2010–2019
Mga Pundasyon sa Hugot nga Pagtuo
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Mga Pundasyon sa Hugot nga Pagtuo

Ang akong pangamuyo mao nga maghimo kita og mga sakripisyo ug magbaton sa pagpaubos nga gikinahanglan aron malig-on ang mga pundasyon sa atong hugot nga pagtuo diha ni Ginoong Jesukristo.

Usa kini ka talagsaon nga kinatibuk-ang komperensya. Tinud-anay gayud kita nga nalig-on. Kon dunay labing importante nga tumong sa kinatibuk-ang komperensya, kini ang pag-ugmad og hugot nga pagtuo diha sa Dios nga Amahan ug sa atong Manluluwas, nga si Jesukristo.

Ang akong pakigpulong maghisgot sa mga pundasyon sa hugot nga pagtuo.

Ang personal nga mga pundasyon, sama sa daghang angay nga mga paningkamot, kasagaran natukod og hinay-hinay—usa ka patong, usa ka kasinatian, usa ka hagit, usa ka problema, ug usa ka kalampusan sa usa ka higayon. Ang labing gihandum nga pisikal nga kasinatian mao ang unang mga lakang sa bata. Talagsaon kining tan-awon. Ang bililhong panagway nga makita—usa ka kombinasyon sa determinasyon, kalipay, kasurprisa, ug nakab-ot—importante gayud nga panghitabo.

Sa among pamilya, dunay usa ka panghitabo sa susama nga kahimtang nga mahinumduman dayon. Sa dihang ang among kinamanghurang anak nga lalaki mga kwatro anyos pa, misulod siya sa balay ug malipayong mipahibalo sa pamilya uban sa dakong garbo: “Mahimo na nako ang tanan karon. Makamao na kong mohigot, makamao na kong mosakay, ug makamao na kong mosira sa zipper.” Nasabtan namo nga misulti siya nga makamao na siyang mohigot sa liston sa iyang sapatos, makasakay na sa iyang traysikad nga Dagko og Ligid, ug makasira siya sa zipper sa iyang coat. Nangatawa ming tanan apan nakaamgo nga alang niya dako na kaayo kadtong iyang nakab-ot. Naghunahuna siya nga hamtong na siya ug dako na.

Ang pisikal, mental, espirituhanong kalamboan dunay butang nga komon. Ang pisikal nga kalamboan sayon ra nga makita. Magsugod kita sa mga lakang sa bata ug mouswag matag adlaw, matag tuig, motubo ug molambo aron makab-ot ang katapusan natong pisikal nga gidak-on. Ang paglambo managlahi alang sa matag tawo.

Kon motan-aw kita og nindot nga athletic o pasundayag sa musika, pirme kitang moingon nga ang tawo nagasahan gayud og talento, nga kasagaran tinuod. Apan ang pagpasundayag gibase sa mga tuig nga pagpangandam ug pagpraktis. Usa ka inila nga manunulat, si Malcolm Gladwell, mitawag niini nga 10,000 ka oras nga lagda. Gitino sa mga researcher nga kining gidaghanon sa pagpraktis gikinahanglan sa athletics, pasundayag sa musika, akademikanhong kabatid, espesyal nga mga kahanas sa panarbaho, medikal o legal nga kaeksperto, ug daghan pa. Usa sa mga eksperto niini nga research miangkon “nga diyes mil ka oras sa pagpraktis ang gikinahanglan aron makab-ot ang lebel sa kahanas nga may kalabutan sa pagkahimong usa ka eksperto sa kalibutan—sa tanang butang.”1

Kadaghanan sa mga tawo miila nga aron makab-ot ang pinakamaayo sa pisikal ug mental nga pagpasundayag, ang maong pagpangandam ug pagpraktis mahinungdanon.

Subo lang nga palandungon, sa nagkaanam kasekular nga kalibutan, minos ang gihatag nga gibug-aton sa kadako sa espirituhanong paglambo aron mahimong mas mahisama kang Kristo ug maestablisar ang mga pundasyon nga moresulta sa malahutayong pagtuo. May kalagmitan kita nga mohatag og gibug-aton sa malumong espirituhanon nga panabut. Bililhon kini nga mga higayon kon masayud kita nga ang Espiritu Santo nakasaksi og espesyal nga espirituhanong mga ideya ngadto sa atong kasingkasing ug hunahuna. Magmaya kita niining mga panghitabo; kinahanglang dili kini maminusan sa bisan unsang paagi. Apan alang sa malahutayong pagtuo ug aron makabaton sa kanunayng pagpakig-uban sa Espiritu, walay ikailis sa indibidwal nga relihiyusong pagsunod nga matandi sa pisikal ug mental nga kalamboan. Kinahanglan kitang mobarug diha niining mga kasinatian, nga usahay nagsimbolo sa inisyal nga mga lakang sa bata. Gihimo nato kini pinaagi sa gipahinungod nga pasalig sa sagradong mga sakrament miting, pagtuon sa kasulatan, pag-ampo, ug pagserbisyo kon gitawag. Sa usa ka bag-ohay lang nga obituary tribute alang sa amahan sa 13 ka mga anak, gireport nga ang iyang “pagkamatinud-anon sa inadlaw nga pag-ampo ug pagtuon sa kasulatan nakaimpluwensya gayud sa iyang mga anak, naghatag kanila og dili matarug nga pundasyon sa hugot nga pagtuo diha ni Ginoong Jesukristo.”2

Usa nako ka kasinatian sa dihang 15 anyos pa ko nakapalig-on sa akong pundasyon. Ang akong matinud-anong inahan maisugong misulay sa pagtabang nako nga maestablisar ang mga pundasyon sa hugot nga pagtuo sa akong kinabuhi. Mitambong ko sa sakrament miting, Primary, dayon Young Men ug seminary. Nagbasa ko sa Basahon ni Mormon ug kanunayng nag-ampo nga ako ra. Nianang higayuna usa ka dakong panghitabo ang nahitabo sa among pamilya sa dihang ang akong minahal nga magulang nga igsoong lalaki mikonsiderar sa potensyal nga tawag sa misyon. Ang akong talagsaong amahan, usa ka dili kaayo aktibo nga miyembro sa Simbahan, gusto nga ipadayon niya ang iyang pag-eskwela ug dili moserbisyo og misyon. Nahimo kining punto sa panagbingkil.

Sa usa ka talagsaong panaghisgot uban sa akong igsoong lalaki, kinsa lima ka tuig ang kamagulang ug nangulo sa panaghisgot, among nahunahuna nga ang iyang desisyon kon moserbisyo ba og misyon nagdepende sa tulo ka isyu: (1) Si Jesukristo balaan ba? (2) Ang Basahon ni Mormon tinuod ba? (3) Si Joseph Smith mao ba ang propeta sa Pagpahiuli?

Samtang sinsero kong nag-ampo nianang gabhiona, ang Espiritu nagpamatuod nako sa kamatuoran sa tulo ka pangutana. Nasabtan usab nako nga hapit tanang desisyon nga akong himoon sa tibuok nakong kinabuhi magbase sa mga tubag niadtong tulo ka pangutana. Naamguhan gayud nako nga ang hugot nga pagtuo diha ni Ginoong Jesukristo mahinungdanon. Sa paghinumdom, akong nabantayan, tungod sa akong inahan, ang mga pundasyon napahimutang aron akong madawat ang espirituhanong panghimatuod nianang gabhiona. Ang akong igsoong lalaki, kinsa duna nay pagpamatuod, mihimo sa desisyon nga moserbisyo og misyon ug sa katapusan nakadawat sa suporta sa among amahan.

Ang espirituhanong giya madawat kon gikinahanglan, sa panahon sa Ginoo ug sumala sa Iyang kabubut-on.3 Ang Basahon ni Mormon: Lain nga Tugon ni Jesukristo usa ka nindot kaayo nga ehemplo. Bag-ohay lang kong nakakita og unang edisyon sa Basahon ni Mormon. Nahuman ni Joseph Smith ang paghubad sa dihang 23 anyos siya. Nahibalo kita sa proseso ug sa mga instrumento nga iyang gigamit niana nga paghubad. Nianang unang pag-imprinta niadtong 1830, gilakip ni Joseph ang usa ka mubo nga pasiuna ug yano ug klarong namahayag nga gihubad kini “pinaagi sa gasa ug gahum sa Dios.”4 Kumusta man ang mga himan sa paghubad—ang Urim ug Thummim, ang mga bato sa manalagna? Mahinungdanon ba kini, o sama kini sa mga ligid nga pangbansay diha sa bisikleta hangtud nga mapakita ni Joseph ang iyang hugot nga pagtuo nga gikinahanglan aron madawat ang mas direkta nga pagpadayag?5

Book of Mormon
Book of Mormon

Ingon nga ang pagbalik-balik ug makanunayong paningkamot gikinahanglan aron makaangkon og pisikal o mental nga kapasidad, mao usab kini sa espirituhanong mga butang. Hinumdumi nga si Propeta Joseph nakadawat sa samang bisita, si Moroni, uban sa pareha gayud nga mensahe sa upat ka higayon agig pagpangandam alang sa pagdawat sa mga palid. Mituo ko nga ang sinemanang pag-apil sa sagradong mga sakrament miting dunay espirituhanong mga implikasyon nga wala nato masabti sa hingpit. Ang kanunayng pagpamalandong sa mga kasulatan—imbis nga magbasa lang niini panagsa—makailis sa usa ka taphaw nga panabut alang sa usa ka malumo, makapausab sa kinabuhi nga paglambo sa atong pagtuo.

Ang hugot nga pagtuo usa ka baruganan sa gahum. Akong ihulagway: Sa dihang batan-ong misyonaryo pa ko, usa ka bantugang mission president6 ang mipaila nako sa talagsaong paagi sa istorya sa kasulatan nga makita diha sa Lucas 8 bahin sa usa ka babaye nga gitalinug-an sulod sa 12 ka tuig ug migasto sa tanang anaa niya sa mga doktor nga dili makaayo niya. Nagpabilin kini hangtud karon nga usa sa paborito nakong mga kasulatan.

Mahinumduman ninyo nga duna siyay pagtuo nga kon makahikap lang siya sa borlas sa saput sa Manluluwas, mamaayo siya. Sa dihang gihimo niya, naayo dayon siya. Ang Manluluwas, kinsa naglakaw uban sa Iyang mga disipulo, miingon, “Kinsa ba ang naghikap kanako?”

Ang tubag ni Pedro mao nga silang tanan, nga dungang naglakaw, nagadutdot Kaniya.

“Ug si Jesus miingon, May mihikap kanako: kay gibati ko nga may [hiyas] gahum nga migula kanako.”

Ang tinubdang pulong alang sa hiyas sayon nga mahubad isip “gahum.” Sa Spanish ug Portuguese, gihubad kini isip “gahum.” Apan bisan pa man niana, ang Manluluwas wala makakita kaniya; wala Siya magatutok sa iyang panginahanglan. Apan ang iyang hugot nga pagtuo hilabihan nga ang paghikap sa saput maoy hinungdan sa makapaayong gahum sa Anak sa Dios.

Samtang ang Manluluwas miingon kaniya, “Anak, ang imong pagsalig nakapaayo kanimo; lumakaw ka nga malinawon.”7

Namalandong ko niining istorya sa tibuok nakong kinabuhi sa pagkahamtong. Akong naamguhan nga ang atong personal nga mga pag-ampo ug mga pangamuyo ngadto sa usa ka mahigugmaong Amahan sa Langit diha sa pangalan ni Jesukristo makadala og mga panalangin sa atong kinabuhi lapas pa sa atong abilidad sa pagsabut. Ang mga pundasyon sa hugot nga pagtuo, ang matang sa hugot nga pagtuo nga gipakita niining babaye, kinahanglang mao ang dakong tinguha sa atong kasingkasing.

Hinoon, ang inisyal nga mga pundasyon sa hugot nga pagtuo, bisan dunay espirituhanong panghimatuod, wala magpasabut nga dili na kita mag-atubang og mga hagit. Ang pagkakabig sa ebanghelyo wala magpasabut nga tanan natong mga problema masulbad.

Ang unang kasaysayan sa Simbahan ug narekord nga mga pinadayag diha sa Doktrina ug mga Pakigsaad naglangkob og nindot kaayo nga mga ehemplo sa pag-establisar og mga pundasyon sa hugot nga pagtuo ug sa pag-atubang sa wala damha nga kausaban ug mga hagit nga giatubang sa tanan.

Ang pagkahuman sa Templo sa Kirtland nahimong pundasyon alang sa tibuok Simbahan. Giubanan kini sa espirituhanong pagbu-bu, doktrinal nga mga pagpadayag, ug pagpahiuli sa mahinungdanong mga yawe alang sa padayon nga pag-establisar sa Simbahan. Sama sa karaang mga Apostoles sa adlaw sa Pagkunsad, daghang miyembro ang nakasinati og talagsaong espirituhanong mga kasinatian kalabut sa pagpahinungod sa Templo sa Kirtland.8 Apan, sama sa kaugalingon natong kinabuhi, wala kini magpasabut nga dili sila mag-atubang og mga hagit o kalisdanan sa umaabut. Wala masayud kining unang mga miyembro nga magsagubang sila og pinansyal nga krisis sa Estados Unidos—ang Kalisang niadtong 1837—nga mosulay sa ilaha gayung mga kalag.9

Usa ka ehemplo sa mga hagit nga may kalabutan niining pinansyal nga krisis nasinati ni Elder Parley P. Pratt, usa sa bantugang mga lider sa Pagpahiuli. Usa siya ka orihinal nga miyembro sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles. Sa sayong bahin sa 1837, ang minahal niyang asawa, si Thankful, namatay human sa pagpanganak sa ilang unang anak. Sila si Parley ug Thankful naminyo hapit na sa 10 ka tuig, ug ang iyang kamatayon grabe gayung nakaapekto kaniya.

Paglabay sa pipila ka bulan, nabantayan ni Elder Pratt ang iyang kaugalingon sa usa sa labing lisud nga panahon nga nasinati sa Simbahan. Taliwala sa nasudnong krisis, lokal nga ekonomikanhong mga problema—lakip na ang pagpamalit og baratong yuta aron makaginansya ug sa mga panlimbasug sa pinansyal nga institusyon nga gitukod ni Joseph Smith ug sa ubang mga miyembro sa Simbahan—nakamugna og panagsumpaki ug panagbingkil didto sa Kirtland. Ang mga lider sa Simbahan wala kanunay makahimo og maalamong temporal nga mga desisyon sa kaugalingon nilang kinabuhi. Nag-antus si Parley sa pagkawala sa dakong kantidad ug sa usa ka higayon nasilo kang Propeta Joseph.10 Misulat siya og mapintas nga pagpanaway ngadto ni Joseph ug namuloong agig pagsupak kaniya gikan sa pulpito. Sa samang higayon, miingon si Parley nga padayon siyang mituo sa Basahon ni Mormon ug sa Doktrina ug mga Pakigsaad.11

Nawala kang Elder Pratt ang iyang asawa, ang iyang yuta, ug ang iyang panimalay. Si Parley, nga wala mosulti kang Joseph, mibiya ngadto sa Missouri. Sa pagpaingon didto, sa wala damha nahimamat niya ang iyang isigka-Apostoles nga sila si Thomas B. Marsh ug David Patten nga pabalik na ngadto sa Kirtland. Ilang gibati ang dakong panginahanglan nga mahibalik ang panaghiusa sa Korum ug miagni kang Parley nga mobalik uban kanila. Iyang naamguhan nga walay lain nga nawad-an og mas daghan pa kay kang Joseph Smith ug sa iyang pamilya.

Gipangita ni Parley ang Propeta, nagbakho, ug mikumpisal nga sayop ang iyang nahimo. Sa mga bulan human sa kamatayon sa iyang asawa, nga si Thankful, si Parley nahimutang “ubos sa usa ka dag-um” ug nabuntog sa kahadlok ug kasagmuyo.12 Si Joseph, kay nasayud kon unsay bation kon manlimbasug batok sa pagsupak ug tintasyon, “mipasaylo dayon” ni Parley, nag-ampo alang kaniya ug mipanalangin kaniya.13 Si Parley ug ang uban nga nagpabiling matinud-anon nakabenepisyo gikan sa mga hagit didto sa Kirtland. Milambo sila diha sa kaalam ug nahimong mas halangdon ug mahiyason. Ang kasinatian nahimong kabahin sa ilang mga pundasyon sa hugot nga pagtuo.

Ang kalisdanan dili kinahanglang isipon nga pasakit gikan sa Ginoo ug pagbawi sa Iyang mga panalangin. Ang katugbang sa tanang butang kabahin sa kalayo sa magtutunaw aron sa pag-andam kanato alang sa mahangturong celestial nga padulngan.14 Sa dihang si Propeta Joseph didto sa Liberty Jail, ang mga pulong sa Ginoo ngadto kaniya naghulagway sa tanang matang sa mga hagit—lakip na ang kalisdanan ug sayop nga mga pasangil—ug mitapos:

“Kon ang mga apapangig gayud sa impyerno mobuka ug moabli sa ba-ba og dako diha kanimo, ikaw masayud, akong anak, nga kining tanan nga mga butang makahatag kanimo og kasinatian, ug alang sa imong kaayohan.

“Ang Anak sa Tawo mikunsad ubos kanilang tanan. Labaw pa ba ikaw kay kaniya?”15

Ang Ginoo, niini nga instruksyon ngadto ni Joseph Smith, miklaro nga ang iyang mga adlaw nahibaloan ug dili makulangan. Ang Ginoo mitapos, “Ayaw kahadlok unsa ang mahimo sa tawo, kay ang Dios mouban kanimo hangtud sa kahangturan.”16

Nan, unsa man ang mga panalangin sa hugot nga pagtuo? Unsa ang makab-ot sa hugot nga pagtuo? Ang lista hapit walay kinutuban:

Ang atong mga sala mapasaylo tungod sa hugot nga pagtuo diha ni Kristo.17

Kutob sa dunay hugot nga pagtuo makabaton og panagdait sa Balaang Espiritu.18

Ang kaluwasan moabut pinaagi sa hugot nga pagtuo diha sa ngalan ni Kristo.19

Makadawat kita og kalig-on sumala sa atong hugot nga pagtuo diha ni Kristo.20

Walay makasulod sa kapahulayan sa Ginoo gawas niadto kinsa makahugas sa ilang mga saput sa dugo ni Kristo tungod sa ilang hugot nga pagtuo.21

Ang mga pag-ampo matubag sumala sa hugot nga pagtuo.22

Kon walay hugot nga pagtuo diha sa mga anak sa tawo, ang Dios dili makahimo og milagro diha kanila.23

Sa katapusan, ang atong pagtuo diha ni Jesukristo mao ang gikinahanglan nga pundasyon alang sa atong kaluwasan ug kahimayaan. Sama sa gitudlo ni Helaman sa iyang mga anak nga lalaki, “Hinumdumi nga kini diha sa lig-on nga sukaranan sa atong Manunubos, kinsa mao si Kristo, ang anak sa Dios, nga kamo kinahanglan gayud motukod sa inyong tukuranan … , nga mao ang tinuod nga tukuranan, usa ka tukuranan diin kon ang mga tawo magtukod dili sila mapukan.”24

Mapasalamaton ko sa paglig-on sa mga pundasyon sa hugot nga pagtuo nga miabut tungod niini nga komperensya. Ang akong pangamuyo mao nga maghimo kita og mga sakripisyo ug magbaton sa pagpaubos nga gikinahanglan aron malig-on ang mga pundasyon sa atong hugot nga pagtuo diha ni Ginoong Jesukristo. Kaniya ako mohatag sa akong tinuod nga pagsaksi sa pangalan ni Jesukristo, amen.