga motahud sa imong sagradong mga pakigsaad? sa pag-angkon og kaligdong? Pinaagi sa pagpuyo nga matinud-anon sa atong mga saad ngadto sa Ginoo ug sa uban, kita maglakaw sa dalan sa pagkigsaad balik sa atong Amahan sa Langit ug mabati nato ang Iyang gugma sa atong kinabuhi.

Ang atong Manluluwas, si Jesukristo, maoy atong maayo kaayo nga ehemplo sa paghimo ug pagtuman og mga saad ug mga pakigsaad. Siya mianhi sa kalibutan nga misaad sa pagbuhat sa kabubut-on sa Amahan. Nagtudlo Siya sa mga baruganan sa ebanghelyo sa pulong ug sa buhat. Gitubos Niya ang atong mga sala aron kita mabuhi pag-usab. Gitahud Niya ang matag usa sa Iyang mga saad.

Pareha ba niana ang masulti bahin sa matag usa kanato? Unsay mga piligro kon kita manikas og gamay, masayop og gamay, o dili kaayo mosunod sa atong mga pasalig? Unsa kaha kon atong talikdan ang atong mga pakigsaad? Moduol ba ang uban ngadto ni Kristo sumala sa atong ehemplo? Ang imong pulong imo bang ikagarantiya? Ang pagtuman sa mga saad dili lang kay kaanad; usa kini ka kinaiya sa pagkadisipulo ni Jesukristo.

Kanunayng nakasabut sa atong mga kahuyang sa mortalidad, ang Ginoo misaad, “Paglipay, ug ayaw kahadlok, kay Ako ang Ginoo anaa uban kaninyo.”1 Gibati nako ang Iyang presensya dihang nanginahanglan og kasigurohan, kahupay, o dugang espiritwal nga panabut o kalig-on, ug hilabihang nagmapaubsanon ug mapasalamaton ko sa Iyang diosnong pakig-uban.

Ang Ginoo miingon nga, “Ang matag kalag kinsa mobiya sa iyang mga sala ug moduol ngari kanako, ug motawag sa akong ngalan, ug mosunod sa akong tingog, ug mohupot sa akong mga sugo, makakita sa akong panagway ug masayud nga Ako mao.”2 Kana tingali ang Iyang pinakamahinungdanong saad.

Nakat-on ko sa kaimportante sa pagtuman sa akong pulong sa batan-on pa ko. Usa niini nga ehemplo mao kadtong mibarug ko sa pagbatbat sa Panumpa sa Scout. Ang atong pagpakig-asosasyon sa Boy Scouts of America, nga karon natapos na, kanunay nga usa ka importante nga kabilin nako ug niini nga Simbahan. Ngadto sa organisasyon sa Scouting, sa daghang mga lalaki ug babaye kinsa nag-alagad nga makugihon isip mga lider sa Scout, ngadto sa mga inahan—tinuod nga dungog alang kaninyo—ug sa mga young men nga miapil sa Scouting, kami moingon, “Salamat.”

Niini mismo nga sesyon, ang atong minahal nga propeta, si Presidente Russell M. Nelson, ug si Elder Quentin L. Cook mipahibalo sa mga kausaban nga mopunting pag-usab sa atong atensyon ngadto sa kabatan-onan ug mopahiuyon sa atong mga organisasyon ngadto sa gipadayag nga kamatuoran. Agig dugang, ato lang milabayng Domingo, si Presidente Nelson ug Presidente M. Russell Ballard mipasabut sa bag-ong programa sa Kabataan ug Kabatan-onan sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga adlaw alang sa tibuok Simbahan. Tibuok kalibutan kini nga inisyatibo nga nakatutok sa atong Ginoo ug Manluluwas, si Jesukristo. Ang Unang Kapangulohan ug Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles naghiusa niining bag-ong direksyon, ug ako personal nga mohatag sa akong pagsaksi nga ang Ginoo nagagiya kanato sa matag lakang nga gihimo. Madasigon ko sa mga bata ug kabatan-onan sa Simbahan nga makasinati niining hiniusa nga pagtutok ngadto kanila diha sa panimalay ug sa simbahan—pinaagi sa pagkat-on sa ebanghelyo, serbisyo ug mga kalihokan, ug personal nga kalamboan.

Ang tema sa kabatan-onan alang niining umaabut nga tuig, 2020, naghisgut sa talagsaong saad ni Nephi nga “moadto ug mobuhat.” Siya misulat, “Ug nahinabo nga ako, si Nephi, miingon ngadto sa akong amahan: Ako moadto ug mobuhat sa mga butang nga ang Ginoo nagsugo, kay ako nasayud nga ang Ginoo dili mohatag og mga sugo ngadto sa mga katawhan, gawas kon siya moandam og paagi alang kanila nga sila unta makatuman sa butang diin siya misugo kanila.”3 Bisan dugay na kana niyang gipamulong, kita sa Simbahan nagbarug niana nga saad karon.

Ang “[pag]-adto ug [pag]buhat” nagpasabut sa pagbuntog sa mga pamaagi sa kalibutan, pagdawat ug paglihok sa personal nga pagpadayag, pagpuyo nga matarung nga adunay paglaum ug pagtuo sa umaabut, paghimo ug pagtuman sa mga pakigsaad sa pagsunod kang Jesukristo, ug niana makapalambo sa atong gugma alang Kaniya, ang Manluluwas sa kalibutan.

Ang pakigsaad usa ka pagsinaaray tali kanato ug sa Ginoo. Isip mga miyembro sa Simbahan, kita mipakigsaad atol sa pagbunyag sa pagdala ngari kanato sa ngalan ni Jesukristo, sa pagpakabuhi sama Kaniya. Sama niadtong gibunyagan sa katubigan sa Mormon, mipakigsaad kita nga mahimong Iyang katawhan, “[m]agtambayayong sa usag usa nga mga alantuson, nga sila mahimo nga magaan; … “[m]agbangutan uban niadto nga nagbangutan; … [mo]hupay niadto nga nagkinahanglan sa kahupayan, ug mobarug ingon nga mga saksi sa Dios sa tanan nga mga panahon ug diha sa tanan nga mga butang, ug diha sa tanan nga mga dapit.”4 Ang atong pagpangalagad sa usag-usa dinha sa Simbahan nagpakita sa atong mga pasalig sa pagtahud niadtong mao nga mga saad.

Kon kita moambit sa sakramento, kita mobag-o sa atong pakigsaad sa pagdala sa Iyang ngalan ug mohimo og dugang nga mga saad sa paglambo. Ang atong adlaw-adlaw nga mga panghunahuna ug mga binuhatan, gamay ug dako, nagpakita sa atong pasalig ngadto Kaniya. Ang Iyang sagrado nga saad nga isukli mao nga, “Kon kamo sa kanunay mahinumdom kanako kamo makaangkon sa akong Espiritu uban kaninyo.”5

Ang akong pangutana karon, ato bang barugan ang atong mga saad ug mga pakigsaad, o taphaw ra ba kini nga mga pasalig, basta lang gihimo ug busa dali rang pakyason? Kon kita mosulti ngadto sa usa ka tawo, “I-ampo ka nako,” ato bang buhaton? Kon mopasalig kita, nga “Moanha ko aron motabang,” buhaton ba nato? Kon kita mopasalig sa atong kaugalingon sa pagbayad og utang, ato bang buhaton? Kon kita mopataas sa atong mga kamot sa pagpaluyo sa isig ka miyembro diha sa bag-o nga calling, nga nagpasabut sa paghatag og suporta, ato bang buhaton?

Usa ka gabii sa batan-on pa ako, ang akong mama milingkod tupad kanako sa tiilan sa iyang higdaanan ug matinud-anong nakigsulti bahin sa kaimportante sa pagsunod sa Pulong sa Kaalam. “Nasayud ko gikan sa mga kasinatian sa uban, sa katuigang milabay,” miingon siya, “sa pagkawala sa espiritwalidad ug kasensitibo tungod sa pagsupak sa Pulong sa Kaalam.” Iyang gitutukan ang akong mga mata, ug akong gibati nga mituhop ang iyang mga pulong sa akong kasingkasing: “Pasaligi ko, Ronnie, karon [Ronnie iyang tawag nako], nga kanunay nimong sundon ang Pulong sa Kaalam.” Ligdong ko nga misaad niana ngadto kaniya, ug ako kanang gituman sa tanan niining mga katuigan.

Kana nga pasalig nakatabang kaayo kanako sa akong kabatan-onan ug sa misunod nga mga katuigan sa dihang nakig-uban ko sa mga negosyante diin sagad kaayo ang pag-inom. Nakahukom na kong daan sa pagsunod sa mga balaod sa Dios, ug wala gyud kini kausaban. Ang Ginoo miingon, “Ako, ang Ginoo, mapugos sa pagtuman kon kamo mobuhat sa unsa nga Ako misulti; apan kon kamo dili mobuhat sa unsa nga Ako misulti, kamo dili makaangkon og saad.”6 Unsa ang Iyang gisulti niadtong mosunod sa Pulong sa Kaalam? Nga kita adunay saad sa kabaskug, kusog, kaalam, kahibalo, ug mga anghel nga manalipud kanato.7

Pipila na ka tuig ang milabay, si Sister Rasband ug Ako didto sa Templo sa Salt Lake alang sa sealing sa usa sa among mga anak nga babaye. Samtang nagbarug mi sa gawas sa templo uban ang mas manghud nga anak nga babaye, nga wala pa sa eksaktong pangidaron nga makatambong sa seremonya, naghisgot mi sa kaimportante sa pagkasilyo sulod sa balaang templo sa Dios. Sama sa gitudlo sa akong mama sa milabayng katuigan, among gisultihan ang among anak nga babaye, “Gusto namo nga sigurado ka nga masilyo sa templo, ug gusto namo nga mosaad ka nga kon makit-an na nimo ang imong mahangturong kauban, magtakda ka og adlaw uban kaniya nga masilyo sulod sa templo.” Siya misaad kanamo.

Ryan and Robin

Sukad niadto miingon siya nga ang among pagsultihanay ug ang iyang saad nanalipud kaniya ug nagpahinumdom kaniya sa “unsay labing importante.” Sa kaulahian siya mihimog sagradong mga pakigsaad dihang siya gisilyo ngadto sa iyang bana sulod sa templo.

Si Presidente Nelson nagtudlo: “Atong … madugangan ang gahum sa Manluluwas sa atong kinabuhi kon mohimo kita og sagradong mga pakigsaad ug tukma nga motuman niana nga mga pakigsaad. Ang atong mga pakigsaad mobugkos nato ngadto Kaniya ug mohatag nato og diosnong gahum.”8

Kon atong buhaton ang mga saad sa usag usa, mas makatuman kita sa mga saad ngadto sa Ginoo. Hinumdumi ang mga pulong sa Ginoo: “Maingon nga gibuhat ninyo kini ngadto sa usa sa mga labing gamay niining akong mga igsoon, gibuhat usab ninyo kini kanako.”9

Pamalandong uban kanako sa mga ehemplo ug pakigsaad diha sa mga kasulatan. Si Ammon ug ang mga anak ni Mosiah diha sa Basahon ni Mormon mipasalig “sa pagsangyaw sa pulong sa Dios.”10 Dihang nadagkpan si Ammon sa puersa sa mga Lamanite, gipaatubang siya kang Haring Lamoni nga Lamanite. Misaad siya sa hari, “ako mahimo nga imong sulugoon.”11 Pag-abut sa mga kawatan aron kawaton ang mga karnero sa hari, gipamutol ni Ammon ang ilang mga kamot. Labing katingala sa hari, naminaw siya sa mensahe ni Ammon bahin sa ebanghelyo ug nakabig.

Si Ruth, diha sa Karaang Tugon, misaad sa iyang ugangan nga babaye nga, “Bisan asa ikaw moadto, ako moadto.”12 Nagmatinud-anon siya sa iyang pulong. Ang maayo nga Samarianhon, sa sambingay diha sa Bag-ong Tugon, misaad sa tag-iya sa abangan kon iyang atimanon ang naangol nga byahidor, “Kon makagasto ka pag labaw niini, bayaran ko ra ikaw unya inigbalik ko dinhi.”13 Si Zoram, sa Basahon ni Mormon, misaad nga mokuyog ni Nephi ug sa iyang mga igsoon ngadto sa kamingawan. Si Nephi misugid, “Sa diha nga nakapanumpa na si Zoram kanamo, ang among mga kahadlok mahitungod kaniya nawala.”14

Ang saad diay “nga gihimo ngadto sa mga amahan”, sama sa gihulagway diha sa mga kasulatan nga “ang mga kasingkasing sa mga anak mobati ngadto sa ilang mga amahan”?15 Sa kinabuhi sa wala pa sa yuta dihang atong gipili ang plano sa Dios, kita misaad nga motabang sa pagpundok sa Israel sa isig ka kilid sa tabil. “Nakigtambayayong kita sa Ginoo,” mipasabut si Elder John A Widstoe sa katuigang milabay. “Ang pagtuman sa plano nahimong dili lang buluhaton sa Amahan, ug sa Manluluwas, apan atoa usab.”16

“[Ang] pagpundok mao ang labing importante nga butang nga nanghitabo sa yuta karon,” miingon si Presidente Nelson sa iyang pagbiyahe sa kalibutan. “Kon maghisgot kita kalabut sa pagpundok, nagsulti lamang kita niining sukaranang kamatuoran: ang matag usa sa mga anak sa atong Langitnong Amahan, sa isig ka kilid sa tabil, angayang makadungog sa mensahe sa gipahiuli nga ebanghelyo ni Jesukristo.”17

Isip usa ka Apostol ni Ginoong Jesukristo, ako motapus uban sa pagdapit ug pagsaad. Una, ang imbitasyon: Dapiton ko kamo sa paghunahuna sa mga saad ug mga pakigsaad nga inyong gihimo ngadto sa Ginoo, ug sa uban, sa dakung kaligdong, nasayud nga ang inyong pulong maoy inyong garantiya. Ikaduha, mosaad ako ninyo, kon inyo kining buhaton, ang Ginoo moestablisar sa inyong mga pulong ug mopasidungog sa inyong mga buhat samtang kamo maningkamot sa walay kaluya nga pagkugi sa pagpalambo sa inyong mga kinabuhi, sa inyong mga pamilya, ug sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw. Magauban Siya kaninyo, mahal kong mga kaigsuonan, ug kamo, uban sa pagsalig, makapaabot nga “pagadawaton ngadto sa langit, nga pinaagi niana [kamo] mahimo nga mopuyo uban sa Dios diha sa usa ka kahimtang nga walay katapusan ang kalipay … kay ang Ginoong Dios namulong niini.”18

Niini ako mopamatuod ug mosaad sa ngalan ni Jesukristo, amen.