2010–2019
Mobalik ug Modawat
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Mobalik ug Modawat

Ang pagbalik ngadto sa presensya sa Dios ug pagdawat sa mahangturong mga panalangin nga moabut gumikan sa paghimo ug pagtuman sa mga pakigsaad mao ang labing importante nga mga tumong nga atong matakda.

Mga kaigsoonan, karon akong buluhaton ang pagpamulong kaninyo, ug ang inyong buluhaton mao ang pagpaminaw. Ang akong tumong mao ang paghuman sa akong buluhaton sa dili pa ninyo mahuman ang inyong buluhaton. Buhaton nako ang akong pinakamaayo.

Sulod sa katuigan, nakaobserbar ko nga kadtong makakab-ot og labing daghan niining kalibutana mao kadtong dunay panglantaw sa ilang kinabuhi, gamit ang mga tumong aron magpabilin silang makatutok sa ilang panglantaw ug mga estratehiya kon unsaon kini pagkab-ot. Ang masayud kon asa mo padulong ug unsaon ninyo pag-abut didto makahatag og kahulugan, katuyoan, ug kalampusan sa kinabuhi.

Ang uban maglisud sa pag-ila sa kalainan tali sa usa ka tumong ug usa ka plano hangtud nga makakat-on sila nga ang tumong usa ka destinasyon o katapusan, samtang ang plano mao ang rota aron makaabut mo didto. Pananglitan, mahimong may tumong kitang magdrayb sa usa ka dili pamilyar nga dapit, ug sama sa nahibaloan sa pipila ninyo minahal nga mga sister, kaming mga lalaki kasagaran maghunahuna nga nahibalo mi unsaon pag-abut didto—nga kasagaran moresulta sa among pag-ingon, “Nahibalo ko—naa ra man gyud to sa sunod nga eskina ba.” Ang akong asawa siguradong nagkatawa. Ang tumong klaro, apan ang plano dili maayong pagkahimutang aron makaabut sa destinasyon.

Ang pagtakda og tumong magsugod nga maghunahuna sa katapusan. Ug ang pagplano mao ang paghimo og paagi aron moabut niana nga katapusan. Ang yawe sa kalipay nagdepende sa pagsabut kon unsa nga mga destinasyon ang importante gayud—ug dayon mogahin sa atong panahon, paningkamot, ug pagtagad sa mga butang nga naglangkob sa siguradong paagi aron makaabut didto.

Ang Dios, ang atong Langitnong Amahan, mihatag kanato sa hingpit nga ehemplo sa pagtakda og tumong ug pagplano. Ang iyang tumong mao “ang pagpahinabo sa pagka-imortal ug sa kinabuhi nga dayon sa tawo,”1 ug ang Iyang pamaagi sa pagkab-ot niini mao ang plano sa kaluwasan.

Ang plano sa atong minahal nga Langitnong Amahan naglakip sa paghatag kanato niining mortalidad aron molambo, maningkamot, magkat-on, aron mas mahisama kita Kaniya. Ang pagbutang sa atong mahangturong mga espiritu sulod sa pisikal nga lawas; pagpakabuhi pinaagi sa mga pagtulun-an ug mga sugo sa Iyang Anak, si Ginoong Jesukristo; ug paghimo og mahangturong mga pamilya nagtugot kanato, pinaagi sa Pag-ula sa Manluluwas, nga makatuman sa tumong sa Dios sa pagka-imortal ug kinabuhing dayon alang sa Iyang mga anak uban Kaniya sa Iyang celestial nga gingharian.

Ang maalamong pagtakda og plano naglakip sa pagsabut nga ang short-term nga mga tumong epektibo lamang kon moresulta kini sa klarong nasabtan nga longer-term nga mga tumong. Mituo ko nga ang usa ka importante nga yawe sa kalipay mao ang pagkat-on unsaon pagtakda ang kaugalingon natong mga tumong ug pag-establisar sa kaugalingon natong mga plano sulod sa gilatid nga mahangturong plano sa atong Langitnong Amahan. Kon tutukan nato kining mahangturong dalan, mahimo gayud kitang takus sa pagbalik ngadto sa Iyang presensya.

Maayo ang magbaton og mga tumong ug mga plano alang sa atong propesyon, sa atong edukasyon, bisan sa atong dula sa golf. Importante usab ang pagbaton og mga tumong alang sa atong kaminyoon, sa atong pamilya, ug sa atong council ug mga calling sa Simbahan; ilabi na gayud sa mga misyonaryo. Apan ang atong kinadak-an ug kinatas-an nga mga tumong kinahanglang mohaum sa mahangturong plano sa Langitnong Amahan. Miingon si Jesus, “Pangita una kamo sa gingharian sa Dios ug sa iyang pagkamatarung, ug kining tanan nga mga butang idugang nganha kaninyo.”2

Ang mga eksperto sa pagtakda og tumong nagsulti kanato nga kon mas yano ug mas direkta ang tumong, mas epektibo kini. Kon mapaubsan nato ang usa ka tumong ngadto sa klaro nga imahe o usa o duha ka epektibo ug simbolikanhong mga pulong, kana nga tumong mahimo dayon nga kabahin kanato ug makagiya hapit sa tanan natong hunahunaon ug buhaton. Mituo ko nga dunay duha ka pulong nga, niining konteksto, nagsimbolo sa mga tumong sa Dios alang kanato ug sa atong labing importante nga mga tumong alang sa atong kaugalingon. Ang mga pulong mao ang mobalik ug modawat.

Ang pagbalik ngadto sa Iyang presensya ug pagdawat sa mahangturong mga panalangin nga moabut gumikan sa paghimo ug pagtuman sa mga pakigsaad mao ang labing importante nga mga tumong nga atong matakda.

Kita mobalik ug modawat pinaagi sa pagbaton og “dili matarug nga hugot nga pagtuo diha [ni Ginoong Jesukristo], mosalig sa hingpit diha sa” Iyang maayo nga mga buhat, mopadayon sa “unahan uban ang pagkamakanunayon kang Kristo, magbaton sa usa ka hingpit nga kahayag sa paglaum, ug usa ka gugma sa Dios ug sa tanan nga mga tawo … , magbusog sa pulong ni Kristo, ug molahutay hangtud sa katapusan.”3

Si Lucifer wala modawat sa plano sa atong Amahan nga mitugot kanato nga mobalik sa Iyang presensya ug modawat sa Iyang mga panalangin. Gani, misupak ug misulay siya sa hingpit nga pag-usab sa plano sa atong Amahan, gustong moangkon sa himaya, dungog, ug gahum sa Dios ngadto sa iyang kaugalingon. Isip resulta gisalikway siya uban sa iyang mga sumusunod gikan sa presensya sa Dios ug “nahimo nga Satanas, oo, gani ang yawa, ang amahan sa tanan nga mga bakak, sa pag-ilad ug pagbuta sa mga tawo, ug pagdala kanila nga ulipon sa iyang pagbuot, gani kutob sa dili maminaw ngadto sa tingog [sa Ginoo].”4

Tungod sa iyang premortal nga mga pagpili, si Satanas dili na makabalik ni makadawat. Ang bugtong butang nga iyang mabuhat mao ang pagsupak sa plano sa Amahan pinaagi sa paggamit sa tanang posible nga pagdani ug pagtintal aron kita malaglag ug mahimong miserable sama kaniya5 Ang plano ni Satanas sa pagkab-ot sa iyang yawan-ong tumong magamit sa tanang indibidwal, henerasyon, kultura, ug katilingban. Naggamit siya og lanog nga mga tingog—mga tingog nga nagtinguha aron dili madungog ang hinagawhaw ug hinay nga tingog sa Balaang Espiritu nga makapakita kanato sa “tanan nga mga butang” nga kinahanglan natong buhaton aron makabalik ug makadawat.6

Kini ang mga tingog nga mibaliwala sa kamatuoran sa ebanghelyo ug kinsa naggamit sa internet, social ug print media, radyo, telebisyon, ug mga salida sa pagpresentar sa makapadani nga paagi sa imoralidad, kabayolente, ngil-ad nga pinulongan, kahugaw, ug pagkadili matinuoron sa paagi nga makabalda kanato gikan sa atong mga tumong ug mga plano alang sa kahangturan.

Kining mga tingog mahimo usab nga maglakip sa maayo’g tinguhang mga indibidwal nga nabutahan sa sekular nga mga pilosopiya sa katawhan ug kinsa nagtinguha sa pagdaut sa pagtuo ug pagpasimang sa mahangturong pagtutok niadtong yanong naningkamot nga mobalik sa presensya sa Dios ug modawat sa “tanan nga iya sa [atong] Amahan.”7

Akong nabantayan nga aron makapabilin nga magtutok sa pagbalik ug pagdawat sa gisaad nga mga panalangin, kinahanglan kong kanunayng mangutana sa akong kaugalingon, “Kumusta na man ko?”

Sama kini sa pagbaton og personal, pribado nga interbyu sa inyong kaugalingon. Ug kon dili kana kasarangan, hunahunaa kini: kinsa man ang mas nakaila sa inyong kaugalingon kay sa inyong pagkaila sa inyong kaugalingon? Nahibalo kamo sa inyong mga hunahuna, sa inyong pribadong mga lihok; sa inyong mga tinguha; ug sa inyong mga damgo, mga tumong ug mga plano. Ug mas nakaila kamo kay ni bisan kinsa unsa ang inyong paglambo diha sa dalan sa pagbalik ug pagdawat.

Isip giya alang nako atol niining pribado, personal nga pagribyu, gusto nakong basahon ug pamalandungon ang makapahinuklog nga mga pulong nga makita diha sa ikalimang kapitulo sa Alma, diin si Alma nangutana: “Kamo sa espirituhanon nga paagi natawo ba sa Dios? Kamo nakadawat ba sa iyang hitsura diha sa inyong mga panagway? Kamo nakasinati ba niining dako nga kausaban diha sa inyong mga kasingkasing?”8 Ang mga pangutana ni Alma usa ka pahinumdom kon unsay angayang malakip sa atong mga tumong ug mga plano aron makabalik ug makadawat.

Hinumdumi ang pagdapit sa Manluluwas nga “umari kanako, kamong tanan nga nabudlay ug nabug-atan, ug papahulayon ko kamo.

“Isangon ninyo ang akong yugo diha kaninyo, ug pagtuon kamo gikan kanako, kay ako maaghup ug mapaubsanon sa kasingkasing: ug makakaplag kamog pahulay alang sa inyong mga kalag.”9

Samtang nagpalambo kita sa atong pagtuo diha sa gahum ni Ginoong Jesukristo sa paghatag kanato og pahulay sa atong mga kalag pinaagi sa pagpasaylo sa atong mga sala, pagtubos sa dili hingpit nga mga relasyon, pag-ayo sa espirituhanong mga samad nga nakapugong sa pagtubo, ug pagpalig-on ug pagpahimo kanato nga makapalambo og mga hiyas ni Kristo, mas makapasalamat kita sa kamahinungdanon sa Pag-ula ni Ginoong Jesukristo.10

Sa umaabut nga semana, paggahin og panahon sa pagribyu sa mga tumong sa inyong kinabuhi ug sa inyong mga plano, ug siguroa nga nahiangay kini sa mahinungdanong plano sa atong Langitnong Amahan alang sa atong kalipay. Kon kamo kinahanglan nga maghinulsol ug mag-usab, nan hunahunaa ang pagbuhat sa ingon karon. Paggahin og panahon sa mainampuong paghunahuna kon unsa nga pagpahiangay ang gikinahanglan aron matabangan kamo nga magpabilin ang inyong “bug-os nga tinguha ngadto sa himaya sa Dios.”11

Kinahanglan gayud natong ipabilin ang doktrina ug ebanghelyo ni Jesukristo diha sa sentro sa atong mga tinguha ug mga plano. Kon wala Siya, walay mahangturong tumong nga posible, ug ang atong mga plano sa pagkab-ot sa atong mahangturong mga tumong siguradong mapakyas.

The living Christ : the testimony of the Apostles

Usa ka dugang nga tabang mao “Ang Buhi nga Kristo: Ang Pagpamatuod sa mga Apostoles,”12 nga gipresentar ngadto sa Simbahan niadtong Enero 1, 2000. Pagbutang og kopya diin inyo kining makita, ug paggahin og panahon sa pagribyu sa matag usa sa mga pamahayag nga makita niining dinasig nga pagpamatuod kang Kristo sa iyang linain nga mga saksi nga mipirma niini.

Family, The: A Proclamation, 8.5 x 11

Awhagon ko kamo sa pagtuon niini kauban sa “Ang Pamilya: Usa ka Pamahayag ngadto sa Kalibutan.” Kanunay kitang maghisgot sa pamahayag bahin sa pamilya, apan palihug hinumdumi ang pagbasa niini nga maghunahuna sa makaluwas nga gahum sa buhi nga Kristo. Kon wala ang buhi nga Kristo, ang atong labing ganahan nga mga gilauman dili matuman. Sa gipamahayag bahin sa pamilya, “Ang balaan nga plano sa kalipay makahimo sa mga relasyon sa pamilya nga magpadayon human sa kamatayon. Sagrado nga mga ordinansa ug mga pakigsaad nga anaa sa balaan nga mga templo makapahimo alang sa tagsa-tagsa sa pagbalik ngadto sa atubangan sa Dios ug alang sa mga pamilya nga magkahiusa sa kahangturan.”13

Mahitabo lamang kini tungod kay ang buhi nga Kristo mao ang maulaong Manluluwas ug Manunubos sa kalibutan.

Kalabut niini, mahimo usab ninyong ikonsiderar ang pagsiksik sa mga kasulatan sa pagpalambo sa inyong panabut bahin sa piho nga mga kamatuoran nga makita diha sa “Ang Buhi nga Kristo.”

Ang mainampuong pagbasa sa “Ang Buhi nga Kristo” sama ra sa pagbasa sa mga pagpamatuod nila ni Mateo, Marcos, Lucas, Juan, ug sa mga propeta sa Basahon ni Mormon. Mopalambo kini sa inyong pagtuo sa Manluluwas ug motabang kaninyo nga magpabiling nakatutok diha Kaniya samtang magsunod kamo sa inyong mga plano sa pagkab-ot sa inyong mahangturong mga tumong.

Bisan pa man sa atong mga sayop, mga kahuyang, pagkahisalaag, ug mga sala, ang Pag-ula ni Jesukristo nagtugot kanato sa paghinulsol, andam nga mobalik ug modawat sa dili hitupngan nga mga panalangin nga gisaad sa Dios—aron makapuyo uban sa Amahan ug sa Anak didto sa kinatas-ang ang-ang sa celestial nga gingharian.14

Karon sama sa nahibaloan ninyong tanan, walay usa nga makalikay sa kamatayon; busa, ang atong long-term nga tumong ug plano kinahanglan nga kon kita mobalik sa atong Langitnong Amahan, kita modawat sa tanan nga Iyang giplano alang sa matag usa kanato.15

Ako mopamatuod nga walay molabaw pa nga tumong dinhi sa mortalidad kay sa mopuyo sa kahangturan uban sa atong Langitnong mga Ginikanan ug sa atong minahal nga Manluluwas, si Ginoong Jesukristo. Apan labaw pa kini kay sa ato lang nga tumong—kini Ila usab nga tumong. Sila dunay hingpit nga gugma alang kanato, mas gamhanan kay sa unsay masugdan nato sa pagsabut. Sila sa kinatibuk-an, sa hingpit nga paagi, mahangturong nahiangay kanato. Kita Ilang buhat. Ang atong himaya Ilang himaya. Labaw pa sa bisan unsang butang, gusto Nila nga makapauli kita—makabalik ug makadawat sa mahangturong kalipay diha sa Ilang presensya.

Minahal kong mga kaigsoonan, usa na lang ka semana, magsaulog kita sa Dominggo sa Lukay—paghinumdom sa madaugong pagsulod ni Kristo ngadto sa Jerusalem. Duha na lang ka semana, magsaulog kita sa Dominggo sa Pasko sa Pagkabanhaw—paghinumdom sa pagdaug sa Manluluwas batok sa kamatayon.

Samtang tutukan nato sa atong pagtagad ang Manluluwas atol niining duha ka espesyal nga mga Dominggo, ato Siyang hinumduman ug bag-uhon ang atong tibuok kinabuhi nga pasalig sa pagtuman sa Iyang mga sugo. Atong tan-awon og maayo ang kaugalingon natong kinabuhi, magtakda sa kaugalingon natong mga tumong ug magtutok sa atong mga plano nga mahiangay sa plano sa Dios sa paagi nga sa katapusan modala kini paingon sa atong bililhong pribilehiyo nga makabalik ug makadawat—mao ang akong pag-ampo sa pangalan ni Jesukristo, amen.