2010–2019
Ang Labing Dako Kaninyo
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Ang Labing Dako Kaninyo

Ang kinadak-ang ganti sa Dios ihatag sa nagserbisyo nga wala magpaabut og ganti.

Mga kaigsoonan, mga higala, mapasalamaton kaayo ko nga makig-uban ninyo niining makapadasig nga pangtibuok kalibutan nga miting sa priesthood. Presidente Monson, salamat sa imong mensahe ug panalangin. Kanunay namong timan-an ang imong mga pulong sa paggiya, pagtambag, ug kaalam. Kami nagmahal ug nagpaluyo kanimo, ug kanunay kaming nag-ampo alang kanimo. Ikaw tinuod gayud nga propeta sa Ginoo. Ikaw ang among Presidente. Gipaluyohan, gimahal, ka namo.

Hapit duha ka dekada ang milabay, ang Madrid Spain Temple gipahinungod ug misugod kini sa pagserbisyo isip usa ka sagrado nga balay sa Ginoo. Si Harriet ug ako nakahinumdom gayud niini tungod kay nagserbisyo ko sa Europe Area presidency nianang panahuna. Uban sa daghan pang tawo, migahin kami og daghang oras sa pag-atiman sa mga detalye sa pagplano ug pag-organisar sa mga panghitabo padulong sa pagpahinungod.

Samtang nagkaduol ang petsa sa pagpahinungod, nakabantay ko nga wala pa ko makadawat og imbitasyon sa pagtambong. Medyo wala ko kini damha. Tutal, sa akong responsibilidad isip Area President, nalambigit ko pag-ayo niining proyekto sa templo ug mibati nga akoy responsable niini sa pipila ka paagi.

Nangutana ko ni Harriet kon nakakita ba siya og imbitasyon. Wala pud.

Milabay ang mga adlaw ug midako ang akong kabalaka. Naghunahuna ko basin nawala ang among imbitasyon—tingali napasok kini diha sa mga kutson sa among sofa. Tingali nasagol kini sa mga junk mail ug nalabay. Ang among silingan dunay kuryuso nga iring, ug misugod ko sa pagduda niini.

Sa katapusan napugos ko sa pagdawat sa kamatuoran: wala ko gi-imbitar.

Apan nganong nahitabo man kana? Duna ba koy nabuhat nga nakapasilo? Duna bay naghunahuna nga layo ra kaayo mi aron mobiyahe? Nakalimtan kaha ko?

Sa katapusan, nakaamgo ko nga kini nga matang sa panghunahuna mopadulong sa usa ka kinaiya nga dili nako gustong maangkon.

Gipahinumduman namo ni Harriet ang among kaugalingon nga ang pagpahinungod sa templo dili kabahin kanamo. Dili kini kabahin kon kinsay angayang dapiton o dili. Ug dili kini kabahin sa among mga pagbati o sa ideya nga katungod namo nga dapiton.

Kabahin kini sa pagpahinungod sa usa ka balaan nga edipisyo, templo sa Labing Halangdon nga Dios. Usa kini ka adlaw sa pagmaya alang sa mga miyembro sa Simbahan sa Spain.

Kon gidapit pa ko sa pagtambong, malipayon kong moadto. Apan kon wala ko dapita, dili makuhaan ang akong kalipay. Si Harriet ug ako maglipay uban sa among mga higala, among mga kaigsoonan, gikan sa layo. Among dayegon ang Dios alang niining talagsaong panalangin gikan sa among panimalay sa Frankfurt nga sama ka madasigon kon diha pa kami sa Madrid.

Mga Tawo nga Morag Dalugdog

Lakip sa Napulog Duha nga gitawag ug giordinahan ni Jesus mao ang duha ka managsuon, si Santiago ug Juan. Nakahinumdom ba mo sa angga nga Iyang gihatag kanila?

Mga Tawo nga Morag Dalugdog (Boanerges).1

Dili ka makakuha og angga nga sama niana kon walay espesyal nga rason. Subo lang, ang kasulatan wala kaayoy gihatag nga pagpasabut sa gigikanan sa angga. Hinoon, duna kitay gamay nga impormasyon kabahin sa kinaiya ni Santiago ug Juan. Mao kini ang managsoon nga misugyot nga mopakanaug og kalayo gikan sa langit ngadto sa usa ka balangay sa Samaria tungod kay wala gipasulod sa lungsod.2

Si Santiago ug Juan mga mangingisda—tingali medyo bagis pa og linihokan—apan nagtuo ko nga suhito sila sa mga elemento sa kinaiyahan. Sigurado, mga tawo sila nga molihok gayud.

Sa usa ka okasyon, samtang ang Manluluwas nangandam sa Iyang katapusang pagbiyahe sa Jerusalem, si Santiago ug Juan dunay espesyal nga hangyo Kaniya—hangyo nga haum kaayo sa ilang angga.

“Gusto namong buhaton nimo ang bisan unsa nga among pangayoon,” miingon sila.

Makahunahuna ko ni Jesus nga nagpahiyom kanila samtang mitubag Siya, “Unsay inyong gusto?”

“Tugoti kami unya sa paglingkod diha sa imong himaya, ang usa anha sa imong too ug ang usa anha sa imong wala.”

Ang Manluluwas karon midapit kanila sa paghunahuna og maayo sa ilang gihangyo ug miingon, “Ang pagpalingkod dapit sa akong too o sa akong wala, dili ako ang pagtugot; kini alang lamang kanila nga gikatagan-an niini.”3

Sa laing pagkasulti, dili kamo makakuha og dungog sa gingharian sa langit pinaagi sa pagpangampanya alang niini. Ug dili ninyo maangkon ang mahangturong himaya pinaagi sa “pagpakigsuod.”

Pagkadungog sa laing napulo ka mga Apostoles niini nga hangyo sa mgaTawo nga Morag Dalugdog, nasuko sila. Nasayud si Jesus nga mubo na lang ang Iyang panahon, ug ang pagkakita sa panagbingkil tali niadtong mopadayon sa Iyang buhat nakahasol gayud Kaniya.

Gisultihan Niya ang Napulog Duha kabahin sa kinaiya sa gahum ug sa unsang paagi kini makaapekto niadtong magtinguha ug maghupot niini. “Ang mga lider sa kalibutan,” miingon Siya, “mogamit sa ilang posisyon aron magpahawud-hawud sa uban.”

Halos makita nako ang Manluluwas nga nagtan-aw uban sa walay kinutubang gugma sa matinud-anon ug matuohon nga mga disipulo. Halos madungog nako ang Iyang nangamuyong tingog: “Dili ingon niini ang paagi tali kaninyo. Hinoon, bisan kinsay gustong molabaw kaninyo, kinahanglang mainyo siyang sulogoon: Ug bisan kinsa ang gustong mohawud kaninyo, kinahanglang maulipon siya sa tanan.”4

Sa gingharian sa Dios, ang kahalangdon ug pagpangulo nagpasabut sa pagtan-aw sa uban kon unsa gayud sila—sama sa pagtan-aw sa Dios kanila—ug dayon sa pagpaduol ug pagpangalagad kanila. Nagpasabut kini nga maglipay uban sa nagmalipayon, mohilak uban sa nagbangutan, mobayaw sa nag-antus, ug mohigugma sa atong silingan sama sa paghigugma ni Kristo kanato. Ang Manluluwas nahigugma sa tanang anak sa Dios bisan unsa pa ang ilang ekonomikanhong kahimtang, kaliwat, relihiyon, pinulongan, opinyon sa politika, nasyonalidad, o bisan unsang grupo. Ug mao usab ang atong buhaton.

Ang kinadak-ang ganti sa Dios ihatag sa nagserbisyo nga wala magpaabut og ganti. Ihatag kini sa nagserbisyo nga wala magpadayeg; niadtong hilum nga nangita og mga paagi sa pagtabang sa uban; niadtong nangalagad sa uban tungod lang kay nahigugma sila sa Dios ug sa mga anak sa Dios.5

Ayaw paapekto

Sa bag-o pa lang akong gitawag isip General Authority, duna koy pribilehiyo nga ikauban si Presidente James E. Faust aron sa pag-reorganisar sa usa ka stake. Samtang nagdrayb ko padulong sa among assignment sa Southern Utah, si Presidente Faust mabinationg migamit sa panahon sa pagtudlo kanako. Usa ka leksyon dili gyud nako makalimtan. Miingon siya, “Ang mga miyembro sa Simbahan maabi-abihon sa mga General Authority. Maayo silang motagad kaninyo ug nindot og isulti kabahin ninyo.” Dayon mihunong siya kadali ug miingon, “Dieter, pagmapasalamaton kanunay niini, apan ayaw gayud paapekto niini.”

Kining importante nga leksyon sa pagserbisyo sa Simbahan magamit sa tanang naghupot sa priesthood sa matag korum sa Simbahan. Magamit kini natong tanan sa Simbahan.

Sa dihang si Presidente J. Reuben Clark Jr. mitambag niadtong gitawag sa mga posisyon sa awtoridad sa Simbahan, sultihan niya sila nga dili kalimtan ang lagda numero sayes.

Dili kalikayan, dunay tawo nga mangutana, “Unsa man ang lagda numero sayes?”

“Ayaw kaayo seryusoha ang imong kaugalingon,” moingon siya.

Siyempre, moresulta kini sa follow-up nga pangutana: “Unsa man ang laing lima ka mga lagda?”

Uban sa nahimuot nga panagway, si Presidente Clark moingon, “Wala.”6

Aron mahimong epektibong mga lider sa Simbahan, kinahanglang makat-on kita niining importante nga leksyon: ang pagpangulo sa Simbahan dili kaayo kabahin sa paggiya sa uban kay sa atong kaandam nga giyahan sa Dios.

Ang Mga Calling isip mga Oportunidad sa Pagserbisyo

Isip mga Santos sa Labing Halangdon nga Dios, kinahanglang atong “[hinumduman] diha sa tanan nga mga butang ang kabus ug ang timawa, ang masakiton ug ang nag-antus, kay siya nga wala magbuhat niini nga mga butang, ang mao dili akong tinun-an.”7 Ang mga oportunidad sa pagbuhat og kaayohan ug sa pagserbisyo sa uban walay kinutuban. Makakita kita niini sa atong mga komunidad, sa atong mga ward ug branch, ug sigurado sa atong mga panimalay.

Dugang pa, ang matag miyembro sa Simbahan hatagan og piho nga pormal nga mga oportunidad sa pagserbisyo. Gitawag nato kini nga mga oportunidad isip mga “calling”—usa ka pulong nga angayng mopahinumdom kanato kon kinsa ang nagtawag kanato sa pagserbisyo. Kon atong ikonsiderar ang atong mga calling isip mga oportunidad sa pagserbisyo sa Dios ug pagpangalagad sa uban diha sa pagtuo ug kamapaubsanon, ang matag buhat sa pagserbisyo maoy usa ka lakang diha sa dalan sa pagkadisipulo. Niining paagiha, ang Dios wala lamang maglig-on sa Iyang Simbahan apan usab naglig-on sa Iyang mga sulugoon. Ang Simbahan gidesinyo sa pagtabang kanato nga mahimong tinuod ug matinud-anong mga disipulo ni Kristo, maayo ug halangdong mga anak sa Dios. Mahitabo kini dili lang kon kita motambong sa mga miting ug maminaw sa mga pakigpulong apan usab kon kita maghunahuna sa uban ug moserbisyo kanila. Kini ang paagi nga mahimo kitang “dako” diha sa gingharian sa Dios.

Modawat kita sa mga calling uban sa dignidad, pagpaubos, ug pagpasalamat. Kon i-release kita gikan niini nga mga calling, dawaton nato ang kausaban uban sa samang dignidad, pagpaubos, ug pagpasalamat.

Sa panan-aw sa Dios, walay calling sa gingharian nga mas importante kay sa uban. Ang atong serbisyo—dako o gamay—mohas-has sa atong mga espiritu, mobukas sa tamboanan sa langit, ug mobuhi sa mga panalangin sa Dios dili lang ngadto sa atong giserbisyohan apan kanato usab. Kon motabang kita sa uban, masayud kita uban sa mapainubsanong pagsalig nga giila sa Dios ang atong pagserbisyo uban sa pagtugot ug pag-uyon. Mopahiyom siya kanato samtang atong ihalad ang kinasingkasing nga mga buhat sa kamanggiloy-on, ilabi na sa mga buhat nga dili makita ug dili mamatikdan sa uban.8

 Matag higayon nga atong ihatag ang atong kaugalingon sa uban, nag-anam kita sa pagkahimong maayo ug tinuod nga mga disipulo sa Tawo kinsa mihatag sa Iyang tanan alang kanato: ang atong Manluluwas.

Gikan sa Pagdumala ngadto sa Parada

Atol sa ika-150 nga anibersaryo sa pag-abut sa mga pioneer sa Salt Lake Valley, si Brother Myron Richins nagserbisyo isip stake president sa Henefer, Utah. Ang selebrasyon naglakip sa pasundayag sa pag-agi sa mga pioneer sa iyang lungsod.

Si Presidente Richins nalambigit pag-ayo sa mga plano sa selebrasyon, ug mitambong siya og daghang mga miting sa mga General Authority ug sa uban aron sa paghisgot sa mga kalihokan. Hingpit gayud siya nga naapil.

Sa wala pa ang aktwal nga pagsaulog, ang stake ni Presidente Richins gi-reorganisar, ug na-release siya isip presidente. Usa ka Dominggo wala madugay niana, nagtambong siya sa miting sa priesthood sa iyang ward sa dihang ang mga lider nangayo og mga boluntaryo nga motabang sa selebrasyon. Si Presidente Richins, lakip sa uban, mipataas sa iyang kamot ug gihatagan og instruksyon sa pagsul-ob og sinina pangtrabaho ug sa pagdala sa iyang trak ug pala.

Sa katapusan, miabut ang buntag sa kalihokan, ug si Presidente Richins mireport sa pagtuman sa iyang katungdanan isip boluntaryo.

Mga pipila lang ka semana ang milabay, impluwensyal siya nga kontribyutor sa pagplano ug pagdumala niining dakong kalihokan. Nianang adlawa, hinoon, ang iyang trabaho mao ang pagsunod sa mga kabayo diha sa parada ug paghipos sa mga hugaw niini.

Gibuhat kini ni Presidente Richins nga malipayon.

Nakasabut siya nga ang usa ka matang sa serbisyo dili labaw sa uban.

Nasayud siya ug gisunod niya ang mga pulong saManluluwas: “Ang labing dako kaninyo, ma-inyo siyang sulugoon.”9

Matarung nga Pagbuhat sa Pagkadisipulo

Usahay, sama sa mga Tawo nga Morag Dalugdog, magtinguha kita og inila nga mga posisyon. Magtinguha kita nga mailado. Gusto nato nga mangulo ug mohimo og halandumon nga kontribusyon.

Dili sayop ang gusto nga moserbisyo sa Ginoo, apan kon magtinguha kita nga makaangkon og impluwensya sa Simbahan alang sa atong kaugalingon—aron dayegon sa katawhan—mao kana ang atong ganti. Kon “magpaapekto” kita sa pagdayeg sa uban, kana nga pagdayeg maoy atong ganti.

Unsa ang labing importanting calling sa Simbahan? Kana ang unsay inyong gihuptan karon. Bisan unsa pa ka mapaubsanon o inila kini, ang inyong calling karon mao ang magtugot kaninyo dili lamang sa pagbayaw sa uban apan usab aron mahimong tawo sa Dios nga kamo gilalang nga mamahimo.

Akong minahal nga mga higala ug mga kaigsoonan sa priesthood, paningkamuti ang inyong posisyon karon!

Si Pablo mitudlo sa mga Taga-Filipos, “Imbis nga madasig sa hinakog nga ambisyon o garbo sa kaugalingon, ang matag usa kaninyo, uban sa pagpaubos, motagad sa uban nga mas importante kay sa inyong kaugalingon.”10

Dungganon nga Pagserbisyo

Ang pagtinguha og dungog ug pagkainila diha sa Simbahan imbis nga mohatag og tinuod ug mapaubsanong serbisyo sa uban susama gayud sa gibuhat ni Esau.11 Tingali makadawat kita og yutan-onng ganti, apan sa dakong bili—ang pagkawagtang sa pag-uyon sa Dios.

Atong sundon ang ehemplo sa atong Manluluwas, kinsa maaghup ug mapaubsanon, kinsa nagtinguha dili sa pagdayeg sa tawo apan sa pagbuhat sa kabubut-on sa Iyang Amahan.12

Moserbisyo kita nga mapainubsanon sa uban—uban sa kalagsik, pasalamat, ug dungog. Bisan kon ang atong mga buhat sa pagserbisyo daw ubos ra, gamay, o walay bili, kadtong mitabang uban sa kamabination ug kalooy sa uban sa usa ka adlaw masayud sa bili sa ilang pagserbisyo pinaagi sa mahangturon ug bulahang grasya sa Dios nga Makagagahum.13

Minahal nga mga kaigsoonan, minahal nga mga higala, hinaut nga atong pamalandungan, sabton, ug sundon kining importante kaayo nga leksyon sa pagpangulo sa Simbahan ug pagdumala sa priesthood: “Ang labing dako kaninyo, ma-inyo siyang sulugoon.” Kini ang akong pag-ampo ug panalangin sa sagradong pangalan sa atong Agalon, atong Manunubos, sa pangalan ni Jesukristo, amen.