2010–2019
Tuguti ang Balaang Espiritu nga mao ang Mogiya
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Tuguti ang Balaang Espiritu nga mao ang Mogiya

Pinaagi sa balaanong buluhaton, ang Espiritu Santo nagdasig, nagpamatuod, nagtudlo, ug nag-aghat kanato nga maglakaw diha sa kahayag sa Ginoo.

Mga kaigsoonan, ako, sama ninyong tanan, miila nga atong nakita ang pagpadali sa buhat sa Ginoo pinaagi ni Presidente Thomas S. Monson ug sa iyang mensahe karong buntaga. President Monson, kami nahigugma nimo, mipaluyo nimo, ug kanunayng nag-ampo para nimo, “ang among minahal nga propeta.”1

Atong gibati ang kabuhong sa Espiritu niining tapos sa semana. Maanaa man kamo niining dakong hawanan o nagtan-aw gikan sa mga panimalay o nagpundok sa mga meetinghouse sa layong mga dapit sa kalibutan, duna kamo sa oportunidad nga mobati sa Espiritu sa Ginoo. Kana nga Espiritu nagpamatuod sa inyong mga kasingkasing ug hunahuna sa mga kamatuoran nga gitudlo niini nga komperensya.

Hunahunaa ang mga pulong niining pamilyar nga himno:

Tuguti ang Balaang Espiritu nga mao ang mogiya;

Unsay tinuod patudloa siya.

Kang Kristo mopamatuod siya,

Nagbanwag sa hunahuna ta.2

Gikan sa pinadayag sa ulahing mga adlaw atong nasayran nga ang Dios nga Kapangulohan gilangkuban sa tulo ka managlahi ug bulag nga mga nilalang: ang atong Amahan sa Langit; ang Iyang Bugtong Anak, nga si Jesukristo; ug ang Espiritu Santo. Nasayud kita nga “ang Amahan adunay lawas nga unod ug mga bukog nga mahikap ingon sa tawo, ang Anak usab, apan ang Espiritu Santo walay lawas nga unod ug mga bukog, apan usa ka personahe sa Espiritu. Kon dili tungod niini, ang Espiritu Santo dili makapuyo sulod kanato.”3

Ang akong mensahe karon nakatutok sa kaimportante sa Espiritu Santo diha sa atong kinabuhi. Ang atong Amahan sa Langit nasayud nga sa mortalidad magsagubang kita og mga hagit, kalisdanan, ug kasamok; nasayud Siya nga manlimbasug kita sa mga pangutana, mga kasagmuyo, mga tintasyon, ug mga kahuyang. Aron mahatagan kita og kalig-on ug balaanong giya, gihatagan kita Niya sa Balaang Espiritu, lain nga pangalan alang sa Espiritu Santo.

Ang Espiritu Santo nagbugkos kanato ngadto sa Ginoo. Pinaagi sa balaanong buluhaton, Siya nagdasig, nagpamatuod, nagtudlo, ug nag-aghat kanato nga maglakaw diha sa kahayag sa Ginoo. Kita adunay sagradong responsibilidad nga magkat-on sa pag-ila sa Iyang impluwensya diha sa atong kinabuhi ug molihok.

Hinumdumi ang saad sa Ginoo: “Ako mohatag nganha kanimo sa akong Espiritu, nga mohatag og kahayag sa imong hunahuna, nga mopuno sa imong kalag uban sa hingpit nga kalipay.”4 Ganahan ko niana nga pasalig. Ang hingpit nga kalipay nga mopuno sa atong mga kalag magdala og mahangturong panglantaw nga sukwahi sa adlaw-adlaw nga pagpakabuhi. Kanang hingpit nga kalipay moabut isip kalinaw taliwala sa kalisdanan o kasakit. Maghatag kini og kahupayan ug kaisug, mopasabut sa mga kamatuoran sa ebanghelyo, ug mopalambo sa atong gugma alang sa Ginoo ug sa tanang mga anak sa Dios. Bisan kon ang panginahanglan alang sa maong mga panalangin dako kaayo, sa daghang paagi gikalimtan ug gisalikway kini sa kalibutan.

Matag semana samtang moambit kita sa balaan nga sakrament, mihimo kita og pakigsaad nga “kanunay mohinumdom kaniya,” ang Ginoong Jesukristo, ug sa Iyang maulaong sakripisyo. Kon motuman kita niini nga sagradong pakigsaad, ang saad gihatag nga kita “unta sa kanunay makabaton sa iyang Espiritu uban [kanato].”5

Unsaon man nato sa paghimo niana?

Una, maningkamot kita aron mahimong takus sa Espiritu.

Ang Espiritu Santo magauban niadtong kinsa “higpit sa paghinumdom sa Ginoo nga ilang Dios adlaw-adlaw.”6 Sama sa gitambag sa Ginoo, kinahanglan gayud kitang “mosalikway sa mga butang niini nga kalibutan, [mangita sa] mga butang nga maayo,”7 kay “ang Espiritu sa Ginoo dili mopuyo sa dili balaan nga mga templo.”8 Kinahanglan gayud kitang maningkamot kanunay sa pagtuman sa mga balaod sa Dios, magtuon sa mga kasulatan, mag-ampo, motambong sa templo, ug magpakabuhi nga matinud-anon sa ikatrese nga artikulo sa hugot nga pagtuo, “pagkamatinuoron, pagkamatinud-anon, pagkaputli, pagkamanggiloloy-on, mahiyason ug … pagbuhat sa matarung ngadto sa tanan nga mga tawo.”

Ikaduha, kinahanglan gayud nga andam kita nga modawat sa Espiritu.

Ang Ginoo misaad, “Ako mosulti kanimo diha sa imong hunahuna ug sa imong kasingkasing, pinaagi sa Espiritu Santo, nga moabut diha kanimo ug nga mopuyo diha sa imong kasingkasing.”9 Nagsugod ko sa pagkasabut niini isip batan-ong misyonaryo didto sa Scotch Plains, New Jersey. Usa ka init nga buntag sa Hulyo ang akong kompanyon ug ako naaghat nga mangita sa usa ka referral gikan sa Temple Square. Nanuktok kami sa pultahan sa balay ni Elwood Schaffer. Si Mrs. Schaffer matinahurong mibalibad kanamo.

Sa dayon niyang sira sa pultahan, mibati ko og butang nga wala pa gayud nako mabuhat sa una ug wala pa gayud mahimo sukad! Gibangil nako ang akong tiil sa pultahan, ug nangutana, “Duna pa kahay lain nga tingali interesado sa among mensahe?” Ang iyang 16 anyos nga anak nga babaye, nga si Marti, dunay interes ug kinasingkasing nga nag-ampo alang sa giya sa miagi lang gayud nga adlaw. Nakighimamat si Marti namo, ug wala madugay ang iyang inahan miapil sa mga diskusyon. Silang duha nagpasakop sa Simbahan.

Ronald A. Rasband

Agig resulta sa bunyag ni Marti, 136 ka tawo, lakip na ang daghan sa kaugalingon niyang pamilya, ang nabunyagan ug mihimo og mga pakigsaad sa ebanghelyo. Mapasalamaton kaayo ko nga naminaw ko sa Espiritu ug mibangil sa akong tiil diha sa pultahan nianang init nga adlaw sa Hulyo. Si Marti ug ubang minahal nga sakop sa iyang pamilya ania karon dinhi.

Ikatulo, kinahanglan gayud kitang makaila sa Espiritu kon moabut kini.

Ang akong kasinatian mao nga ang Espiritu kasagaran makig-istorya pinaagi sa pagbati. Mabati ninyo kini diha sa mga pulong nga pamilyar ninyo, nga masabtan ninyo, nga moaghat ninyo. Hunahunaa ang reaksyon sa mga Nephite samtang nanimaw sila sa Ginoo nga nag-ampo alang kanila: “Ug ang pundok sa mga katawhan nakadungog ug nakapamatuod; ug ang ilang mga kasingkasing nabukas ug sila nakasabut diha sa ilang mga kasingkasing sa mga pulong nga iyang giampo.”10 Gibati nila diha sa ilang kasingkasing ang mga pulong sa Iyang pag-ampo. Ang tingog sa Balaang Espiritu hinay ug hinagawhaw.

Sa Daang Tugon, si Elijah nakigharong sa mga pari ni Baal. Ang mga pari naglaum nga ang “tingog” ni Baal moabut isip dalugdug ug mosunog sa ilang sakripisyo. Apan walay tingog, ug walay kalayo.11

Sa wala madugay, si Elijah nag-ampo. “Ug, ania karon, ang Ginoo milabay, ug usa ka dako ug makusog nga hangin mibuak sa mga bukid, ug mibuak sa ginagmay sa mga bato sa atubangan sa Ginoo; apan ang Ginoo wala diha sa hangin: ug sa tapus sa hangin, ang usa ka linog; apan ang Ginoo wala diha sa linog:

“Ug sa tapus sa linog, ang usa ka kalayo; apan ang Ginoo wala diha sa kalayo: ug sa tapus sa kalayo, ang usa ka malinawon nga diyutayng tingog.”12

Nakaila ba kamo niana nga tingog?

Si Presidente Monson nagtudlo, “Sa pagpadayon nato sa panaw sa kinabuhi, magkat-on kita sa pinulongan sa Espiritu.”13 Ang Espiritu nagsulti sa mga pulong nga atong gibati. Kini nga mga pagbati malumo, hinay nga pag-awhag nga molihok, nga mobuhat og butang, mosulti og butang, motubag sa piho nga paagi. Kon kita kaswal ra o kontento na sa atong pagsimba, nadani palayo ug nawad-an og pagbati tungod sa kalibutanong mga kalihokan, mabantayan nato ang atong kaugalingon nga maminusan ang atong abilidad nga mobati. Miingon si Nephi ngadto nila ni Laman ug Lemuel, “Kamo nakadungog sa iyang tingog matag karon ug unya; ug siya nakapamulong nganha kaninyo sa usa ka hinay nga hinagawhaw nga tingog, apan kamo ingon sa walay pagbati, mao nga kamo dili makabati sa iyang mga pulong.”14

Sa miaging Hunyo, duna koy buluhaton didto sa South America. Busy kaayo ang among 10 ka adlaw nga iskedyul sa pagbisita sa Colombia, Peru, ug Ecuador. Usa ka kusog nga linog ang mikalas og gatusan, miangol og liboan, miguba ug mihugno og kabalayan ug mga komunidad didto sa mga siyudad sa Ecuador nga Portoviejo ug Manta. Naaghat ko nga idugang sa among iskedyul ang pagbisita sa mga miyembro nga nagpuyo niadtong mga siyudad. Tungod sa kaguba sa kadalanan, dili mi sigurado kon makaabut ba mi didto. Gani, gisultihan mi nga dili mi makaabut didto, apan ang pag-aghat wala mobiya. Sa katapusan, napanalanginan mi ug nakabisita sa duha ka siyudad.

Sa kamubo sa oras sa pagpahibalo, nagdahum ko nga pipila lamang ka lokal nga mga priesthood lider ang motambong sa dinalian kaayo nga naorganisar nga panagpundok. Hinoon, miabut mi sa matag stake center nga nakita ang mga chapel nga napuno hangtud na sa likod paingon sa stage. Ang uban nga mitambong mao ang kinalig-unang mga miyembro sa rehiyon, ang mga pioneer kinsa nagmatinud-anon sa Simbahan, nag-awhag sa uban nga ubanan sila sa pagsimba ug sa pagbati sa Espiritu diha sa ilang kinabuhi. Naglingkod diha sa atubangan mao ang mga miyembro nga nawad-an sa ilang mga minahal sa kinabuhi ug mga silingan tungod sa linog. Naaghat ko nga mohatag og apostolikanhong panalangin sa tanan nga nanambong, usa sa una gayud nakong gihatag. Bisan kon nagbarug ko sa atubangan niana nga lawak, morag ang akong mga kamot diha sa matag usa sa ilang mga ulo ug akong gibati nga ang mga pulong sa Ginoo nanggawas.

Ronald A. Rasband

Wala kini matapos didto. Naaghat ko nga mamulong kanila sama sa gibuhat ni Jesukristo sa dihang mibisita sa katawhan sa Amerika. “Siya mikuha sa ilang gagmay nga mga bata … ug mipanalangin kanila, ug nag-ampo ngadto sa Amahan alang kanila.”15 Didto kami sa Ecuador, nagtrabaho sa buluhaton sa atong Amahan, ug kini sila Iyang mga anak.

Ikaupat, kinahanglan gayud kitang molihok sa unang pag-aghat.

Hinumdumi ang mga pulong ni Nephi. “Ako giubanan sa Espiritu, wala masayud sa sinugdanan sa mga butang nga ako mobuhat. Bisan pa niana,” miingon siya, “ako miadto.”16

Ug mao usab kita. Kinahanglan gayud nga masaligon kita sa atong unang mga pag-aghat. Usahay mangatarungan kita; maghunahuna kita kon mibati ba kita og espirituhanong impresyon o ato lang ba kining mga hunahuna. Kon magsugod na kita sa pagpangagpas sa ikaduhang higayon, gani sa pagpangagpas sa ikatulong higayon, sa atong mga gibati—ug nakahimo kitang tanan niini—atong gibaliwala ang Espiritu; atong gikwestyon ang balaanong tambag. Si Propeta Joseph Smith mitudlo nga kon maminaw kamo sa unang mga pag-aghat, makuha ninyo kini og husto kasiyam sa napulo ka higayon.17

Karon usa ka pasidaan: ayaw pagpaabut og dramatikanhong ganti tungod kay mitubag mo sa Espiritu Santo. Hinumdumi, nagsunod kamo sa pag-aghat sa hinay, hinagawhaw nga tingog.

Samtang nagserbisyo isip mission president didto sa Siyudad sa New York, didto ko kauban ang pipila sa among mga misyonaryo sa usa ka restaurant sa Bronx. Usa ka pamilya ang misulod ug milingkod duol namo. Makita nga daw andam na sila alang sa ebanghelyo. Gitan-aw nako ang atong mga misyonaryo samtang padayon silang nakig-istorya nako, dayon nakabantay samtang ang pamilya mitapos sa ilang pagkaon ug migawas sa pultahan. Dayon miingon ko, “Elders, dunay leksyon dinhi karon. Nakakita mo og nindot nga pamilya nga misulod niining restaurant. Unsa unta ang atong nabuhat?

Usa sa mga elders dali nga misulti: “Naghunahuna ko nga mobarug ug moduol aron makig-istorya nila. Gibati nako ang hinay nga pag-awhag, apan wala ko molihok.”

“Elders,” miingon ko, “kinahanglan gayud kitang molihok kanunay sa atong unang pag-aghat. Kanang hinay nga pag-awhag nga imong gibati mao ang Espiritu Santo!”

Ang unang mga pag-aghat putli nga inspirasyon gikan sa langit. Kon kini mokumpirmar o mopamatuod kanato, kinahanglan kitang moila niini kon para sa unsa kini ug dili gayud kini palabyon. Kasagaran, kini ang Espiritu nga nagdasig kanato nga motabang sa usa ka tawo nga nanginahanglan, ilabi na sa pamilya ug mga higala. “Sa ingon … ang ligdong nga hinagawhaw nga tingog, nga naghong-hong ngadto ug midulot sa tanan nga mga butang,”18 motudlo kanato sa mga oportunidad sa pagtudlo sa ebanghelyo, sa pagpamatuod bahin sa Pagpahiuli ug kang Jesukristo, sa pagtanyag og suporta ug pagpakabana, ug sa pagluwas sa usa sa bililhong mga anak sa Dios.

Hunahunaa kini isip ang maoy gitawag nga unang tigresponde. Sa daghang mga komunidad ang mga unang tigresponde sa trahedya, katalagman, o kalamidad mao ang mga bombero, mga polis, mga paramedic. Moabut sila nga magkidlap-kidlap ang mga suga, ug akong dugangan, mapasalamaton kaayo kita kanila. Ang paagi sa Ginoo dili kaayo makita apan nagkinahanglan og ingon kadinalian nga tubag. Ang Ginoo nasayud sa mga panginahanglan sa tanan Niyang mga anak—ug nasayud Siya kon kinsa ang andam nga motabang. Kon tugutan nato ang Ginoo nga masayud diha sa atong mga pag-ampo sa buntag nga kita andam, Siya motawag kanato aron moresponde. Kon kita moresponde, Siya motawag kanato sa daghang higayon ug atong mabantayan ang atong kaugalingon diha sa unsay gitawag ni Presidente Monson nga “anaa sa buluhaton sa Ginoo.”19 Mahimo kitang mga unang tigresponde sa espirituhanong paagi nga magdala og tabang gikan sa kahitas-an.

Kon hatagan nato og pagtagad ang mga pag-aghat nga moabut kanato, molambo kita diha sa diwa sa pagpadayag ug makadawat ug mas daghan pa nga panabut ug direksyon nga dinasig sa Espiritu. Ang Ginoo miingon, “Itugyan ang imong pagsalig diha niana nga Espiritu nga nagtultol sa pagbuhat og maayo.”20

Hinaut nga seryuso natong dawaton ang panawagan sa Ginoo nga “paglipay, kay Ako mogiya kaninyo.”21 Siya mogiya kanato pinaagi sa Espiritu Santo. Hinaut nga magpakabuhi kita nga duol sa Espiritu, molihok dayon sa atong una nga mga pag-aghat, kay nasayud nga kini nagagikan sa Dios. Mohatag ko sa akong pagsaksi bahin sa gahum sa Espiritu Santo nga mogiya kanato, mobantay kanato, ug magauban kanunay kanato, sa pangalan ni Jesukristo, amen.