2010–2019
Masaligong mga Babaye
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Masaligong mga Babaye

Kining mga babaye nagsentro diha sa Manluluwas nga si Jesukristo ug adunay paglaum pinaagi sa saad sa Iyang maulaong sakripisyo.

Minahal kong mga sister, unsa mo ka mahal namo ug salamat sa inyong malumong kasingkasing ug madasigong tubag sa pagdapit sa Unang Kapangulohan ug sa #IWasAStranger nga paningkamot. Palihug padayon sa pag-ampo, mamati sa mga hinagawhaw sa Espiritu, ug maglihok diha sa mga pag-aghat nga inyong nadawat.

Bisan mobiyahe ako sa usa ka dapit o sa tibuok kalibutan, dili katingad-an ang usa ka tawo nga mangutana, “Nakahinumdom ka kanako?” Tungod ako dili hingpit, angkunon nako nga dili ko kahinumdom kanunay og mga ngalan. Hinoon, mahinumduman nako ang tinuod gyud nga gugma sa Langitnong Amahan nga nagtugot kanako sa pagbati samtang nakighimamat sa Iyang bililhong mga anak.

Bag-ohay diha akoy oportunidad sa pagbisita sa pipila ka hinigugmang mga babaye sa prisohan. Sa among kinasingkasing panamilit, usa ka minahal nga babaye nagpakilooy, “Sister Burton, palihug ayaw mig kalimti.” Ako nanghinaut nga siya ug ang uban kinsa gustong mahinumduman mobati sa sama samtang mopakigbahin ko ninyo og pipila ka mga hunahuna.

Masaligong mga Babaye sa Adlaw sa Manluluwas: Nagsentro diha sa Manluluwas nga si Jesukristo

Ang atong mga sister sa tanang edad nagpakita sa matinud-anong sumbanan sa pagkadisipulo nga ato usab nga gipaningkamutan. “Ang Bag-ong Tugon naglakip sa mga asoy sa [masaligong] mga babaye, ginganlan ug wala hinganli, kinsa may hugot nga pagtuo kang Jesukristo [ug sa Iyang Pag-ula], nakakat-on ug misunod sa Iyang mga pagtulun-an, ug mipamatuod sa Iyang pangalagad, mga milagro, ug kaharianon. Kini nga mga babaye nahimong maayo kaayo nga mga disipulo ug importanting mga saksi sa buhat sa kaluwasan.”1

"Certain Women" Luke 8:2

Ikonsiderar kini nga mga istorya diha sa basahon ni Lucas. Una, panahon sa pangalagad sa Manluluwas:

“Ug sa wala madugay … nga si [Jesus] miadto sa mga kalungsuran ug kabalangayan, nga nagwali ug nagsangyaw sa maayong balita mahitungod sa gingharian sa Dios: ug ang mikuyog kaniya ang napulog duha,

“Ug ang masaligong mga babaye … mao sila si Maria ang ginganlag Magdalena, … ug si Juana … , ug si Susana, ug ang daghan pa, nga nangalagad ngadto kaniya.”2

Sunod, human sa Iyang Pagkabanhaw:

“Ug dihay masaligong babaye … didto sa lubnganan sayo sa buntag;

“… Wala nila hikit-i didto ang iyang lawas, sila mibalik, nga nanagsugilon, nga sila … nakakita og panan-awon nga may mga manulonda, nga nagsugilon nga siya buhi.”3

Akong nabasa ug nakit-an ang ingon og ordinaryong pahayag “masaligong mga babaye sa makadaghang higayon kaniadto, apan bag-ohay samtang namalandong kog mas maayo, kadto nga pulong ingon og tukma gayud alang kanila. Ikonsiderar kining mga synonym nga usa ka kahulugan sa pulong masaligon isip konektado sa matinud-anon nga masaligong mga babaye: kumbinsido,” “positibo,” “malaumon,” “malig-on,” “piho,” “gipasaligan,” ug “kapiyalan.”4

Samtang namalandong ako niadtong gamhanang mga panghulagway, nahinumduman nako ang duha sa masaligong mga babaye sa Bag-ong Tugon kinsa may positibo, masaligon, malig-on, malaumon nga mga pagpamatuod sa Manluluwas. Bisan sila, sama kanato, mga imperpektong mga babaye, ang ilang pagsaksi makadasig.

Nakahinumdom ka sa wala hinganli nga babaye sa atabay kinsa nagdapit sa uban sa pagduol ug pagtan-aw unsay iyang nakat-unan sa Manluluwas? Siya mihatag sa iyang masaligong pagsaksi pinaagi sa usa ka pangutana: “Mao ba kaha kini ang Kristo?”5 Ang iyang pagpamatuod ug pagdapit maawhagon kaayo nga “daghang … mituo kaniya.”6

Bible Videos

Human sa kamatayon sa iyang igsoong lalaki, si Lazaro—si Marta, ang hinigugmang disipulo ug higala sa Ginoo, mipahayag uban sa nagdilaab nga pagbati, “Ginoo, kon dinhi pa ikaw dili unta mamatay ang akong igsoon.” Ikonsiderar ang iyang pagkasiguro samtang siya mipadayon, “Hinoon nahibalo ako nga bisan karon ang tanan nimong pangayoon sa Dios, kini igahatag kanimo sa Dios.” Mipadayon siya sa pagpamatuod, “Ako nagtuo nga ikaw mao ang Kristo, ang Anak sa Dios, ang moanhi sa kalibutan.”7

Makat-unan nato gikan niining mga sister nga ang masaligong mga babaye nagsentro diha sa Manluluwas nga si Jesukristo ug adunay paglaum pinaagi sa saad sa Iyang maulaong sakripisyo.

Masaligong Nagsunod sa Pakigsaad nga mga Babaye sa Pagpahiuli: Andam sa Pagsakripisyo

Sa karaan,ang masaligon nga mga babaye misakripisyo samtang nagpamatuod ug nagsunod sila nga mga pagtulun-an ni Jesus. Ang masaligong mga babaye sa unang mga panahon sa Pagpahiuli nagbuhat sa sama. Si Drusilla Hendricks ug ang iyang pamilya usa niadtong kinsa, isip bag-ong mga kinabig, nag-antus atol sa pagpanggukod sa mga Santos sa Clay County Missouri. Ang iyang bana permanenting naparalisar atol sa Gubat sa Crooked River. Siya ang nag-amuma kaniya ingon man sa pagbuhi sa iyang pamilya.

“Sa usa ka linaing malisud nga panahon, sa dihang walay pagkaon ang pamilya, nahinumduman niya nga usa ka tingog ang misulti kaniya, ‘Pailub, kay ang Ginoo mosuporta.’

Sa dihang ang iyang anak nga lalaki kinahanglan mobulontaryo sa Mormon Batallion, sa una si Drusilla misupak ug nanlimbasug sa pag-ampo sa Ginoo hangtud “ingon og usa ka tingog miingon kaniya, ‘Dili ka ba gusto sa kinatas-an nga himaya?’ Dayag mitubag siya, ‘Oo,’ ug ang tingog mipadayon, ‘Sa unsa nga paagi imo kining maangkon gawas sa paghimo sa labing dako nga sakripisyo?’’’8

Atong makat-unan gikan niining masaligong mga babaye nga ang paghupot sa pakigsaad nagkinahanglan sa atong pagkaandam sa pagsakripisyo.

Masaligong mga Babaye Karon: Naghinumdom ug Nag-andam sa Pagsaulog sa Iyang Pagbalik

Akong nahisgutan ang masaligong mga babaye sa panahon sa Manluluwas ug sa unang mga panahon sa Pagpahiuli sa ebanghelyo, apan unsa man ang mga ehemplo sa pagkadisipulo ug mga pagpamatuod sa masaligong mga babaye sa atong kaugalingong panahon?

Linda K. Burton

Sa akong bag-ohay nga assignment ngadto sa Asya, sa makausa nadasig na usab ako sa daghang masaligong mga babaye nga akong gikahimamat. Nadani ako sa unang henerasyon nga mga miyembro sa India, Malaysia, ug Indonesia, kinsa naningkamot sa pagsunod sa kultura sa ebanghelyo sa ilang kaugalingong mga panimalay, usahay sa dakong sakripisyo samtang ang pagsunod sa ebanghelyo kasagaran misukwahi sa mga kultura sa pamilya ug sa nasud. Ang unang mga miyembro sa simbahan nga masaligong mga babaye sa Hong Kong ug Taiwan nagpadayon sa pagpanalangin sa mga kinabuhi sa ilang mga pamilya, mga miyembro sa Simbahan, ug sa komunidad pinaagi sa pagpabiling nagsentro sa Manluluwas ug andam sa pagsakripisyo sa pagsunod sa mga pakigsaad. Susamang masaligong mga babaye ang makaplagan sa tibuok Simbahan.

Linda K. Burton

Laing masaligong babaye kinsa nagpanalangin sa akong kinabuhi sulod sa katuigan nakigbisog sulod sa milabay nga 15 ka tuig sa makaluya, lisud, ug nagkagrabe nga sakit nga gitawag og inclusion body myositis. Bisan diha ra sa iyang wheelchair, naninguha siya sa pagkamapasalamaton ug gipadayon ang iyang “Makahimo nga Lista”—usa ka nagpadayong lista sa mga butang nga siya makahimo, sama sa makahimo ko sa pagginhawa, makahimo ko sa paglamoy, makahimo ko sa pag-ampo, ug makahimo ko sa pagbati sa gugma sa akong Manluluwas. Gidala niya ngadto sa iyang pamilya ug mga higala ang iyang masaligong pagsaksi nga nagsentro ni Kristo.

Bag-ohay kong nadungog ang istorya ni Jenny. Usa siya ka returned missionary kansang mga ginikanan nagdiborsyo samtang didto siya sa misyon. Giistorya niya kon sa unsang paagi ang paghunahuna nga mopauli “nakapahadlok [niya] og maayo.” Apan sa katapusan sa iyang misyon sa Italya, sa iyang paghapit sa mission home paingon sa U.S., usa ka masaligong babaye, ang asawa sa mission president, mapinanggaong nangalagad kaniya sa yanong paghapuhap sa iyang buhok.

Katuigan ang milabay, laing masaligong babaye, si Terry—usa ka presidente sa stake Relief Society ug disipulo ni Jesukristo—mipanalangin sa kinabuhi ni Jenny sa dihang gitawag si Jenny isip presidente sa Relief Society sa ward. Niana nga panahon, si Jenny nagtrabaho sa iyang dissertation alang sa iyang doctoral degree. Dili lamang usa ka tigtudlo si Terry ni Jenny isip usa ka lider, apan mouban siya kaniya sulod sa 10 ka oras sa ospital sa dihang nahibaloan ni Jenny ang makuyaw nga diagnosis sa leukemia. Mibisita si Terry sa ospital ug midala ni Jenny sa mga sabut. Mikumpisal si Jenny, “Nagtuo ko nga kadaghan ko nakasuka sa iyang sakyanan.”

Bisan sa iyang sakit, mipadayon si Jenny sa pagserbisyo nga maisugon isip presidente sa Relief Society sa ward. Bisan sa iyang kalisud, mitelepono siya ug mitext ug mi-email nga naa sa iyang higdaanan, ug midapit og mga sister sa pag-anha kaniya. Nagpadala siya og mga kard ug mugbo nga mga sulat ngadto sa mga tawo, naghigugma sa iyang igsoong mga babaye nga tua sa layo. Sa dihang ang iyang ward nangayo og litrato sa iyang kapangulohan alang sa kasaysayan sa ilang ward, mao kini ang ilang nadawat. Tungod kay si Jenny usa ka masaligong babaye sa iyang kaugalingon, gidapit niya ang tanan sa pagpakigbahin sa mga palas-anon sa uban lakip ang iyang kaugalingon.

Hats

Isip usa ka masaligong babaye mipamatuod si Jenny: “Wala kita dinhi aron sa pagluwas lamang sa uban apan sa pagluwas sa atong mga kaugalingon. Ug nga ang kaluwasan moabut gikan sa pakigpares kang Jesukristo; sa pagsabut sa Iyang grasya ug sa Iyang Pag-ula ug sa Iyang mga pagbati sa gugma alang sa kababyen-an sa Simbahan. Kana mahitabo pinaagi sa mga butang sama ka yano sa paghapuhap sa buhok sa usa ka tawo, pagpadala og mubo nga sulat nga may dinasig, klaro, dayag nga mensahe sa paglaum ug grasya, o sa pagtugot sa mga babaye sa pagserbisyo kanato”9

Mga sister, kon kita nalinga, nagduda, nawad-an og kadasig, makasasala, magul-anon, o nanlimbasug, unta dawaton nato ang pagdapit sa Ginoo sa pag-inom sa Iyang buhi nga tubig sama sa masaligongbabaye sa atabay, nagdapit sa uban sa pagbuhat og sama samtang kita nagdala sa atong kaugalingon nga masaligong pagsaksi: “Mao ba kaha kini ang Kristo?”

Kon ang kinabuhi ingon og dili angay, sama sa gibati ni Marta sa pagkamatay sa iyang igsoong lalaki—kon masinati nato ang kasakit sa kamingaw, pagkadili manganak, kamatayon sa mga minahal, nawad-an og mga oportunidad sa kaminyoon ug pamilya, nabungkag nga panimalay, nagkagrabing kaguol, pisikal o mental nga sakit, makatuok nga stress, kakulba, adiksyon, kalisud sa kwarta, o ubang mga posibilidad—hinaut mahinumduman nato si Marta ug ipahayag ang atong sama nga masaligong pagsaksi: “Apan ako nahibalo … [ug] ako nagtuonga ikaw mao ang Kristo, ang anak sa Dios.”

Bible Videos

Hinaut nga atong hinumduman ang daghang masaligong mga babaye kinsa nagdumili sa pagbiya sa atong minahal nga Manluluwas atol sa sakit kaayong kasinatian nga Iyang giantus didto sa krus ug mga oras ang milabay nahatagan og pribilehiyo nga mahimong unang masaligon nga mga saksi sa Iyang mahimayaong Pagkabanhaw. Magpabilin kitang suod Kaniya diha sa pag-ampo ug sa pagtuon sa kasulatan. Magpaduol kita Kaniya pinaagi sa pag-andam ug sa pag-ambit sa sagradong mga simbolo sa Iyang maulaong sakripisyo matag semana atol sa ordinansa sa sakrament ug sa atong pagsunod sa mga pakigsaad pinaagi sa pagserbisyo sa uban sa panahon sa ilang panginahanglan. Niana tingali mahimo kitang kabahin sa masaligong mga babayekinsa mosaulog sa Iyang mahimayaong pagbalik kon Siya moanhi pag-usab.

Second Coming, The

Mga sister, ako mopamatuod sa mahigugmaong Langitnong mga Ginikanan; sa atong Manluluwas, si Jesukristo; ug sa Iyang walay kinutuban nga Pag-ula alang kanato. Nasayud ako nga si Propeta Joseph Smith gi-orden nang daan isip ang propeta sa Pagpahiuli. Nasayud ako nga ang Basahon ni Mormon tinuod ug gihubad pinaagi sa gahum sa Dios. Napanalanginan kita og buhi nga propeta sa atong panahon, si Presidente Thomas S. Monson. Niini nga mga kamatuoran, ako masaligon Sa pangalan ni Jesukristo, amen.

Pahibalo: Niadtong Abril 1, 2017, si Sister Burton gi-released isip kinatibuk-ang presidente sa Relief Society.