2010–2019
Pagpundok sa Pamilya sa Dios
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Pagpundok sa Pamilya sa Dios

Ang Dios nga Amahan gusto nga makabalik ang Iyang mga anak, nga magkauban ang pamilya ug sa himaya.

Akong mga kaigsoonan, nalipay ko sa higayon nga gikauban kamo sa pagsugod niining sesyon sa kinatibuk-ang komperensya. Mainiton ko kamong i-welcome.

Ang kinatibuk-ang komperensya panahon kanunay sa panagpundok sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw. Dako na ang Simbahan ug lisud na nga magkapundok kitang tanan sa usa ka lugar, apan ang Ginoo mihimo og paagi nga ang panalangin sa kinatibuk-ang komperensya moabut bisan asa man kamo nagpuyo. Samtang makadasig gayud nga makita ang panagpundok sa mga Santos niining dako nga Conference Center, kami nga nia niining pulpito kanunayng maghunahuna sa minilyon nga katawhan libut sa kalibutan nga nanan-aw ug naminaw sa komperensya. Daghan kaninyo ang nagkapundok uban sa inyong pamilya; ang uban kauban sa mga higala o kaubang mga miyembro sa Simbahan.

Bisan asa man kamo, ug sa unsang paagi kamo naminaw sa akong tingog, palihug hibaloi nga bisan og dili personal kitang nagkauban, among gibati nga gikauban kamo pinaagi sa espiritu. Nanghinaot kami nga bation ninyo nga kauban kami—nga bation ninyo ang espiritwal nga gahum nga moabut kon ang magkapundok na ang mga tumutuo sa pangalan ni Jesukristo.

Nadasig ako sa pagpamulong kaninyo mahitungod sa lahi nga matang sa panagpundok. Kini nga matang wala mahitabo sa matag unom ka bulan lamang, sama sa kinatibuk-ang komperensya. Hinoon, padayon kining nahitabo sukad sa sayong bahin sa Pagpahiuli sa Simbahan, ug niining mga tuiga nagkapaspas kini. Ang panagpundok nga akong gipasabut mao ang pagpundok sa pamilya sa Dios.

Sa paghulagway niini nga panagpundok, mas maayong sugdan sa wala pa kita matawo, sa unsay gitawag sa Biblia nga “sa sinugdanan” (Genesis 1:1). Nianang panahona, nagpuyo kita kauban sa Langitnong Amahan isip espiritu Niyang mga anak. Tinuod kini sa matag tawo nga nakapuyo sa kalibutan.

Nabantayan ninyo, ang tawag nga “igsoon” dili lang mahigalaong pagtimbaya o mabinationg termino sa usag usa. Mga ekpresyon kini sa mahangturong kamatuoran: Ang Dios sa tinuoray ang Amahan sa tanang binuhat: tanan kita kabahin sa Iyang mahangturong pamilya. Tungod kay Iya kitang gihigugma pinaagi sa gugma sa hingpit nga Amahan, gusto Niya nga molambo ug mouswag kita ug mahimong sama Kaniya. Mihimo Siya og plano nga pinaagi sa pamilya makaanhi kita sa yuta ug makabaton og mga kasinatian aron kita maandam nga mobalik Kaniya ug magpakabuhi sama sa Iyang pagpakabuhi.

Ang sentro nga elemento niini nga plano mao ang saad nga ihalad ni Jesukristo ang Iyang kaugalingon isip sakripisyo, sa pagluwas kanato gikan sa sala ug kamatayon. Atong tahas niana nga plano mao ang pagdawat sa sakripisyo sa Manluluwas pinaagi sa pagsunod sa mga balaod ug ordinansa sa ebanghelyo. Kamo ug ako midawat niini nga plano. Gani, nangalipay kita niini, bisan og nagpasabut kini nga mobiya sa presensya sa atong Amahan ug pagkalimot sa atong kasinatian uban Kaniya.

Apan wala kita ipadala dinhi sa hingpit nga kangitngit. Matag usa kanato gihatagan og porsyon sa kahayag sa Dios, gitawag og “Kahayag ni Kristo,” sa pagtabang nga atong maila ang maayo ug dautan, sakto ug sayop. Mao nga bisan kadtong nagpuyo karon nga may gamay o walay kahibalo sa plano sa Amahan mobati gihapon, sa ilang kasingkasing, nga ang usa ka lihok maayo ug moral samtang ang ubang lihok dili.

Ang atong pagbati sa sakto ug sayop ingon og tataw kaayo kon magpadako na kita sa atong mga anak. Hapit tanang ginikanan tinguha ang pagtudlo sa ilang mga anak sa moral nga mga hiyas. Kabahin kini sa milagro sa plano sa Langitnong Amahan. Gusto Niya nga moanhi sa yuta ang Iyang mga anak, subay sa mahangturong sundanan sa pamilya sa didto pa sa langit. Ang mga pamilya mao ang nag-unang unit sa organisasyon sa langit, ug mao nga Iyang tuyo nga sila usab ang unang unit dinhi sa kalibutan. Bisan og ang kalibutanong mga pamilya layo pa sa pagkahingpit, gihatagan nila ang mga anak sa Dios sa labing maayong higayon nga moanhi sa kalibutan uban sa bugtong gugma dinhi sa yuta nga popareho sa unsay gibati nato didto sa langit—gugma sa ginikanan. Ang mga pamilya mao ang labing maayong paagi sa pagpreserbar ug pagpasa sa moral nga mga hiyas ug baruganang labing siguro modala kanato balik sa presensya sa Dios.

Diyutay ra kaayo sa mga anak sa Dios ang makabaton niining kinabuhia sa kompleto nga panabut sa plano sa Dios, sa pag-access sa mga ordinansa sa priesthood ug pakigsaad nga mohimo sa maulaong gahum sa Manluluwas nga hingpit nga magamit sa atong kinabuhi. Bisan kadtong dunay pinakamaayong mga ginikanan posibling magpakabuhing matinud-anon subay sa kahayag nga naa kanila apan wala gayud makadungog ni Jesukristo o madapit sa pagpabunyag sa Iyang ngalan. Tinuod kini niadtong minilyon sa atong mga kaigsoonan sa tibuok kasaysayan sa kalibutan.

Magtuo ang uban nga dili kini patas. Gani ang pag-ingon nga walay plano gamiton nila nga ebidensya, nga walay pihong mga rekisito para sa kaluwasan—mobati nga ang makiangayon, mahigugmaong Dios dili mohimo og plano nga para lang sa diyutayng gidaghanon sa Iyang mga anak. Ang uban tingali moingon nga gitino nang daan sa Dios kinsa sa Iyang mga anak ang Iyang luwason ug ipaabut kanila ang ebanghelyo, samtang kadtong wala makadungog sa ebanghelyo siyempre dili “pinili.”

Apan kamo ug ako nasayud, tungod sa pagpahiuli sa mga kamatuoran pinaagi ni Propeta Joseph Smith, nga ang plano sa Dios mas labaw pa kamahigugmaon ug kamakiangayon kay sa niana. Gusto gayud sa atong Langitnong Amahan nga pundukon ug panalanginan ang tanan sa Iyang pamilya. Samtang nasayud Siya nga dili tanan nila mopili nga maapil sa pundok, ang Iyang plano maghatag sa tanan Niyang mga anak sa oportunidad nga modawat o mosalikway sa Iyang pagdapit. Ug ang mga pamilya maoy sentro niini nga plano.

Mga siglong milabay, si propeta Malaquias miingon nga sa adlaw nga moabut, ipadala sa Dios si Elijah “mopabati sa kasingkasing sa mga amahan ngadto sa mga anak, ug ang mga anak ngadto sa ilang mga amahan” (Malaquias 4:6).

Importante kaayo kini nga panagna nga gikutlo kini sa Manluluwas dihang mibisita Siya sa Amerika human sa Iyang Pagkabanhaw (tan-awa sa 3 Nephi 25:5–6). Ug dihang gibisitahan ni anghel Moroni si propeta Joseph Smith, gikutlo usab niya ang panagna bahin ni Elijah ug sa mga kasingkasing, mga amahan, ug mga anak (tan-awa sa Joseph Smith—Kasaysayan 1:36–39).

Karon Abril 1. Duha ka adlaw gikan karon, Abril 3, momarka ang ika-181 nga tuig sukad sa adlaw nga natuman ang panagna ni Malaquias. Nianang adlawa, mianhi gayud si Elijah, ug gihatag niya kang Joseph Smith ang gahum sa priesthood sa pag-seal sa mga pamilya sa kahangturan (tan-awa sa D&P 110:13–16).

Gikan nianang adlawa hangtud karon, ang kaikag sa pagsuhid sa family history dako kaayo ang paglambo. Sa padayong gidaghanon, ingon og ang katawhan nainteresado sa ilang kaliwatan nga milabaw kay sa ordinaryong panguryuso lamang. Ang mga genealogical library, mga asosasyon, ug mga teknolohiya namugna sa tibuok kalibutan sa pagsuporta niini nga buhat. Ang gahum sa internet nga mapalambo ang komunikasyon naghimo sa mga pamilya nga magkatinabangay sa paghimo sa family history research sa gipaspason nga wala pa mahitabo kaniato.

Nganong nanghitabo man kining tanan? Sa kakulang sa mas maayong termino, tawagon ta kini og “espiritu ni Elijah.” Matawag usab nato kini og “katumanan sa panagna.” Mopamatuod ko nga mianhi gayud si Elijah. Ang kasingkasing sa mga anak—kaninyo ug kanako—mibati ngadto sa atong mga amahan, sa atong katigulangan. Ang pagbati nga inyong gibati para sa inyong katigulangan usa ka bahin sa katumanan niana nga panagna. Gibasi gayud kini sa imong pagbati kon si kinsa ikaw. Apan mas labaw kini kay sa napanunod lamang sa DNA [kaliwatan].

Sama pananglit, kon sundon ninyo ang mga pag-aghat sa pagkat-on sa inyong family history, inyong madiskubrihan nga ang layo nang kaliwatan popareho diay ninyo og mga hitsura o inyong kahilig sa mga basahon o talento sa pagkanta. Maka-interes kaayo kini ug gani makahatag og panabut. Apan kon kutob ra diha ang inyong gihimo mobati mo nga dunay kulang. Tungod kay ang pagpundok ug paghiusa sa pamilya sa Dios nagkinahanglan og mas labaw pa kay sa mainitong mga pagbati lamang. Nagkinahanglan kini sa sagradong mga pakigsaad nga gihimo labut sa mga ordinansa sa priesthood.

Daghan sa inyong katigulangan wala modawat niana nga mga ordinansa. Apan mihatag og paagi ang Dios nga inyo kining mahimo. Ug nasayud ang Dios nga mobati kamong maganoy sa inyong katigulangan pinaagi sa gugma ug mabatunan ninyo ang teknolohiya nga gikinahanglan sa pag-ila kanila. Nasayud usab Siya nga magpuyo kamo sa panahon nga ang pag-akses sa balaang mga templo, diin mahimo ang mga ordinansa, mas magkadaghan sukad. Ug nasayud Siya nga makasalig Siya nga inyong matuman kini nga buhat para sa inyong katigulangan.

Siyempre, tanan kita daghan og hunahunaon ug importanting mga responsibilidad nga nagkinahanglan sa atong atensyon ug panahon. Tanan kita makakaplag og mga bahin sa unsay gilauman sa Ginoo kanato nga lapas sa atong abilidad. Bulahan kita kay gihimo sa Ginoo nga makabaton kita og pagsalig ug katagbawan sa tanan natong pagserbisyo, lakip ang pagserbisyo sa family history. Makabaton kita og kalig-on sa paghimo sa gihangyo sa Ginoo pinaagi sa atong pagtuo nga ang Ginoo dili mohatag og sugo, “gawas kon siya moandam og paagi alang kanila nga sila unta makatuman sa butang diin siya misugo kanila” (1 Nephi 3:7

Nasayud ko pinaagi sa kasinatian nga kini tinuod. Daghang tuig nang milabay, isip estudyante sa unibersidad, nakatagbo ko og tawo nga nagtrabaho sa dakong kompanya sa computer. Panahon kini sa bag-o pa ang computer, ug nahitabo nga gipadala siya sa iyang kompanya sa pagbaligya og mga computer sa Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw.

Kutob sa akong mahinumduman, kining tawhana walay relihiyon. Apan miingon siya uban sa katingala ug kawalay pagtuo, “Niining simbahana naghimo sila sa gitawag nila og ‘genealogy,’ nagsiksik sa ngalan sa mga tawo nga patay na, naningkamot sa pag-ila sa ilang katigulangan. Ang mga tawo, kasagaran ang mga babaye,nangita diha sa daghan mga cabinet, nagsiksik og impormasyon diha sa gagmayng mga kard. Kon mahinumduman nako og sakto, miingon siya nga ang mga babaye nagsul-ob og sapatos sa tennis aron mas kusog silang makadagan. Nagpadayon ang tawo, “Dihang nakita nako ang dakong buluhaton nga ilang gipaningkamutan, akong nadiskubrihan ang rason nganong naimbento ang computer.”

Oo, sa gamayng bahin eksakto siya. Ang mga computer importanti nga bahin sa kaugmaon sa buhat sa family history—dili lang ang mga computer nga iyang gipamaligya. Usa ka dinasig nga lider sa Simbahan wala mopalit sa iyang mga computer. Ang Simbahan naghulat og teknolohiya nga nianang higayuna wala pa gani mahunahunai. Apan akong nahibaloan sa daghang katuigan sukad nga bisan ang pinakamaayong teknolohiya dili gayud mahimong ipuli sa pagpadayag gikan sa langit, sama sa nadawat sa lider sa Simbahan. Usa kini ka espiritwal nga buhat, ug gidumala kini sa Ginoo pinaagi sa Iyang balaan nga Espiritu.

Pipila ka semana ang milabay, nagtrabaho ko sa akong family history uban sa consultant sa akong tupad ug laing tigtabang sa telepono. Sa computer screen sa akong atubangan may problema nga dili nako masulbad. Nakakita ko og duha ka ngalan, gikan sa kahibulungang teknolohiya, mga tawo nga tingali naghulat sa mga ordinansa sa templo. Managlahi ang pangalan, apan dunay katuohang rason nga mao ra gihapon kining tawhana. Ang akong tahas mao ang pagtino unsay tinuod.

Gihangyo nako ang akong mga consultant sa pagsulti nako. Miingon sila, “Dili, kinahanglan kang mopili.” Ug sigurado sila nga madiskubrihan ra nako ang tinuod. Ang computer, uban sa tanang mahimo niini ug impormasyon, nagbilin kanako sa panalangin sa pagtutok sa mga ngalan sa screen, nagtimbang-timbang sa impormasyon, nag-siksik sa lain, hilum nga nag-ampo, ug pagdiskubre unsay tinuod. Sa akong pag-ampo, nakasiguro na ko unsay buhaton—sama sa ubang sitwasyon kon kinahanglan kong mosalig sa langitnong tabang sa pagsulbad og problema.

Wala kita masayud sa katingalahang idasig sa Dios sa katawhan nga himoon alang sa pagtabang sa Iyang buluhaton sa pagpundok sa Iyang pamilya. Apan bisan unsa ka katingalahang imbensyon ang moabut, ang paggamit niini magkinahanglan sa pakigtambayayong sa Espiritu uban sa tawo sama nimo ug kanako. Dili kini angayan natong ikatingala. Bisan pa man, pinalanggang mga anak kini sa Dios. Mopadala Siya og bisan unsang inspirasyon nga kinahanglan aron mahatagan sila og oportunidad nga makabalik Kaniya.

Sa bag-ong katuigan, ang kabatan-onan sa Simbahan misunod sa espiritu ni Elijah sa makadasig nga paagi. Daghan nila karon naghupot og kaugalingong limited-use temple recommend ug gigamit kanunay. Ang mga bunyaganan sa templo mas busy kay kaniadto; ang ubang templo mo-adjust sa ilang iskedyul aron maatiman ang nagkadaghang batan-on nga moadto sa templo.

Talagsa ra kini nga eksepsyon kaniadto para sa kabatan-onan aron madala sa templo ang mga ngalan sa kaugalingon nilang katigulangan. Karon normal na, ug sa kasagaran ang mga batan-on na mismo ang nakakaplag niana nga mga katigulangan.

Agig dugang, nadiskubrihan sa daghang batan-on nga ang paggahin og panahon sa pagsiksik sa family history ug buhat sa templo mipalawom sa ilang pagpamatuod sa plano sa kaluwasan. Midugang kini sa impluwensya sa Espiritu diha sa ilang kinabuhi ug mipaus-os sa impluwensya sa kaaway. Nakatabang kini nga bation nila nga masuod sa ilang mga pamilya ug mas maduol sa Ginoo. Nakat-unan nila nga kining trabahoa wala lang magluwas sa mga patay na; nagluwas kini natong tanan (tan-awa sa D&P 128:18).

Ang kabatan-onan nakabaton og makadayeg nga panglantaw niini; karon kinahanglang mobuhat usab ang mga ginikanan niini. Daghan nang mga tawo karon nga midawat sa bunyag sa kalibutan sa espiritu tungod sa buhat nga gihimo sa kabatan-onan, ug naghulat sila sa ubang ordinansa nga mahimo ra sa mga hamtong sulod sa templo. Ang buhat sa pagpundok sa pamilya sa Langitnong Amahan dili lang para sa mga batan-on, ug dili lang kini para sa ilang mga apohan. Para kini sa tanan. Tanan kita mga tigpundok.

Buhat kini sa atong henerasyon, sa unsay gitawag ni Apostol Pablo nga “dispensasyon sa kahingpitan sa panahon,” sa dihang miingon siya nga ang Dios “mohiusa diha kang Kristo sa tanang mga butang, mga butang diha sa langit ug mga butang dinhi sa yuta”(Mga Taga-Efeso 1:10 Kini gihimong posible pinaagi sa maulaong buhat sa Iyang Hinigugmang Anak, si Jesukristo. Tungod Kaniya, ang mga sakop sa atong pamilya, kinsa “kaniadto nahilayo, karon gikapahiduol na pinaagi sa dugo ni Kristo. Kay siya mao ang naghimo sa atong kadaitan, nga nag-usa sa duroha ug miguba sa nag-ulang nga bongbong [tali kanato]” (Mga Taga-Efeso 2:13–14). Mibati kamo niini, sama kanako, dihang nasinati ninyo ang paglambo sa gugma samtang tutukan ninyo ang litrato sa usa ka katigulangan. Gibati ninyo kini sulod sa templo dihang ang ngalan sa kard ingon og labaw pa kay pangalan lang, ug dili nimo kapugngan apan mobati nga kining tawhana nahibalo ug mibati sa imong gugma.

Mopamatuod ko nga ang Dios nga Amahan gusto nga makabalik ang Iyang mga anak, nga magkauban ang pamilya ug sa himaya. Ang Manluluwas buhi. Gidumala Niya kini nga buhat, ug nagtan-aw ug naggiya Siya kanato. Nagpasalamat Siya kaninyo sa matinud-anon ninyong pagpundok sa pamilya sa Iyang Amahan, ug mosaad ko sa dinasig nga tabang nga inyong gitinguha ug gikinahanglan. Sa pangalan ni Jesukristo, amen.