Bag-ong Tugon 2019
Paggamit sa Dali, Sunod Kanako—Alang sa mga Indibidwal ug mga Pamilya
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

“Paggamit sa Dali, Sunod Kanako—Alang sa mga Indibidwal ug mga Pamilya,Dali, Sunod Kanako—Alang sa mga Indibidwal ug mga Pamilya: Bag-ong Tugon 2019 (2019)

“Paggamit sa Dali, Sunod Kanako—Alang sa mga Indibidwal ug mga Pamilya,Dali, Sunod Kanako—Alang sa mga Indibidwal ug mga Pamilya: 2019

Paggamit sa Dali, Sunod Kanako—Alang sa mga Indibidwal ug mga Pamilya

Para Kang Kinsa Kini nga Kapanguhaan?

Kini nga kapanguhaan alang sa matag indibidwal ug pamilya sa Simbahan. Gihimo kini aron matabangan kamo nga makat-on sa ebanghelyo—imo man nga kaugalingon o uban sa imong pamilya. Kon dili regular ang imong pagtuon sa ebanghelyo kaniadto, kini nga kapanguhaan makatabang nimo nga makasugod. Kon ikaw aduna nay maayong kinaiya sa pagtuon sa ebanghelyo, kini nga kapanguhaan makatabang nimo nga makabaton og mas makahuluganong mga kasinatian.

Unsaon Nako sa Paggamit Niini nga Kapanguhaan?

Gamita kini nga kapanguhaan sa bisan unsang paagi nga makatabang kanimo. Makita nimo kini nga makatabang isip giya o tabang alang sa personal ug pamilya nga pagtuon sa kasulatan. Magamit usab nimo kini alang sa family home evening. Ang mga gilatid nag-highlight sa importante nga mga baruganan nga makita sa Bag-ong Tugon, nagsugyot og mga ideya ug mga kalihokan alang sa mga indibidwal ug mga pamilya, ug mohatag og mga luna sa pagrekord sa imong mga impresyon.

Ikaw ug ang imong pamilya nagtuon na tingali sa ebanghelyo kanunay. Tingali ikaw adunay tumong sa pagbasa sa Basahon ni Mormon. O tingali nagbasa na ikaw og laing basahon sa kasulatan alang sa klase sa seminary o institute class. Ang Dali, Sunod Kanako wala gitumong sa pagpuli o pagkompetensya sa maayong butang nga gibuhat na nimo. Tingali adunay mga paagi sa pagkat-on gikan sa Bag-ong Tugon kanunay ug sa gihapon makatuman sa imong laing mga tumong sa pagtuon sa kasulatan. Pananglit, mahimo kang mopadayon sa pagbasa sa Basahon ni Mormon alang sa imong personal nga pagtuon sa kasulatan ug sa pagbasa sa Bag-ong Tugon uban sa imong pamilya (o vice versa). O, samtang magbasa ka sa Bag-ong Tugon, mahimo kang motan-aw sa mga tudling sa Basahon ni Mormon nga magpalig-on unsay imong nakat-unan. Sunda ang giya sa Espiritu sa pagtino unsaon sa paghimo ang imong kaugalingong pagtuon sa pulong sa Dios.

Sa Unsa nga Paagi Kini nga Kapanguhaan may Kalabutan sa Unsay Mahitabo didto sa Simbahan?

Ang gilatid niini nga kapanguhaan giorganisar sumala sa sinemana nga iskedyul nga basahunon. Ang leksyon gitudlo sa mga klase sa Primary ug Sunday School nagsunod sa sama nga iskedyul. Sa pagsuporta sa imong mga paningkamot sa pagkat-on ug sa pagsunod sa ebanghelyo diha sa panimalay, ang imong mga magtutudlo mohatag nimo og mga oportunidad sa pagpakigbahin sa imong kasinatian, mga hunahuna, ug mga pangutana bahin sa mga tudling sa kasulatan nga imong gitun-an niining semanaha.

Ang Dali, Sunod Kanako—Alang sa Primary ug Dali, Sunod Kanako—Alang sa Sunday School naglakip sa mga gilatid alang sa matag semana sa tuig gawas sa duha ka Dominggo kon dunay kinatibuk-ang komperensya. Kon walay regular nga mga miting sa Simbahan tungod sa komperensya sa stake o sa bisan unsa nga rason, ikaw gidapit sa pagpadayon sa pagtuon sa Bag-ong Tugon diha sa balay. Ang mga klase sa Simbahan mahimong molaktaw sa mga iskedyul sa mga leksyon alang niadto nga mga petsa o tingbon ang duha ka leksyon aron tukma sa iskedyul.

Kinahanglan ba Akong Mosunod sa Iskedyul?

Ang iskedyul makatabang nimo sa pagpahiangay sa materyal nga hisgutan sa mga klase sa Dominggo, apan ayaw batia nga nahigot niini, ang iskedyul mao ang yanong giya aron matabangan ka sa pagpahaum sa imong kaugalingon. Ang importante nga butang nga ikaw nakat-on sa ebanghelyo sa indibidwal ug isip pamilya.

Scripture study