2010–2019
Espirituhanon nga mga Bahandi
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Espirituhanon nga mga Bahandi

Samtang magpakita kamo og pagtuo sa Ginoo ug sa Iyang gahum sa pagkapari, ang inyong abilidad sa pag-angkon niining espiritwal nga bahandi nga giandam sa Ginoo kaninyo magkadako.

Salamat nianang maanindot nga musika. Sa atong pagbarug sa pagkanta nianang intermediate hymn, “We Thank Thee, O God, for a Prophet,” Adunay duha ka hunahuna nga miabut kanako. Una mao ang mahitungod ni Propeta Joseph Smith, ang propeta niini nga dispensasyon. Ang akong gugma ug pagdayeg kaniya nagtubo matag labay sa adlaw. Ang ikaduha nga hunahuna miabut samtang ako nagtan-aw sa akong asawa, sa akong mga anak nga babaye, mga apo nga babaye, ug mga apo sa tuhod nga mga babaye. Gibati nako nga gusto nakong angkunon ang matag usa kaninyo isip kabahin sa akong pamilya.

Sa miaging mga bulan, sa pagkahuman sa sesyon sa endowment sa templo, giingnan nako ang akong asawa si Wendy, “Manghinaut ko nga ang mga sister makasabut sa ilang espirituhanon nga mga bahandi diha sa templo.” Mga sister, magsige ko og hunahuna kaninyo, lakip sa miaging duha ka bulan sa dihang si Wendy ug ako mibisita sa Harmony, Pennsylvania.

Upon You My Fellow Servants

Mao kini ang among ikaduhang biyahe didto. Sa duha ka higayon natandog kami pag-ayo samtang naglakaw nianang sagradong yuta. Didto sa duol sa Harmony nga si Juan Bautista nagpakita ngadto ni Joseph Smith ug mipahiuli sa Aaronic nga Pagkapari.

Restoration of the Melchezedek Priesthood

Didto nga ang mga Apostoles nga sila si Pedro, Santiago, ug Juan nagpakita aron pagpahiuli sa Melchizedek nga Pagkapari.

Didto sa Harmony nga si Emma Hale Smith nag-alagad isip unang tigsulat sa iyang bana samtang si Propeta Joseph mihubad sa Basahon ni Mormon.

Didto usab sa Harmony nga si Joseph nakadawat og pagpadayag nga nagpakita sa kabubut-on sa Ginoo ngadto ni Emma. Ang Ginoo misugo ni Emma sa pagpasabut sa mga kasulatan, sa pag-awhag sa Simbahan, sa pagdawat sa Espiritu Santo, ug sa paggahin sa iyang panahon sa “pagkat-on og daghan.” Si Emma gitambagan usab nga “mosalikway sa mga butang niini nga kalibutan ug mangita sa mga butang nga maayo,” ug motuman sa iyang mga pakigsaad sa Dios. Ang Ginoo mitapos sa Iyang panudlo uban niining makakombinser nga mga pulong: “Kini ang akong tingog ngadto sa tanan.”1

Ang tanan nga nahitabo niana nga dapit adunay dakong implikasyon sa inyong kinabuhi. Ang pagpahiuli sa pagkapari, uban sa tambag sa Ginoo ni Emma, makagiya ug makapanalangin sa matag usa ninyo. Nagtinguha gyud ko nga kamo makasabut nga ang pagpahiuli sa pagkapari importante kaninyo isip babaye sama ni bisan kinsa nga lalaki. Tungod kay ang Melchizedek nga Pagkapari gipahiuli, ang mga babaye ug mga lalaki nga nagtuman sa pakigsaad adunay kahigayunan sa “tanan nga espirituhanon nga mga panalangin sa simbahan,”2 o, ingnon ta, sa tanang espirituhanon nga mga bahandi sa Ginoo alang sa Iyang mga anak.

Ang matag babaye ug matag lalaki kinsa mohimo og mga pakigsaad uban sa Dios ug motuman niadto nga mga pakigsaad, ug kinsa takus nga moapil sa mga ordinansa sa pagkapari, direktang makaangkon sa gahum sa Dios. Kadtong natugahan sa balay sa Ginoo nakadawat og gasa sa gahum sa pagkapari sa Dios pinaagi sa hiyas sa ilang pakigsaad, uban sa gasa sa kahibalo nga masayud unsaon sa paggamit niana nga gahum.

Ang kalangitan abli ngadto sa mga babaye kinsa natugahan sa gahum sa Dios nga gikan sa ilang mga pakigsaad sa pagkapari sama ngadto sa mga lalaki kinsa naghupot sa pagkapari. Ako nag-ampo nga ang kamatuoran masabtan sa inyong matag kasingkasing tungod kay ako nagtuo nga makausab kini sa inyong kinabuhi. Mga sister, kamo adunay katungod sa paggamit sa gahum sa Manluluwas sa pagtabang sa inyong pamilya ug sa uban nga inyong gimahal.

Karon, tingali makasulti kamo sa inyong kaugalingon, “Nindot kini, apan unsaon nako sa paghimo niini? Unsaon nako sa paggamit sa gahum sa Manluluwas sa akong kinabuhi?”

Dili ninyo makita kini nga gipasabut sa detalye sa bisan unsa nga manwal. Ang Espiritu Santo mao ang inyong personal nga magtutudlo samtang maningkamot kamo nga makasabut unsay gusto sa Ginoo nga inyong mahibaloan ug buhaton. Kini nga proseso dili dali ni sayon, apan kini espiritwal nga makadasig. Unsa pay posible nga mas makadasig kay sa pagpaningkamot uban sa Espiritu aron makasabut sa gahum sa pagkapari—ang gahum sa Dios?

Unsay akong ikasulti ninyo mao nga ang paggamit sa gahum sa Dios sa inyong kinabuhi nagkinahanglan sa samang butang nga gisugo sa Ginoo ni Emma ug sa usag usa kaninyo.

Mao nga, dapiton ko kamo nga tun-an sa mainampoon ang seksyon 25 sa Doktrina ug mga Pakigsaad ug diskubriha unsay itudlo sa Espiritu Santo kaninyo. Ang inyong personal nga espirituhanon nga paningkamot makahatag ninyo og kalipay samtang kamo makaangkon, makasabut, ug makagamit sa gahum nga gituga kaninyo.

Kabahin niini nga paningkamot kinahanglan nga inyong isalikway ang daghang mga butang niini nga kalibutan. Usahay yano ra kaayo kitang maghisgot sa pagpahilayo gikan sa panagbingkil, sa mikatap nga mga tintasyon, ug bakak nga mga pilosopiya sa kalibutan. Apan sa tinuod nga pagbuhat sa ingon nagkinahanglan nga inyong susihon pag-ayo ug kanunay ang inyong kinabuhi. Sa inyong pagbuhat sa ingon, ang Espiritu Santo modasig ninyo kon unsay wala na kinahanglana, unsay dili na takus sa inyong panahon ug kalagsik.

Samtang mopahilayo kamo gikan sa kalibutanong mga butang, ang pipila ka butang nga ingon og importante kaninyo karon magkawala sa inyong prayoridad. Kinahanglan kamong dili mobuhat sa pipila ka butang, bisan og kini ingon og dili makadaot. Sa inyong pagbuhat ug pagpadayon niining proseso sa tibuok kinabuhi sa pagpahinungod sa inyong kinabuhi ngadto sa Ginoo, ang mga kausaban sa inyong panglantaw, mga pagbati, ug espirituhanon nga kalig-on makapatingala ninyo!

Karon gamay lang nga pasidaan. Adunay mopahuyang sa inyong abilidad sa pagtawag sa gahum sa Dios. Adunay moagni ninyo nga magduha-duha sa inyong kaugalingon ug mopagamay sa maayo kaayo ninyong espirituhanon nga kapasidad isip matarung nga babaye.

Labing siguro, ang kaaway dili gusto nga kamo makasabut sa pakigsaad nga inyong gihimo sa bunyag o sa dakong tuga sa kahibalo ug gahum nga inyong nadawat o madawat sa templo—sa balay sa Ginoo. Ug si Satanas dili gusto nga kamo makasabut nga matag higayon nga kamo takus nga moserbisyo ug mosimba sa templo, kamo lig-unon sa gahum sa Dios ug ang Iyang mga anghel “mobantay” kaninyo.3

Si Satanas ug ang iyang mga sulugoon kanunay maghimo og mga babag aron kamo mapugngan nga makasabut sa espirituhanon nga mga gasa nga gipanalangin ug ipanalangin kaninyo. Subo lang, ang pipila ka mga babag tingali mao ang resulta sa dili maayong kinaiya sa uban. Nakapasubo nako nga maghunahuna nga pipila kaninyo mibati nga wala kinahanglana o wala tuhoi sa usa ka lider sa pagkapari, o giabusaran o gibudhian sa bana, amahan, o sa gipakaingon nga higala. Gibati nako ang kasubo nga pipila kaniyo gibaliwala, wala tahura, o gihukman. Ang maong sayop nga binuhatan walay luna sa gingharian sa Dios.

Sa laing bahin, nakapalipay nako kon ako makahibalo sa mga lider sa pagkapari nga nagtinguha sa pag-apil sa mga babaye sa mga konseho sa ward ug stake. Ako nadasig sa matag bana kinsa mopakita nga ang iyang labing importante nga responsibilidad mao ang pag-atiman sa iyang asawa.4 Modayeg ako niana nga tawo nga motahud gayud sa abilidad sa iyang asawa nga modawat og pagpadayag ug mohatag kaniya og bili isip managsama nga kauban sa ilang kaminyoon.

Kon ang usa ka lalaki nakasabut sa kaligdong ug gahum sa usa ka matarung, nagtinguha, natugahan nga babaye nga Santos sa Ulahing mga Adlaw, ikatingala ba nga ang lalaki mobati nga mobarug kon ang babaye mosulod sa kwarto isip respeto?

Gikan sa sinugdanan sa panahon, ang mga babaye gipanalanginan og talagsaong moral nga giya—ang abilidad sa pag-ila sa sakto ug sayop. Kini nga gasa mapalambo niadtong kinsa mohimo ug motuman sa mga pakigsaad. Ug kini magkawala niadtong kinsa motuyo sa pagbaliwala sa mga sugo sa Dios.

Ako modugang nga ako dili mopahayag nga walay labut ang mga lalaki sa mga gikinahanglan sa Dios nga sila usab kinahanglang moila tali sa sakto ug sayop. Apan minahal kong mga sister, ang inyong abilidad sa pag-ila sa kamatuoran gikan sa sayop, nga mahimong magbalantay sa moralidad sa katilingban, importante niining ulahing mga adlaw. Ug kami mag-agad kaninyo sa pagtudlo sa uban sa pagbuhat sa ingon. Tuguti ko nga klaruhon nako kini: kon ang kalibutan mawad-an sa moral nga pagkamatarung sa mga babaye, ang kalibutan dili na gayud molambo.

Kita nga mga Santos sa Ulahing mga Adlaw dili iya sa kalibutan; kita gikan sa nakigsaad nga Israel. Gitawag kita aron sa pag-andam og katawhan alang sa Ikaduhang Pag-anhi sa Ginoo.

Karon, akong klaruhon ang daghang dugang nga mga punto kabahin sa mga babaye ug pagkapari. Sa dihang kamo gi-set apart aron moserbisyo og calling ubos sa direksyon sa naghupot sa mga yawe sa pagkapari—sama sa inyong bishop o presidente sa stake—kamo gihatagan og awtoridad sa pagkapari sa paglihok niana nga calling.

Sa samang paagi, sa balaan nga templo, kamo gitugutan nga mopahigayon ug mopasiugda sa mga ordinansa sa pagkapari matag higayon nga kamo motambong. Ang inyong tuga sa templo nag-andam ninyo sa pagbuhat sa ingon.

Kon kamo natugahan apan wala maminyo sa usa ka lalaki nga naghupot sa pagkapari ug dunay moingon ninyo, “Pasayloa nga kamo walay pagkapari sa inyong panimalay,” palihug sabta nga kana nga pamahayag dili sakto. Mahimong kamo walay naghupot sa pagkapari sa inyong panimalay, apan kamo nakahimo og sagrado nga mga pakigsaad uban sa Dios diha sa Iyang templo. Gikan niadto nga mga pakigsaad moabut ang pagtuga sa Iyang gahum sa pagkapari diha kaninyo. Ug hinumdumi, kon ang inyong bana mamatay, kamo ang magdumala sa inyong panimalay.

Isip usa ka matarung, natugahan nga babaye nga Santos sa Ulahing Adlaw, kamo makasulti ug makatudlo uban sa gahum ug awtoridad gikan sa Dios. Bisan pinaagi sa pag-awhag o panag-istorya, nagkinahanglan kami sa inyong tingog nga magtudlo sa doktrina ni Kristo. Nagkinahanglan kami sa inyong ideya diha sa mga konseho sa pamilya, ward, ug stake. Ang inyong pag-apil importante ug dili lang pasundayag!

Minahal kong mga sister, ang inyong gahum molambo kon kamo moserbisyo sa uban. Ang inyong pag-ampo, pagpuasa, panahon sa mga kasulatan, ug pagserbisyo sa templo ug sa buhat sa family history makaabli sa kalangitan nganha kaninyo.

Ako moawhag ninyo nga mainampoong magtuon sa tanang mga kamatuoran nga inyong mahibaloan mahitungod sa gahum sa pagkapari. Mahimong magsugod kamo sa Doktrina ug mga Pakigsaad 84 ug 107. Kana nga mga seksyon mogiya ninyo ngadto sa ubang mga tudling. Ang mga kasulatan ug ang mga pagtulun-an sa moderno nga mga propeta, mga manalagna, ug mga tigpadayag napuno niini nga mga kamatuoran. Samtang magtubo ang inyong pagsabut ug samtang magpakita kamo og pagtuo sa Ginoo ug sa iyang gahum sa pagkapari, ang inyong abilidad sa pag-angkon niining espiritwal nga bahandi nga giandam sa Ginoo kaninyo magkadako. Kon inyong buhaton, inyong makaplagan ang inyong kaugalingon nga mas makahimo sa pagtabang sa pagbaton og mahangturong mga pamilya nga nagkahiusa, nabugkos sa templo sa Ginoo, ug napuno sa gugma alang sa atong Langitnong Amahan ug ni Jesukristo.

Ang tanan natong mga paningkamot sa pagpangalagad sa usag usa, pagsangyaw sa ebanghelyo, paghingpit sa mga Santos, ug pagtubos sa mga patay mopunting ngadto sa balaan nga templo. Kita karon aduna nay 166 ka templo sa tibuok kalibutan, ug daghan pa ang umaabut.

Sa inyong kasayuran, ang Templo sa Salt Lake, ang Temple Square, ug ang tupad nga plaza duol sa Church Office Building bag-uhon sa usa ka proyekto nga magsugod sa hinapos niining tuiga. Kining sagrado nga templo kinahanglang mapreserbar ug maandam sa pagdasig sa umaabut nga mga henerasyon, sama nga kini nakaimpluwensya nato niini nga henerasyon.

Samtang magtubo ang Simbahan, dugang nga mga templo ang tukuron aron nga daghang mga pamilya makaangkon nianang labing dako nga mga panalangin, kanang kinabuhing dayon.5 Atong giisip ang templo nga ang labing sagrado nga estraktura sa Simbahan. Kon dunay plano nga ipahibalo nga magtukod og bag-o nga templo, kini mahimong usa ka importante nga bahin sa atong kasaysayan. Sama sa atong gihisgutan karong gabhiona, kamo mga sister importante sa buhat sa templo, ug sa templo inyong madawat ang inyong labing taas nga espirituhanon nga mga bahandi.

Palihug paminaw pag-ayo ug pagmatinahuron samtang akong ipahibalo karon ang mga plano sa pagtukod og bag-ong walo ka templo. Kon ang usa gipahibalo sa dapit nga makahuluganon kaninyo, ako mosugyot nga kamo moduko sa inyong ulo nga magmainampoon uban sa pasalamat sa inyong kasingkasing. Kami nalipay nga mopahibalo sa mga plano sa pagtukod og mga templo sa mosunod nga mga dapit: Freetown, Sierra Leone; Orem, Utah; Port Moresby, Papua New Guinea; Bentonville, Arkansas; Bacolod, Philippines; McAllen, Texas; Cobán, Guatemala; ug Taylorsville, Utah. Salamat, mahal nga mga sister. Nagpasalamat kaayo mi sa inyong pagdawat niini nga mga plano ug sa inyong matinahurong tubag.

Sa pagtapos, gusto ko nga mobilin ninyo og panalangin, nga kamo makasabut sa gahum sa pagkapari nga gituga diha kaninyo ug nga kamo modugang niana nga gahum pinaagi sa pagpakita sa inyong pagtuo saGinoo ug sa Iyang gahum.

Minahal nga mga sister, uban sa labing dako nga pagtahud, ako mopadayag sa akong gugma kaninyo. Mapainubsanon akong mopahayag nga ang Dios buhi! Si Jesus mao ang Kristo. Kini Iyang Simbahan. Ako mopamatuod pinaagi sa sagradong ngalan ni Jesukristo, amen.