2010–2019
Aron ang Atong Kahayag Mahimong Sukaranan alang sa Tanan nga Kanasuran
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Aron ang Atong Kahayag Mahimong Sukaranan alang sa Tanan nga Kanasuran

Ang ebanghelyo sa Manluluwas ug ang Iyang gipahiuli nga Simbahan naghatag kanato og daghang oportunidad alang sa atong kahayag nga mahimong bahin sa talagsaong sumbanan alang sa kanasuran.

Mga tuig ang milabay, samtang nagserbisyo ko isip seminary teacher, nadunggan nako ang usa sa akong mga kauban nga mihangyo sa iyang mga estudyante nga pamalandungan ang mosunod nga pangutana: Kon nagpuyo mo sa panahon sa Manluluwas, ngano kaha nga mosunod man mo Kaniya isip usa sa Iyang mga disipulo? Miabut sila sa konklusyon nga kadtong misunod sa Manluluwas karon ug naningkamot nga mahimo Niyang disipulo tingali mao gihapon ang ilang himoon nianang panahona.

Sukad niana, gipamalandungan nako kana nga pangutana ug ang ilang konklusyon. Sa kasagaran maghunahuna ko unsa kahay akong bation nga makadungog sa Manluluwas mismo dihang gisulti niya ang mosunod diha sa Wali sa Bukid:

“Kamo mao ang kahayag alang sa kalibutan. Ang siyudad nga mahimutang sa ibabaw sa bungtod dili gayud mahisalipdan.

“Ang mga tawo dili usab magdagkot og suga aron ibutang kini sa ilawom sa gantangan, kondili sa ibabaw sa tongtonganan; ug kini magaiwag kanilang tanan nga anaa sa sulod sa balay.

“Pasigaa ninyo ang inyong kahayag sa atubangan sa mga tawo, aron makita nila ang inyong mga maayong buhat, ug dayegon nila ang inyong Amahan nga anaa sa langit.” (Mateo 5:14–16).

Mahunahuna ba ninyo unsa kahay inyong bation nga makadungog sa tingog sa Manluluwas? Sa tinuod lang, dili na kita kinahanglang maghunahuna pa. Nahimo na kining padayon nga kasinatian nga atong madungog ang tingog sa Ginoo tungod kay kon maminaw kita sa tingog sa Iyang mga sulugoon, susama ra kini.

Niadtong 1838, sa usa ka mensahe nga susama sa gihatag sa Wali sa Bukid, mipahayag ang Ginoo sa mosunod pinaagi ni Propeta Joseph Smith:

“Kay sa ingon ang akong simbahan pagatawgon sa katapusan nga mga adlaw, gani Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw.

“Sa pagkatinuod Ako moingon nganha kaninyong tanan: Tindog ug pakita aron ang inyong kahayag mao ang usa ka sukaranan alang sa tanan nga mga nasud” (D&P 115:4–5).

Lahi kaayo karon ang atong kapanahunan nga gani gipakita kini sa usa ka panan-awon kang propeta Isaias; siya usab nakakita ug nanagna sa atong panahon sa Pagpahiuli sa Simbahan ni Jesukristo ug sa katuyoan niini, nga nag-ingon, “Ug siya magatindog og usa ka bandila alang sa mga nasud, ug magapatigum sa hininginlan gikan sa Israel, ug pagatigumon ang nangapatlaag gikan sa Juda gikan sa upat ka kasuokan sa yuta” (Isaias 11:12).

Sa usa ka konteksto sa kasulatan, ang bandila, o sumbanan, usa ka bandera diin ang mga tawo magpundok para sa naghiusa nga katuyoan. Sa karaang mga panahon ang sumbanan magsilbi nga simbolo para sa mga sundalo nga naa sa gubat. Sa simbolikanhong pagkasulti, ang Basahon ni Mormon ug ang gipahiuling Simbahan ni Jesukristo mao ang mga sumbanan sa tanang kanasuran. (Tan-awa sa Giya sa mga Kasulatan, “Bandila,” scriptures.lds.org.)

Sa walay pagduda, usa sa talagsaong mga sumbanan niining katapusang mga adlaw mao kining nabantog nga kinatibuk-ang komperensya, diin ang talagsaong buhat ug plano sa atong Langitnong Amahan “ang pagpahinabo sa pagka-imortal ug sa kinabuhi nga dayon sa tawo” (Moises 1:39) padayong gisangyaw.

Ang padayon nga paghimo og kinatibuk-ang komperensya sa pagkatinuod usa sa pinakatalagsaong pagpamatuod nga kita isip mga Santos sa Ulahing mga Adlaw “nagtuo sa tanan nga gipadayag sa Dios, sa tanan nga gipadayag niya karon, ug [kita] nagtuo nga siya mopadayag pa og daghan nga dagko ug mahinungdanon nga mga butang kalabut sa Gingharian sa Dios” (Mga Artikulo sa Hugot nga Pagtuo 1:9).

Nan, unsa pa ang gipadayag sa Ginoo pinaagi ni Presidente Monson nga angay natong ipadayon aron ang atong kahayag mahimong sumbanan sa mga kanasuran? Unsa ang pipila ka importante nga mga butang nga himuonon niining sanag nga panahon sa pagtukod og Zion ug pagpundok sa Israel?

Ang Ginoo kanunay nga mipadayag sa Iyang kabubut-on ngari kanato “pagtulun-an human sa usa ka pagtulun-an, lagda human sa usa ka lagda, diyutay dinhi ug diyutay didto” (2 Nephi 28:30). Busa, dili kita angayang mahibulong sa giingon nga gagmayng butang tungod sa ilang yano ug pasubli-subli nga matang, kay gitambagan na kita sa Ginoo, nagsulti kanato nga “bulahan kadto kinsa mopatalinghug ngari sa akong mga lagda, ug maminaw ngari sa akong mga tambag, kay sila makakat-on og kaalam; kay ngadto kaniya nga modawat Ako mohatag og dugang pa” (2 Nephi 28:30).

Mopamatuod ko nga pinaagi sa pagkat-on og “pagtulun-an human sa usa ka pagtulun-an, lagda human sa usa ka lagda, diyutay dinhi ug diyutay didto” ug pinaagi sa pagpatalinghug sa tambag sa atong mga lider, aduna kitay lana sa atong mga lampara aron makahatag kita og kahayag ngadto sa uban sigun sa gisugo sa Ginoo kanato.

Samtang dunay daghang butang nga atong mahimo sa pagkahimong kahayag ug sumbanan para sa uban, gusto nakong tutukan kining tulo ka butang: pagbalaan sa adlawng Igpapahulay; pagpadali sa buhat sa kaluwasan sa isigkabahin sa tabil, ug pagtudlo sa pamaagi sa Manluluwas.

Ang kahayag nga atong gihisgutan nagagikan sa debosyon nga atong gihatag sa pagbalaan sa adlawng Igpapahulay, diha sa Simbahan ingon man usab sa panimalay; kahayag kini nga molambo kon magpadayon kitang walay lama sa kalibutan; kahayag kini nga moabut gumikan sa paghalad sa atong mga sakrament sa Iyang balaang adlaw ug sa atong debosyon sa Labawng Makagagahum—kining tanan makahimo nga kanunay kitang makabaton sa Iyang Espirtu uban kanato. Mao kana ang kahayag nga motubo ug makita kon mouli kita nga may pagbati sa pagpasaylo nga gihisgutan ni Presidente Henry B. Eyring sa milabayng Oktubre nga kinatibuk-ang komperensya dihang miingon siya: “Sa tanang panalangin nga atong maihap, ang labing mahinungdanon mao ang pagbati sa pagpasaylo nga moabut gikan sa pag-ambit nato sa sakrament. Mobati kita sa mas dako nga gugma ug pasalamat sa Manluluwas, kansang walay kinutuban nga sakripisyo naghimong posible nga kita malimpyo gikan sa sala” (“Pagpasalamat sa Adlawng Igpapahulay, Liahona, Nob. 2016, 100).

Kon atong ibalaan ang adlawng Igpapahulay ug moambit sa sakrament, dili lamang kita malimpyo, apan mas mosanag ang atong kahayag.

Mosanag usab ang atong kahayag kon atong ipahinungod ang atong panahon sa pagpangita og mga ngalan sa atong katigulangan, dad-on ang ilang mga ngalan ngadto sa templo, ug tudloan ang atong pamilya ug ang uban sa paghimo sa ingon.

Kining sagrado nga templo ug buhat sa family history nga giambitan natong mga Santos sa duha ka bahin sa tabil nagpadayon samtang padayon ang pagtukod og mga templo sa Ginoo. Karon nga may espesyal na nga oras ang templo para sa mga pamilyang moadto dala ang mga kard sa kaugalingon nilang pamilya, ako ug ang akong asawa dunay makalipay nga mga kasinatian dihang nagserbisyo kami sa templo kauban sa among mga anak ug mga apo.

Kon mangita kita ug magdala og mga ngalan ngadto sa templo ug motudlo usab sa uban kon unsaon, manag-uban kitang mosanag isip usa ka sumbanan.

Ang pagkat-on sa pagtudlo sa pamaagi sa Manluluwas lain usab nga paagi nga makabarug kita ug mosanag. Nalipay ko dungan sa tanan nga nagkat-on sa pagtudlo sa pamaagi sa Manluluwas. Itugot nga akong basahon ang bag-ong manwal sa pagtudlo: “Ang tumong sa matag magtutudlo sa ebanghelyo—matag ginikanan, matag magtutudlo nga pormal nga gitawag, matag home teacher ug visiting teacher, ug matag sumusunod ni Kristo—mao ang pagtudlo sa lunsay nga doktrina sa ebanghelyo, pinaagi sa Espiritu, aron sa pagtabang sa mga anak sa Dios sa pagpalambo sa ilang pagtuo diha sa Manluluwas ug mahimong mas sama Kaniya” (Pagtudlo sumala sa Pamaagi sa Manluluwas [2016]).

Karon, liboan sa matinud-anon natong mga magtutudlo nagpakita og kahayag samtang nagkat-on sila unsaon sa pagtudlo sumala sa pamaagi sa Manluluwas. Niini nga konteksto ang bag-ong teacher council meeting usa ka paagi sa pagbarug ug pagsanag samtang magtagbo ang mga estudyante sa sumbanan sa doktrina ni Kristo, kay “ang importante sa pagtudlo sama sa pagtudlo sa Manluluwas mao ang pagpakabuhi sama sa pagpakabuhi sa Manluluwas” (Pagtudlo sumala sa Pamaagi sa Manluluwas, 4).

Samtang kitang tanan magtudlo ug magkat-on sa Iyang pamaagi ug mahimong mas sama Kaniya, mas mosanag pa ang atong kahayag ug dili matago ug mamahimong sumbanan niadtong nagpangita og kahayag sa Manluluwas.

Minahal nga mga kaigsoonan, kinahanglang dili ug dili gayud nato itago ang atong kahayag. Gisugo kita sa Manluluwas nga ipadan-ag ang atong kahayag sama sa siyudad nga naa sa bungtod o sa suga nga naa sa tongtonganan. Kon kita mohimo niini, atong mahimaya ang atong Amahan sa Langit. Ang ebanghelyo sa Manluluwas ug ang Iyang gipahiuli nga Simbahan naghatag kanato og daghang oportunidad alang sa atong kahayag nga mahimong bahin sa talagsaong sumbanan alang sa kanasuran.

Mopamatuod ko nga si Jesukristo mao ang kahayag nga kinahanglan natong hunahunaon, sa pangalan ni Jesukristo, amen.