2010–2019
“Ang Mahimayaong Plano sa Atong Amahan”
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

“Ang Mahimayaong Plano sa Atong Amahan”

Apan tungod sa balaang plano sa Dios, nasayud kita nga ang pagkatawo ug ang pagkamatay sa pagkatinuod mga dagkong panghitabo lang sa atong panaw ngadto sa kinabuhing dayon uban sa atong Langitnong Amahan.

Sa bag-o pa kong nag-training isip usa ka doktor, aduna koy pribilehiyo nga nanabang sa pagpaanak sa batan-ong inahan nga manganak sa iyang unang anak. Kalma siya, determinado, ug malipayon. Sa dihang nahimugso na ang bata, gitunol nako niya ang bililhong masuso. Uban sa luha sa kalipay nga midagayday sa iyang mga aping, iyang gidawat kanang bag-ong natawo nga bata diha sa iyang mga bukton ug gisusi ang bata gikan sa ulo hangtud sa tiil. Gigakos niya ang bata ug gihigugma sama sa buhaton gayud sa usa ka inahan. Pribilehiyo kadto nga makauban siya nianang kwartoha.

Ingon niana ang sinugdanan sa kinabuhi sa matag usa kanato. Apan tinuod ba nga ang atong pagkahimugso mao gayud ang sinugdanan? Ang kalibutan nagtan-aw nga ang pagkatawo ug ang pagkamatay isip ang sinugdanan ug ang katapusan. Apan tungod sa balaang plano sa Dios, nasayud kita nga ang pagkatawo ug ang pagkamatay sa pangkatinuod mga dagkong panghitabo lang sa atong panaw ngadto sa kinabuhing dayon uban sa atong Langitnong Amahan.1 Mahinungdanon kini nga mga bahin sa plano sa atong Amahan—sagradong mga higayon diin ang mortalidad ug ang langit nag-abut. Karon, namalandong sa akong nakat-unan gikan sa pag-obserbar sa pagkatawo ug pagkamatay sulod sa katuigan sa akong pagkadoktor ug pagserbisyo sa Simbahan, gusto kong mopamatuod sa mahimayaong plano sa atong Amahan.

“Sa wala pa kita matawo, nagpuyo kita uban sa Dios, ang Amahan sa atong mga espiritu. [Kitang] tanan dinhi sa yuta literal gayud nga managsoon” sa Iyang pamilya,2 ug ang matag usa kanato bililhon ngadto Kaniya. Nagpuyo kita uban Kaniya sa dugay kaayong panahon sa wala pa ang atong mortal nga pagkahimugso—nagkat-on, nagpili, ug nangandam.

Tungod kay ang Langitnong Amahan nahigugma kanato, gusto Niya nga atong maangkon ang labing mahinungdanong gasa nga Iyang mahatag, ang gasa sa kinabuhing dayon.3 Dili Niya yanong mahatag kanato kini nga gasa; kinahanglang dawaton nato kini pinaagi sa pagpili Kaniya ug sa Iyang pamaagi. Nagkinahanglan kini nga mobiya kita sa Iyang presensya ug sugdan ang usa ka talagsaon ug lisud nga panaw sa pagtuo, paglambo, ug pagkahimo. Ang panaw nga giandam sa atong Amahan alang kanato gitawag nga plano sa kaluwasan o plano sa kalipay.4

Sa usa ka dakong konseho sa kinabuhi sa wala dinhi sa yuta ang atong Amahan mipahibalo kanato sa Iyang plano.5 Sa dihang nakasabut kita niini, nalipay kaayo kita nga misinggit kita sa kalipay ug “nagakadungan sa pag-awit ang mga bitoon sa kabuntagon.”6

Kana nga plano natukod diha sa tulo ka dagkong mga haligi: mga haligi sa kahangturan.7

Ang unang haligi mao ang Paglalang sa yuta, ang dapit alang sa atong mortal nga panaw.8

Ang ikaduhang haligi mao ang Pagkapukan sa atong unang yutan-ong mga ginikanan, si Adan ug Eva. Tungod sa Pagkapukan, pipila ka talagsaong mga butang gihatag kanato. Natawo kita ug nakadawat og pisikal nga lawas.9 Hangtud sa hangtud ko nga magmapasalamaton sa akong inahan nga nagpakatawo sa akong mga igsoon ug kanako dinhi sa kalibutan ug nagtudlo kanamo kabahin sa Dios.

Ang Dios mihatag usab kanato og moral nga kabubut-on—ang abilidad ug pribilehiyo nga mopili ug molihok alang sa atong kaugalingon.10 Aron sa pagtabang kanato nga mopili og maayo, ang Langitnong Amahan mihatag kanato sa mga sugo. Matag adlaw, samtang atong sundon ang Iyang mga sugo, gipakita nato sa Dios nga nahigugma kita Kaniya ug Siya mopanalangin sa atong mga kinabuhi.11

Nasayud nga dili kita kanunay mopili sa maayo—o sa laing pagkasulti makasala—ang Amahan mihatag kanato sa ikatulong haligi: ang Manluluwas nga si Jesukristo ug ang Iyang Pag-ula. Pinaagi sa Iyang pag-antus, si Kristo miantus bugti sa pisikal nga kamatayon ug sa sala.12 Mitudlo Siya: “Kay gihigugma gayud sa Dios ang kalibutan, nga tungod niana gihatag niya ang iyang bugtong Anak, aron ang tanan nga mosalig kaniya dili malaglag, kondili may kinabuhing dayon.”13

Si Jesukristo nagpuyo og hingpit nga kinabuhi, kanunay nga nagsunod sa mga sugo sa Iyang Amahan. “Gilakaw Niya ang kadalanan sa Palestina,” nagtudlo sa mga kamatuoran sa kahangturan, “nag-ayo sa mga masakiton, naghimo sa mga buta nga makakita, ug gibuhi ang mga patay”.14 Siya “[nag]pangadto-adto sa paghimog mga kaayohan”15 ug “miawhag sa tanan sa pagsunod sa Iyang ehemplo.”16

Sa katapusan sa Iyang mortal nga kinabuhi, miluhod Siya ug nag-ampo, nag-ingon:

“Amahan, kon buot ka, kuhaa kining kopa gikan kanako: hinoon, dili ang akong pagbuot maoy matuman, kondili ang imo. …

“Ug sa nag-antus siya sa hilabihang kasakit, siya nag-ampo sa labi pa kamainiton gayud: ug ang iyang singot nanibug-ok daw apol nga nagpangatagak sa yuta.”17

Si Kristo mitabang kanato nga mas makasabut sa kagrabe sa Iyang pag-antus sa dihang Siya misulti kang Propeta Joseph Smith:

“Ako, ang Dios, nag-antus niini nga mga butang alang sa tanan, nga sila unta dili mag-antus kon sila maghinulsol;

“Apan kon dili sila maghinulsol sila kinahanglan gayud nga mag-antus sama kanako;

“Kansang pag-antus nakapahimo sa akong kaugalingon, gani ang Dios, ang labing halangdon sa tanan sa pagkurog tungod sa kasakit, ug sa pag-agas sa dugo sa matag lungag sa panit, ug sa pag-antus sa lawas ug sa espiritu.”18

Didto sa Tanaman sa Getsemani, misugod Siya sa pagbayad sa bili sa atong mga sala ug mga sakit, sa atong mga kasakit ug mga kahuyang.19 Tungod kay Iya kining gibuhat, dili gayud kita mag-inusara niana nga mga kahuyang kon mopili kita nga maglakaw uban Kaniya. “Gidakop siya ug gisilutan base sa sayop nga mga pasangil, gikombikto aron sa pagtagbaw sa mga manggugubot, ug gihukman nga mamatay sa krus sa Kalbaryo.” Diha sa krus “gihatag Niya ang Iyang kinabuhi aron sa pagtubos sa mga sala sa tanang katawhan diha [sa] mahinungdanong gasa sa pagpuli alang sa tanan nga nabuhi sa yuta sukad.”20

Miingon Siya:

“Tan-awa, Ako mao si Jesukristo, kinsa gipamatud-an sa mga propeta nga moanhi sa kalibutan.

“Ug tan-awa, Ako ang kahayag ug ang kinabuhi sa kalibutan; ug Ako nakainom gikan sa pait nga kopa nga gihatag sa Amahan ngari kanako, ug gihimaya ang Amahan sa akong pagpas-an sa mga sala sa kalibutan.”21

Dayon, sa unang adlaw sa semana,22 mibangon Siya gikan sa lubnganan uban sa hingpit nga nabanhaw nga lawas, nga dili na mamatay pag-usab. Ug kay Iya kining nahimo, mahimo usab nato.

Ako mopamatuod nga si Kristo sa pagkatinuod mibangon gikan sa lubnganan. Apan aron mabanhaw gikan niana nga lubnganan, kinahanglan una Niyang mamatay. Ug kinahanglang mao usab kita.

Usa sa talagsaong mga panalangin sa akong kinabuhi mao ang pagbati sa kasuod sa langit sa mga higayon nga naglingkod ko tupad sa mga tawo sa dayon nilang pagkamatay. Sayo sa buntag pipila ka tuig ang milabay, misulod ko sa kwarto sa ospital sa usa ka biyuda nga matinud-anong Santos sa Ulahing mga Adlaw kinsa adunay kanser. Duha sa iyang mga anak nga babaye naglingkod uban kaniya. Samtang miduol ko sa iyang higdaanan, dali nakong nadiskubrihan nga wala na siya mag-antus tungod kay namatay na siya.

Niana nga higayon sa kamatayon, ang kwarto napuno sa kalinaw. Ang iyang mga anak adunay makaguol nga kahupayan apan ang ilang kasingkasing puno sa pagtuo. Nasayud sila nga ang ilang inahan wala mawala apan mipauli na.23 Bisan sa atong mga panahon sa dakong kasubo, sa mga higayon nga daw dili mawagtang ang kagul-anan ug daw walay kaangayan sa kinabuhi, makakaplag kita og kahupayan sa Manluluwas tungod kay Siya nag-antus usab.24 Pribilehiyo alang kanako nga maanaa niana nga kwarto.

Kon mamatay kita, ang atong espiritu mobiya sa atong lawas ug kita moadto sa sunod nga hugna sa atong panaw, sa kalibutan sa espiritu. Usa kini ka dapit sa pagkat-on, paghinulsol, pagpasaylo, ug pagkahimo25 diin maghulat kita sa Pagkabanhaw.26

Sa umaabut nga mahinungdanong adlaw, ang tanan nga natawo sukad mobangon gikan sa lubnganan. Ang atong mga espiritu ug lawas pagahiusahon pag-usab sa hingpit nga porma niini. Ang tanan mabanhaw, tigulang ug batan-on, … lalaki ug babaye, dautan ug matarung” ug “ang matag butang ipahiuli ngadto sa iyang hingpit nga bayanan.”27

Human sa Pagkabanhaw maangkon nato ang dakong panalangin nga pagahukman sa atong Manluluwas, kinsa miingon:

“Ako modala sa tanan nga mga tawo ngari kanako, nga sila mahukman sumala sa ilang mga buhat.

“Ug kini mahinabo, nga bisan kinsa ang maghinulsol ug magpabunyag pinaagi sa akong ngalan, siya mapuno; ug kon siya molahutay hangtud sa katapusan, tan-awa, Ako mohukom kaniya nga walay sala sa atubangan sa akong Amahan niana nga adlaw sa diha nga Ako mobarug aron paghukom sa kalibutan.”28

Ug dayon, pinaagi ni Kristo ug sa Iyang Pag-ula, ang tanan nga mopili sa pagsunod Kaniya pinaagi sa pagtuo, paghinulsol, pagpabunyag, pagdawat sa Espiritu Santo, ug paglahutay hangtud sa katapusan,29 makakita nga ang katapusan sa ilang panaw mao ang pagdawat sa ilang balaanong kapalaran isip mga manununod sa kinabuhing dayon.”30 Sila mobalik sa presensya sa ilang Amahan aron mopuyo uban Kaniya sa kahangturan. Hinaut nga ayuhon nato sa pagpili.

Daghan pa kaayo ang kabahin sa atong pagpakabuhi kay sa unsa lang ang nanghitabo tali sa pagkatawo ug kamatayon. Dapiton ko kamo sa pagduol ug pagsunod ni Kristo.31

Dapiton ko ang tanang miyembro sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw nga, sa matag adlaw, “[mo]duol ngadto kang Kristo, ug [mag]hingpit diha kaniya, ug [mo]limud sa inyong mga kaugalingon sa tanan nga dili diosnon … [nga] pinaagi sa pagpaagas sa dugo ni Kristo, … kamo [unta] mahimo nga balaan, nga walay lama.”32

Dapiton nako kadtong dili pa mga miyembro niini nga simbahan nga moduol ug mobasa sa Basahon ni Mormon ug maminaw sa mga misyonaryo. Dali ug pagbaton og pagtuo ug paghinulsol sa inyong mga sala. Dali ug pagpabunyag ug dawata ang Espiritu Santo. Dali ug pagpuyo og malipayon nga kinabuhi nga puno kang Kristo. Kon kamo moduol Kaniya ug mosunod sa Iyang mga sugo, mosaad ko nga makakaplag kamo og kalinaw ug katuyoan niini kanunayng gubot nga mortal nga kasinatian ug “kinabuhing dayon sa kalibutan nga moabut.”33

Alang niadtong nakasinati niini nga mga kamatuoran ug sa bisan unsang rason mipahilayo, dapiton ko kamo sa pagbalik. Balik karon. Ang atong Amahan ug ang Manluluwas nagmahal kaninyo. Mopamatuod ko nga si Kristo adunay gahum sa pagtubag sa inyong mga pangutana, sa pag-ayo sa inyong mga kasakit ug kaguol, ug sa pagpasaylo sa inyong mga sala. Nasayud ko nga tinuod kini. Nasayud ko nga kining tanan tinuod. Si Kristo buhi! Kini ang Iyang Simbahan. Sa pangalan ni Jesukristo, amen.