2010–2019
Ayaw Pagtan-aw sa Palibut, Hangad!
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Ayaw Pagtan-aw sa Palibut, Hangad!

Ang pagdapit sa uban nga moduol kang Kristo maoy atong katuyoan, ug matuman nato kini pinaagi sa paghangad ngadto kang Jesukristo.

Ang akong katuyoan mao ang “[pag]pangimbitar sa uban sa pagduol ngadto kang Kristo.”1 Mao usab kini ang inyong katuyoan. Matuman nato kini nga katuyoan pinaagi sa paghangad ngadto kang Jesukristo.

Yoon Hwan Choi

Nabunyagan ko dungan sa akong mga ginikanan dihang 16 anyos ko. Ang akong manghud, si Kyung-Hwan, nga 14 anyos, namiyembro sa Simbahan tungod sa akong uyoan, si Young Jik Lee, ug midapit kanamo sa iyang simbahan. Ang matag usa sa 10 ka sakop sa among pamilya sakop sa managlahi nga simbahan, mao nga nalipay kaming nakakita sa kamatuoran ug gustong mopaambit niana nga kalipay nga among nakaplagan sa ebanghelyo ni Jesukristo human kami nabunyagan.

Yoon Hwan Choi

Si papa ang pinakamahinamon namong tanan nga makakat-on ug mopaambit sa kamatuoran. Naanad siyang momata og sayo sa buntag sa pagtuon sa mga kasulatan sa kapin duha ka oras matag adlaw. Inig kahuman sa trabaho mokuyog siya sa mga misyonaryo sa pagbisita sa among pamilya, mga higala, ug mga silingan hapit kada adlaw. Pito ka bulan human kami nabunyagan, 23 sa among pamilya ug mga paryente namiyembro usab sa Simbahan. Gisundan kana sa milagro nga makita ang 130 ka tawo nga nabunyagan sa misunod nga tuig tungod sa member-missionary work sa akong papa.

Generations
Generations

Ang family history importante usab kaniya, ug nakompleto niya ang walo ka henerasyon sa among katigulangan. Sukad niana, ang mga bunga sa pagkakabig sa among pamilya, nagsugod sa 14-anyos nakong igsoon, midaghan sa dili maihap nga pamaagi dili lang sa mga buhi apan usab sa mga patay na. Sa pagpalambo sa buhat sa akong papa ug sa uban, ang among family tree karon 32 na ka henerasyon, ug nagkompleto kami karon sa buhat sa templo para sa daghang sanga. Karon nahingangha ko ug mibati og dakong kalipay nga nakasumpay ko sa among mga katigulangan ug sa among kaliwatan.

Generations

Si Presidente Gordon B.Hinckley mirekord og susamang kasinatian sa Columbus Ohio Temple:

“Namalandong sa mga kinabuhi [sa lolo sa akong papa, akong lolo, ug ni papa] samtang naglingkod ko diha sa templo, mitan-aw ko sa akong anak nga babaye, nga anaa tungod sa iyang anak nga babaye, kinsa akong apo, ug anaa sa iyang mga anak, ang akong mga apo sa tuhod. Kalit lang kong nakaamgo nga nagbarug ko taliwala niining pito ka henerasyon—tulo sa nag-una nako ug tulo human nako.

“Diha nianang sagrado ug balaan nga balay didto milabay sa akong hunahuna ang hilabihan ka dako nga obligasyon nga akong ipasa ang tanan nga akong nadawat agi og kabilin gikan sa akong mga katigulangan hangtud sa mga henerasyon kinsa miabut human nako.”2

Generations

Tanan kita kabahin sa usa ka mahangturong pamilya. Ang atong tahas mao ang importanting bahin diin ang makahuluganong mga kausaban mahitabo sa positibo o negatibong mga paagi. Mipadayon si Presidente Hinckley, “Ayaw tuguti ang imong kaugalingon nga mahimong huyang nga sumpay sa imong mga henerasyon.”3 Ang inyong kamatinud-anon sa ebanghelyo molig-on sa inyong pamilya. Unsaon nato sa pagsiguro nga lig-on kitang sumpay sa atong mahangturon nga pamilya?

Usa ka adlaw, pipila ka bulan human sa akong bunyag, nakadungog ko’g mga miyembro nga nagsinawayay sulod sa simbahan. Nasagmuyo kaayo ko. Mipauli ko ug gisultihan ang akong papa nga tingali dili na gyud ko mosimba. Lisud ang makakita og mga miyembro nga magsinawayay. Human maminaw, gitudloan ko ni papa nga ang ebanghelyo gipahiuli na ug hingpit kini apan ang mga miyembro dili pa, bisan gani siya ug ako. Tinuoray siyang miingon, “Ayaw wad-a ang imong pagtuo tungod lang sa mga tawo sa imong palibut, apan palamboa ang lig-ong relasyon uban ni Jesukristo. Ayaw pagtan-aw sa palibut, hangad!”

Hangad ngadto kang Jesukristo—ang maalamong tambag sa akong papa—milig-on sa akong pagtuo sa matag higayon nga nag-atubang ko og mga hagit sa kinabuhi. Iya kong gitudloan unsaon sa paggamit ang mga pagtulun-an ni Kristo, sama niini nga mga pulong: “Paghunahuna ngari kanako sa matag hunahuna; ayaw pagduha-duha, ayaw kahadlok.”4

Missionaries

Dihang nag-preside ko sa Washington Seattle Mission, nagsigi og ulan sa daghang mga adlaw sa tuig. Sa gihapon, ang among mga misyonaryo gisugo sa paggawas ug pag-proselyte bisan nag-ulan. Sigihan nako sila og sulti, “Lakaw bisan ulan, hangad sa langit, bukha ang inyong ba-ba, ug imna kini! Kon kamo mohangad, mas mabuka ninyo ang inyong ba-ba ngadto sa tanan nga walay kahadlok.” Simbolikanhong leksyon kadto kanila nga mohangad kon mag-atubang sila og mga hagit bisan human sa ilang misyon. Palihug ayaw mo og sulay ani sa hugaw nga mga dapit.

Samtang nagserbisyo ko sa Seattle mission, nakadawat ko og tawag gikan sa kamagulangan nakong anak, si Sunbeam, nga usa ka pianist. Miingon siya nga may kahigayunan siyang mopasundayag sa Carnegie Hall sa New York kay nakadaog siya og internasyunal nga kompetisyon. Lipay kaayo mi ug nahimuot kaayo kaniya. Apan, nianang gabhiona, samtang nag-ampo uban sa pasalamat, nakaamgo ang akong asawa nga dili kami makatambong sa pasundayag ug misulti sa Langitnong Amahan og sama niini: “Langitnong Amahan, salamat sa panalangin nga Imong gihatag ni Sunbeam. Hinoon, nagsubo ko kay dili ko makaadto. Makaadto unta ko kon Imo pang gihatag kini nga panalangin sa wala pa o pagkahuman na niini nga misyon. Wala ko magreklamo, apan may gamay kong kasubo.”

Sa pagkahuman dayon niya niini nga pag-ampo, nakadungog siya og klarong tingog: “Tungod kay dili ka makaadto, ang imong anak nga lalaki gihatagan niini nga pribilehiyo. Gusto ba nimong ibaylo?”

Nakalitan ang akong asawa. Nasayud siya nga mapanalanginan ang mga anak pinaagi sa matinud-anong buhat sa ilang mga ginikanan sa gingharian sa Dios, apan primero kadtong higayon nga klaro niyang nasabtan ang iyang tahas. Diha-diha mitubag dayon siya Kaniya: “Dili, dili, ok ra nako nga dili moadto. Ihatag niya kana nga pasidungog.”

Mga kaigsoonan, dili sayon ang pag-ila sa gugma sa Langitnong Amahan kon molibut kita’g tan-aw gamit ang temporal natong mga mata, tungod kay makita nato og una ang problema, kapildihan, mga palas-anon, o kasubo. Sa laing bahin, makita nato ang mga panalangin lapas niini kon mohangad kita. Ang Manluluwas mipadayag, “Ug kon kita makadawat og bisan unsa nga panalangin gikan sa Dios, kini tungod sa pagsunod niana nga balaod diin diha kini gipasikad.”5 Sa tanan nga nagsugod sa bisan unsang pagserbisyo sa Dios, hibaloi nga kamo ang paagi nga mahatag ang gamhanang mga panalangin ngadto sa mga nag-una kaninyo ug sa mga henerasyon human kaninyo.

Karon mapasalamaton kong nakakita og daghang sakop sa among pamilya nga nagmatinud-anon sa dalan sa pakigsaad apan nagsubo sa paghunahuna nga dunay sakop sa pamilya nga dili uban kanamo. Miingon si Elder M.Russell Ballard: “Kon mopili kamo nga mahimong dili aktibo o mobiya sa gipahiuli nga Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw, asa man kamo moadto? Unsay inyong buhaton? Ang desisyon nga “dili na makiglakaw” uban sa mga miyembro sa Simbahan ug sa pinili nga mga lider sa Ginoo adunay malungtarong epekto nga dili kanunay masabtan sa pagkakaron.”6 Si Presidente Thomas S. Monson miawhag kanato, “Hinaut nga pilion nato ang mas lisud nga sakto, kay sa mas sayon nga sayop.”7

Dili pa gayud ulahi ang paghangad ngadto kang Jesukristo. Ang iyang mga kamot abli kanunay para kaninyo. Dunay mga henerasyon nga nanag-una ug nanagsunod kanato nga nag-agad kanato nga mosunod kang Kristo aron mahimo kitang mahangturon nga pamilya sa Dios.

Dihang na-release ko sa akong calling nga stake president, nangalipay ang akong mga anak kay mas dako na sila’g panahon nga makauban ako. Paglabay sa tulo ka semana gitawag ko nga mahimong Seventy. Sa sinugdanan abi nako og masagmuyo sila, apan ang reaksyon sa akong kamanghurang anak mao ang “Daddy, ayaw kabalaka. Mahangturong pamilya kita.” Pagkayano ug klaro nga kamatuoran! Nabalaka ko og gamay tungod kay una kong mitan-aw palibut niining mortal nga kinabuhi, apan nalipay ang akong anak tungod kay dili sa palibut ang iyang gitan-aw apan mihangad sa pagtan-aw sa kahangturan ug sa mga katuyoan sa Ginoo.

Dili kanunay sayon ang paghangad kon supak sa ebanghelyo ang inyong mga ginikanan, kon sakop mo sa usa ka gamayng unit sa Simbahan, kon ang inyong asawa dili miyembro, kon single gihapon mo bisan og gihimo ninyo ang tanan aron maminyo, kon nahisalaag ang anak, kon nahimo kamong single parent, kon may problema mo sa pisikal o emosyunal, kon biktima mo sa katalagman, ug uban pa. Hugti ang inyong pagtuo sa ingon niana nga mga panahon sa kalisud. Hangad ngadto kang Kristo para sa kalig-on, balanse, ug pagkaayo. Pinaagi sa gahum sa Pag-ula ni Jesukristo, “ang tanan nga mga butang molihok alang sa [inyong] kaayohan.”8

Mosaksi ko kang Jesukristo, nga Siya atong Manluluwas ug Manunubos. Kon atong sundon ang atong buhing propeta, si Presidente Thomas S. Monson, naghangad kita kang Jesukristo. Kon mag-ampo ug magtuon kita sa mga kasulatan matag adlaw ug sinsero nga moambit sa sakrament matag semana, maangkon nato ang kalig-on nga makahangad ngadto Kaniya sa kanunay. Malipayon ko nga nahimong miyembro niini nga Simbahan ug nahimong kabahin sa mahangturong pamilya. Kalipay nako nga mopaambit niining talagsaong ebanghelyo ngadto sa uban. Ang pagdapit sa uban nga moduol kang Kristo maoy atong katuyoan, ug matuman nato kini pinaagi sa paghangad ngadto kang Jesukristo. Mapaubsanon kong mopamatuod niining mga butanga sa ngalan ni Jesukristo, amen.