2010–2019
Unsa ganiy Iyang Isugo Kaninyo, Buhata Ninyo
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Unsa ganiy Iyang Isugo Kaninyo, Buhata Ninyo

Kon modesisyon kita sa pagbuhat sa “unsa ganiy [isugo sa Dios]” kanato, matinguhaon kitang mopasalig nga ipahaum ang atong inadlaw nga kinaiya sa kabubut-on sa Dios.

Ang Manluluwas mihimo sa Iyang unang narekord nga milagro diha sa kumbira sa kasal sa Cana sa Galilea. Si Maria, nga Iyang inahan, ug ang Iyang mga disipulo anaa usab didto. Si Maria tataw nga mibati nga dunay responsibilidad alang sa kalampusan sa kumbira. Atol sa pagsaulog, dunay mitumaw nga problema—ang tagtungod sa kasal nahutdan og bino. Si Maria nabalaka ug miadto ni Jesus. Nag-istorya sila kadiyot; dayon si Maria miatubang sa mga sulugoon ug miingon:

“Unsa ganiy iyang isugo kaninyo, buhata ninyo.

“Ug didtoy nahimutang nga unom ka buok tadyaw nga bato. … [Kini nga mga tadyaw wala gamita sa pagpundo og ilimnon nga tubig apan gigamit alang sa seremonyas nga paghugas ubos sa balaod ni Moises.]

“Si Jesus miingon [sa iyang mga sulugoon], Pun-a ninyog tubig ang mga tadyaw. Ug kini ilang gipanagpuno hangtud sa ngabil.

“Ug unya siya miingon kanila, Pagkabo na kamo niana ug dad-a ngadto sa punoan sa kumbira. Ug kini ilang gidala ngadto kaniya.

“[Dayon] natilawan sa punoan sa kumbira ang tubig nga nahimo nang bino” ug mipahayag og katingala nga ang pinakamaayo nga bino gidalit sa ulahing bahin sa kumbira.1

Kasagaran atong mahinumduman kini nga hitabo tungod kay ang pag-usab sa tubig ngadto sa bino usa ka pagpakita sa gahum sa Dios—usa kini ka milagro. Usa kana ka importante nga mensahe, apan adunay laing importante nga mensahe sa istorya ni Juan. Si Maria “usa ka bililhon ug pinili nga tawo,”2 gitawag sa Dios nga maoy manganak, moalima, ug mopadako sa mismong Anak sa Dios. Labaw siyang nasayud Kaniya kay ni bisan kinsa nga tawo dinhi sa yuta. Nasayud siya sa kamatuoran sa Iyang milagrosong pagkatawo. Nasayud siya nga Siya walay sala ug nga Siya “wala magsulti sama sa uban nga mga tawo, ni siya matudloan; kay siya wala magkinahanglan nga adunay tawo nga magtudlo kaniya.”3 Si Maria nasayud sa Iyang talagsaong kapasidad sa pagsulbad og mga problema, lakip ang personal sama sa pagsangkap og bino alang sa kumbira sa kasal. Aduna siyay dili matarug nga pagsalig diha Kaniya ug sa Iyang balaang gahum. Ang iyang yano, direkta nga instruksyon ngadto sa mga sulugoon walay pakapin, walay kondisyon, walay limitasyon: “Unsa ganiy iyang isugo kaninyo, buhata ninyo.”

Si Maria batan-on pa nga babaye sa dihang ang anghel Gabriel mipakita kaniya. Sa sinugdanan siya “nakulbaan” nga gitawag og “hinatagan sa grasya” ug “dalaygon … diha sa mga kababayen-an … ug iyang gipamalandong kon unsa kahay kahulogan niadtong pangomustaha.” Si Gabriel mipasalig kaniya nga wala siyay angay kahadlokan—ang balita nga iyang dala maayo. Siya “magasamkon … sa Anak sa Labing Halangdon” ug “igaanak ang usa ka batang lalaki … [kinsa] pagaharian ang banay ni Jacob hangtud sa kahangturan.”

Ug si Maria nangutana, “Unsaon ba pagkahimo niini nga wala man akoy bana?”

Ang anghel mipasabut apan mubo lang, nagmatuod kaniya nga “sa Dios walay butang nga dili mahimo.”

Si Maria mapainubsanong mitubag nga buhaton niya kon unsay gisugo sa Dios, wala mangutana og mga detalye ug walay pagduha-duha bisan pa sa daghang pangutana sa mga implikasyon niini sa iyang kinabuhi. Mipasalig siya bisan kon walay saktong pagsabut nganong Siya naghangyo niana kaniya o unsay mahitabo sa umaabut. Midawat siya sa pulong sa Dios nga walay kondisyon ug sa sayo pa,4 nga wala kaayoy nahibaloan sa unsay anaa sa unahan. Uban sa yanong pagsalig sa Dios, si Maria miingon, “Tan-awa, ako ulipon sa Ginoo; matuman unta kanako kanang imong giingon.”5

Kon modesisyon kita sa pagbuhat sa “unsa ganiy [isugo sa Dios]” kanato, matinguhaon kitang mopasalig nga ipahaum ang atong inadlaw nga kinaiya sa kabubut-on sa Dios. Ang ingon ka yano nga mga buhat sa pagtuo sama sa inadlaw nga pagtuon sa kasulatan, regular nga pagpuasa, ug pag-ampo uban sa tinuod nga katuyoan mopadako sa atong espirituhanong kapasidad sa pagtubag sa mga panginahanglan sa mortalidad. Paglabay sa panahon, ang yanong mga gawi sa pagtuo mosangput sa milagrosong mga resulta. Mousab kini sa atong pagtuo gikan sa usa ka binhi ngadto sa kusganong gahum alang sa kaayohan sa atong kinabuhi. Dayon, kon ang mga hagit moabut kanato, ang atong pundasyon diha kang Kristo maghatag og kamakanunayon alang sa atong mga kalag. Ang Dios mopalig-on sa atong mga kahuyang, modugang sa atong kalipay, ug mohimo nga “ang tanan nga mga butang maghiusa sa paglihok alang sa [atong] kaayohan.”6

Pipila ka tuig ang milabay, nakigsulti ko sa usa ka batan-ong bishop kinsa migahin og daghang oras matag semana sa pagtambag sa mga miyembro sa iyang ward. Duna siyay talagsaong nabantayan. Ang mga problema nga giatubang sa mga miyembro sa iyang ward, miingon siya, mao kadtong giatubang sa mga miyembro sa Simbahan bisan asa—mga isyu sama sa unsaon pag-establisar og malipayong kaminyoon; mga panlimbasug sa pagbalanse sa trabaho, pamilya, ug mga katungdanan sa Simbahan; mga hagit sa Pulong sa Kaalam, panarbaho, o pornograpiya; o kalisud sa pag-angkon og kalinaw kabahin sa polisiya sa Simbahan o pangutana sa kasaysayan nga wala nila masabti.

Ang iyang tambag sa mga miyembro sa ward kanunay naglakip sa pagbalik ngadto sa yanong mga buhat sa pagtuo, sama sa pagtuon sa Basahon ni Mormon—sama sa gitambag ni Presidente Thomas S. Monson nga atong buhaton—pagbayad sa ikapulo, ug pagserbisyo diha sa Simbahan uban sa debosyon. Hinoon, ang ilang tubag kaniya kanunay nga maduha-duhaon: “Dili ko mouyon nimo, Bishop. Kitang tanan nasayud nga maayong buhaton kadto nga mga butang. Mag-istorya kita niana nga mga butang sa Simbahan kanunay. Apan dili ko sigurado kon nakasabut ka nako. Sa unsang paagi ang pagbuhat niadto nga mga butang dunay kalabutan sa mga isyu nga akong giatubang?”

Angay lang kana nga pangutana. Paglabay sa panahon, kana nga batan-ong bishop ug ako nakamatikud nga kadtong tuyo nga nagbuhat sa “gagmay ug yano nga mga butang”7—nagsunod sa daw gamayng mga paagi—mapanalanginan og pagtuo ug kalig-on nga lapas pa mismo sa aktwal nga mga lihok sa pagkamasulundon ug, sa pagkatinuod, daw walay kalabutan kanila. Daw lisud ang paghimo og koneksyon tali sa inadlaw nga mga buhat sa pagkamasulundon ug sa mga solusyon sa dagkong komplikadong mga problema nga atong giatubang. Apan konektado kini. Sa akong kasinatian, ang tukma nga paghimo sa gagmay nga inadlawng buhat sa pagtuo maoy labing maayong paagi sa paglig-on sa atong kaugalingon batok sa mga kagubot sa kinabuhi, bisan unsa pa kini. Ang gagmay nga mga buhat sa pagtuo, bisan kon daw dili mahinungdanon o dili konektado sa piho nga mga problema nga nagsamok kanato, mopanalangin kanato sa tanan natong buhaton.

Hunahunaa si Naaman, usa ka “kapitan sa panon … sa Syria, … usa ka gamhanang tawo sa kaisug,” ug usa ka sanglahon. Usa ka sulugoon nga babaye misulti kabahin sa usa ka propeta sa Israel nga makaayo ni Naaman, ug mao nga mibiyahe siya uban sa mga sulugoon, mga sundalo, ug mga gasa ngadto sa Israel, sa katapusan miabut sa balay ni Eliseo. Ang sulugoon ni Eliseo, dili si Eliseo mismo, mipahibalo ni Naaman nga ang sugo sa Ginoo mao ang “[paglakaw] ug maghugas … didto sa [Suba sa] Jordan sa makapito.” Usa ka yanong butang. Tingali kining yano nga preskripsyon daw dili resonable, binurong, o ubos sa dignidad sa gamhanang manggugubat nga nasilo siya sa maong sugyot. Sa labing ubos, ang intruksyon ni Eliseo dili masabtan ni Naaman, “busa siya mitalikod ug mipahawa nga naglagut.”

Apan ang mga sulugoon ni Naaman hinay nga miduol kaniya ug misulti nga mobuhat unta siya og “dakong butang” kon si Eliseo pa ang mihangyo kaniya niini. Mipasabut sila nga tungod kay gihangyo siya sa pagbuhat og gamay lang nga buluhaton, dili ba angay niya kining buhaton, bisan kon wala siya makasabut kon ngano? Girekonsiderar ni Naaman ang iyang reaksyon ug tingali nagduha-duha, apan masulundon, “miadto, ug misugmaw sa iyang kaugalingonsa makapito didto sa Jordan” ug milagrosong naayo.8

Ang ubang ganti sa pagkamasulundon moabut dayon; ang uban moabut lang human kita masulayan. Sa Perlas nga Labing Bililhon, atong mabasa ang walay kapoy nga pagkugi ni Adan sa pagsunod sa sugo nga mohalad og mga sakripisyo. Sa dihang ang anghel nangutana kang Adan nganong naghalad siya og mga sakripisyo, mitubag siya, “Wala ako masayud, gawas nga ang Ginoo misugo kanako.” Gipasabut sa anghel nga ang iyang mga sakripisyo “usa ka pagkasama sa sakripisyo sa Bugtong Anak sa Amahan.” Apan kana nga pagpasabut miabut lang human si Adan mipakita sa iyang pasalig sa pagsunod sa Dios sulod sa “daghan nga mga adlaw” bisan wala masayud nganong kinahanglan siyang mohalad niadto nga mga sakripisyo.9

Ang Dios mopanalangin kanato kanunay sa atong makanunayon nga pagsunod sa Iyang ebanghelyo ug pagkamaunungon sa Iyang Simbahan, apan panagsa ra nga sayo Niyang ipakita kanato ang Iyang panahon sa pagbuhat niini. Dili Niya ipakita kanato ang tibuok hulagway gikan sa sinugdanan. Diha mosulod ang pagtuo, paglaum, ug pagsalig sa Ginoo.

Ang Dios naghangyo kanato sa pagsabut Kaniya—sa pagsalig Kaniya ug pagsunod Kaniya. Naghangyo Siya kanato nga “ayaw pakiglalis tungod kay kamo wala makakita.” Nagpasidaan siya kanato nga dili kita magdahum og sayon nga mga tubag o dali nga mga solusyon gikan sa langit. Mamaayo ra ang tanan kon mobarug kita nga lig-on panahon sa “pagsulay sa [atong] hugot nga pagtuo,” bisan unsa pa ka lisud sagubangon kana nga pagsulay o unsa ka hinay moabut sa tubag.10 Wala ko magpasabut sa “walay hunahuna nga pagsunod”11 apan sa mahunahunaon nga pagsalig diha sa hingpit nga gugma ug hingpit nga panahon sa Ginoo.

Ang pagsulay sa atong pagtuo kanunay maglakip sa pagpabiling matinud-anon sa yano, inadlaw nga mga buhat sa pagtuo. Dayon, ug niana lamang, nga mosaad Siya nga atong madawat ang balaang tubag nga atong gipangandoy. Sa higayon lang nga mapamatud-an nato ang atong kaandam sa pagbuhat sa unsay Iyang ipabuhat nga dili mangayo nga masayud sa mga detalye nga kita “moani sa mga ganti sa [atong] hugot nga pagtuo, ug sa [atong] kakugi, ug sa pailub, ug sa pagkamainantuson.”12 Ang tinuod nga pagkamasulundon modawat sa mga sugo sa Dios nga walay kondisyon ug sa sayo pa.13

Matag adlaw, tinuyo man o dili, kitang tanan mopili “kinsa ang [atong] alagaran.”14 Atong mapakita ang atong determinasyon sa pagserbisyo sa Ginoo pinaagi sa matinud-anong pag-apil sa inadlaw nga mga buhat sa debosyon. Ang Ginoo nagsaad nga mogiya sa atong mga dalan,15 apan aron mabuhat kana Niya, kinahanglan kitang mopadayon, mosalig nga nasayud Siya sa dalan tungod kay Siya mao ang dalan.”16 Kinahanglan atong pun-on ang atong kaugalingong tadyaw hangtud sa ngabil. Kon mosalig kita ug mosunod Kaniya, ang atong kinabuhi, sama sa tubig nga nahimong bino, mausab. Mamahimo kitang labaw pa ug mas maayo kay sa unsa unta kita mamahimo. Salig sa Ginoo, ug “unsa ganiy iyang isugo kaninyo. buhata ninyo.” Sa pangalan ni Jesukristo, amen.