Učení presidentů
kapitola 26: Eliáš a Znovuzřízení pečeticích klíčů


kapitola 26

Eliáš a Znovuzřízení pečeticích klíčů

„Jak Bůh zachrání toto pokolení? Pošle proroka Eliáše.“

Ze života Josepha Smitha

Na jaře 1836, po třech letech práce a obětí, se Svatí v Kirtlandu konečně dočkali pohledu na dokončený nádherný chrám – první chrám v této dispensaci. V neděli 27. března se více než 900 lidí shromáždilo v chrámové kapli a vstupní hale na zasvěcovací bohoslužbě. Mnozí další se sešli v přídavných prostorách v blízké školní učebně a další naslouchali u otevřených oken chrámu. Sám Prorok pomáhal věrným členům posadit se na místa.

Shromáždění si pak vyslechli proslov Sidneyho Rigdona, rádce v Prvním předsednictvu, a pak společně zazpívali písně „Ó, náplni blaha“ a „Adam-ondi-Ahman“, které napsal William W. Phelps. Joseph Smith poté povstal, aby pronesl zasvěcovací modlitbu, kterou již předtím obdržel prostřednictvím zjevení. V modlitbě popsal mnohá pozoruhodná požehnání, která jsou udílena těm, kteří způsobile přicházejí do Božích chrámů. (Viz NaS 109.) Pěvecký sbor zazpíval píseň „Píseň nadSení“ a shromáždění se pak postavili a provolávali hosanna „takovou mocí, až se zdálo, že by to téměř stačilo na nadzvednutí střechy na budově“.1

Prorok pronesl v zasvěcovací modlitbě: „Nechť dům tvůj je naplněn slávou tvou jakoby valícím se mocným větrem.“ (NaS 109:37.) To se doslova naplnilo, neboť mnozí Svatí vydávali svědectví o tom, že během zasvěcovací bohoslužby byly přítomny nebeské bytosti. Eliza R. Snowová zaznamenala: „O průběhu oné zasvěcovací bohoslužby lze sice vyprávět, avšak žádný jazyk smrtelníka nemůže popsat nebeské projevy onoho památného dne. Některým se zjevili andělé, a vědomí božské přítomnosti pociťovali všichni přítomní, a každé srdce bylo naplněno ,radostí nevýslovnou a plnou slávy‘ [viz 1. Petrova 1:8].”2

Večer téhož dne, když se Prorok s asi 400 nositeli kněžství shromáždili v chrámu, „náhle uslyšeli hluk podobný zvuku vanoucího silného větru, který naplnil chrám, a všichni shromáždění najednou povstali jsouce pohnuti neviditelnou mocí“. Podle Proroka pak „mnozí začali hovořit jazyky a prorokovat; jiní měli slavná vidění; a já jsem viděl, že chrám je naplněn anděly, kteroužto skutečnost jsem oznámil shromážděným“.3

Během shromáždění, které se v chrámu konalo o týden později, v neděli 3. dubna, se udála zjevení mimořádného významu. Prorok se poté, co pomáhal ostatním církevním vedoucím při přisluhování svátosti, odebral s Oliverem Cowderym k řečnickému pultu za spuštěnými závěsy a oba poklekli k vážné modlitbě. Když povstali od modlitby, zjevil se jim sám Spasitel a projevil svůj souhlas s chrámem: „Vizte, přijal jsem tento dům a jméno mé zde bude; a budu se v tomto domě projevovati lidu svému v milosrdenství.“ (NaS 110:7.)

Poté, co toto vidění skončilo, Joseph a Oliver spatřili tři další vidění, během nichž se jim zjevili dávní proroci a znovuzřídili kněžské klíče nezbytné pro dílo Páně v posledních dnech. Zjevil se jim prorok Mojžíš a předal jim „klíče shromažďování Izraele ze čtyř částí země“. Pak přišel Elias a předal jim „dispensaci evangelia Abrahamova“. (Viz NaS 110:11–12.)

Pak, v dalším vznešeném vidění, Joseph a Oliver uviděli proroka Eliáše (viz NaS 110:13–16). Příchod Eliáše byl tak důležitý, že dávný prorok Malachiáš o něm prorokoval před mnoha staletími a Spasitel toto proroctví zopakoval i Nefitům. (Viz Malachiáš 4:5–6; 3. Nefi 25:5–6; 26:1–2.) Eliáš přišel předat Josephovi a Oliverovi klíče pečetění – moc svazovat a potvrzovat v nebesích všechny obřady, které jsou vykonány na zemi. Znovuzřízení pečeticí moci bylo nezbytné, aby se svět mohl připravit na Spasitelův Druhý příchod, neboť bez této moci by „celá země… byla zcela zpustošena při jeho příchodu“. (Joseph Smith–Životopis 1:39)

Učení Josepha Smitha

Dávný prorok Malachiáš předpověděl příchod Eliáše.

Večer 21. září 1823 navštívil Proroka Josepha Smitha Moroni. Níže uvedený popis této návštěvy je také zaznamenán v knize Joseph Smith–Životopis 1:36–39: „[Moroni] nejprve citoval část třetí kapitoly Malachiášovy; a citoval také čtvrtou neboli poslední kapitolu téhož proroctví, i když s malou odchylkou od toho, co je psáno v našich Biblích. Namísto citování prvního verše tak, jak je zapsán v našich knihách, citoval ho takto:

Neboť vizte, přichází den, který bude hořeti jako pec, a všichni pyšní, ano, a všichni ti, kteří si počínají zlovolně, budou hořeti jako strniště; neboť ti, kteří přicházejí, je spálí, praví Pán zástupů, takže jim to neponechá ani kořene, ani větve.

A opět, pátý verš citoval takto: Vizte, zjevím vám Kněžství rukou Eliáše, proroka, před příchodem velikého a hrozného dne Páně.

Také další verš citoval odchylně: A on zasadí do srdce dětí zaslíbení učiněná otcům, a srdce dětí se obrátí k jejich otcům. Kdyby tomu tak nebylo, celá země by byla zcela zpustošena při jeho příchodu.4

V chrámu Kirtland se Josephu Smithovi a Oliveru Cowderymu zjevil Eliáš.

Joseph Smith popsal zjevení se dávného proroka Eliáše jemu a Oliveru Cowderymu 3. dubna 1836 v chrámu Kirtland. Toto bylo později zaznamenáno v Nauce a smlouvách 110:13–16: „Náhle se nám otevřelo další veliké a slavné vidění; neboť Eliáš, prorok, jenž byl vzat do nebe, aniž okusil smrti, stál před námi a pravil:

Vizte, již nadešel čas, o němž bylo promlouváno ústy Malachiáše – který svědčil, že on [Eliáš] bude poslán, dříve než přijde veliký a hrozný den Páně – aby obrátil srdce otců k dětem a dětí k otcům, aby celá země nebyla stižena prokletím – tudíž, klíče této dispensace jsou předány do rukou vašich; a tím můžete věděti, že veliký a hrozný den Páně je blízko, dokonce ve dveřích.“5

Eliáš znovuzřídil pečeticí klíče – moc a pravomoc svazovat v nebi všechny obřady, které jsou vykonány na zemi.

„,Já pošli vám Eliáše proroka, prvé nežli přijde den Hospodinův veliký a hrozný‘, atd., atd. [Viz Malachiáš 4:5.] Proč pošle Eliáše? Protože drží klíče pravomoci vykonávat všechny obřady Kněžství; a [pokud] tato pravomoc [není] předána, obřady nemohou být vykonávány ve spravedlivosti.“6

Prorok Joseph Smith napsal níže uvedené v dopise Svatým. Toto bylo později zaznamenáno v Nauce a smlouvách 128:8–11: „Podstata tohoto obřadu [křtu za mrtvé] spočívá v moci kněžství, skrze zjevení Ježíšem Kristem, v níž je dáno, že cokoli svážete na zemi, bude svázáno v nebi, a cokoli rozvážete na zemi, bude rozvázáno v nebi…

Některým se může zdáti, že to je velmi odvážná nauka, o níž mluvíme – moc, která zaznamenává neboli svazuje na zemi a svazuje na nebi. Nicméně, za všech věků světa, kdykoli Pán dal dispensaci kněžství kterémukoli muži skutečným zjevením, nebo jakékoli skupině mužů, tato moc byla vždy předána. Tudíž, cokoli tito muži učinili v pravomoci, ve jménu Páně, a učinili to pravdivě a věrně a vedli o tom správný a věrný záznam, stalo se to zákonem na zemi i v nebi a nemohlo to býti zrušeno, podle ustanovení velikého Jehovy. Toto jsou věrná slova. Kdo to může slyšeti?

A opět, jako příklad, Matouš 16:18, 19: A já také pravím tobě, že ty jsi Petr a na této skále zbuduji církev svou; a brány pekelné ji nepřemohou. A dám ti klíče království nebeského: a cokoli svážeš na zemi, bude svázáno v nebi; a cokoli rozvážeš na zemi, bude rozvázáno v nebi.

Nyní veliké a nejvyšší tajemství celé záležitosti a summum bonum celé věci, jež leží před námi, spočívá v získání moci Svatého kněžství. Pro toho, komu jsou tyto klíče dány, není žádná obtíž získati poznání skutečností ve vztahu ke spasení dětí lidských, jak pro mrtvé, tak také pro žijící.“7

Skrze pečeticí moc mohou být rodiny pečetěny na čas a na celou věčnost, a také mohou být vykonávány obřady za mrtvé.

„Duch, moc a povolání Eliášovo znamená, že máte moc držet klíč ke zjevení, obřadům, proroctvím, mocím a obdarováním plnosti Melchisedechova kněžství a království Božího na zemi; a získat, obdržet a vykonávat všechny obřady přináležející ke království Božímu, dokonce až k obrácení srdcí otců k dětem a srdcí dětí k otcům, dokonce i k těm, kteří jsou v nebi.

Malachiáš praví: Já pošli vám Eliáše proroka, prvé nežli přijde den Hospodinův veliký a hrozný, aby obrátil srdce otců k [dětem], a srdce [dětí] k otcům jejich, abych přijda, neranil země prokletím.‘ [Malachiáš 4:5–6.]

To, o co se snažím, je poznání Boží, a jdu svou cestou, abych ho získal. Jak tomuto máme rozumět v těchto posledních dnech?

Ve dnech Noémových Bůh zničil svět potopou a slíbil, že v posledních dnech ho zničí ohněm; než se to však stane, nejprve má přijít Eliáš a obrátit srdce otců k dětem, atd.

Nyní přichází to hlavní. Jaký je tento úřad a úloha Eliášova? Je to jedna z největších a nejdůležitějších věcí, které Bůh zjevil. Pošle Eliáše, aby pečetil děti k otcům a otce k dětem.

Bylo toto omezeno pouze na žijící, aby se vyřešily nesnáze s rodinami na zemi? V žádném případě. Je to mnohem větší dílo. Eliáši! Co bys dělal, kdybys byl zde? Omezil bys své dílo pouze na žijící? Nikoli: rád bych vás odkázal na písma, kde je toto ukázáno: totiž to, že bez nás by nemohli být učiněni dokonalými, ani my bez nich; otcové bez dětí, ani děti bez otců. [Viz Židům 11:40.]

Rád bych, abyste této věci rozuměli, neboť je to důležité; a pokud to přijmete, toto je duch Eliášův, abychom vykoupili své zemřelé a spojili se se svými otci, kteří jsou v nebi, a zpečetili své zemřelé, aby vyšli v prvním vzkříšení; a chceme zde moc Eliášovu, abychom zpečetili ty, kteří přebývají na zemi, k těm, kteří přebývají v nebi. Toto je ona moc Eliášova a klíče království Jehovy…

Opakuji: nauka neboli pečeticí moc Eliášova je tato – máte-li moc pečetit na zemi i v nebi, pak bychom měli být moudří. Nejprve jděte a zpečeťte na zemi své syny a dcery k sobě, a sebe ke svým otcům ve věčné slávě.“8

Příchod Eliášův byl nezbytnou přípravou na Druhý příchod Spasitele.

„Srdce dětí lidských se budou muset obrátit k otcům, a otců k dětem, živým či mrtvým, aby je připravila na příchod Syna Muže. Pokud by Eliáš nepřišel, celá země by byla raněna.“9

„Elias je předchůdce, který má připravit cestu, a Eliášův duch a moc mají přijít až poté, přičemž drží klíče moci, budují chrám ke krycímu kameni, vkládají pečeti Melchisedechova kněžství na dům Izraele a připravují všechny věci; pak přichází Mesiáš do svého chrámu, což je to poslední ze všeho… Eliáš měl přijít, aby připravoval cestu a budoval království před příchodem onoho velikého dne Páně.“10

„Svět má být v posledních dnech spálen. On pošle proroka Eliáše, a ten zjeví smlouvy otců ve vztahu k dětem a smlouvy dětí ve vztahu k otcům.“11

„Jak Bůh zachrání toto pokolení? Pošle proroka Eliáše… Eliáš zjeví smlouvy, aby srdce otců mohla být zpečetěna k dětem, a dětí k otcům.“12

Doporučení ke studiu a k výuce

Při studiu této kapitoly nebo při přípravě na výuku zvažte níže uvedené náměty. Další užitečné informace najdete na stranách vii–xii.

 • Když se Spasitel zjevil v chrámu Kirtland, řekl Josephu Smithovi a Oliveru Cowderymu: „Budu se v tomto domě projevovati lidu svému v milosrdenství.“ (Strana 306.) V jakém smyslu bylo znovuzřízení pečeticích klíčů projevem Pánova milosrdenství? Jak jinak se Pán projevuje v chrámu?

 • Přečtěte si třetí a čtvrtý odstavec na straně 307. Jaké informace, které se nedozvídáme z Malachiáše 4:5–6, se dozvídáme o Eliášově poslání v těchto dvou odstavcích? Co je tak významné na těchto informacích?

 • Přečtěte si vysvětlení pečeticí moci popsané na straně 308. Co je to pečeticí moc? Proč je tato moc důležitá pro vás a pro vaši rodinu?

 • Přečtěte si vysvětlení Josepha Smitha, které se týká úlohy Eliášovy. (Strany 309–310.) Co je to duch Eliášův? Proč bylo tak důležité, aby Eliáš přišel a naplnil svou úlohu v těchto posledních dnech?

 • Jaké jste měli zážitky, při nichž jste obrátili srdce k rodinným příslušníkům, kteří již zemřeli? Co mohou dělat rodiče, aby pomáhali svým dětem obracet srdce k jejich předkům?

 • Přečtěte si poslední odstavec na straně 307 a druhý odstavec na straně 310. Proč by podle vás byla země bez pečeticí moci „stižena prokletím“?

Související verše z písem: Helaman 10:4–10; NaS 132:45–46; 138:47–48; Průvodce k písmům, „Eliáš“, str. 32–33.

Odkazy

 1. Eliza R. Snowová, citováno v: Edward W Tullidge, The Women of Mormondom (1877), str. 94.

 2. Eliza R. Snowová, citováno v: The Women of Mormondom, str. 95.

 3. History of the Church, 2:428; z „History of the Church“ (manuscript), book B-1, addenda, str. 3–4, Church Archives, The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, Salt Lake City, Utah.

 4. Joseph Smith–Životopis 1:36–39.

 5. Nauka a smlouvy 110:13–16; slovo v hranatých závorkách je v původním textu; vidění dané Josephu Smithovi a Oliveru Cowderymu 3. dubna 1836 v chrámu v Kirtlandu, Ohio.

 6. History of the Church, 4:211; z kázání připraveného Josephem Smithem a čteného na konferenci Církve konané 5. října 1840 v Nauvoo, Illinois.

 7. Nauka a smlouvy 128:8–11; dopis Josepha Smitha Svatým, 6. září 1842, Nauvoo, Illinois.

 8. History of the Church, 6:251–253; pravopis modernizován; z kázání proneseného Josephem Smithem 10. března 1844 v Nauvoo, Illinois; zaznamenal Wilford Woodruff.

 9. History of the Church, 3:390; z kázání proneseného Josephem Smithem asi v červenci 1839 v Commerce, Illinois; zaznamenal Willard Richards.

 10. History of the Church, 6:254; pravopis modernizován; rozdělení do odstavců změněno; z kázání proneseného Josephem Smithem 10. března 1844 v Nauvoo, Illinois; zaznamenal Wilford Woodruff.

 11. History of the Church, 5:530; z kázání proneseného Josephem Smithem 13. srpna 1843 v Nauvoo, Illinois; zaznamenal Willard Richards.

 12. History of the Church, 5:555; rozdělení do odstavců změněno; z kázání proneseného Josephem Smithem 27. srpna 1843 v Nauvoo, Illinois; zaznamenali Willard Richards a William Clayton.

Obrázek

„Náhle se nám otevřelo další veliké a slavné vidéní; neboť Eliáš, prorok, jenž byl vzat do nebe, aniž okusil smrti, stál před námi.“

Obrázek

„Měli [bychom] být moudří. Nejprve jděte a zpečeťte na zemi své syny a dcery k sobě, a sebe ke svým otcům ve věčné slávě.“