2010–2019
Ang Pinulongan sa Ebanghelyo
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Ang Pinulongan sa Ebanghelyo

Ang impluwensyal nga pagtudlo importante kaayo sa pagpatunhay sa ebanghelyo sa atong panimalay, ug nagkinahanglan kini og kakugi ug paningkamot.

Human ko gitawag nga General Authority, mibalhin ko kuyog sa akong pamilya gikan sa Costa Rica ngadto sa Salt Lake City para sa una nakong assignment. Dinhi sa Estados Unidos, bulahan kong nakapag-istorya og talagsaong mga tawo sa managlahing kagikan ug mga kultura. Uban kanila daghan ang sama nako, natawo sa mga nasud sa Latin Amerika.

Akong nabantayan nga daghan sa nag-unang mga Hispanic nga henerasyon dinhi Espanyol ang pinulongan nga maoy primero nilang pinulongan ug saktong iningles igo nga makipagsulti sa uban. Ang ikaduhang henerasyon, nga natawo sa Estados Unidos o mianhi sa sayong katuigan ug nangiskwela dinhi, maayo na kaayong moiningles ug tingali binayabas na ang Espanyol. Ug sa kasagaran sa ikatulong henerasyon, ang lumad nga pinulongang Espanyol sa ilang mga katigulangan, nawala na.1

Sa linguistic nga termino, dayag nga gitawag kini og “pagkawala sa pinulongan.” Ang pagkawala sa pinulongan mahitabo kon ang mga pamilya mobalhin sa langyaw nga yuta diin dili dominante ang ilang pinulongan. Nahitabo kana dili lang sa mga Hispanic apan sa mga populasyon usab sa tibuok kalibutan diin ang lumad nga pinulongan gipulihan og bag-ong pinulongan.2 Bisan si Nephi, ang propeta sa Basahon ni Mormon, nabalaka bahin sa pagkawala sa lumad nga pinulongan sa iyang mga amahan dihang nangandam siya sa pagbalhin ngadto sa yutang saad. Misulat si Nephi, “Tan-awa, kini kaalam sa Dios nga kita makakuha niini nga mga talaan, aron kita makatipig ngadto sa atong mga anak sa pinulongan sa atong mga amahan.3

Apan mabalak-on usab si Nephi bahin sa pagkawala sa laing matang sa pinulongan. Sa sunod nga bersikulo, mipadayon siya, “Ug ingon man usab nga kita makatipig ngadto kanila sa mga pulong nga gilitok sa mga ba-ba sa tanan nga balaan nga mga propeta, nga gitugyan ngadto kanila pinaagi sa Espiritu ug sa gahum sa Dios, sukad sa pagsugod sa kalibutan, hangtud karon nga panahon.”4

Akong nabantayan ang similaridad tali sa pagpreserbar sa lumad nga pinulongan ug ang pagpreserbar sa ebangleyo ni Jesukristo sa atong kinabuhi.

Karon, sa akong pagtandi, gusto nakong hatagan og gibug-aton ang pinulongan nga dili sa kalibutan apan pinulongan sa kahangturan nga kinahanglang ipreserbar sa atong mga pamilya ug dili gayud wagtangon. Mamulong ako sa pinulongan5 sa ebanghelyo ni Jesukristo. Pinaagi sa “pinulongan sa ebanghelyo,” buot ipasabut tanang pagtulun-an sa atong mga propeta, atong pagsunod nianang mga pagtulun-an, ug atong pagsunod sa matarung nga mga tradisyon.

Hisgutan nako ang tulo ka pamaagi nga mapreserbar kini nga pinulongan.

Una: Labaw nga Makugihon ug Mabuhaton diha sa Panimalay

Sa Doktrina ug mga Pakigsaad, midapit ang Ginoo og inila mga miyembro sa Simbahan , lakip kang Newel K. Whitney, sa paghapsay sa iyang panimalay. Miingon ang Ginoo: “Ang “Akong sulugoon nga si Newel K. Whitney usab, usa ka obispo sa akong simbahan, kinahanglan pagapantunon, ug ipahimutang diha sa kahusay ang iyang banay, ug tan-awa nga sila labaw nga makugihon ug mabuhaton diha sa panimalay ug mag-ampo kanunay, o sila pagakuhaon gikan sa ilang mga dapit.”6

Ang usa ka butang nga makaimpluwensya sa pagkawala sa pinulongan mao ang kawalay paggahin nga itudlo sa mga ginikanan ang lumad nga pinulongan ngadto sa ilang mga anak. Dili igo ang pagsulti lang sa pinulongan diha sa balay. Kon tinguha sa mga ginikanan nga mapreserbar ang ilang pinulongan, kinahanglan kining itudlo. Ang research nakakaplag nga ang mga ginikanan nga naningkamot sa pagpreserbar sa ilang lumad nga pinulongan molampus sa paghimo niini.7 Busa unsa diay ang paningkamot sa pagpreserbar sa pinulongan sa ebanghelyo?

Si Elder David A. Bednar sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles mipasidaan nga “ang huyang nga pagtudlo sa ebanghelyo ug paggamit niini sa balay” mao ang impluwensyal nga hinungdan nga mabugto ang multigenerational nga mga pamilyang miyembro sa Simbahan.8

Ang impluwensyal nga pagtudlo importante kaayo sa pagpatunhay sa ebanghelyo sa atong panimalay, ug nagkinahanglan kini og kakugi ug paningkamot.

Kadaghan na kitang gidapit nga mag-anad sa inadlaw nga pamilya ug personal nga pagtuon sa kasulatan.9 Ang daghang pamilya nga naghimo niini napanalanginan kada adlaw og dugang nga pagkahiusa ug mas suod nga relasyon sa Ginoo.

Family home evenings

Kanus-a mahitabo ang inadlaw nga pagtuon sa kasulatan? Mahitabo kini kon ang mga ginikanan maningkamot ug himoong prayoridad and inadlaw nga pagtuon sa kasulatan ug, uban sa gugma, dapiton ang pamilya sa pagpundok ug magtuon. Lisud pangitaon kini nga matang sa pagtuon nga mahitabo sa laing pamaagi.

Meetings

Mga amahan ug inahan, ayaw sipyata kining dagkong panalangin. Ayaw hulata hangtud ulahi na kaayo!

Ikaduha: Lig-ong Ehemplo sa Panimalay

Usa ka eksperto sa linggwahe misulat nga aron mapreserbar ang lumad nga pinulongan, “kinahanglan nga madasigon kamong mogamit sa pinulongan para sa inyong mga anak.”10 “Madasigon natong magamit ang pinulongan” kon ang atong pagtudlo ug ang ehemplo magtambayayong.

Sa batan-on pa ko, magtrabaho ko sa factory sa akong papa kon bakasyon na. Ang unang ipangutana kanunay ni papa human nako madawat ang akong sweldo mao “Unsay buhaton nimo sa imong kwarta?”

Nasayud ko unsay tubag, “Mobayad sa ikapulo ug magtigom para sa akong misyon.”

Human makatrabaho uban niya sulod sa mga walo ka tuig, ug sa padayon nga pagtubag sa mao gihapong pangutana, nagtuo ang akong papa nga iya na kong natudloan unsaon sa pagbayad sa akong ikapulo. Ang wala niya masayri mao nga nakakat-on ko niining importante nga baruganan niadtong semanaha dayon. Tuguti kong mosulti giunsa nako pagkat-on sa maong baruganan.

Human sa pipila ka hitabo nga may kalabutan sa gubat sa Central America, nahagsa ang negosyo sa akong papa. Gikan sa 200 ka full-time nga empleyado mius-os ngadto sa lima na lang ka operator sa pangtahi nga tawagon lang namo sa among balay kon gikinahanglan. Usa ka adlaw, nianang mga panahon sa kalisud, nadunggan nako ang akong mga ginikanan nga naghisgot kon ibayad ba nila o ipalit lang una og pagkaon para sa mga bata.

Pagka-Dominggo, gisundan nako ang akong papa sa pagsusi unsay iyang buhaton. Human sa among mga miting sa Simbahan, nakita nako nga mikuha siya og envelope ug gisulod ang iyang ikapulo. Kabahin lang kadto sa leksyon. Unsa kaha ang among kaunon maoy nagpabiling pangutana.

Lunes sayo sa buntag, pipila ka mga tawo nanuktok sa among pultahan. Sa akong pag-abli, nangita sila sa akong papa. Gitawag nako siya, ug sa iyang pag-abut, ang mga bisita misulti niya bahin sa dinaliang order nga tahiunon nga humanon dayon kutob sa mahimo. Miingon sila nga tungod sa kadinalian sa ilang order ila kining bayaran daan. Nianang adlawa akong nakat-unan ang mga baruganan sa pagbayad og ikapulo ug sa mga panalangin nga nagsunod.

Sa Bag-ong Tugon, naghisgot ang Ginoo mahitungod sa pagka-ehemplo Miingon Siya: “Sa pagkatinuod, sa pagkatinuod, magaingon ako kaninyo, nga walay bisan unsa nga arang mabuhat sa Anak sa iyang kaugalingong kabubut-on, gawas lamang sa iyang makita nga ginabuhat sa Amahan: kay bisan unsay ginabuhat sa Amahan, ginabuhat usab kana sa Anak sa samang paagi.”11

Family life

Dili igo nga basta lang makig-istorya sa atong mga anak bahin sa kaimportante sa pagminyo sa templo, pagpuasa, ug pagbalaan sa adlawng Igpapahulay. Kinahanglan nga makita nila nga apil sa atong mga iskedyul ang pag-adto kanunay sa templo kutob sa atong mahimo. Nagkinahanglan nga makita nila ang atong pasalig sa regular nga pagpuasa12 ug pagbalaan sa tibuok Adlawng Igpapahulay. Kon dili makapuasa og duha ka kan-anan ang atong mga batan-on, dili regular nga makatuon sa mga kasulatan, ug dili makapalong sa TV atol sa nindot nga dula sa Dominggo, may espiritwal ba kaha silang disiplina sa kaugalingon sa pagbatok sa mga bug-at nga tintasyon sa mahagitong kalibutan karon, lakip sa tintasyon sa pornograpiya?

Ikatulo: Mga tradisyon

Laing paagi nga mausab o mawala ang ubang pinulongan mahitabo kon ang ubang pinulongan ug tradisyon masagol sa lumad nga pinulongan.13

Sa sayong mga katuigan sa gipahiuling Simbahan, midapit ang Ginoo og daghang inila nga mga miyembro sa Simbahan sa paghan-ay sa ilang mga panimalay. Gisugdan Niya ang Iyang pagdapit pinaagi sa paghisgot sa duha ka paagi nga mawagtangan og kahayag ang atong mga panimalay: “Ug kana nga usa ka dautan miabut ug mikuha sa kahayag ug kamatuoran, pinaagi sa pagsukol, gikan sa mga anak sa mga tawo, ug tungod sa mga tradisyon sa ilang mga amahan.14

Isip mga pamilya, gikinahanglan nga likayan nato ang mga tradisyon nga magpugong kanato sa pagbalaan sa Adlawng Igpapahulay o sa paghimo og inadlawng pagtuon sa kasulatan ug pag-ampo sa panimalay. Kinahanglan natong sirad-an ang mga pultahan sa atong panimalay gikan sa pornograpiya ug uban pang mga impluwensya nga dautan. Aron masumpo ang mga kalibutanong tradisyon sa atong panahon, kinahanglang moggamit kita sa mga kasulatan ug panudlo sa atong modernong mga propeta para matudloan ang atong mga bata mahitungod sa ilang balaanong tawag, ang ilang katuyoan niini nga kinabuhi ug ang balaanong misyon ni Jesukristo.

Panapos

Diha sa mga kasulatan, makit-an nato ang pipila ka mga ehemplo sa “pagkawala sa pinulongan.”15 Sama pananglit:

“Karon nahinabo nga dihay daghan sa mga bag-o nga kaliwatan nga dili makasabut sa mga pulong ni hari Benjamin, ingon nga gagmay pa nga mga bata sa panahon nga siya namulong ngadto sa iyang mga katawhan; ug sila wala motuo sa tradisyon sa ilang mga amahan. …

“Ug karon tungod sa ilang pagkadili matuohon sila dili makasabut sa pulong sa Dios; ug ang ilang mga kasingkasing mga tig-a.”16

Para sa nagtubo nga henerasyon, ang ebanghelyo nahimong lahi na nga pinulongan. Ug samtang ang mga benipisyo sa pagpreserbar sa lumad nga pinulongan usahay debatihan pa, diha sa konteksto sa plano sa kaluwasan, wala nay angay debatihan pa bahin sa mahangturong mga sangputanan sa pagkawala sa pinulongan sa ebanghelyo diha sa atong mga panimalay.

Prayer. Family.

Isip mga anak sa Dios, imperpekto kita nga katawhan naningkamot sa pagkat-on og hingpit nga pinulongan.17 Sama nga ang usa ka inahan manggiloy-on sa gagmay niyang mga anak, ang atong Langitnong Amahan mapailubon sa atong mga imperpeksyon ug kasaypanan. Iyang gibahandi ug gisabut ang atong kahuyang sa pag-ampo, sinserong gilitok, nga sama sa maanindot nga balak. Siya maglipay sa atong nakat-unan nga mga pulong sa ebanghelyo. Siya nagtudlo nato og hingpit nga gugma.

Family life

Walay kalampusan niining kinabuhia, bisan unsa kaimportante, ang may kahulugan kon mawala kanato ang pinulongan sa ebanghelyo sa atong pamilya.18 Akong pagpamatuod nga kita panalanginan sa Langitnong Amahan sa atong mga paningkamot kon maningkamot kita sa paggamit sa Iyang pinulongan, gani hangtud sa pagkahimo natong hanas niining mas taas nga ang-ang sa komunikasyon, nga kanunay mao ang atong lumad nga pinulongan. Sa pangalan ni Jesukristo, amen.