2010–2019
Walay Pagkapaling nga Pasalig ngadto kang Jesukristo
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Walay Pagkapaling nga Pasalig ngadto kang Jesukristo

Gidapit kita sa Dios sa hingpit nga pagwagtang sa atong mga karaang gawi ug magsugod og bag-ong kinabuhi diha kang Kristo.

Sa miaging Abril, may pribelihiyo akong makapahinungod sa Templo sa Kinshasa Democratic Republic sa Congo.1 Dili matukib sa pulong ang akong gibating kalipay ug sa matinud-anong taga-Congo nga makita ang templo nga gipahinungod diha sa ilang yuta.

Nzongo Falls

Ang mga tawo nga mosulod sa Templo sa Kinshasa makakita sa orihinal nga painting nga giulohan og Mga Busay sa Congo.2 Sa lahing paagi nagpahinumdom kini sa mga taga-Congo sa walay pagkapaling nga pasalig nga gikinahanglan aron ma-angkla ang ilang pagpasalig ngadto kang Jesukristo ug sa pagsubay sa dalan sa pakigsaad sa plano sa atong Langitnong Amahan. Ang mga busay nga gipakita diha sa painting makapahinumdom sa komon nga buhat lapas na sa usa ka siglong milabay tali sa nag-unang mga nakabig sa Pagka-kristiyano sa Congo.

Nzongo Falls

Sa wala pa sila makabig, nagsimba sila og walay kinabuhing mga dios-dios, nagtuo nga kadtong mga butanga nagbaton og talagsaong mga gahum.3 Human makabig, daghan ang mihimo og relihiyusong pagbiyahe ngadto sa usa sa dili maihap nga mga busay buyon sa Suba sa Congo, sama sa Suba sa Nzongo.4 Gipanglabay niining mga kinabig ang ilang gitahud nga mga butang ngadto sa mga busay isip simbolo ngadto sa Dios ug sa uban, nga sila mibiya sa karaan nilang mga tradisyon ug midawat ni Jesukristo. Gituyo nila nga wala ilabay ang ilang mga butang ngadto sa kalma, mabaw nga katubigan; gipanglabay nila kini ngadto sa nagbul-og nga tubig sa higanting busay, diin dili na makuha og balik ang mga butang. Kini nga mga buhat maoy timaan sa sinugdanan sa bag-o apan walay pagkapaling nga pasalig ngadto kang Jesukristo.

Ang mga tawo sa ubang dapit ug panahon mipakita sa ilang pasalig kang Jesukristo sa samang mga paagi.5 Ang mga tawo sa Basahon ni Mormon nga nailhang mga Anti-Nephi-Lehi “mihunong sa paggamit sa mga hinagiban sa ilang pagsukol,” milubong niini “sa ilawom sa yuta” isip “pagpamatuod ngadto sa Dios … nga sila dili na gayud mogamit [sa ilang] mga hinagiban pag-usab.”6 Sa paghimo niini, misaad sila nga mosunod sa mga pagtulun-an sa Dios ug dili na gayud pakyason ang ilang pasalig. Kini nga buhat maoy sinugdanan sa “pagkakabig ngadto sa Ginoo” ug sa dili pagkalimot sa mga pasalig.7

Ang “pagkakabig ngadto sa Ginoo” nagpasabut sa pagbiya sa usa ka buhat, nga diniktaran sa karaang tuo-tuo, ug sa pagsagop og bag-o pinasikad sa pagtuo diha sa plano sa Langitnong Amahan ug kang Jesukristo ug sa Iyang Pag-ula. Kini nga pag-usab mas labaw pa kay sa intelektwal nga pagdawat sa mga pagtulun-an sa ebanghelyo. Mohulma kini sa atong ilhanan, mousab sa panabut sa kahulugan sa kinabuhi, ug mosangput sa walay pagkausab nga kamaunungon ngadto sa Dios. Ang personal nga mga tinguha nga supak sa pagka-angkla diha sa Manluluwas ug pagsubay sa dalan sa pakigsaad magkahanaw ug mapulihan og usa ka determinasyon sa pagtugyan ngadto sa kabubut-on sa Langitnong Amahan.

Ang pagkakabig ngadto sa Ginoo magsugod sa walay pagkapaling nga pasalig ngadto sa Dios, sundan sa paghimo niana nga pasalig nga porsyon kon si kinsa kita. Ang pag-angkon og ingon niana nga pasalig usa ka tibuok kinabuhing proseso nga nagkinahanglan og pailub ug padayong paghinulsol. Sa katapusan, kini nga pasalig nahimong kabahin kon si kinsa kita, nga gitisok diha sa atong kaugalingon, ug kanunayng maanaa sa atong kinabuhi. Sama ra nga kita dili gayud makalimot sa kaugalingon natong ngalan bisan unsa pay atong gihunahuna, dili gayud nato makalimtan ang pasalig nga natisok sa atong kasingkasing.8

Gidapit kita sa Dios sa hingpit nga pagwagtang sa atong mga karaang gawi ug magsugod og bag-ong kinabuhi diha kang Kristo. Mahitabo kini kon magpalambo kita og pagtuo sa Manluluwas, nga magsugod pinaagi sa pagpaminaw sa panghimatuod niadtong adunay pagtuo.9 Human niana, modako ang pagtuo kon molihok kita sa mga paagi nga mas lig-on nga ma-angkla ang atong pagtuo ngadto Kaniya.10

Karon, kaanindot kaha kon ang nagtubo nga pagtuo motakod lang sama sa pagtakod sa hilanat o sip-on. Dayon, ang yanong “espiritwal nga pag-hatsing” mopalig-on sa pagtuo sa uban. Apan dili magsilbi kana nga paagi. Ang bugtong paagi aron motubo ang pagtuo sa usa ka tawo mao ang paglihok inubanan sa pagtuo. Kini nga mga buhat sa kasagaran dinasig pinaagi sa mga pagdapit sa uban, apan dili nato “mapatubo” ang pagtuo sa uban o magsalig lang sa uban aron molambo ang atoa. Aron motubo ang atong pagtuo, pilion gayud nato ang mga buhat nga makalig-on, sama sa pag-ampo, pagtuon sa mga kasulatan, pag-ambit sa sakramento, pagtuman sa mga sugo, ug pagserbisyo sa uban.

Samtang motubo ang atong pagtuo kang Jesukristo, gidapit kita sa Dios sa paghimo og mga saad uban Kaniya. Kini nga mga pakigsaad, ingon nga nailhan na nga mga saad, maoy pagpakita sa atong pagkakabig. Ang mga pakigsaad mohimo usab og lig-ong pundasyon alang sa espiritwal nga pag-uswag. Dihang mipili kita nga mabunyagan, gisugdan nato ang pagdala diha sa atong kaugalingon ang ngalan ni Jesukristo11 ug mipili nga ipaila ang atong kaugalingon diha Kaniya. Atong gipanaad ang pagkahimong sama Kaniya ug mopalambo og Iyang mga hiyas.

Kini nga mga pakigsaad nag-angkla kanato ngadto sa Manluluwas, ug magtabang kanato subay sa dalan padulong sa atong langitnong panimalay. Ang gahum sa mga pakigsaad magtabang nga atong makanunay ang dakong kausaban sa kasingkasing, mopalawom sa atong pagkakabig sa Ginoo, ug madawat sa hingpit ang hitsura ni Kristo diha sa atong panagway.12 Apan ang taphaw nga mga pasalig sa atong mga pakigsaad dili makagarantiya sa bisan unsa.13 Posibling matintal kita nga dili makigsaad, nga ilabay lamang ang atong karaang mga gawi ngadto sa kalma nga tubig, o ilubong ang atong mga hinagiban sa rebelyon nga magsiwil pa ang mga pul-an. Apan ang hilaw nga pasalig sa atong mga pakigsaad dili moabli sa pultahan sa makabalaang gahum sa Langitnong Amahan ug ni Jesukristo.

Kinshasa Democratic Republic of the Congo Temple

Ang atong pasalig sa pagtuman sa mga pakigsaad dili gyud kondisyonal o mausab-usab nunot sa mausabong mga kahimtang sa atong kinabuhi. Ang atong kamakanunayon sa Dios kinahanglang susama sa kasaligan nga Suba sa Congo nga nag-agos duol sa Templo sa Kinshasa. Kini nga suba, lahi sa kadaghanang suba sa kalibutan, sa walay hunong nga pagbuhagay sa tibuok tuig14 ug mobubu og hapit 11 ka milyon ka galon (41.5 ka milyon nga Litro) sa tubig matag segundo ngadto sa Dagat sa Atlantiko.

Ang Manluluwas midapit sa Iyang mga disipulo sa pagkahimong ingon niini ka masaligan ug ka makanunayon. Miingon siya, “Busa ipahimutang kini diha sa inyong kasingkasing, nga kamo mobuhat sa mga butang nga akong itudlo, ug isugo kaninyo.”15 Ang “napahimutang” na nga determinasyon sa pagtuman sa atong mga pakigsaad magtugot sa hingpit nga katumanan sa mga saad sa Dios alang sa malungtarong kalipay.16

Daghan sa matinud-anong mga Santos mipakita nga ila nang “napahimutang” ang pagtuman sa ilang mga pakigsaad uban sa Dios ug nag-usab na sa hangtud. Sultihan ko kamo mahitungod sa tulo ka tawo—si Brother Banza Mucioko, Sister Banza Régine, ug si Brother Mbuyi Nkitabungi.

The Banza Family

Niadtong 1977, ang mga Banzas nagpuyo sa Kinshasa sa nasud sa Zaire, karon nailhan nga Democratic Republic sa Congo. Tinahud kaayo sila sa ilang komunidad sa Protestanting simbahan. Tungod sa ilang mga talento, ang ilang simbahan nagplano para sa ilang bag-o pa nga pamilya nga moadto sa Switzerland alang sa pagtuon ug mahatagan og scholarship sa usa ka unibersidad.

Samtang didto sa Geneva, sakay sa bus ngadto sa eskwelahan, si Brother Banza kanunayng makakita og gagmayng meetinghouse sa simbahan nga may ngalan “Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw.” Naghunahuna siya, “Si Jesukristo may mga Santos ba karon, sa ulahing mga adlaw?” Sa katapusan mihukom siya nga moadto ug magpakisusi.

Si Brother ug Sister Banza mainitong gitimbaya sa branch. Nangutana sila sa pipila sa ilang kanunayng pangutana mahitungod sa kinaiyahan sa Dios, sama sa, “Kon espiritu ba ang Dios, sama ba sa hangin, giunsa nga kita gilalang nga sama Kaniya? Giunsa Niya sa paglingkod sa usa ka trono”?” Wala pa gayud sila makadawat og makatagbawng tubag hangtud ang mga misyonaryo mipasabut kanila sa gipahiuling doktrina sa usa ka mubo nga leksyon. Dihang mibiya ang mga misyonaryo, nagtinan-away ang mga Banza ug miingon, “Dili ba tinuod ang atong nadungog?” Padayon ang ilang pagsimba ug pakigtagbo sa mga misyonaryo. Nasayud sila nga ang pagpabunyag sa gipahiuli nga Simbahan ni Jesukristo dunay mga sangputanan. Matangtang sila sa pagka-eskolar, bakwion ang ilang mga visa, ug sila ug ang ilang duha ka gagmayng mga anak pabiyaon sa Switzerland. Gipili nila ang magpabunyag ug nakumpirmahan niadtong Oktubre 1979.

Duha ka semana human sa ilang bunyag, namalik sila si Brother ug Sister Bansa sa Kinshasa isip una ug ikaduhang miyembro sa Simbahan sa ilang nasud. Ang mga miyembro sa Geneva Branch padayong mikontak nila ug gitabangan silang makakontak sa mga lider sa Simbahan. Ang mga Banza giawhag nga magmatinud-anong maghulat sa gisaad nga panahon nga iestablisar sa Dios ang Iyang Simbahan sa Zaire.

Dieudonné Mbuyi

Sa samang higayon, lain usab nga exchange student gikan sa Zaire, si Brother Mbuyi, nag-eskwela sa Belgium. Nabunyagan siya niadtong 1980 sa Brussels Ward. Wala madugay, miserbisyo siya og full-time mission sa England. Ug gihimo sa Dios ang Iyang mga milagro. Si Brother Mbuyi mibalik sa Zaire isip ikatulong miyembro sa Simbahan sa iyang nasud. Uban sa pagtugot sa ginikanan, ang mga miting sa Simbahan gihimo sa balay sa iyang pamilya. Pagka-Pebrero 1986, usa ka petisyon gihimo aron ang Simbahan opisyal nga maila sa gobyerno. Ang mga pirma sa tulo ka lumulupyo sa Zaire ang gikinahanglan. Ang tulo ka malipayong tigpirma sa petisyon mao si Brother Banza, Sister Banza, ug Brother Mbuyi.

The Banza Family

Kining lig-ong mga miyembro nasayud sa kamatuoran dihang nadungog nila kini; mihimo sila og pakigsaad atol sa bunyag nga nag-angkla kanila ngadto sa Manluluwas. Sa mahulagwayong paagi gipanglabay nila ang mga karaan nilang gawi ngadto sa nagbul-og nga busay nga wala nay tuyo sa pagbawi niini. Ang dalan sa pakigsaad dili gayud sayon. Ang politikal nga kasamok, walay kanunayng kontak sa mga lider sa Simbahan, ug mga hagit nga komon sa naglambo nga komunidad sa mga Santos posibling moluya sa mga indibidwal nga kulang sa pasalig. Apan si Brother ug Sister Banza ug si Broher Mbuyi milahutay sa ilang pagtuo. Mitambong sila sa pagpahinungod sa Templo sa Kinshasa, 33 ka tuig human sila mipirma sa petisyon nga misangpot sa opisyal nga pag-ila sa Simbahan sa Zaire.

The Banza Family

Ang mga Banza ania sa Conference Center karon. Giubanan sila sa duha nila ka anak nga lalaki, Junior ug Phil, ug mga umagad, si Annie ug Youyou. Niadtong 1986, si Junior ug Phil mao ang unang duha ka tawo nga gibunyagan sa Simbahan sa Zaire. Si Brother Mbuyi nagtan-aw niini nga kalihokan tua sa Kinshasa uban sa iyang asawa, si Maguy, ug sa ilang lima ka anak.

Dieudonné Mbuyi

Kini nga mga pioneer nakasabut sa kahulugan sa mga sangputanan sa mga pakigsaad nga maoy nagdala kanila “ngadto sa kasayuran sa Ginoo nga ilang Dios, ug sa pagmaya diha kang Jesukristo nga ilang Manunubos.”17

Unsaon nato sa pag-angkla ang atong kaugalingon diha sa Manluluwas ug pagpabiling matinud-anon sama niini ug sa daghang napulo ka liboang mga Santos sa Congo nga misunod kanila ug sa minilyon sa tibuok kalibutan? Gitudloan kita sa Manluluwas kon unsaon. Matag semana moambit kita sa sakrament ug mohimo og pakigsaad sa atong Langitnong Amahan. Mosaad kita nga atong isumpay ngadto sa Manluluwas ang atong pagkalahi pinaagi sa pagpanumpa sa atong kaandam nga modala diha kanato sa Iyang ngalan, kanunay nga mohinumdom Kaniya, ug mohupot sa Iyang mga sugo.18 Ang makugihong pagpangandam ug ang katakus sa paghimo niining mga pakigsaad matag semana mo-angkla kanato ngadto sa Manluluwas, motabang nga atong mapahaom ang atong pasalig,19 ug pinaagi sa gahum abagan kita subay sa dalan sa pakigsaad.

Dapiton ko kamo sa pagpasalig og usa ka tibuok kinabuhi nga proseso sa pagkadisipulo. Himoa ug tumana ang mga pakigsaad. Ilabay ang karaan ninyong mga gawi ngadto sa lawom, nagbul-og nga mga busay. Ilubong sa hingpit ang mga hinagiban sa rebelyon nga dili na magsiwil ang mga pul-an. Tungod sa Pag-ula ni Jesukristo, ang paghimo og mga pakigsaad uban sa tinuod nga katuyoan sa padayong pagtahud niini makausab sa inyong kinabuhi sa hangtud. Mas mahisama kamo sa Manluluwas kon kanunay kamong mohinumdom Kaniya, mosunod Kaniya, ug magadayeg Kaniya. Mopamatuod ko nga si Jesus ang lig-on nga pundasyon. Kasaligan Siya, ug ang Iyang mga saad sigurado. Sa ngalan ni Jesukristo, amen.