2010–2019
Ang Hingpit nga Gugma Nagahingilin sa Kahadlok
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Ang Hingpit nga Gugma Nagahingilin sa Kahadlok

Atong ihiklin ang atong mga kahadlok ug magpuyo hinoon uban sa kalipay, kamapainubsanon, paglaum, ug maisugong pagsalig nga ang Ginoo nagauban kanato.

Minahal kong mga kaigsoonan, pinalanggang mga higala, pagkadakong pribilehiyo ug kalipay nga mag-abut isip tibuok kalibutan nga Simbahan nga nagkahiusa sa atong pagtuo ug gugma alang sa Dios ug sa Iyang mga anak.

Mapasalamaton kaayo ko sa presensya sa atong minahal nga propeta, si Thomas S. Monson. President, kanunay namong timan-an ang imong mga pulong sa paggiya, pagtambag, ug kaalam. Kami nagmahal kanimo, President Monson, ug kanunay kaming nag-ampo alang kanimo.

Mga tuig ang milabay, samtang nagserbisyo ko isip stake president sa Frankfurt, Germany, usa ka minahal apan magul-anong sister miduol nako pagkahuman sa usa sa among mga miting sa stake.

“Dili ba lain kaayo?” miingon siya. “May upat o lima ka tawo nga nakatulog og maayo atol sa imong pakigpulong!”

Naghunahuna ko kadali ug mitubag, “Sigurado ko nga ang pagkatulog diha sa simbahan maoy usa sa labing maayo sa tanang pagkatulog.”

Ang akong talagsaong asawa, nga si Harriet, nakadungog niining kaswal nga pag-istoryahanay ug mihisgot sa wala madugay nga usa kini sa labing nindot nga tubag nga akong nahatag sukad.

Ang Dakong Pagkahigmata

Pipila ka gatus ka tuig ang milabay sa North America, usa ka kalihokan nga gitawag og ang “Dakong Pagkahigmata [Great Awakening]” mikatap sa tibuok nasud. Usa sa nag-unang tumong niini mao ang pagpukaw sa mga tawo nga daw nakatulog kalabut sa espirituhanong mga butang.

Ang batan-ong si Joseph Smith naimpluwensyahan sa mga butang nga iyang nadunggan gikan sa mga tigsangyaw kinsa kabahin niining relihiyusong pagkahigmata. Usa kini sa mga rason nganong nakahukom siya nga matinud-anong magtinguha sa kabubut-on sa Ginoo diha sa pribado nga pag-ampo.

Kini nga mga tigsangyaw dunay maukyabon, emosyonal nga estilo sa pagsangyaw, nga ang mga wali nailhan sa ilang paghatag og gibug-aton sa mga kalisang sa nagdilaab nga impyerno nga naghulat sa makasasala.1 Ang ilang mga pakigpulong dili makapatulog sa mga tawo—apan miresulta tingali kini sa pipila ka mga urom. Ang ilang tuyo ug plano mao ang paghadlok sa mga tawo aron mosimba.

Kahadlok isip Paagi sa Pagmanipular

Sa kasaysayan, ang kahadlok kasagaran gigamit isip paagi aron dunay buhaton ang mga tawo. Ang mga ginikanan migamit niini sa ilang mga anak, ang mga amo ngadto sa mga empleyado, ug ang mga politiko ngadto sa mga botante.

Ang mga eksperto sa marketing nakasabut sa gahum sa kahadlok ug kanunayng migamit niini. Mao kini nganong ang ubang mga advertisement daw nagdala sa mensahe nga kon dili kita mopalit sa ilang breakfast cereal o sa labing bag-o nga video game o cell phone, mameligro kita nga magpuyo og miserable nga kinabuhi, mamatay nga nag-inusara ug masulub-on.

Mopahiyom kita niini ug maghunahuna nga dili gayud kita madala niana nga pagmanipular, apan madala kita usahay. Grabe pa, mogamit kita usahay sa samang mga paagi aron pabuhaton ang uban sa unsay atong gusto.

Ang akong mensahe karon dunay duha ka tuyo: Ang una mao ang pag-awhag kanato nga mamalandong ug maghunahuna sa kagrabe sa atong paggamit sa kahadlok aron madasig ang uban—lakip ang atong kaugalingon. Ang ikaduha mao ang pagsugyot og mas maayong paagi.

Ang Problema sa Kahadlok

Una, atong hisgutan ang problema sa kahadlok. Tutal, kinsa man nato ang wala mapugos tungod sa kahadlok aron mokaon og mas maayo, motaud sa seatbelt, mas mag-ehersisyo, magtigum og kwarta, o gani maghinulsol sa sala?

Tinuod nga ang kahadlok mahimong dunay kusganong impluwensya sa atong mga lihok ug kinaiya. Apan kana nga impluwensya daw temporaryo ug taphaw ra. Ang kahadlok panagsa ra nga dunay gahum sa pag-usab sa atong mga kasingkasing, ug dili gayud kini makausab nato nga mahimong mga tawo nga nagmahal sa matarung ug gustong mosunod sa Langitnong Amahan.

Ang mga tawo nga nahadlok tingali mosulti ug mobuhat sa saktong mga butang, apan dili sila mobati sa hustong mga butang. Kanunay silang mobati nga walay mahimo ug masuk-anon, gani maglagot. Paglabay sa panahon kini nga mga pagbati moresulta sa pagduda, pagsupak, gani pagsukol.

Subo palandungon, kining sayop nga paagi sa kinabuhi ug pagpangulo dili limitado sa sekular nga kalibutan. Maguol ko nga makadungog og mga miyembro sa Simbahan nga migamit og dili matarung nga kamandoan—diha man sa ilang mga panimalay, sa ilang mga calling sa Simbahan, sa trabahoan, o sa ilang inadlaw-adlaw nga inter-aksyon sa uban.

Kasagaran, ang mga tawo tingali manghimaraut sa pagpangdaug-daug sa uban, apan dili nila kini makita sa ilang kaugalingon. Sila mamugos nga tumanon ang ilang kaugalingong mapatuyangong mga lagda, apan kon ang uban dili mosunod niining pasulagmang mga lagda, sila mopanton kanila pinaagi sa pulong, emosyon, ug usahay gani sa pisikal nga paagi.

Ang Ginoo miingon nga “kon kita … [mogamit] sa gahum o kamandoan o pagpugos sa mga pagbati sa mga katawhan, bisan unsa nga matang sa pagkadili matarung, … ang langit sa ilang mga kaugalingon mobiya [ug] ang Espiritu sa Ginoo maguol.”2

Duna tingali mga higayon nga matintal kita sa pagpangatarungan sa atong mga binuhatan pinaagi sa pagtuo nga ang bisan unsang binuhatan maayo kon ang tumong maayo. Tingali maghunahuna pa kita nga ang pagkontrolar, pagmanipular, ug kapintas alang sa kaayohan sa uban. Sayop kana, kay giklaro kini sa Ginoo nga “ang bunga sa Espiritu mao ang gugma, kalipay, kalinaw, pailub, pagkamapuanguron, pagkamaayo, pagtuo, kaaghup, [ug] pagpugong sa kaugalingon.”3

Mas Maayong Paagi

Dihang mas nakaila ko sa akong Langitnong Amahan, mas nakita nako kon giunsa Niya pagdasig ug paggiya ang Iyang mga anak. Dili Siya masuk-anon, madumtanon, o mapanimaslon.4 Ang Iya mismong katuyoan—Iyang buhat ug Iyang himaya—mao ang pagtudlo, pagbayaw, ug paggiya kanato ngadto sa Iyang kahingpitan.5

Ang Dios mihulagway sa iyang Kaugalingon ngadto ni Moises nga “maloloy-on ug mapuanguron, mahinay sa pagkasuko, ug dako sa mahigugmaong-kalolot ug kamatuoran.”6

Ang gugma sa atong Amahan sa Langit alang kanato, ang Iyang mga anak, labaw pa sa atong abilidad sa pagsabut.7

Nagpasabut ba kini nga ang Dios mopaundayon o mobaliwala sa mga batasan nga supak sa Iyang mga sugo? Dili, siguradong dili!

Apan gusto Niyang mousab labaw pa kay sa atong mga batasan. Gusto Niyang mausab ang ato mismong mga kinaiya. Gusto Niyang mausab ang atong kasingkasing.

Gusto Niya nga mokab-ot kita ug mogunit og maayo sa gunitanang puthaw, moatubang sa atong mga kahadlok, ug maisugong molakang paunahan ug pasaka subay sa higpit ug pig-ot nga dalan. Gusto Niya kini alang kanato tungod kay nagmahal Siya kanato ug tungod kay kini ang dalan ngadto sa kalipay.

Busa, unsaon man sa Dios pagdasig sa Iyang mga anak sa pagsunod Kaniya sa atong panahon?

Gipadala Niya ang Iyang Anak!

Gipadala Niya ang Iyang Bugtong Anak, si Jesukristo, aron ipakita kanato ang saktong dalan.

Ang Dios modasig pinaagi sa pagdani, pagkamainantuson, kalumo, kaaghup, ug tiunay nga paghigugma.8 Ang Dios nagsuporta kanato. Nahigugma Siya kanato, ug kon kita mapandol, gusto Niya nga mobarug kita, mosulay pag-usab, ug mahimong mas lig-on.

Siya ang atong tigtudlo.

Siya ang atong dako ug bililhon nga paglaum.

Nagtinguha siya sa pagdasig kanato diha sa pagtuo.

Misalig Siya nga makakat-on kita gikan sa atong mga sayop ug mohimo og husto nga mga pagpili.

Kini ang mas maayong paagi!9

Unsa man ang kabahin sa mga Dautan sa Kalibutan?

Usa sa mga paagi nga gusto ni Satanas nga atong imanipular ang uban mao ang pagtutok ug gani pagpasobra sa kadautan sa kalibutan.

Sigurado nga ang atong kalibutan kanunay, ug magpadayon, nga dili perpekto. Daghan kaayong inosente nga mga tawo ang nag-antus tungod sa mga sirkumstansya sa kinaiyahan ingon man sa kabangis sa tawo. Ang korapsyon ug kadautan sa atong panahon lahi ug makapaalarma.

Apan bisan pa niining tanan, dili nako ibaylo ang pagpuyo niining panahona sa bisan kanus-ang panahon sa kasaysayan sa kalibutan. Bulahan kaayo kita nga nagpuyo sa panahon sa dili ordinaryong kauswagan, kalamdagan, ug kaayohan. Labaw sa tanan, bulahan kita nga maangkon ang kahingpitan sa ebanghelyo ni Jesukristo, nga naghatag nato og talagsaong panglantaw sa mga peligro sa kalibutan ug nagpakita kanato unsaon sa paglikay niini nga mga peligro o pagsagubang niini.

Kon maghunahuna ko niini nga mga panalangin, gusto kong moluhod ug mohalad og mga pagdayeg sa atong Langitnong Amahan tungod sa Iyang walay katapusang gugma alang sa tanan Niyang mga anak.

Dili ko motuo nga gusto sa Dios nga ang Iyang mga anak magmahadlukon o maghunahuna kanunay sa mga kadautan sa kalibutan. “Kay kita wala sa Dios hatagig espiritu sa katalaw; kondili sa espiritu sa gahum, ug sa gugma, ug sa pagpugong sa kaugalingon.”10

Gihatagan kita Niya og daghang mga rason sa pagmaya. Kinahanglan lang gayud natong makakita ug makaila niini. Ang Ginoo kanunay nga nagpahinumdom kanato nga “ayaw pagkahadlok,” nga “sumalig kamo,”11 ug “ayaw na kamo pagkahadlok, gamayng panon.”12

Ang Ginoo Makigbisog sa Atong mga Away

Mga kaigsoonan, kita ang “gamayng panon” sa Ginoo. Kita ang mga Santos sa ulahing mga adlaw. Tiunay sa atong ngalan mao ang pasalig nga magpaabut sa pagbalik sa Manluluwas ug sa pag-andam sa atong kaugalingon ug sa kalibutan aron sa pagdawat Kaniya. Busa, moserbisyo kita sa Dios ug mohigugma sa atong isigkatawo. Buhaton nato kini uban sa pagsalig, uban sa pagpaubos, nga dili gayud mopakaubos sa ubang relihiyon o grupo sa mga tawo. Mga kaigsoonan, gisangunan kita sa pagtuon sa pulong sa Dios ug sa pagpatalinghug sa tingog sa Espiritu, aron kita “masayud sa mga timailhan sa mga panahon, ug ang mga timailhan sa pag-anhi sa Anak sa Tawo.”13

Busa, kita dili ignorante sa mga hagit sa kalibutan, ni wala masayud sa mga kalisdanan sa atong panahon. Apan wala kini magpasabut nga pabug-atan nato ang atong kaugalingon o ang uban sa makanunayong kahadlok. Imbis nga maghunahuna sa gidak-on sa atong mga hagit, dili ba mas maayong motutok sa walay kinutubang kahalangdon, kaayo, ug hingpit nga gahum sa atong Dios, mosalig Kaniya ug mangandam uban sa malipayong kasingkasing sa pagbalik ni Jesus nga mao ang Kristo?

Isip Iyang katawhan sa pakigsaad, dili kinahanglang maparalisar kita sa kahadlok nga basin dunay ngil-ad nga mahitabo. Hinoon, mopadayon kita uban sa hugot nga pagtuo, kaisug, determinasyon, ug pagsalig sa Dios samtang atong atubangon ang mga hagit ug mga oportunidad sa umaabut.14

Dili kita molakaw sa dalan sa pagkadisipulo nga mag-inusara. “Ang Ginoo nga imong Dios … magauban kanimo; dili ka pasagdan niya, ni pagabiyaan ikaw niya.”15

“Ang Ginoo makig-away alang kaninyo, ug magpakahilum kamo.”16

Kon mag-atubang sa kahadlok, magmaisugon kita, magbaton og pagtuo, ug mosalig sa saad nga “walay hinagiban nga gibuhat batok kanimo nga magmalampuson.”17

Nagpuyo ba kita sa panahon sa kakuyaw ug kasamok? Oo, siyempre.

Ang Dios Mismo miingon, “Dinhi sa kalibutan aduna kamoy kagul-anan: apan sumalig kamo; gidaug ko na ang kalibutan.”18

Makahimo ba kita sa paggamit sa atong hugot nga pagtuo ug molihok sumala niana? Makatuman ba kita sa atong mga pasalig ug sagradong mga pakigsaad? Makasunod ba kita sa mga sugo sa Dios bisan sa mahagitong mga kahimtang? Siyempre makahimo kita!

Makahimo kita tungod kay ang Dios misaad, “Ang tanan nga mga butang maghiusa sa paglihok alang sa inyong kaayohan, kon kamo maglakaw nga matarung.”19 Busa, atong ihiklin ang atong mga kahadlok ug magpuyo hinoon uban sa kalipay, kamapainubsanon, paglaum, ug maisugong pagsalig nga ang Ginoo nagauban kanato.

Ang Hingpit nga Gugma Nagahingilin sa Kahadlok

Akong pinalanggang mga higala, akong minahal nga mga kaigsoonan diha kang Kristo, kon atong makita ang atong kaugalingon nga nagpuyo sa kahadlok o kabalaka, o kon atong makita nga ang atong kaugalingong mga pulong, kinaiya, o linihukan maoy hinungdan sa kahadlok sa uban, mag-ampo ko uban sa tanang kusog sa akong kalag nga makalingkawas kita gikan niini nga kahadlok pinaagi sa balaanong gitakda nga tambal sa kahadlok: ang tiunay nga gugma ni Kristo, kay “ang hingpit nga gugma nagahingilin sa kahadlok.”20

Ang hingpit nga gugma ni Kristo mobuntog sa mga tintasyon nga mopasakit, mopugos, modaug-daug, o manlupig.

Ang hingpit nga gugma ni Kristo makapahimo kanato nga molakaw uban sa pagpaubos, dignidad, ug maisugong pagsalig isip mga sumusunod sa atong pinalanggang Manluluwas. Ang hingpit nga gugma ni Kristo naghatag kanato niining pagsalig nga mopadayon tadlas sa atong mga kahadlok ug mobutang sa atong hingpit nga pagsalig sa gahum ug kamaayo sa atong Langitnong Amahan ug sa Iyang Anak, si Jesukristo.

Sa atong mga panimalay, mga dapit sa negosyo, mga calling sa Simbahan, sa atong mga kasingkasing, atong pulihan ang kahadlok og hingpit nga gugma ni Kristo. Ang gugma ni Kristo mopuli sa kahadlok og pagtuo!

Ang Iyang gugma magtugot kanato nga makaila, mosalig, ug magbaton og pagtuo sa kaayo sa atong Langitnong Amahan, sa Iyang balaang plano, sa Iyang ebanghelyo, ug sa Iyang mga sugo.21 Ang paghigugma sa Dios ug sa atong isigkatawo mohimo sa atong pagsunod sa mga sugo sa Dios ngadto sa usa ka panalangin imbis nga usa ka palas-anon. Ang gugma ni Kristo makatabang kanato nga mahimong mas mabination, mas mapasayloon, mas maamumahon, ug mas mapahinunguron sa Iyang buhat.

Samtang atong pun-on ang atong mga kasingkasing sa gugma ni Kristo, mahigmata kita uban sa nabag-o nga espirituhanong kalagsik ug maglakaw kita nga malipayon, masaligon, abtik, ug madasigon diha sa kahayag ug himaya sa atong pinalanggang Manluluwas, si Jesukristo.

Mopamatuod ko, uban ni Apostol Juan, nga “Ang kahadlok wala diha sa gugma [ni Kristo].”22 Mga kaigsoonan, minahal nga mga higala, ang Dios nakaila kaninyo sa hingpit. Nahigugma Siya kaninyo sa hingpit. Nasayud Siya sa inyong umaabut. Gusto Niya nga kamo “[dili mahadlok], sumalig…lamang”23 ug “magapabilin … diha sa iyang [hingpit nga] gugma.”24 Kini ang akong pag-ampo ug panalangin sa pangalan ni Jesukristo, amen.