2010–2019
Pagdawat sa Gahum ni Jesukristo diha sa Atong Kinabuhi
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Pagdawat sa Gahum ni Jesukristo diha sa Atong Kinabuhi

Ang ebanghelyo ni Jesukristo puno sa Iyang gahum, nga maanaa sa matag anak sa Dios nga matinguhaong nangita.

Minahal kong mga kaigsoonan, nagpuyo kita sa labing lisud nga dispensasyon. Ang mga hagit, kontrobersiya, ug kasamok naglibut kanato. Kining gubot nga panahon nakita nang daan sa Manluluwas. Siya mipasidaan kanato nga sa atong panahon ang kaaway mokutaw og kasuko sa katawhan ug mopahisalaag kanila.1 Apan dili gayud tuyo sa atong Langitnong Amahan nga moatubang kita sa makalibug nga personal nga mga problema ug mga isyu sa katilingban nga kita ra.

Kay gihigugma gayud sa Dios ang kalibutan nga tungod niana Iyang gihatag ang Iyang Bugtong Anak2 aron motabang kanato.3 Ug ang Iyang Anak, si Jesukristo, mihatag sa Iyang kinabuhi alang kanato. Tanan aron makagamit kita sa diosnong gahum—igong gahum sa pag-atubang sa mga palas-anon, mga babag, ug mga tintasyon sa atong panahon.4 Karon mamulong ako kon unsaon nato nga madawat sa atong mga kinabuhi ang gahum sa atong Ginoo ug Agalon, si Jesukristo.

Sugdan nato pinaagi sa pagkat-on mahitungod Kaniya.5 “Malisud alang [kanato] nga maluwas diha sa pagkawalay alamag.”6 Kon mas masayud kita sa pangalagad ug misyon sa Manluluwas7—kon mas masabtan nato ang Iyang doktrina8 ug unsay Iyang gibuhat alang kanato—mas masayud kita nga Siya makahatag og gahum nga atong gikinahanglan sa atong kinabuhi.

Sayo niining tuiga, mihangyo ko sa mga young adult sa Simbahan sa pagpahinungod og porsyon sa ilang panahon matag semana sa pagtuon sa tanan nga gisulti ug gibuhat ni Jesus nga narekord diha sa sumbanang mga basahon.9 Gidapit nako sila nga ang mga pakisayran sa kasulatan kabahin ni Jesukristo diha sa Topical Guide himoon nilang personal nga kurikulum.10

Gihatag nako kana nga hagit tungod kay gidawat ko kana sa akong kaugalingon. Akong gibasa ug gibadlisan ang matag bersikulo nga gikutlo kabahin ni Jesukristo, nga nalista ubos sa 57 ka mga subtitle diha sa Topical Guide.11 Dihang nahuman ko kana nga makadasig nga buhat, nangutana ang akong asawa kon unsay epekto niini kanako. Giingnan nako siya, “Lahi na ako nga tawo!”

Mibati ko og nabag-ong debosyon ngadto Kaniya samtang akong gibasa pag-usab sa Basahon ni Mormon ang kaugalingong pamahayag sa Manluluwas mahitungod sa Iyang misyon sa mortalidad. Miingon Siya:

“Ako mianhi dinhi sa kalibutan aron sa pagbuhat sa kabubut-on sa akong Amahan, tungod kay ang akong Amahan mipadala kanako.

“Ug ang akong Amahan mipadala kanako nga Ako unta ituboy nganha sa krus.”12

Isip mga Santos sa Ulahing mga Adlaw, gitawag nato ang Iyang misyon isip ang Pag-ula ni Jesukristo, diin ang pagkabanhaw nahimong reyalidad alang sa tanan ug ang kinabuhing dayon nahimong posible alang niadtong maghinulsol sa ilang mga sala ug modawat ug motuman sa mahinungdanong mga ordinansa ug pakigsaad.

Dili kompletong doktrina kon maghisgut sa maulaong sakripisyo sa Ginoo gamit ang minubong mga pulong, sama sa “ang Pag-ula” o “ang makaabag nga gahum sa Pag-ula” o “paggamit sa Pag-ula” o “gipalig-on pinaagi sa Pag-ula.” Kining mga ekspresyon kuyaw nga makapatipas sa pagtuo pinaagi sa pagtratar sa panghitabo nga daw kini dunay kaugalingong kinabuhi ug mga kapabilidad nga dili konektado sa atong Langitnong Amahan ug Iyang Anak, si Jesukristo.

Ubos sa mahinungdanon ug mahangturong plano sa Amahan, ang Manluluwas maoy nag-antus. Ang Manluluwas ang mibugto sa mga higot sa kamatayon. Ang Manluluwas ang miantus sa bugti sa atong mga sala ug kalapasan ug mopapas niini kon kita maghinulsol. Ang Manluluwas ang motubos kanato gikan sa pisikal ug espiritwal nga kamatayon.

Walay hanap nga binuhat nga gitawag og “ang Pag-ula” diin mahimo kitang makapangayo og tabang, pagkaayo, kapasayloan, o gahum. Si Jesukristo mao ang tinubdan. Ang sagradong mga termino sama sa Pag-ula ug Pagkabanhaw naghulagway sa gibuhat sa Manluluwas, sumala sa plano sa Amahan, aron magpakabuhi kita nga may paglaum niining kinabuhia ug makaangkon og kinabuhing dayon sa kalibutan nga moabut. Ang maulaong sakripisyo sa Manluluwas—ang labing importanting buhat sa tibuok tawhanong kasaysayan—labing masabtan ug mapasalamatan kon piho ug klaro natong ikonektar Kaniya.

Ang kaimportante sa misyon sa Manluluwas gipasabut ni Propeta Joseph Smith, kinsa kusganong mideklarar nga “ang sukaranan nga mga baruganan sa atong relihiyon mao ang pagpamatuod sa mga Apostoles ug mga Propeta, mahitungod ni Jesukristo, nga Siya namatay, gilubong, ug mibangon sa ikatulong adlaw, ug mikayab ngadto sa langit; ug ang ubang mga butang nga may kalabutan sa atong relihiyon sumpay lamang niini.”13

Kini gayud nga pamahayag sa Propeta ang nagdasig sa 15 ka mga propeta, manalagna, ug tigpadayag sa pag-isyu ug pagpirma sa ilang pagpamatuod sa pagsaulog sa ika-2,000 nga anibersaryo sa pagkatawo sa Ginoo. Kana nga makasaysayanong pagpamatuod giulohan og “The Living Christ.”14 Daghang miyembro ang nakasag-ulo sa mga kamatuoran niini. Ang uban walay nahibaloan bahin niini. Samtang magtinguha kamo nga mas makat-on pa mahitungod ni Jesukristo, moawhag ako kaninyo sa pagtuon sa “Ang Buhi nga Kristo.”

Samtang kita mopundar og panahon sa pagkat-on mahitungod sa Manluluwas ug sa Iyang maulaong sakripisyo, maagni kita sa pag-apil sa laing importanting elemento sa pag-access sa Iyang gahum: mopili kita sa pagbaton og pagtuo diha Kaniya ug mosunod Kaniya.

Ang tinuod nga mga disipulo ni Jesukristo andam nga magpabantang, motingog, ug magpalahi gikan sa mga tawo sa kalibutan. Sila walay kahadlok, maunungon, ug maisugon. Nahibalo ako sa ingon nga mga tinun-an atol sa bag-o lang nga assignment sa Mexico, diin akong nahimamat ang mga opisyales sa gobyerno ingon man ang mga lider sa ubang relihiyon. Ang matag usa nagpasalamat kanako sa bayanihon ug malampusong paningkamot sa atong mga miyembro sa pagprotekta ug pagpreserbar sa lig-ong mga kaminyoon ug pamilya sa ilang nasud.

Dili sayon o awtomatik nga mahimong ingon ka gamhanang mga disipulo. Kinahanglang lig-on kitang nakatutok sa Manluluwas ug sa Iyang ebanghelyo. Nagkinahanglan og grabeng paningkamot sa pangisip nga motan-aw Kaniya sa matag hunahuna.15 Apan kon atong buhaton, ang atong mga pagduha-duha ug kahadlok mahanaw.16

Bag-o lang kong nakat-on kabahin sa walay kahadlok nga batan-ong Laurel. Gidapit siya sa pag-apil sa usa ka statewide nga kompetisyon alang sa iyang high school sa samang gabii nga mipasalig siyang moapil sa miting sa stake Relief Society. Sa dihang naamguhan niya ang nagkadungan nga iskedyul ug mipasabut sa mga opisyales sa kompetisyon nga kinahanglan niyang mobiya og sayo aron motambong og importanting miting, giingnan siya nga i-disqualify siya kon iya kining buhaton.

Unsay gibuhat niining ulahing adlaw nga Laurel? Gituman niya ang iyang pasalig sa pag-apil sa miting sa Relief Society. Sumala sa saad, wala siya gikwalipay gikan sa pang-estado nga kompitisyonDihang gipangutana kabahin sa iyang desisyon, siya yanong mitubag, “Aw, mas importante man ang Simbahan, dili ba?”

Ang hugot nga pagtuo kang Jesukristo moduso kanato sa pagbuhat og mga butang nga dili unta nato buhaton. Ang pagtuo nga modasig kanato sa paglihok naghatag kanato og dugang access ngadto sa Iyang gahum.

Madugangan usab nato ang gahum sa Manluluwas sa atong kinabuhi kon mohimo kita og sagradong mga pakigsaad ug tukma nga motuman niana nga mga pakigsaad. Ang atong mga pakigsaad mobugkos kanato ngadto Kaniya ug mohatag kanato og diosnong gahum. Isip matinud-anong mga disipulo, maghinulsol kita ug magpabunyag sama Kaniya. Mosubay kita diha sa dalan sa pakigsaad aron modawat og ubang importanting mga ordinansa.17 Ug mapasalamaton kita nga ang plano sa Dios nagtugot niana nga mga panalangin nga mahatag ngadto sa mga katigulangan kinsa namatay nga walay oportunidad sa pag-angkon niini sa ilang mortal nga kinabuhi.18

Ang mga tawo nga nagsunod sa pakigsaad mangita og paagi nga magpabiling walay lama gikan sa kalibutan aron walay makababag sa ilang pag-access sa gahum sa Manluluwas. Usa ka matinud-anong asawa ug inahan bag-o lang misulat niini: “Lisud ug kuyaw karon nga panahon. Pagkabulahan namo nga adunay dugang kahibalo sa plano sa kaluwasan ug sa dinasig nga giya gikan sa mahigugmaong mga propeta, mga apostoles, ug mga lider aron sa pagtabang kanato nga luwas nga maglawig niining unuson nga kadagatan. Gihunong namo ang among gawi nga maminaw sa radyo sa buntag. Hinoon, maminaw na kami karon og pakigpulong sa kinatibuk-ang komperensya diha sa among mobile phone kada buntag samtang mangandam kami alang sa laing adlaw.”

Lain nga elemento nga madawat nato ang gahum sa Manluluwas sa atong kinabuhi mao ang pagdangup Kaniya uban sa pagtuo. Ang ingon niana nga pagdangup nagkinahanglan og makugihon, nakatutok nga paningkamot.

Touch of faith

Nakahinumdom ba mo sa istorya sa babaye diha sa biblia kinsa nag-antus sulod sa 12 ka tuig sa usa ka makaluya nga problema?19 Mipakita siya og dakong pagtuo sa Manluluwas, nag-ingon, “Kon makahikap lang ako sa iyang mga sapot, mamaayo gayud ako.”20

Kining matinud-anon, nakatutok nga babaye kinahanglang maningkamot og maayo aron maka-access sa Iyang gahum. Ang iyang pisikal nga paningkamot nagsimbolo sa iyang espirituhanong paningkamot.

Daghan kanato ang nakatuaw uban sa lawom nga pagbati og susama nga mga pulong niini nga babaye: “Kon makapaningkamot lang ko sa espirituhanong paagi nga madawat ang gahum sa Manluluwas sa akong kinabuhi, masayud ako unsaon sa pagdumala sa akong makaguol nga sitwasyon. Masayud ako unsay buhaton. Ug makaangkon ako og gahum sa pagbuhat niini.”

Kon mokab-ot kamo alang sa gahum sa Ginoo diha sa inyong kinabuhi uban sa samang paningkamot sa tawo nga hapit na malumos nga naningkamot nga makaginhawa, ang gahum gikan ni Jesukristo inyong maangkon. Kon ang Manluluwas masayud nga gusto gayud ninyong modangup Kaniya—kon Iyang mabati nga ang inyong labing dakong tinguha mao ang pagdawat sa Iyang gahum nganha sa inyong kinabuhi—magiyahan kamo sa Espiritu Santo aron masayud kon unsa gayud ang kinahanglan ninyong buhaton.21

Kon maningkamot kamo sa espirituhanong paagi nga labaw pa sa inyong nabuhat sukad, nan ang Iyang gahum modagayday nganha kaninyo.22 Ug dayon inyong masabtan ang lawom nga kahulugan sa mga pulong nga atong kantahon sa himno nga “Ang Espiritu sa Dios”:

Ang Ginoo naghatag og salabutan [sa mga Santos]. …

Kahibalo, gahum sa Dios nagkadugang;

Tabil sa yuta hapit na abliha.23

Ang ebanghelyo ni Jesukristo puno sa Iyang gahum, nga maanaa sa matag matinguhaong nangita nga anak sa Dios. Kini ang akong pagpamatuod nga kon modawat kita sa Iyang gahum nganha sa atong kinabuhi, Siya ug kita magmaya.24

Isip usa sa Iyang linain nga saksi, mopahayag ko nga ang Dios buhi! Si Jesus mao ang Kristo! Ang iyang Simbahan napahiuli na dinhi sa yuta! Ang propeta sa Dios dinhi sa yuta karon mao si Presidente Thomas S. Monson, nga akong gipaluyohan sa tibuok nakong kasingkasing. Kana ang akong pagpamatuod, uban sa akong pagpadayag og gugma ug panalangin sa matag usa kaninyo, sa sagradong ngalan ni Jesukristo, amen.