2010–2019
Tuguti ang Atong Espiritu sa Pagkontrolar sa Atong Lawas
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Tuguti ang Atong Espiritu sa Pagkontrolar sa Atong Lawas

Ang labing importating mga butang nga atong makat-unan niining kinabuhia mao nga kon unsaon nga mapahimug-atan ang atong mahangturong espiritwal nga kinaiyahan ug pugngan ang atong dautan nga mga tinguha.

Minahal nga mga kaigsoonan, samtang nagsingabut pa ang kinatibuk-ang komperensya sa Oktubre sa miaging tuig, giandam nako ang akong pakigpulong sa komperensya aron mahatagan og importansya ang ika-100 nga anibersaryo sa panan-awon sa kalibutan sa espiritu nga nahatag ngadto ni Presidente Joseph F. Smith niadtong Oktubre 3, 1918.

Human sa pipila ka adlaw nga akong nasumiter ang akong pakigpulong alang sa paghubad, ang akong pinalangga nga kompanyon sa kahangturan, si Barbara, nakakompleto na sa iyang kinabuhi ug mipanaw na ngadto sa kalibutan sa espiritu.

Samtang ang mga adlaw nahimong semana, dayon mga bulan, ug karon usa na ka tuig sukad sa pagpanaw ni Barbara, mas hingpit nakong napasalamat kini nga kasulatan: “Kamo magpuyo nga maghiusa sa gugma, sa ingon nga kamo magbakho tungod sa pagkawala kanila nga namatay.”1 Si Barbara ug ako napanalanginan nga “magpuyo nga maghiusa sa gugma” sulod sa 67 ka tuig. Apan nakat-on ko diha sa personal kaayo nga paagi kon unsay pasabut sa “magbakho tungod sa pagkawala” niadtong atong gihigugma. Oh, gihigugma ug gimingaw ko niya!

Nagtuo ko nga kadaghanan nato napakyas sa paghatag og hingpit nga pagdayeg kon unsa ang nabuhat sa uban alang kanato hangtud nga sila mawala na. Nakahibalo ko nga kanunayng daghan og buhat si Barbara, apan wala nako masabti sa hingpit ang makanunayong gipangayo nga panahon sa pamilya, Simbahan, ug sa komunidad sa iyang oras. Adunay mga inadlaw adlaw nga gipahinungod nga mga paningkamot nga gibalik-balik sa liboan ka higayon latas sa katuigan nga nagpalihok kanunay sa among pamilya. Ug sa tanang higayon, walay usa sa among pamilya nga nakadungog niya nga misingka o misulti og dili maayong pulong.

Daghan kaayong panumduman ang akong mahunahuna niining miaging tuig. Naghunahuna ko kabahin sa pisikal nga hagit nga gipili niya nga mahimong inahan sa pito ka anak. Ang mahimong usa ka tig-atiman sa panimalay mao lang ang kinabuhi nga gusto niya, ug siya sa matag aspeto hanas kaayo niini.

Kasagaran maghunahuna ko kon giunsa niya sa pagtagsa-tagsa og atiman ang among mga anak og nako. Sa pag-andam lang daan sa pagkaon makaluya na kaayo nga tahas, dugangan pa sa mga kalihokan sama sa nagbundo nga labhanan nga mapundok sa kada semana ug paghipos sa mga sapatos ug ang hustong pagpasul-ob sa mga bata og hustong sukod sa sinina. Kaming tanan modangop niya bahin sa nagkadaiyang mga problema nga importante kanamo. Ug tungod kay importante kini kanamo, importante usab kini ngadto kaniya. Siya, sa usa ka pulong, talagsaon—isip usa ka asawa, isip usa ka inahan, isip usa ka higala, isip usa ka silingan, ug isip usa ka anak nga babaye sa Dios.

Karon nga siya mipadayon na, malipayon ako nga gipili nako ang pagtupad niya dihang ako mipauli gikan sa opisina atol sa katapusang mga bulan sa iyang kinabuhi, aron gunitan ang iyang kamot samtang nagtan-aw kami sa mga pagtapos sa pipila sa iyang mga paborito nga mga musicals—balik-balik tungod sa Alzheimer nga nakaingon nga siya dili makahinumdom nga iya na kining nakita gahapon lang sa hapon. Mga panumdoman niadtong espesyal nga mga sesyon sa paggunitay sa mga kamot, karon bililhon na kaayo ngari nako.

Mga kaigsoonan, palihug ayaw sipyata ang oportunidad sa pagtan-aw sa mga mata sa mga sakop sa inyong pamilya uban sa gugma. Mga anak ug mga ginikanan, pagtinabangay sa usag usa ug ipadayag ang inyong gugma ug pagdayeg. Sama nako ang uban ninyo mahimong usa ka adlaw mahigmata nga ang panahon sa maong importanting komunikasyon milabay na. Pagpakabuhi sa matag adlaw inubanan sa kasingkasing nga puno sa pasalamat, maayong mga panumduman, pagserbisyo, ug dakong gugma.

Atol niining miaging tuig, mas nakapamalandong ko og maayo mahitungod sa plano sa atong Langitnong Amahan. Sa iyang pagtudlo sa iyang anak nga si Corianton, si Alma mipasabut niini isip “ang talagsaong plano sa kalipay.”2

Ang pulong nga pirming mosantop kon maghunahuna ako bahin sa plano mao ang “panagpundok” [reunion]. Usa kini ka plano, gituyo sa atong mahigugmaong Amahan sa Langit, nga nakasentro kini sa kinadak-an ug mahimayaon nga posibilidad sa panagpundok sa pamilya—sa mahangturon nga paghiusa sa mga bana ug mga asawa, mga ginikanan ug mga anak, sa henerasyon ngadto sa laing henerasyon diha sa panimalay sa Dios.

Kana nga hunahuna nakahatag kanako og kahupay ug kasiguroan nga akong makauban pag-usab si Barbara. Bisan og nag-antus siya sa pisikal nga paagi diha sa katapusang bahin sa iyang kinabuhi, ang iyang espiritu lig-on, halangdon, ug putli. Giandam niya ang iyang kaugalingon sa tanang mga butang aron nga kon ang adlaw moabut, siya mobarug “sa makahimuot nga hukmanan sa Dios,”3 puno sa pagsalig ug malinawon nga kasiguroan. Apan ania ako, duha nalang ka adlaw mag-91 anyos, ug naghunahuna gihapon ko, “Andam na ba ko? Gibuhat ba nako ang tanang kinahanglan nakong buhaton aron makagunit pag-usab sa iyang kamot?”

Ang labing yano, nga sukaranang kasiguroan sa kinabuhi mao kini: Kitang tanan mamatay. Mamatay man ta nga tigulang na o bata pa, sayon o lisud, maadunahan o timawa, pinalangga o nag-inusara, walay maka-ikyas sa kamatayon.

Pipila ka tuig ang milabay, si Presidente Gordon B. Hinckley misulti og butang nga makahuluganon gayud kabahin niini: “Pagkatam-is sa kasiguroan, pagkamakahupay sa kalinaw nga moabut gikan sa kahibalo nga kon kita magminyo sa tarung ug magpuyo nga tarung, ang atong relasyon magpadayon, bisan pa sa kasigurado sa kamatayon ug ang paglabay sa panahon.”4

Ako nakasiguro nga naminyo ko sa tarung. Kana wala koy pagduha-duha. Apan kana dili igo, sumala ni Presidente Hinckley. Magpakabuhi usab ako nga tarung.5

Karon, ang “pagpakabuhi sa tarung” mahimong makalibog nga konsepto, ilabi na kon kamo naggahin og dakong panahon sa social media, diin ang bisan unsang tingog moangkon nga matuod nga mga kamatuoran o ang sayop nga mga konsepto mahitungod sa Dios ug sa Iyang plano alang sa Iyang mga anak. Salamat na lang, nga ang mga miyembro sa Simbahan nakabaton og mahangturon nga tinuod nga baruganan sa ebanghelyo aron masayud unsaon sa pagpakabuhi nga kita unta mas makaandam kon kita mamatay.

Pipila lang ka bulan sa wala pa ko matawo, ang akong Apostol nga apohan, si Elder Melvin J. Ballard, mihatag og usa ka pakigpulong nga, alang sa ubang tawo, nakapasabut sa kamahinungdanon sa kon unsay kahulugan sa pagpakabuhi nga tarung. Giulohan og “The Struggle for the Soul,” [Ang Panglimbasug sa Kalag],” ang iyang pakigpulong nakatutok sa padayon nga pakiggubat tali sa atong pisikal nga lawas ug sa atong mahangturon nga mga espiritu.

Miingon siya, “Ang labing dako nga kasungian nga maangkon ni bisan kinsang tawo … mao ang gubat nga anaa sa iyang kaugalingon,” nagpasabut nga si Satanas, “ang kaaway sa atong mga kalag,” moatake kanato pinaagi “sa mga kaibug, sa mga gana, sa mga ambisyon sa unod.”6 Mao nga ang nag-unang gubat mao ang tali sa atong balaan ug espirituwal nga kinaiyahan ug ang kalibutanon nga kinaiyanhon nga tawo. Mga kaigsoonan, hinumdumi, makadawat kita og espirituhanon nga tabang pinaagi sa impluwensya sa Espiritu Santo nga “magtudlo kaninyo sa tanang mga butang.”7 Ang tabang moabut usab pinaagi sa gahum ug mga panalangin sa pagkapari.

Karon, ako mangutana, kumusta man kini nga pakiggubat sa matag usa kaninyo?

Si Presidente David O. McKay miingon: “Ang yutan-ong pagpakabuhi sa tawo usa lamang ka pagsulay kon iyaha bang itumong ang iyang mga paningkamot, ang iyang hunahuna, ang iyang kalag, sa mga butang nga makatampo sa kahupayan ug pagtagbaw sa iyang pisikal nga kinaiyahan, o kon iyaha bang himoon ang kalihokan sa kinabuhi sa pagbaton og espirituhanong mga hiyas ”8

Kini nga gubat tali sa atong yutan-on ug sa atong espirituwal nga kinaiyahan dili usa ka bag-ong butang. Sa iyang katapusan nga wali ngadto sa mga tawo, si Haring Benjamin mitudlo nga “Kay ang kinaiyanhon nga tawo mao ang usa ka kaaway sa Dios, ug sa gihapon gikan pa sa pagkapukan ni Adan, ug mahimo, hangtud sa kahangturan, gawas kon siya motugyan ngadto sa mga pagdani sa Balaang Espiritu, ug isalikway ang iyang kinaiyanhon nga pagkatawo ug mahimo nga usa ka santos pinaagi sa pag-ula ni Kristo ang Ginoo.”9

Si Apostol Pablo mitudlo nga “ang mga nagakinabuhi uyon sa unod mga makilawasnon sa ilang panghunahuna, apan ang mga nagakinabuhi uyon sa Espiritu nagapanghunahuna sa mga butang sa Espiritu.

“Ang panghunahuna alang sa unod mosangpot sa kamatayon, apan ang panghunahuna alang sa Espiritu mosangpot sa kinabuhi ug kalinaw.”10

Murag naklaro na ngari nako nga usa sa labing importating mga butang nga atong makat-unan niining kinabuhia mao nga kon unsaon nga mapahimug-atan ang atong mahangturong espiritwal nga kinaiyahan ug pugngan ang atong dautan nga mga tinguha. Dili gyud ni ingon niana ka lisud. Gani, ang atong espiritu, nga mas dugay na nga anaa kaysa atong pisikal nga lawas, nagmalampuson na sa pagpili sa pagkamatarung tali sa dautan didto sa premortal nga kalibutan. Sa wala pa naporma kining yuta, nabuhi na kita didto sa kalibutan sa espiritu isip mga anak nga mga lalaki ug anak nga mga babaye sa Langitnong mga Ginikanan, kinsa nahigugma kanato ug nagpadayon sa paghigugma kanato karon.

Ug oo, nakahimo gyud ta og mga desisyon ug mga pagpili nga nakapausab sa kinabuhi didto nianang kinabuhi sa wala pa sa yuta. Matag tawo kinsa nabuhi o mabuhi pa niining planeta mihimo og importanting desisyon sa pagpili sa pagdawat sa plano sa Langitnong Amahan alang sa atong kaluwasan. Mao nga kitang tanan mianhi sa yuta nga dunay napamatud-an nga kalampusan nga espiritwal nga kinaiyanhon ug mahangturon nga padulngan.

Hunahunaa kana sa makadiyot. Mao gayud kini kon si kinsa kamo ug si kinsa ako ug kinsa kamo kaniadto hangtud karon: anak nga lalaki o anak nga babaye sa Dios, nga dunay espiritwal nga kagikan ug usa ka umaabut nga naghingapin sa walay kinutuban nga mga posibilidad. Kamo—una, kinaunahan, ug sa kanunay—espirituhanong linalang. Ug busa kon mopili kita nga unahon ang atong yutan-ong kinaiyanhon kay sa atong espiritwal nga kinaiyanhon, atong gipili ang butang nga sukwahi sa atong tinuod, nga espiritwal nga kaugalingon.

Bisan pa man, dili na ikapangutana nga ang tinguha sa unod ug sa pagka-yutan-on mokomplikar sa paghimog desisyon. Tungod sa tabil sa kalimot nga nagpataliwala sa premortal nga kalibutan sa espiritu ug niining mortal nga kalibutan, mahimong mawala sa atong panan-aw ang atong relasyon ngadto sa Dios ug ang atong espiritwal nga kinaiyanhon, ug ang atong kalibutanon nga kinaiyanhon makahatag og prayoridad sa unsay atong gusto karon. Ang pagkat-on sa pagpili sa mga butang sa Espiritu nga molabaw sa mga butang sa unod mao ang nag-unang mga rason kon nganong kining yutan-on nga kasinatian mao ang kabahin sa plano sa Langitnong Amahan. Mao usab kini ang hinungdan nganong ang plano natukod ibabaw sa solido, sigurado nga pundasyon sa Pag-ula sa atong Ginoo ug Manluluwas, nga si Jesukristo, aron ang atong mga sala, lakip ang mga kasaypanan nga atong nahimo sa dihang kita mitugyan ngadto sa unod, mahimong mabuntog pinaagi sa makanunayong paghinulsol ug kita mahimong magpakabuhi nga nakatutok sa espiritwalidad. Karon mao ang panahon sa pagkontrolar sa atong lawasnong gana aron sa pagtuman sa espiritwal nga doktrina ni Kristo. Mao nga kita kinahanglan dili maglangay-langay sa adlaw sa atong paghinulsol.11

Ang Paghinulsol, sa ato pa, mamahimong dili kapulihan nga hinagiban diha sa atong pakiggubat sa kaugalingon. Sa milabay lang nga komperensya, si Presidente Russell M. Nelson mipasabut ug mipahinumdom kanato niining gubat nga “kon kita mopili nga maghinulsol, kita mopili nga mag-usab! Atong gitugutan ang Manluluwas nga mousab kanato ngadto sa labing maayo nga bersyon sa atong mga kaugalingon. Kita mopili nga molambo sa espirituhanon nga paagi ug makadawat sa hingpit nga kalipay––ang hingpit nga kalipay sa katubsanan diha Kaniya. Kon kita mopili nga maghinulsol, kita mopili nga mas mahisama ni Jesukristo!”12

Matag gabii samtang akong ribyuhon ang akong adlaw diha sa pag-ampo uban sa akong Amahan sa Langit, mangayo ko nga mapasaylo kon aduna ba koy nabuhat nga sayop ug mosaad nga mohimo og mas maayo ugma. Nagtuo ko nga kining regular nga inadlaw-adlaw nga paghinulsol makatabang sa akong espiritu nga magpahinumdom sa akong lawas kon si kinsa ang nagdumala kanako.

Laing tinubdan sa sinemana nga oportunidad nga atong maangkon aron mabag-o kita sa espirituhanong paagi mao ang pag-ambit sa sakramento agi og paghinumdom sa Pag-ula ug ang hingpit nga gugma nga ang atong Ginoo ug Manluluwas, si Jesukristo, alang kanato.

Mga kaigsoonan, ako moawhag kaninyo sa paghinay-hinay og gamay ug paghunahuna kon hain na kamo karon sa pagbuntog sa inyong yutan-ong kinaiyanhon ug paghatag og gahum sa inyong balaan, espiritwal nga kinaiyahan aron sa pag-abut sa panahon, kamo mopanaw sa kalibutan sa mga espiritu ngadto sa usa ka malipayon nga panagkita uban sa inyong mga minahal––sa ingon ako mopamatuod ug mapaubsanong nag-ampo sa ngalan ni Jeskristo, amen.