2010–2019
Unsaon sa Espiritu Santo Pagtabang Kaninyo?
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Unsaon sa Espiritu Santo Pagtabang Kaninyo?

Ang Espiritu Santo mopasidaan, ang Espiritu Santo mohupay, ug ang Espiritu Santo mopamatuod.

Usa ka Lunes sa gabii dili pa lang dugay, ang akong asawa, nga si Lesa, ug ako mibisita sa panimalay sa usa ka batan-ong pamilya diha sa among kasilinganan. Samtang didto mi, ang pamilya midapit namo nga magpabilin alang sa family home evening, nagsulti kanamo nga ang ilang nuybe anyos nga anak nga lalaki mao ang nag-andam sa leksyon. Siyempre nagpabilin mi!

Human sa pangbukas nga awit, pag-ampo, ug hilisgutan sa pamilya, ang nuybe anyos misugod sa pagbasa og puno sa panabut nga pangutana sa iyang sinulat nga leksyon: “Unsaon sa Espiritu Santo pagtabang kaninyo?” Kini nga pangutana misugod og usa ka makahuluganon nga panaghisgot sa pamilya samtang ang tanan mipakigbahin og mga ideya ug mga panabut. Nakadayeg ko sa pagpangandam sa among magtutudlo ug sa maayo kaayo niyang pangutana, nga padayon nakong gihunahuna.

Gary E. Stevenson

Sukad niana, padayon kong nangutana sa akong kaugalingon, “Unsaon sa Espiritu Santo pagtabang kaninyo?”—usa ka pangutana nga importante gayud sa mga bata sa Primary nga mag-otso anyos na ug nangandam alang sa bunyag ug niadtong mga bata nga bag-o lang nabunyagan ug nakadawat sa gasa sa Espiritu Santo. Importante usab kini alang sa liboan ka bag-ong mga kinabig.

Gidapit nako ang matag usa kanato, ilabi na ang mga bata sa Primary, sa paghunahuna, “Unsaon sa Espiritu Santo pagtabang kaninyo?” Samtang namalandong ko niini nga pangutana, dali nakong nahunahunaan ang usa ka kasinatian gikan sa akong kabatan-on. Usa kini ka istorya nga akong nasulti ngadto ni Elder Robert D. Hales human dayon sa pagkatawag nako sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles ug iyang giapil sa usa ka artikulo sa magasin sa Simbahan nga iyang gisulat bahin sa akong kinabuhi.1 Tingali ang pipila kaninyo nakadungog na niini nga istorya, apan tingali daghan ang wala pa makadungog.

Sa dihang mga 11 anyos pa ko, ang akong amahan ug ako naglakaw sa usa ka init nga adlaw sa summer didto sa kabukiran nga duol sa among panimalay. Samtang naglakaw si Papa sa tungason nga agianan, naglayat-layat ko gikan sa usa ka dakong bato ngadto sa lain diha sa kilid sa agianan. Nagtinguha nga mokatkat sa usa sa dakong mga bato, nagsugod ko sa pagsaka ngadto sa ibabaw niini. Sa pagbuhat nako sa ingon, natingala ko sa dihang iyang gigunitan ang akong bakos ug gibira ko paubos, nga nag-ingon, “Ayaw og katkat niana nga bato. Mosubay lang ta sa agianan.”

Mga gutlo ang milabay, samtang among gilantaw ang ubos gikan sa ibabaw nga agianan, nakurat mi samtang among nakita ang usa ka dakong bitin [rattle snake] nga nagpainit sa adlaw sa ibabaw sa mismong bato nga ganahan nakong katkaton.

Wala madugay, samtang nagbiyahe na mi pauli, nahibalo ko nga naghulat si Papa nga mangutana ko, “Giunsa nimo pagkahibalo nga tua didto ang bitin?” Mao nga nangutana ko, ug ang akong pangutana miresulta sa panaghisgot bahin sa Espiritu Santo ug sa unsang paagi nga ang Espiritu Santo makatabang kanato. Wala gayud nako makalimti kon unsay akong nakat-unan nianang adlawa.

Nakita ba ninyo kon giunsa sa Espiritu Santo pagtabang kanako? Mapasalamaton ko sa kahangturan nga ang akong amahan naminaw sa hinay, hinagawhaw nga tingog sa Espiritu Santo, kay nakaluwas kini sa akong kinabuhi.

Unsay Atong Nahibaloan bahin sa Espiritu Santo

Sa dili pa kita mopadayon sa paghunahuna sa pangutana nga “Unsaon sa Espiritu Santo pagtabang kaninyo?” balikan una nato ang pipila sa unsay gipadayag sa Ginoo bahin sa Espiritu Santo. Dunay daghang mahangturong mga kamatuoran nga atong matan-aw, apan karon akong hatagan og gibug-aton ang tulo lang.

Una, ang Espiritu Santo mao ang ikatulong sakop sa Dios nga Kapangulohan. Atong nakat-unan kining kamatuoran diha sa unang artikulo sa hugot nga pagtuo: “Kami nagtuo sa Dios, ang Amahan sa Kahangturan, ug sa Iyang Anak, nga si Jesukristo, ug sa Espiritu Santo.”2

Ikaduha, ang Espiritu Santo usa ka personahe sa espiritu, sama sa gihulagway sa moderno nga kasulatan: “Ang Amahan adunay lawas nga unod ug mga bukog nga mahikap ingon sa tawo; ang Anak usab; apan ang Espiritu Santo walay lawas nga unod ug mga bukog, apan usa ka personahe sa Espiritu. Kon dili tungod niini, ang Espiritu Santo dili makapuyo sulod kanato.”3 Nagpasabut kini nga ang Espiritu Santo adunay espiritu nga lawas, dili sama sa Dios nga Amahan ug ni Jesukristo, nga dunay pisikal nga mga lawas. Kini nga kamatuoran miklaro sa ubang mga ngalan nga gihatag sa Espiritu Santo ug pamilyar nato, lakip na ang Balaang Espiritu, Espiritu sa Dios, Espiritu sa Ginoo, Balaang Espiritu sa Saad, ug ang Maghuhupay.4

Ikatulo, ang gasa sa Espiritu Santo moabut pinaagi sa pagpandong sa mga kamot. Kini nga ordinansa, human sa bunyag, mopasarang nato alang sa kanunayng pagpakig-uban sa Espiritu Santo.5 Aron mapahigayon kini nga ordinansa, ang takus nga mga naghupot sa Melchizedek Priesthood mobutang sa ilang mga kamot diha sa ulo sa indibidwal,6 motawag kaniya sa iyang ngalan, mosulti sa ilang awtoridad sa priesthood, ug diha sa ngalan ni Jesukristo, mokumpirma kaniya nga usa ka sakop sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw, ug molitok sa importante nga mga pulong nga “Dawata ang Espiritu Santo.”

Unsaon sa Espiritu Santo Pagtabang Kaninyo?

Pinaagi nianang simple nga pagribyu sa tulo ka mahinungdanong mga kamatuoran bahin sa Espiritu Santo, mobalik kita sa atong unang pangutana: “Unsaon sa Espiritu Santo pagtabang kaninyo?”

Ang Espiritu Santo Mopasidaan

Sama sa akong gihulagway diha sa akong kasinatian sa pagkabata, ang Espiritu Santo makatabang kaninyo pinaagi sa pagpasidaan kaninyo og una bahin sa pisikal ug espirituhanong mga kakuyaw. Nakat-unan na usab nako ang bahin sa importante nga tahas sa Espiritu Santo sa pagpasidaan samtang nagserbisyo ko sa Area Presidency sa Japan.

Atol niining panahona, nagtrabaho ko kauban ni President Reid Tateoka sa Japan Sendai Mission. Isip kabahin sa naandan na niyang buluhaton sa misyon, si President Tateoka nagplano og miting alang sa mga lider sa mga misyonaryo sa habagatang bahin sa iyang misyon. Pipila ka adlaw sa wala pa ang miting, si President Tateoka dunay impresyon, usa ka pagbati sa iyang kasingkasing, nga dapiton ang tanang mga misyonaryo niana nga zone ngadto sa miting sa pagpangulo, imbis sa naandang gamay rang mga lider nga mga elder ug mga sister.

Sa dihang iyang gipahibalo ang iyang intensyon, gipahinumduman siya nga kini nga miting wala gitumong alang sa tanang mga misyonaryo apan alang lamang sa mga lider sa misyon. Bisan pa man niana, gikalimtan una ang naandang buluhaton aron mosunod sa pag-aghat nga iyang nadawat, iyang gidapit ang tanang mga misyonaryo nga nagserbisyo sa pipila ka siyudad duol sa dagat, lakip na ang siyudad sa Fukushima, ngadto sa miting. Sa adlaw nga gikasabutan, Marso 11, 2011, ang mga misyonaryo nagpundok alang sa gipalapdan nga miting sa misyon sa siyudad sa Koriyama nga anaa sa sulod.

Atol niini nga miting usa ka 9.0 magnitude nga linog ug tsunami ang miigo sa rehiyon sa Japan diin nahimutang ang Japan Sendai Mission. Sa dakong trahedya, daghang siyudad nga duol sa dagat—lakip na kadtong gigikanan sa mga misyonaryo nga gipundok—ang nagun-ob ug nakalasan og daghang kinabuhi. Ug ang siyudad sa Fukushima nag-antus og insidente nga may kalabutan sa nukleyar.

Bisan kon ang meetinghouse diin nagmiting ang mga misyonaryo naguba sa linog, pinaagi sa pagsunod sa mga pag-aghat sa Espiritu Santo, si President ug Sister Tateoka ug ang tanang mga misyonaryo luwas nga napundok. Didto sila sa luwas nga dapit ug mga milya gikan sa kadaut tungod sa tsunami ug sa nukleyar nga kontaminasyon.

Sa pagpatalinghug ninyo sa mga pag-aghat gikan sa Espiritu Santo—ang mga impresyon sa kasagaran hilum ug hinay—mahimong mapalayo mo, nga wala gani masayud, gikan sa espirituhanon ug temporal nga kakuyaw.

Mga kaigsoonan, ang Espiritu Santo motabang kaninyo pinaagi sa pagpasidaan kaninyo, sama sa gibuhat Niya sa akong amahan ug ni President Tateoka.

Ang Espiritu Santo Mohupay

Sa pagpadayon sa pagtubag sa pangutana nga “Unsaon sa Espiritu Santo pagtabang kaninyo?” ato karong susihon ang Iyang tahas isip Maghuhupay. Wala damha nga mga panghitabo sa atong kinabuhi maoy hinungdan sa kagul-anan, kasakit, ug kasagmuyo. Apan, taliwala niining mga pagsulay, ang Espiritu Santo nagserbisyo kanato sa usa sa Iyang importante nga mga tahas—isip Maghuhupay, nga sa tinuod lang usa sa Iyang mga ngalan. Kining malinawon, mapasaligon nga mga pulong gikan ni Jesukristo naghulagway niining sagradong tahas: “Ako mangamuyo sa Amahan, ug kamo iyang pagahatagan og laing Manlalaban, nga magapakig-uban kaninyo hangtud sa kahangturan.”7

Sa pagpadayon og hulagway niini, ipakigbahin nako ang usa ka tinuod nga istorya sa pamilya nga dunay lima ka mga anak nga lalaki nga mibalhin gikan sa Los Angeles, California, USA, ngadto sa gamayng komunidad pipila ka tuig na ang milabay. Ang duha ka magulang nga mga anak nagsugod sa pagdula og sports sa high school ug nakig-uban sa mga higala, mga lider, mga coach—daghan kanila matinud-anong mga miyembro sa Simbahan. Kini nga mga relasyon nakatabang nga miresulta sa bunyag ni Fernando, ang kinamagulangan, ug sa nagsunod niya nga manghud.

Sa wala madugay mibiya si Fernando sa panimalay, diin nagpadayon siya sa iyang pag-eskwela ug nagdula og football sa kolehiyo. Naminyo siya sa iyang hinigugma sa high school, nga si Bayley, didto sa templo. Sa paghuman ni Fernando ug Bayley sa ilang pag-eskwela, naghinam-hinam silang nagpaabut sa pagkatawo sa una nilang anak—usa ka batang babaye. Apan atol sa proseso nga ang ilang mga pamilya mitabang aron makapauli na sila si Fernando ug Bayley sa balay, si Bayley ug ang iyang igsoong babaye nagdrayb diha sa dako nga dalan ug nakasugat og makalilisang nga aksidente nga naglambigit og daghang sakyanan. Si Bayley ug ang wala pa matawo niyang anak nakabsan sa ilang kinabuhi.

Gary E. Stevenson

Apan bisan pa man sa hilabihan nga kasakit ni Fernando, ingon man usab sa mga ginikanan ug mga igsoon ni Bayley, mao usab ang hilabihan nga kalinaw ug kahupayan nga ilang nasinati hapit diha-diha dayon. Ang Espiritu Santo sa Iyang tahas isip Maghuhupay tinud-anay nga mipatunhay kang Fernando agi niining dili masabut nga kasakit. Ang Espiritu mipadangat og malungtarong kalinaw nga midala kang Fernando ngadto sa kinaiya sa pagpasaylo ug gugma sa tanan nga nalambigit sa makalilisang nga bangga.

Ang mga ginikanan ni Bayley mitawag sa iyang igsoong lalaki nga nagserbisyo isip misyonaryo atol sa aksidente. Iyang gihulagway diha sa sulat ang iyang mga gibati sa pagkadungog sa dili maayong balita bahin sa iyang minahal nga igsoong babaye: “Talagsaon nga makadungog sa inyong mga tingog nga kalmado kaayo taliwala sa usa ka unos. Wala ko masayud kon unsay isulti. … Ang ako ra gyung mahunahuna mao ang akong igsoon nga wala na diha kon mopauli na ko. … Nahupay ko sa lig-on ninyong mga pagpamatuod bahin sa Manluluwas ug sa Iyang plano. Ang samang nindot nga espiritu nga hapit makapahilak nako samtang magtuon ug magtudlo mipuno sa akong kasingkasing. Nahupay dayon ko ug napahinumduman sa mga butang nga akong nahibaloan.”8

Ang Espiritu Santo motabang kaninyo pinaagi sa paghupay kaninyo, sama sa gibuhat Niya kang Fernando ug sa pamilya ni Bayley.

Ang Espiritu Santo Mopamatuod

Ang Espiritu Santo mopamatuod ug mosaksi usab bahin sa Amahan ug sa Anak ug sa tanang kamatuoran.9 Ang Ginoo, nga namulong ngadto sa Iyang mga disipulo, miingon, “Apan inig-abut unya sa Manlalaban, ang akong igapadala ninyo gikan sa Amahan, … kini siya mao ang magahimog panghimatuod mahitungod kanako.”10

Aron mahulagway ang bililhong tahas sa Espiritu Santo isip saksi, magpadayon ko sa istorya nila ni Fernando ug Bayley. Kon nahinumdom mo, mipakigbahin ko nga si Fernando ug ang iyang igsoon nabunyagan, apan ang iyang mga ginikanan ug tulo ka manghud wala. Ug, bisan pa man sa daghang pagdapit nga makighimamat sa mga misyonaryo sulod sa katuigan, matag higayon ang pamilya mibalibad.

Sa pagkamatay ni Bayley ug sa iyang anak, ang pamilya ni Fernando lisud nga mahupay. Dili sama kang Fernando ug sa pamilya ni Bayley, wala sila makakaplag og kahupayan o kalinaw. Wala nila masabti kon giunsa sa kaugalingon nilang anak, kauban sa pamilya ni Bayley, pagpas-an sa bug-at nila nga palas-anon.

Sa katapusan, ilang nasabtan nga unsay anaa sa ilang anak ug wala nila mao ang gipahiuli nga ebanghelyo ni Jesukristo ug kini gayud ang iyang tinubdan sa kalinaw ug kahupayan. Human niining pagkaamgo, gidapit nila ang mga misyonaryo sa pagtudlo sa ilang pamilya sa ebanghelyo. Isip resulta, nakadawat sila sa kaugalingon nilang pagsaksi ug pagpamatuod bahin sa mahinungdanong plano sa kalipay, nga nagdala kanila sa malumo nga kalinaw ug makapakalma nga kahupayan nga gikinahanglan gayud nila pag-ayo.

Gary E. Stevenson

Duha ka bulan human sa pagkamatay ni Bayley ug sa wala matawo nila nga apo, ang mga ginikanan ni Fernando ingon man usab ang duha niya ka manghud nabunyagan ug nakumpirmahan ug nakadawat sa gasa sa Espiritu Santo. Ang kinamanghurang igsoon ni Fernando nagpaabut sa iyang bunyag kon mag-otso anyos na siya. Matag usa nila mipamatuod nga ang Espiritu, ang Espiritu Santo, misaksi sa katinuod sa ebanghelyo, nga nakapahimo nila sa pagtinguha nga mabunyagan ug makadawat sa gasa sa Espiritu Santo.

Mga kaigsoonan, ang Espiritu Santo motabang kaninyo pinaagi sa pagpamatuod kaninyo sama sa gibuhat Niya sa pamilya ni Fernando.

Summary

Ato kining i-summarize karon. Natino nato ang tulo ka gipadayag nga mga kamatuoran nga nagdala kanato sa kahibalo bahin sa Espiritu Santo. Kini mao nga ang Espiritu Santo ang ikatulong sakop sa Dios nga Kapangulohan, ang Espiritu Santo usa ka personahe sa espiritu, ug ang gasa sa Espiritu Santo moabut pinaagi sa pagpandong sa mga kamot. Natino usab nato ang tulo ka tubag sa pangutana nga “Unsaon sa Espiritu Santo pagtabang kaninyo?” Ang Espiritu Santo mopasidaan, ang Espiritu Santo mohupay, ug ang Espiritu Santo mopamatuod.

Katakus nga Mapabilin ang Gasa

Alang kaninyo nga nangandam nga mabunyagan ug makumpirmahan, kadtong bag-o lang nga nabunyagan ug nakumpirmahan, o kadtong nabunyagan ug nakumpirmahan sa dugay nang panahon, importante sa atong pisikal ug espirituhanong kaluwasan nga mapabilin nato ang gasa sa Espiritu Santo. Makasugod kita sa pagbuhat sa ingon pinaagi sa pagpaningkamot sa pagtuman sa mga sugo, pagbaton og indibidwal ug pamilya nga pag-ampo, pagbasa sa mga kasulatan, ug pagtinguha og mahigugmaon ug mapasayloon nga mga relasyon uban sa pamilya ug mga minahal sa kinabuhi. Kinahanglan nga atong ipabiling mahiyason ang atong mga hunahuna, mga binuhatan, ug pinulongan. Kinahanglan natong simbahon ang atong Langitnong Amahan diha sa atong mga panimalay, sa simbahan, ug, kon mahimo, didto sa templo. Paduol sa Espiritu, ug ang Espiritu mopaduol kaninyo.

Pagpamatuod

Ako karong tapuson uban sa pagdapit ug sa akong sigurado nga pagpamatuod. Ako kamong dapiton nga sundon pa sa hingpit ang mga pulong nga gikanta sa atong mga bata sa Primary, mga pulong nga sigurado ko nga ilang nailhan: “Paminaw, paminaw. Ang Espiritu Santo mohunghong. Paminaw, paminaw sa hinay nga hinagawhaw nga tingog.”11

Minahal kong mga kaigsoonan, mga tigulang ug batan-on, gitanyag nako ang akong pagsaksi sa mahimayaong pagkaanaa sa balaanong mga binuhat nga naglangkob sa Dios nga Kapangulohan: ang Dios nga Amahan, si Jesukristo, ug ang Espiritu Santo. Mopamatuod ko nga usa sa mga pribilehiyo nga atong natagamtaman isip mga Santos sa Ulahing mga Adlaw nga nagpuyo sa kahingpitan sa mga panahon mao ang gasa sa Espiritu Santo. Nasayud ko nga ang Espiritu Santo nakahimo ug mohimo sa pagtabang kaninyo. Ako usab nga idugang ang akong linain nga pagsaksi bahin ni Jesukristo ug sa Iyang tahas isip atong Manluluwas ug Manunubos ug sa Dios isip atong Langitnong Amahan. Sa pangalan ni Jesukristo, amen.