2010–2019
Mga Pagpili
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Mga Pagpili

Hinaut nga pilion nato ang mas lisud nga sakto, kay sa mas sayon nga sayop.”

Mga kaigsoonan, sa dili pa nako sugdan ang akong pormal nga mensahe karon, gusto nakong ipahibalo ang upat ka bag-ong mga templo nga, sa umaabut nga mga bulan ug tuig, tukuron sa mosunod nga mga dapit: Quito, Ecuador; Harare, Zimbabwe; Belém, Brazil; ug ikaduhang templo sa Lima, Peru.

Sa dihang nahimo kong sakop sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles niadtong 1963, dunay 12 ka mga templo nga gigamit sa tibuok Simbahan. Sa gipahinngod nga Provo City Center Temple duha ka semana na ang milabay, karon duna nay 150 ka templo nga gigamit sa tibuok kalibutan. Mapasalamaton kaayo kita sa mga panalangin nga atong madawat niining balaan nga mga balay.

Karon, mga kaigsoonan, gusto nakong ipadayag ang akong pasalamat sa oportunidad sa pagpakigbahin og pipila ka hunahuna uban ninyo niining buntaga.

Naghunahuna ko bag-ohay lang kalabut sa mga pagpili. Ginaingon nga ang ganghaan sa kasaysayan mabukas pinaagi sa gagmay nga bisagra, ug mao usab ang mga kinabuhi sa katawhan. Ang mga pagpili nga atong himoon maoy modeterminar sa atong kapalaran.

Sa dihang mibiya kita sa kalibutan sa espiritu ug mianhi sa pagkamortal, gidala nato ang gasa sa kabubut-on. Ang atong tumong mao ang pag-angkon og celestial nga himaya, ug sa mga pagpili nga atong himoon, sa dakong bahin, modeterminar kon makab-ot ba nato o dili ang atong tumong.

Kadaghanan kaninyo sinati ni Alice sa classic nga nobela ni Lewis Carroll ang Alice’s Adventures in Wonderland. Kahinumduman nga miabut siya sa kinasang-an nga nag-atubang og duha ka dalan, nga managlahi ang mga direksyon. Samtang namalandong siya asa moagi, giduol siya sa Cheshire cat, nga gipangutana ni Alice, “Hain nga dalan ang akong subayon?”

Ang iring mitubag, ““Depende kana kon asa ka gustong mopaingon. Kon wala ka makahibalo asa ka paingon, dili na importante unsa nga dalan ang imong subayon.”1

Dili pareha ni Alice, nasayud kita asa paingon, ug importante asa kita paingon, kay ang dalan nga atong subayon niini nga kinabuhi mopaingon sa atong destinasyon sa sunod nga kinabuhi.

Hinaut nga mopili kita sa pagpalambo og dako ug gamhanan nga pagtuo nga mao ang atong labing epektibo nga depensa batok sa mga plano sa kaaway—ang tinuod nga pagtuo, matang sa pagtuo nga mopaluyo nato ug mopadako sa atong tinguha sa pagpili og matarung. Kon wala ang maong pagtuo, kita walay padulngan. Uban niini, makab-ot nato ang atong mga tumong.

Bisan og importante nga kita mopili sa malaamong paagi, dunay mga higayon nga kita makahimo og dili maayong mga pagpili. Ang gasa sa paghinulsol, nga gihatag sa atong Manluluwas, makahatag nato og higayon sa pagkorihir sa atong kahimtang, aron kita mobalik sa dalan nga modala nato ngadto sa celestial nga himaya nga atong gitinguha.

Hinaut nga magpadayon ang atong kaisug sa pagsupak sa kadaghanan sa kalibutan. Hinaut nga pilion nato ang mas lisud nga sakto, kay sa mas sayon nga sayop.”

Sa atong pagpamalandong sa mga desisyon nga atong himoon sa atong kinabuhi kada adlaw—bisan sa paghimo niini nga pagpili o niana nga pagpili—kon mopili kita ni Kristo, nakahimo kita og sakto nga pagpili.

Hinaut nga mao unta kini mao ang akong kinasingkasing ug mapainubsanon nga pag-ampo pinaagi sa pagnalan ni Jesukristo, atong Ginoo ug Manluluwas, amen.