2010–2019
Ang Katahum sa Pagkabalaan
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Ang Katahum sa Pagkabalaan

Ang atong Amahan sa Langit mihatag natong tanan sa gikinahanglan aron mahimong balaan sama Kaniya.

Samtang nag-andam ako alang niini nga miting, nahinumdom ko sa daghang matinud-anong mga sister nga akong gikahimamat, sa tanang dapit. Alang kanako, gihulagway sila pag-ayo sa salmo sa pagpasalamat ni Haring David: “Ipahinungod ngadto sa Ginoo ang himaya nga angay sa iyang ngalan; pagdala og usa ka halad, ug umadto sa atubangan niya; Magsimba kamo sa Ginoo sa katahum sa pagkabalaan.”1

Nakita ko ang katahum sa pagkabalaan sa mga sister kansang mga kasingkasing nasentro sa tanan nga maayo, kinsa gustong mahisama pa sa Manluluwas. Gihalad nila ang ilang tibuok nga mga kalag, kasingkasing, gahum, hunahuna ug kusog ngadto sa Ginoo sa ilang pagpuyo kada adlaw.2 Ang pagkabalaan nagagikan sa pagpaninguha ug pagpakigbisog sa pagsunod sa mga sugo ug sa pagtahud sa mga pakigsaad nga atong gihimo uban sa Dios. Ang pagkabalaan mao ang paghimo sa mga pagpili nga magpabilin sa Espiritu Santo isip atong giya.3 Ang pagkabalaan mao ang pagsalikway sa atong kinaiyanhong pagkatawo ug mahimong usa ka santos pinaagi sa pag-ula ni Kristo ang Ginoo.4 “Matag gutlo sa [atong mga kinabuhi] kinahanglan ang pagkabalaan ngadto sa Ginoo.”5

Ang Dios sa langit nagmando sa mga anak sa Israel, “Kay ako mao man ang Ginoo nga inyong Dios: busa, balaanon ninyo ang inyong kaugalingon, ug magbalaan kamo, kay ako balaan man: dili ninyo pagahugawan ang inyong mga kaugalingon.”6

Gitudlo ni Elder D. Todd Christofferson: “Ang atong Langitnong Amahan usa ka Dios nga taas og mga gipaabut. … Nagtanyag siya nga himoon kita nga balaan aron kita ‘makalahutay sa celestial nga himaya’ (D&C 88:22) ug ‘makapuyo sa iyang atubangan’ (Moises 6:57).”7 Lectures on Faith mipasabut “Walay tawo nga makapahimulos sa iyang himaya nga dili magbaton sa iyang mga kahingpitan ug pagkabalaan.”8 Ang atong Amahan sa Langit nakaila kanato. Nahigugma Siya kanato, ug mihatag Siya kanato sa tanan nga gikinahanglan aron kita mahimong balaan sama Kaniya.

Mga anak kita nga babaye sa Langitnong Amahan, ug matag usa kanato adunay diosnong panulundon sa pagkabalaan. Ang atong Amahan sa Langit mipahayag, “Tan-awa, Ako ang Dios; Tawo nga Balaan mao ang akong ngalan.”9 Sa premortal nga kalibutan, gihigugma nato ang atong Amahan ug gisimba Siya. Nagtinguha kitang mahisama Kaniya. Tungod sa hingpit nga gugma sa amahan, gihatag Niya ang Iyang hinigugmang Anak, si Jesukristo, nga mahimo natong Manluluwas ug Manunubos. Siya ang Anak sa Tawo sa Pagkabalaan.10 Ang Iyang ngalan mao ang Balaan,11Ang Usa nga Balaan sa Israel.12

Ang atong paglaum sa pagkabalaan nasentro diha ni Kristo, sa Iyang kalooy ug sa Iyang grasya. Uban sa hugot nga pagtuo kang Jesukristo ug sa Iyang Pag-ula, malimpyo kita, walay lama, kon ilimud nato sa atong mga kaugalingon ang tanan nga dili diosnon13ug sinsero nga maghinulsol. Gibunyagan kita pinaagi sa tubig alang sa kapasayloan sa mga sala. Ang atong mga kalag gibalaan sa dihang gidawat nato ang Espiritu Santo uban sa bukas nga mga kasingkasing. Kada semana nag-ambit kita sa ordinansa sa sakrament. Diha sa espiritu sa paghinulsol uban ang sinserong mga tinguha alang sa pagkamatarung, nakigsaad kita sa pagdala diha kanato sa ngalan ni Kristo, paghinumdom Kaniya, ug paghupot sa Iyang mga sugo aron sa kanunay makabaton sa Espiritu sa Ginoo uban kanato. Sa kadugayan, samtang kita maninguha nga mahiusa sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo, mahimo kitang tig-ambit sa Ilang diosnong kinaiyahan.14

Ang Pagkabalaan Mao ang Paghupot sa Atong mga Pakigsaad

Nailhan nato ang daghang mga pagsulay, mga pagtintal, ug mga kasakit nga makapalayo kanato gikan sa tanan nga mahiyason, putli, ug dalaygon sa atubangan sa Dios. Apan ang atong mortal nga mga kasinatian nagtanyag kanato sa oportunidad sa pagpili sa pagkabalaan. Sa kasagaran ang mga sakripisyo nga atong gihimo sa paghupot sa atong mga pakigsaad ang nagsagrado kanato ug naghimo kanato nga balaan.

Women

Nakita ko ang pagkabalaan diha sa panagway ni Evangeline, usa ka 13 anyos nga batang babaye sa Ghana. Usa sa mga paagi nga siya naghupot sa iyang mga pakigsaad mao ang pagpalambo sa iyang calling isip presidente sa Beehive nga klase. Mapainubsanon niyang gipasabut nga moadto siya sa panimalay sa iyang mga higala, sa less active nga batan-ong mga babaye, sa paghangyo sa ilang mga ginikanan sa pagtugot kanila sa pagsimba. Gisultihan siya sa mga ginikanan nga kini lisud tungod kay ma Dominggo ang mga anak kinahanglan gayud nga motrabaho sa balay. Busa si Evangeline moadto ug motabang sa mga buluhaton, ug pinaagi sa iyang mga paningkamot ang iyang mga higala sa kasagaran gitugutan sa pagsimba.

Kon motuman kita sa mga pakigsaad, ang sagrado nga mga ordinansa sa priesthood mousab kanato, mobalaan kanato, ug moandam kanato sa pagsulod sa atubangan sa Ginoo.15 Kita motambayayong sa usag usa nga mga alantuson; molig-on sa usag usa. Makabaton kita og kapasayloan sa sala kon kita mohatag og espirituhanon ug temporal nga kahupayan ngadto sa kabus, sa gigutom, sa hubo, ug sa masakiton.16 Kita makapalayo sa atong mga kaugalingon nga dili mahugawan sa kalibutan kon kita motuman sa adlaw nga Igpapahulay ug moambit sa sakrament sa balaang adlaw sa Ginoo.17

Unsaon nato pagpaningkamot aron ang atong mga panimalay mahimong balaan nga mga dapit. Mopugong kita sa atong mainit nga mga pagbati nga unta kita mapuno sa putli ug malungtarong gugma.18 Motabang kita sa uban tungod sa kalooy, kapuangod, ug mobarug isip mga saksi sa Dios. Mahimo kitang mga katawhan sa Zion, usa sa kasingkasing, ug usa sa hunahuna, usa ka putli nga mga katawhan kinsa nag-uban og puyo diha sa panaghiusa ug pagkamatarung.19Kay ang Zion kinahanglan motubo sa katahum, ug diha sa pagkabalaan.”20

Moadto sa Templo. Kon kita kinahanglan nga mahimong balaan nga mga katawhan nga andam sa pagdawat sa Manluluwas sa Iyang pag-anhi, kinahanglan kitang mobarug ug magsul-ob sa atong matahum nga mga saput.21 Sa kalig-on ug kadungganan, atong talikdan ang mga paagi sa kalibutan ug huptan ang atong mga pakigsaad nga kita pagasul-uban sa kaputli, oo, gani sa kupo sa pagkamatarung”22

Ang Pagkabalaan Mao ang Pagbaton sa Espiritu Santo isip Atong Giya

Ang pagkabalaan usa ka gasa sa Espiritu. Gidawat nato kini nga gasa kon atong pilion ang pagbuhat niadtong mga butang nga mopatubo sa sagradong gahum sa Espiritu Santo sa atong mga kinabuhi.

Mary Heard His Word

Sa dihang gidawat ni Marta si Jesukristo diha sa iyang panimalay, gibati niya ang hilabihan kaayong tinguha sa pagserbisyo sa Ginoo sa labing maayo nga iyang mahimo. Ang iyang igsoong babaye, si Maria, mipili sa paglingkod “sa tiilan’ ni Jesus” ug nagpatalinghug sa Iyang pulong. Sa dihang gibati ni Marta ang kabug-at sa pagserbisyo nga walay bisan unsa nga tabang, siya nagmulo ngadto sa Manluluwas, “Ginoo, wala ba ikaw magkabana nga gipasagdan man lamang niining akong igsoon nga mag-inusara ako sa pag-amuma?”

Nagustuhan ko ang mga pulong sa labing malumo nga pagbadlong nga akong mahunahuna. Uban sa hingpit nga gugma ug walay katapusan nga pagkamabination, ang Manluluwas mipahimangno:

“Marta, Marta, nalibog ug nagkapuliki ikaw sa daghang mga butang:

“Apan usa ra gayud ka butang ang kinahanglanon: ug hingpilian ni Maria ang maayong bahin nga dili na makuha gikan kaniya.”23

Mga sister, kon kita magbalaan, kinahanglan gayud nga kita magkat-on sa paglingkod diha sa tiilan sa Usa nga Balaan sa Israel ug maghatag og panahon sa pagkabalaan.Ato bang biyaan ang telepono, ang walay katapusang lista sa buhatunon, ug ang mga kabalaka nga mga kalibutanon? Ang pag-ampo, pagtuon, ug pagpaminaw sa pulong sa Dios makadapit sa Iyang gugma nga makapaayo ug makalimpyo sa atong mga kalag. Paghatag og panahon nga mabalaan nga kita mapuno sa Iyang sagrado, makabalaang Espiritu. Uban sa Espiritu Santo isip atong giya, maandam kita sa pagdawat sa Manluluwas diha sa katahum sa pagkabalaan.24

Ang Pagkabalaan Mao ang Pagkahimong Santos pinaagi sa Pag-ula ni Jesukristo

Sumala sa dinasig nga mga pulong ni Haring Benjamin, kadtong kinsa mahimong mga santos pinaagi sa Pag-ula ni Jesukristo mao kadtong kinsa manunuton, maaghup, mapainubsanon, mapailubon, ug puno sa gugma.25 Gipanagna niya nga si Jesukristo, “ang Ginoong Makagagahum kinsa naghari, kinsa mao, ug mao gikan sa tanan nga kahangturan ngadto sa tanan nga kahangturan, manaog gikan sa langit aron moipon sa mga katawhan, ug mopuyo sa usa ka mortal nga lawas.” Siya mianhi sa pagpanalangin sa mga masakiton, sa mga bakol, sa mga bungol, sa mga buta, ug sa pagbuhi sa mga patay. Ug bisan pa Siya nag-antus “labaw nga ang tawo makaantus, gawas kini ngadto sa kamatayon”26 Ug bisan tuod og Siya lamang usa diin ang kaluwasan moabut, Siya gibiay-biay, gibunalan,ug gilansang. Apan ang Anak sa Dios mibangon gikan sa lubnganan aron kitang tanan mahimong mobuntog sa kamatayon. Siya mao ang usa kinsa mobarug sa paghukom sa kalibutan diha sa pagkamatarung. Siya mao ang usa kinsa motubos kanatong tanan. Siya mao ang Usa nga Balaan sa Israel. Si Jesukristo mao ang katahum sa pagkabalaan.

Sa dihang ang mga katawhan ni Haring Benjamin nakadungog sa iyang mga pulong, natumba sila ngadto sa yuta, hilabihan kadako sa ilang pagpaubos ug ligdong nga pagtahud alang sa grasya ug himaya sa atong Dios. Nailhan nila ang ilang kalibutanong kahimtang. Nakita ba nato ang atong hingpit nga pagsalig diha sa grasya ug kalooy ni Kristo, atong Ginoo? Ato bang naila nga ang matag maayong gasa, temporal o espirituhanon, modangat kanato pinaagi ni Kristo? Ato bang mahinumduman nga sumala sa mahangturong plano sa Amahan, kalinaw niini nga kinabuhi, ug ang mga kahimayaan sa kahangturan maato lamang diha ug pinaagi sa Iyang balaang Anak?

Hinaut moduyog kita sa mga katawhan ni Haring Benjamin sa ilang pagsinggit og kusog, “O kaloy-i, ug dihugi sa inula nga dugo ni Kristo nga kami mahimo nga makadawat sa kapasayloan sa among mga sala, ug ang among mga kasingkasing mahimo nga putli; kay kami mituo kang Jesukristo, ang Anak sa Dios, kinsa milalang sa langit ug sa yuta, ug sa tanan nga mga butang.”27

Ako magpamatuod nga kon kita moduol ngadto sa Balaan nga Usa sa Israel, ang Iyang Espiritu maanaa kanato nga kita mahimong mapuno sa hingpit nga kalipay, makadawat og kapasayloan sa mga sala ug kalinaw sa konsyensa.

“Ang Dios naghatag sa matag usa kanato og usa o daghan pa nga linain nga mga talento. Hinaut nga atong buhaton kutob sa atong mahimo ang pagtuman sa atong mga pakigsaad ug dawaton ang Espiritu Santo isip atong giya. Uban sa hugot nga pagtuo kang Jesukristo, mahimo kitang mga santos pinaagi sa Iyang Pag-ula, aron kita makadawat og pagka-imortal ug kinabuhing dayon ug ihatag sa Dios ang atong Amahan ang himaya nga alang sa Iyang pangalan. Hinaut nga ang atong mga kinabuhi usa ka sagradong halad, nga kita mobarug sa atubangan sa Ginoo diha sa katahum sa pagkabalaan. Sa sagradong pangalan ni Jesukristo, amen.