2010–2019
Labaw Kahayag ug Labaw sa Kahayag hangtud sa Hingpit nga Adlaw
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Labaw Kahayag ug Labaw sa Kahayag hangtud sa Hingpit nga Adlaw

Bisan sa labing lisud ug mangitngit nga panahon, dunay kahayag ug kamaayo sa atong palibut.

Mipakigbahin si Pablo og talagsaong mensahe sa paglaum ngadto sa mga Taga-Corinto:

“Kami ginasakit sa tanang paagi, apan wala manghiubos; nangalibog, apan wala kawad-i sa paglaum.

“Ginalutos, apan wala ikapanugyan; gipamunalan hangtud sa pagkapukan, apan wala mangalaglag.”1

Unsa man ang tinubdan sa paglaum ni Pablo? Paminaw sa iyang tubag: “Kay ang Dios nga nag-ingon, gikan sa kangitngit may kahayag nga mosidlak, mao siya ang nagasidlak dinhi sa among mga kasingkasing, aron sa paghatag kanamo sa kahayag sa kahibalo sa himaya sa Dios, nga anaa sa nawong ni Jesukristo.”2

Bisan sa labing lisud ug mangitngit nga panahon, dunay kahayag ug kamaayo sa atong palibut. Sa miaging Oktubre, si Presidente Dieter F. Uchtdorf mipahinumdom nato, “Gilibutan kita sa makapatingala nga gidaghanon sa kahayag ug kamatuoran nga naghunahuna ko kon tinuod ba gayud kitang nagpasalamat sa unsay anaa kanato.”3

Hinoon, ang kaaway gusto nga tutukan nato ang “mga gabon sa kangitngit … diin nakapabuta sa mga mata, … nakapatig-a … sa mga kasingkasing … ug… midala … [palayo].”4

Bisan pa man niana, uban sa hingpit nga panabut bahin sa mga hagit sa atong panahon, misaad ang Ginoo: “Kana nga gikan sa Dios mao ang kahayag; ug siya nga nakadawat sa kahayag, ug magpadayon diha sa Dios, makadawat og labaw pa nga kahayag; ug kana nga kahayag mag-anam og labaw kahayag ug labaw sa kahayag hangtud sa hingpit nga adlaw.”5

Mga anak kita sa Dios. Ang pagdawat og kahayag, ang pagpadayon diha sa Dios, ug pagdawat ug dugang kahayag maoy tumong nga gilalang kita. Gikan sa labing sinugdanan, misunod kita sa kahayag; misunod kita sa atong Langitnong Amahan ug sa Iyang plano. Ang pagtinguha sa kahayag mao ang atong espirituhanong DNA.

Nadungog nako kining mahangturong kamatuoran nga nindot nga gitudlo sa wala damha nga dapit. Samtang nagtrabaho alang sa usa ka dakong bangko, gidapit ko nga motambong og executive program sa University of Michigan. Atol sa programa, si Professor Kim Cameron mitudlo sa konsepto sa positibo nga pagpangulo ug sa heliotropic nga epekto niini. Gipasabut niya: “Nagpasabut kini sa kalagmitan sa tanang buhi nga mga sistema paingon sa positibong enerhiya [kahayag] ug palayo sa negatibong enerhiya [kangitngit]. Gikan sa usa ra ka selula nga mga organismo ngadto sa komplikado nga mga sistema sa tawo, ang tanang buhi dunay naandan nga kalagmitan nga mopaingon sa positibo ug mopalayo sa negatibo.”6

Gisuportahan sa daghang pagtuon, gitutukan usab niya ang tulo ka importante kaayong kasangkapan sa kultura sa malampusong trabahoan: kalooy, pagpasaylo, ug pasalamat.7 Mabantayan gayud nga samtang ang mga tawo mopaingon sa positibo [kahayag], ang mga hiyas nga hingpit nga gipakita sa Kahayag sa Kalibutan, nga si Jesukristo, anaa!

Mga kaigsoonan, palihug hupaya ang kaugalingon nga dunay kahayag nga atong magamit. Mosugyot ko og tulo ka dapit diin kanunay natong makita ang kahayag:

1. Ang Kahayag sa Simbahan

Ang Simbahan usa ka tinubdan sa kahayag sa nagkangitngit nga kalibutan. Usa kini ka talagsaong panahon nga mahimong miyembro sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw! Ang Simbahan mas nagkalig-on kay sa kaniadto8 ug sa literal nga paagi nagkalig-on matag adlaw samtang ang bag-ong mga miyembro miapil kanato, bag-ong mga kongregasyon ang naporma, bag-ong mga misyonaryo ang natawag, ug bag-ong mga teritoryo ang nabuksan sa ebanghelyo. Atong makita nga kadtong mibiya sa pagkaaktibo sa Simbahan sa usa ka higayon mibalik samtang ang napanglantawan ni Presidente Monson bahin sa pagluwas nagdala og inadlaw nga mga milagro.

Bag-ohay lang mibisita ko sa kabatan-onan sa Paraguay, Uruguay, Chile, ug Argentina atol sa ilang For the Strength of Youth nga mga komperensya. Liboan ka mga batan-ong lalaki ug babaye ang migahin og usa ka semana sa pagpalig-on sa ilang gugma sa Manluluwas, dayon mipauli sa ilang mga pamilya ug mga higala nga nagdan-ag sa kahayag ug gugma ni Kristo.

Tan-awa, ang Simbahan kanunayng dunay mga kritiko. Ingon ana na gayud kana sukad sa sinugdanan ug magpadayon hangtud sa katapusan. Dili kita makatugot sa maong pagpanaway nga mopakunhod sa atong pagbati ngadto nianang kahayag nga anaa kanato. Ang pag-ila sa kahayag ug pagtinguha niini mopasarang kanato sa dugang pa nga kahayag.

Sa nagkangitngit nga kalibutan, ang kahayag sa Simbahan magkahayag ug magkahayag hangtud sa hingpit nga adlaw.

2. Ang Kahayag sa Ebanghelyo

Ang kahayag sa ebanghelyo mao ang dalan nga “nagakasanag sa kahayag ngadto sa pagkahingpit sa adlaw,”9 ug labi kining mosanag sa atong mga pamilya ug sa mga templo sa tibuok kalibutan.

Ang Isangyaw ang Akong Ebanghelyo namahayag: “Pinaagi sa kahayag sa ebanghelyo, ang mga pamilya makaresulbar sa mga dili pagsinabtanay, panagbingkil, ug mga hagit. Ang mga pamilya nga nangabungkag tungod sa kasungian mahimong maalim o maayo pinaagi sa paghinulsol, pagpasaylo, ug hugot nga pagtuo sa gahum sa Pag-ula ni Jesukristo.”10 Karon labaw kay kaniadto, ang atong mga pamilya kinahanglan gayud nga mahimong mga tinubdan sa dakong kahayag sa tanan sa atong palibut. Ang mga pamilya molambo diha sa kahayag samtang molambo sila diha sa gugma ug pagkamabination. Samtang giestablisar nato ang mga pamilya nga dunay “hugot nga pagtuo, … paghinulsol, pagpasaylo, pagtahud, gugma, [ug] kalooy,”11 bation nato ang dugang nga gugma ngadto sa Manluluwas ug sa usag usa. Ang pamilya magkalig-on, ug ang kahayag sa matag usa kanato magkaanam kahayag.

Mabasa nato sa Bible Dictionary sa LDS English version sa Biblia nga, “Bugtong ang panimalay lamang ang makatandi sa templo sa kasagrado.”12 Karon kita duna nay 155 ka templo nga magamit ug mas daghan pa ang moabut sa dili madugay. Nagkadaghang pamilya ang nabugkos alang sa karon ug sa tibuok kahangturan. Ang mga miyembro misumiter og daghang ngalan sa mga katigulangan ngadto sa templo aron ipahigayon ang ilang makaluwas nga mga ordinansa. Nakasinati gayud kita og hilabihan nga kalipay ug pagsaulog sa duha ka bahin sa tabil!

Sa nagkangitngit nga kalibutan, ang kahayag sa ebanghelyo mag-anam og labaw kahayag ug labaw sa kahayag hangtud sa hingpit nga adlaw.

3. Ang Kahayag ni Kristo.

Dili kamo makapamulong bahin sa kahayag diha sa kalibutan nga dili mamulong bahin sa Kahayag sa Kalibutan, si Jesukristo. Usa ka pagpakita sa mahigugmaong Langitnong Amahan mao nga ang tanan nga mianhi niining kinabuhi napanalanginan og Kahayag ni Kristo aron matabangan sila nga makabalik. Si Presidente Boyd K. Packer nagtudlo: “Ang Espiritu ni Kristo kanunay nga anaa. Ang Kahayag ni Kristo ingon ka malukupon sama sa kahayag sa adlaw. Bisan diin nga may kinabuhi sa tawo, anaa ang Espiritu ni Kristo.”13 Ang Kahayag ni Kristo “nagdapit ug nagdani sa paghimo sa maayo sa kanunay”14 ug nag-andam sa tanan nga nagtinguha sa kamaayo ug sa kamatuoran aron makadawat sa Espiritu Santo.

Ang Manluluwas nagtudlo nga Siya ang kahayag nga “naglamdag sa inyong mga mata,” “nakapadugang sa inyong mga salabutan,” ug “naghatag og kinabuhi sa tanan nga mga butang.”15 Ang Kahayag ni Kristo makatabang nga makita nato ang uban pinaagi sa mga mata sa Manluluwas. Mahimo kitang mas mahigugmaon ug masinabtunon sa mga panlimbasug sa uban. Makatabang kini kanato nga mahimong mas mapailubon niadtong tingali dili mosimba o moserbisyo sama kanato. Makatabang kini kanato nga mas masabtan ang mahinungdanong plano sa kalipay ug makita kon sa unsang paagi nga mahaum kitang tanan nianang mahinungdanon nga mahigugmaong plano. Naghatag kini og kinabuhi, kahulogan, ug katuyoan sa tanan natong buhaton. Karon, Uban sa tanang kalipay nga moabut kanato samtang mas hingpit natong masabtan ang Kahayag ni Kristo, dili kini makapareha sa kalipay nga atong mabati kon atong makita ang Kahayag ni Kristo nga naglihok diha sa uban:pamilya, mga higala, ug bisan sa mga estranghero pa.

Fire Fighters

Gibati nako kana nga kalipay sa dihang nakadungog ko bahin sa mga paningkamot sa usa ka maisug nga grupo sa mga bombero nga nakigbatok aron masalbar ang nasunog nga stake center didto sa Southern California niadtong Hulyo 2015. Samtang misilaob ang kalayo, usa ka battalion commander ang mitawag sa usa ka LDS nga higala aron mangutana kon asa gibutang ang sagradong mga relikya ug mga sacrament cup aron masalbar nila kini. Gipasaligan siya sa iyang higala nga walay mga relikya ug ang mga sacrament cup mailisan ra gayud. Apan ang commander mibati nga kinahanglan niyang mohimo og sobra pa, busa mipadala siya og mga bombero balik sa nasunog nga building aron matangtang sa bongbong ang tanang painting ni Kristo aron mapreserbar kini. Mibutang pa gani sila og usa diha sa trak sa bombero aron ang mga bombero mabantayan. Natandog gyud ko sa pagkamabination, kamaayo, ug kasensitibo sa commander ngadto sa Kahayag, ilabi na atol sa makuyaw ug lisud nga panahon.

Fire Fighters
Fire Fighters

Sa nagkangitngit nga kalibutan, ang Kahayag ni Kristo mag-anam og labaw kahayag ug labaw sa kahayag hangtud sa hingpit nga adlaw!

Sublion nako ang mga pulong ni Pablo: “Isul-ob ta ang mga hinagiban sa kahayag.”16 Ako mopamatuod bahin ni Kristo. Siya ang Kahayag sa Kalibutan. Unta mapalig-on kita sa kahayag nga anaa kanato pinaagi sa dugang nga pag-apil diha sa simbahan ug dugang nga paggamit sa mga baruganan sa ebanghelyo diha sa atong mga pamilya. Unta makita nato kanunay ang Kahayag ni Kristo diha sa uban ug makatabang kanila nga makita kini diha sa ilang kaugalingon mismo. Sa pagdawat nato niana nga kahayag, mapanalanginan kita og dugang nga kahayag, hangtud sa hingpit nga adlaw kon atong makita pag-usab “[ang] Amahan sa mga kahayag,”17 ang atong Langitnong Amahan. Niini ako mopamatuod sa balaan nga pangalan sa Kahayag sa Kalibutan, nga mao si Jesukristo, amen.