2010–2019
Gitawag ngadto sa Buhat
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Gitawag ngadto sa Buhat

Ang assignment nga moalagad sa piho nga dapit mahinungdanon ug importante apan ikaduha lang sa tawag ngadto sa buhat.

Presidente Monson, nalipay kami nga nakadungog sa imong tingog ug nakadawat sa imong instruksyon. Kami nagmahal kanimo, kami nagpaluyo kanimo, ug kanunay kaming nag-ampo alang kanimo.

Nag-ampo ko og tabang sa Espiritu Santo samtang magkonsiderar kita sa mga baruganan kalabut sa mahinungdanong buhat sa pagsangyaw sa ebanghelyo ngadto sa matag nasud, kaliwatan, pinulongan, ug katawhan.1

Gitawag sa Pagserbisyo ug Gitudlo nga Moalagad

Matag tuig liboan sa batan-ong mga lalaki ug babaye, ug daghang mga senior couple, ang naghinam-hinam nga makadawat og espesyal nga sulat gikan sa Salt Lake City. Ang sulod sa sulat moapekto sa kahangturan sa tawo nga gipadad-an niini, ingon man ang mga sakop sa pamilya ug daghan pang mga tawo. Sa pag-abut, ang sobre tingali hapsay ug mapailubong ablihan o mahinamong laksion uban sa hilabihang pagdali-dali. Ang pagbasa niining espesyal nga sulat usa ka kasinatian nga dili gayud makalimtan.

Ang sulat gipirmahan sa Presidente sa Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw, ug ang unang duha ka mga sentence mabasa sama sa mosunod: “Ikaw gitawag sa pagserbisyo isip usa ka misyonaryo sa Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw. Ikaw gitudlo nga moalagad sa ______ Mission.”

Palihug timan-i nga ang unang sentence usa ka tawag sa pagserbisyo isip full-time nga misyonaryo sa gipahiuli nga Simbahan sa Ginoo. Ang ikaduhang sentence nagpasabut og assignment nga moalagad sa usa ka piho nga dapit ug misyon. Ang importanting kalainan nga gipahayag tali niining duha ka mga sentence importante nga masabtan natong tanan.

Sa kultura sa Simbahan, kita kanunay maghisgot nga gitawag sa pagserbisyo sa usa ka nasud sama sa Argentina, Poland, Korea, o sa Estados Unidos. Apan ang usa ka misyonaryo wala gitawag ngadto sa usa ka dapit; hinoon, siya gitawag sa pagserbisyo. Sama sa gideklarar sa Ginoo pinaagi ni Propeta Joseph Smith niadtong 1829, “Kon kamo adunay tinguha sa pag-alagad sa Dios kamo gitawag ngadto sa buhat.”2

Ang matag mission call ug assignment, o pagka-reassign unya, maoy resulta sa pagpadayag pinaagi sa mga sulugoon sa Ginoo. Ang tawag ngadto sa buhat moabut gikan sa Dios pinaagi sa Presidente sa Simbahan. Ang assignment ngadto sa usa sa sobra 400 ka mga misyon nga karon anaa sa tibuok kalibutan nagagikan sa Dios pinaagi sa usa ka sakop sa Korum sa Napulog Duha ka mga Apostoles, nga naglihok uban sa pagtugot sa buhing propeta sa Ginoo. Ang espirituhanong mga gasa sa pagpanagna ug pagpadayag magauban sa tanang mga mission call ug assignment.

Ang seksyon 80 sa Doktrina ug mga Pakigsaad maoy rekord sa mission call ngadto ni Stephen Burnett nga gihatag ni Propeta Joseph Smith niadtong 1832. Ang pagtuon niini nga tawag kang Brother Burnett makatabang nato nga (1) mas klarong makasabut sa kalainan tali sa “gitawag ngadto sa buhat” isip usa ka misyonaryo ug “gitudlo nga moalagad” sa usa ka partikular nga dapit ug (2) mas hingpit nga masabtan ang atong indibidwal ug balaanong gitudlo nga responsibilidad sa pagsangyaw sa ebanghelyo.

Ang bersikulo 1 niini nga seksyon usa ka tawag sa pagserbisyo: “Sa pagkatinuod, sa ingon miingon ang Ginoo nganha kanimo akong sulugoon Stephen Burnett: Lakaw, lakaw ngadto sa kalibutan ug pagsangyaw sa ebanghelyo ngadto sa matag linalang nga makadungog sa imong tingog.”3

Makapainteres, ang bersikulo 2 mipahibalo kang Brother Burnett sa gi-assign nga iyang misyonaryong kompanyon: “Ug tungod kay ikaw nagtinguha og kauban, Ako mohatag nganha kanimo sa akong sulugoon nga si Eden Smith.”4

Ang bersikulo 3 mipahibalo kon asa mangalagad kining duha ka mga misyonaryo: “Busa, panglakaw kamo ug isangyaw ang akong ebanghelyo, gani ngadto sa amihanan o ngadto sa habagatan, ngadto sa silangan o ngadto sa kasadpan, kini dili igsapayan, kay kamo dili molakaw nga masayop.”5

Dili ko motuo nga ang mga pulong nga “kini dili igsapayan” nga gigamit sa Ginoo niini nga kasulatan, nagsugyot nga wala Siya maghunahuna kon asa mangalagad ang Iyang mga sulugoon. Sa pagkatinuod, naghunahuna Siya og maayo. Apan tungod kay ang buhat sa pagsangyaw sa ebanghelyo maoy buhat sa Ginoo, Siya modasig, mogiya, ug modirekta sa Iyang awtorisadong mga sulugoon. Samtang ang mga misyonaryo maningkamot nga mahimong mas takus ug sarang nga mga himan sa Iyang mga kamot ug mohimo sa ilang labing maayo aron matinud-anong motuman sa ilang mga katungdanan, nan uban sa Iyang tabang sila “dili masayop”—bisan asa sila moserbisyo. Tingali usa sa mga leksyon nga gitudlo sa Manluluwas kanato niini nga pagpadayag mao nga ang assignment sa pag-alagad sa piho nga dapit mahinungdanon ug importante apan ikaduha lang sa tawag ngadto sa buhat.

Ang sunod nga bersikulo nagklaro sa importanting mga kwalipikasyon alang sa tanang misyonaryo: “Busa, ipadayag ang mga butang nga inyong nadungog, ug sa pagkatinuod motuo, ug nasayud nga tinuod.6

Ang katapusang bersikulo nagpahinumdom kang Brother Burnett ug natong tanan kon diin gayud gikan ang tawag sa pagserbisyo: “Tan-awa, kini mao ang kabubut-on niya kinsa nagtawag kaninyo, inyong Manunubos, gani si Jesukristo. Amen.”7

Pagbuntog sa Sayop nga Pagsabut

Ang pipila kaninyo tingali nangutana sa kaugalingon nganong gipili nako ang paghisgot sa sesyon sa priesthood sa kinatibuk-ang komperensya niining daw klarong kalainan tali sa pagkatawag ngadto sa buhat ug gitudlo nga moalagad. Ang akong tubag niini nga pangutana medyo direkta: ang akong kasinatian nagtudlo kanako nga kini nga mga baruganan wala kaayo masabti sa daghang mga miyembro sa Simbahan.

Ang labing dakong tuyo sa paghisgot niini mao ang akong nakat-unan paglabay sa panahon bahin sa kahingawa, sa kabalaka, ug gani sa kahasol sa tanlag nga gibati sa daghang mga misyonaryo kinsa tungod sa lain-laing rason gi-reassign nga moalagad sa lahi nga dapit panahon sa ilang pagserbisyo. Ang ingon nga reassignment usahay gikinahanglan tungod sa mga panghitabo ug kahimtang sama sa pisikal nga aksidente ug kadaot, kalangay ug kalisud sa pagkuha og visa, politikanhong problema, paghimo ug pagbutang og mga tawo sa bag-ong mga misyon, o sa padayong nagkausab nga mga panginahanglan sa tibuok kalibutan sa buhat sa pagsangyaw sa ebanghelyo.8

Kon ang misyonaryo i-reassign nga mangalagad sa lahi nga dapit, ang proseso mao ra gayud gihapon sa unang assignment. Ang mga sakop sa Korum sa Napulog Duha magtinguha og inspirasyon ug giya sa paghimo sa ingon nga mga reassignment.

Bag-o lang kong nakig-istorya sa usa ka matinud-anong tawo kinsa mipadayag kanako sa iyang lawom nga mga pagbati. Sa usa ka miting, bag-o lang nakong gipasabut ang kalainan tali sa gitawag sa buhat ug gitudlo nga moalagad. Kining buotang brother milamano kanako ug misulti nga nagluha ang mga mata, “Ang mga butang nga gitabangan ko nimo nga makat-unan karon mitangtang sa palas-anon nga akong gidala-dala sa sobra na 30 ka tuig. Isip batan-ong misyonaryo, una akong gi-assign nga mangalagad didto sa South America. Apan wala ko makakuha og visa, mao nga ang akong assignment giusab ngadto sa Estados Unidos. Niining tanan nga katuigan naghunahuna ko nganong wala ko makahimo sa pagserbisyo sa dapit diin ngadto ako gitawag. Karon nasayud ko nga ako gitawag ngadto sa buhat ug dili ngadto usa ka dapit. Dili ko makasulti nimo kon unsa ka dakong tabang ang nabuhat niini nga pagsabut kanako.”

Mibati ako og kasubo alang niining maayo nga tawo. Samtang gitudlo nako kini nga sukaranang mga baruganan sa tibuok kalibutan, daghan kaayo ang pribadong mipahayag kanako sa samang pagbati sa tawo nga bag-o lang nakong gihulagway. Namulong ako niini nga hilisgutan karon tungod kay walay bisan usa ka miyembro sa Simbahan ang angay nga magdala sa wala kinahanglanang palas-anon sa sayop nga pagsabut, pagduha-duha, kaguol, o kahasol sa tanlag kalabut sa usa ka assignment sa pag-alagad.

“Busa, panglakaw kamo ug isangyaw ang akong ebanghelyo, gani ngadto sa amihanan o ngadto sa habagatan, ngadto sa silangan o ngadto sa kasadpan, kini dili igsapayan, kay kamo dili molakaw nga masayop.”9 Samtang mamalandong kamo sa mga pulong niini nga kasulatan ug mobukas sa inyong kasingkasing, manghinaut ug mag-ampo ko nga inyong dapiton ang Espiritu Santo nga dad-on pasulod sa inyong kalag ang pagsabut, pagkaayo, ug pagpahiuli nga inyong gikinahanglan.

Usa ka dugang rason nga gibati nakong angay hisgutan kini nga hilisgutan mao ang akong personal nga kasinatian sa pag-assign og mga misyonaryo sa daghang katuigan. Alang sa Napulog Duha, walay nay mas gamhanang makapamatuod sa reyalidad sa nagpadayon nga pagpadayag sa ulahing mga adlaw kay sa pagtinguha sa pag-ila sa kabubut-on sa Ginoo samtang among gituman ang among responsibilidad sa pag-assign sa mga misyonaryo ngadto sa ilang tagsa-tagsa ka misyon. Mosaksi ako nga ang Manluluwas nahibalo ug naghunahuna sa matag usa kanato sa tinagsa ug sa matag pangalan.

Pagpangandam alang sa Tawag ngadto sa Buhat

Gusto nako karong hisgutan kadiyot ang importante apan kanunayng mataligam-an nga aspeto sa pagpangandam alang sa tawag ngadto sa buhat.

Tulo ka konektadong mga pulong nagpasabut sa usa ka sundanan sa pagpangandam ug pag-uswag alang sa mga lalaking anak sa Dios: priesthood, templo, misyon. Usahay isip mga ginikanan, higala, ug mga miyembro sa Simbahan, nakatutok kita pag-ayo sa misyonaryong pagpangandam sa mga batan-ong lalaki nga tingali atong mabaliwala ang ubang importanting mga lakang diha sa dalan sa pakigsaad nga kinahanglang matuman sa dili pa sugdan ang full-time nga misyonaryong pagserbisyo. Ang pagtrabaho isip misyonaryo usa lang sa importanting mga elemento sa proseso sa pagmugna og lig-ong pundasyon alang sa tibuok kinabuhi nga espirituhanong pagtubo ug pagserbisyo. Ang priesthood ug mga panalangin sa templo, nga mag-una sa dili pa moabut sa gi-assign nga dapit nga alagaran, gikinahanglan usab sa paglig-on kanato sa espirituhanong paagi sa tibuok natong kinabuhi.

Young men, samtang inyong tumanon ang inyong mga katungdanan ug tahuron ang Aaronic Priesthood, o mas ubos nga priesthood, nag-andam kamo sa pagdawat ug pagpalambo sa panumpa ug pakigsaad sa Melchizedek Priesthood, o mas taas nga priesthood.10 Ang personal nga katakus mao ang labing importanting kinahanglanon aron madawat ang mas taas nga priesthood. Usa ka tibuok kinabuhi nga priesthood nga pagserbisyo nagpaabut kaninyo. Pangandam na karon pinaagi sa kanunay nga paghimo og makahuluganong serbisyo. Palihug pagkat-on nga maganahan nga mahimo ug magpabiling takus. Pagpakatakus. Magpabiling takus.

Human madawat ang Melchizedek Priesthood ug ang tawag sa pagserbisyo, ang batan-ong lalaki mahatagan og gahum11 pinaagi sa mga pakigsaad ug mga ordinansa sa balaan nga templo. Ang pag-adto sa templo ug pagpatuhop diha kanimo sa espiritu sa templo mag-una sa epektibong pagserbisyo isip full-time nga misyonaryo. Ang personal nga katakus maoy labing importanting kinahanglanon aron madawat ang mga panalangin sa templo alang kaninyo mga young men ug sa tanang miyembro sa Simbahan. Samtang magpuyo kamo sumala sa mga sumbanan sa ebanghelyo, makasulod kamo sa balay sa Ginoo ug makaapil sa sagradong mga ordinansa sa inyong katuigan isip tin-edyer. Ang inyong gugma ug pagsabut sa mga ordinansa sa templo molig-on ug mopanalangin kaninyo sa inyong tibuok kinabuhi. Palihug pagkat-on nga maganahan nga mahimo ug magpabiling takus. Pagpakatakus. Magpabiling takus.

Daghang mga young men ug young women naghupot na og limited-use nga temple recommend. Isip mga naghupot sa Aaronic Priesthood, nangita kamo og inyong kaugalingong mga ngalan sa pamilya ug nagpahigayon sa mga bunyag ug kumpirmasyon alang sa inyong mga sakop sa pamilya diha sa templo. Ang pagmentinar sa inyong temple recommend nagpakita sa inyong katakus, ug ang pagserbisyo sa uban diha sa templo maoy importanting bahin sa pagpangandam alang sa Melchizedek Priesthood.

Young men, matag usa kaninyo misyonaryo na karon. Naglibut kaninyo, matag adlaw, ang mga higala ug silingan “kinsa natago gikan sa kamatuoran tungod kay sila wala masayud asa kini pangitaa.”12 Samtang kamo giaghat sa Espiritu, mahimo kamong mopakigbahin og hunahuna, pagdapit, text o tweet nga mopaila sa inyong mga higala sa mga kamatuoran sa gipahiuli nga ebanghelyo. Dili kamo kinahanglan ug angay nga maghulat sa inyong opisyal nga mission call aron matinguhaong moapil sa misyonaryo nga buhat.

Samtang ang mga panalangin sa priesthood, templo, ug misyon mapundok nga “[nag]kahiusa … diha kang Kristo”13 ug kusganong molihok diha sa kasingkasing, hunahuna, ug kalag sa batan-ong misyonaryo, mamahimo siyang takus alang sa buhat.14 Ang iyang kapasidad modako aron matuman ang responsibilidad nga awtorisadong morepresentar ni Ginoong Jesukristo. Ang gamhanan sa espiritwal nga kombinasyon sa pagtahud sa priesthood ug mga pakigsaad sa templo, pagdawat sa “gahum sa pagkadiosnon”15 pinaagi sa mga ordinansa sa priesthood,16 pagserbisyo nga walay paghunahuna sa kaugalingon, ug pagsangyaw sa walay katapusang ebanghelyo ngadto sa mga anak sa Dios makapahimo sa batan-ong lalaki nga “lig-on ug makanunayon sa hugot nga pagtuo”17 ug “pinagamut ug pinatubo diha [kang Kristo].”18

Sa atong mga panimalay ug sa simbahan, kinahanglang ibalanse nato ang paghatag og gibug-aton sa tulo ka mga elemento sa sumbanan sa Ginoo sa pag-andam ug pag-uswag alang sa matinud-anong mga anak nga lalaki sa Dios: priesthood, templo, misyon. Kining tulo nagkinahanglan kanato nga ganahang mamahimo ug magpabiling takus. Pagpakatakus. Magpabiling takus.

Saad ug Pagpamatuod

Minahal kong mga kaigsoonan, mosaad ko nga ang espirituhanong gasa sa pagpadayag maanaa sa inyong tawag ngadto sa buhat sa pagsangyaw sa ebanghelyo ug sa inyong assignment ngadto sa piho nga dapit o mga dapit nga alagaran. Samtang makugihon kamong mangandam karon pinaagi sa pagserbisyo sa priesthood ug sa templo, ang inyong saksi sa buhing reyalidad sa Ginoo malig-on. Ang gugma alang Kaniya ug sa Iyang buhat mopuno sa inyong kasingkasing. Samtang makat-on kamo nga maganahan nga mahimong takus, mamahimo kamong gamhanang instrumento sa mga kamot sa Ginoo sa pagpanalangin ug pagserbisyo og daghang katawhan.

Uban sa kalipay, mopamatuod ko nga ang Dios Amahan ug ang Iyang Pinalanggang Anak, si Jesukristo, buhi. Ang maapil diha sa Ilang pagserbisyo maoy usa sa dagkong mga panalangin nga atong madawat. Niini ako mopamatuod sa sagradong pangalan ni Ginoong Jesukristo, amen.