2012
Ավելին՝ առցանց
նախորդ հաջորդ

Ավելին՝առցանց

Liahona.lds.org

Չափահասների համար

Այս համարում կան հոդվածներ, որոնք ուսուցանում և վկայում են Փրկչի մասին: Ավելին սովորեք Նրա մասին JesusChrist.lds.org կայքում:

Երիտասարդների համար

Այս համարում կան հոդվածներ սեմինարիայի օրհնությունների մասին (տես էջեր 20–25 և 46–53): Ավելին սովորելու համար այցելեք՝ seminary.lds.org:

Երեխաների համար

Փորձում եմ լինել Հիսուսի նման» երգը լսելու համար (տես էջեր 64–65), այցելեք liahona.lds.org:

Ձեր լեզվով

Լիահոնան և Եկեղեցու այլ նյութերը տարբեր լեզուներով մատչելի են www.languages.lds.org կայքում: