2010–2019
Usa ka Henerasyonn nga Makabatok sa Sala
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Usa ka Henerasyon nga Makabatok sa Sala

Samtang kamo nagtudlo, naggiya ug naghigugma sa kabataan, makadawat kamo og personal nga pagpadayag nga motabang kaninyo sa pagmugna ug pag-andam og walay kahadlok nga kabataan nga makabatok sa sala.

Usa ka tuig ug tunga ang milabay, namulong si Presidente Russell M. Nelson sa panginahanglan sa “pagtudlo ug pagtabang sa pagpadako og henerasyon nga makabatok sa sala.”1 Ang mga pulong nga “henerasyon nga makabatok sa sala” adunay lawom nga espirituhanong kahulugan kanako.

Atong gitahud ang kabataan kinsa naninguha sa pagpuyo og putli ug masulundong mga kinabuhi. Nasaksihan ko ang kalig-on sa daghang kabataan sa tibuok kalibutan. Nagbarug sila nga mainantuson, “makanunayon ug dili mausab”2 diha sa lain-laing mahagitong mga sitwasyon ug mga palibut. Kini nga kabataan nakasabut sa ilang balaang pagkatawo, nakabati sa gugma sa Langitnong Amahan alang kanila, ug naninguha sa pagsunod sa Iyang kabubut-on.

Hinoon, adunay kabataan kinsa nakigbisog sa pagbarug nga “magmakanunayon ug dili mausab” ug kansang mahuyang nga mga salabutan nasamdan.3 Gi-atake sila sa tanang bahin pinaagi sa “nagdilaab nga mga pana sa kaaway”4 ug nagkinahanglan og dugang kalig-on ug suporta. Usa kini ka dakong hinungdan alang kanato nga moapil ug makiggubat batok sa sala sa atong paningkamot sa pagdala sa atong mga kabataan ngadto ni Kristo.

Paminaw sa mga pulong ni Elder Bruce R. McConkie hapit 43 ka tuig na ang milabay:

“Isip mga miyembro sa Simbahan, apil kita sa usa ka dakong panag-away. Kita anaa sa pakiggubat. Kita miapil sa kawsa ni Kristo sa pakig-away batok ni Lucifer. …

“Ang espirituhanong gubat nga nag-ulbo sa tanang bahin ug sa kaalaot miresulta sa daghang tawo nga nahisalaag, ang uban makalaglag, dili bag-ong butang. …

Karon walay mga neutral niini nga gubat.”5

Karon ang gubat nagpadayon sa nagdugang nga kakusog. Ang gubat nagtandog kanatong tanan, ug ang atong mga kabataan anaa sa atubangan nakigharong sa kaatbang nga mga pwersa. Busa, ang panginahanglan nagkakusog nga atong lig-unon ang atong espirituhanong mga paagi.

Ang pagpanalipod sa kabataan aron mahimong makabatok sa sala usa ka buhat ug panalangin alang sa mga ginikanan, mga apohan, mga sakop sa pamilya, mga titser, ug mga lider. Kitang tanan adunay responsibilidad sa pagtabang. Hinoon, piho nga nagtudlo ang Ginoo sa mga ginikanan sa pagtudlo sa ilang mga anak “sa pagsabut sa doktrina sa paghinulsol, hugot nga pagtuo diha ni Kristo ang Anak sa buhi nga Dios, ug sa bunyag ug sa gasa sa Espiritu Santo” ug sa “pag-ampo, ug sa paglakaw nga matarung sa atubangan sa Ginoo.”6

Unsaon sa “pag-amuma sa [atong] mga anak diha sa kahayag ug kamatuoran”7 tingali usa ka mahagitong pangutana kay kini gipaangay sa kada pamilya ug kada bata, apan ang Langitnong Amahan mihatag og nga mga giya nga motabang kanato. Ang Espiritu modasig kanato sa labing epektibo nga mga paagi nga atong madepensahan sa espirituhanong paagi ang atong mga anak.

Sa pagsugod, ang pagbaton og panan-awon sa importansya niini nga responsibilidad mahinungdanon. Kinahanglan gayud nga sabton nato ang atong—ug ilang—balaang pagkatawo ug katuyoan sa dili pa kita motabang sa atong mga anak sa pagtan-aw kon kinsa sila ug nganong sila ania. Kinahanglan gayud nga atong tabangan sila nga mahibalo sa walay pagduhaduha nga sila mga anak sa atong mahigugmaong Langitnong Amahan ug Siya adunay balaang mga gipaabut kanila.

Ikaduha, ang pagsabut sa doktrina sa paghinulsol importante aron mahimong makabatok sa sala. Ang pagkahimong makabatok sa sala wala magpasabut nga walay sala, apan kini nagpasabut nga kanunay mahinulsulon, mabinantayon, ug takus. Tingali ang pagkahimong makabatok sa sala modangat isip panalangin gikan sa kanunay nga pagbatok sa sala. Sama sa gisulti ni Santiago, “Sukli ninyo ang yawa, ug kini siya mokaratil pagdalagan gikan kaninyo.”8

Ang mga stripling warriors “hilabihan ka walay kahadlok tungod sa pagkaisug … ; apan tan-awa, kini dili mao ang tanan—sila mga … matinud-anon sa tanan nga panahon sa bisan unsa nga butang nga gisalig kanila. Oo, … sila gitudloan sa paghupot sa mga sugo sa Dios ug sa paglakaw nga matarung sa iyang atubangan.”9 Kining batan-ong mga lalaki miadto sa gubat nga nagdala sa Kristohanong mga hiyas isip mga armas batok sa ilang mga kaaway. Si Presidente Thomas S. Monson mipahinumdom nato nga “ang tawag sa kaisug moabut kanunay sa matag usa nato. Kada adlaw sa atong kinabuhi gikinahanglan ang kaisug—dili lang sa importanting mga kalihokan apan sa kasagaran kon kita mohimo og mga desisyon o motubag sa mga kahimtang sa atong palibut.”10

Ang atong mga kabataan nagsul-ob sa espirituhanong taming samtang sila nagtukod og mga sundanan sa personal nga inadlaw nga pagkadisipulo. Tingali atong gipakaubos ang mga abilidad sa mga kabataan sa paggunit sa konsepto sa inadlaw nga pagkadisipulo. Mitambag si Presidente Henry B. Eyring kanato sa “pagsugod og sayo ug pagmakanunayon.”11 Busa ang ikatulong yawe sa pagtabang sa mga kabataan nga mahimong makabatok sa sala mao ang pagsugod sa sayo kaayo nga mga edad aron sa mapinanggaong paagi motudlo kanila sa nag-unang mga doktrina sa ebanghelyo—gikan sa mga kasulatan, Mga Artikulo sa Hugot nga Pagtuo, Alang sa Kalig-on sa Kabatan-onan nga booklet, mga kanta sa Primary, mga himno, ug atong kaugalingong mga pagpamatuod—nga mogiya sa kabataan ngadto sa Manluluwas.

Ang pagmugna og makanunayon nga mga gawi sa pag-ampo, scripture study, family home evening, pagsimba ma-Dominggo naggiya ngadto sa bug-os, mapadayunon, ug lig-ong mga hiyas sa pamatasan—sa laing pagkasulti, espirituhanong kalig-on. Sa kalibutan karon, diin ang espirituhanong kalig-on hapit na tanan mawala, ang atong kabataan angay nga makasabut unsa ang tinuod nga espirituhanong kalig-on ug nganong importante kini—ilabi na sa atong pag-andam kanila sa paghimo ug pagtuman og sagradong mga pakigsaad diha sa bunyag ug sa templo. Sama sa gitudlo sa Isangyaw ang Akong Ebanghelyo,”Ang pagtuman sa mga pasalig nag-andam sa mga tawo [lakip ang kabatan-onan] sa paghimo ug pagtuman sa sagrado nga mga pakigsaad.”12

Gitudlo ni Elder Jeffrey R. Holland,“Kon kita maghisgut kabahin sa pagtuman sa mga pakigsaad, kita naghisgut kabahin sa kasingkasing ug kalag sa atong katuyoan sa pagkamortal.”13 Adunay dili sagad nga gahum sa paghimo ug pagtuman og mga pakigsaad uban sa atong Langitnong Amahan. Ang kaaway nahibalo niini, busa gilibug niya ang konsepto sa paghimo og pakigsaad.14 Ang pagtabang sa kabataan sa pagsabut, paghimo, ug pagtuman og sagradong mga pakigsaad laing yawe sa pagmugna og usa ka henerasyong makabatok sa sala.

Sa unsa nga paagi atong maandam ang kabataan sa paghimo ug pagtuman og sagradong mga pakigsaad sa ilang pagsulod ug pag-uswag subay sa dalan sa pakigsaad? Ang pagtudlo sa kabataan sa pagtuman og yanong mga saad samtang sila gagmay pa mohatag kanila og gahum sa pagtuman og balaang mga pakigsaad sa ilang pagdako.

Tugoti akong makigbahin og yanong panig-ingnan: Sa family home evening, usa ka amahan nangutana,“Kumusta ang atong pagsinabtanay isip usa ka pamilya?” Ang singko anyos nga si Lizzie nagmulo nga ang iyang magulang nga lalaki, si Kevin, sobra kaayong nagsungog kaniya ug nasakitan siya. Nagpanagana nga miangkon si Kevin nga husto si Lizzie. Nangutana ang inahan ni Kevin unsay iyang mabuhat aron mas maayo ang pagsinabtanay nila sa iyang igsoong babaye. Mihunahuna ug mihukom si Kevin nga mosaad siya ni Lizzie nga dili mosungog niya og usa ka adlaw.

Sa katapusan sa sunod adlaw samtang ang tanan nagpundok alang sa pag-ampo sa banay, ang papa ni Kevin nangutana bahin sa iyang saad. Mitubag si Kevin og “Pa, gituman ko ang akong saad!” Malipayong miuyon si Lizzie, ug ang pamilya mipahalipay kang Kevin.

Dayon misugyot ang inahan ni Kevin nga kon siya makatuman sa iyang saad sulod sa usa ka adlaw, nganong dili siya makahimo niini og duha ka adlaw? Miuyon si Kevin sa pagsulay niini og usab. Duha ka adlaw ang milabay, nagmalampuson si Kevin sa pagtuman sa iyang saad, ug si Lizzie gani mas mapasalamaton! Sa dihang nangutana ang iyang amahan nganong maayo kaayo siyang mituman sa iyang mga saad, miingon si Kevin, “Akong gituman ang akong saad kay miingon man ako nga akong tumanon.”

Usa ka nagsunod-sunod nga ginagmay, malampusong gituman nga mga saad moresulta sa espirituhanong kalig-on. Ang makanunayong buhat sa pagtuman og saad usa ka espirituhanong pagpangandam alang sa kabataan sa pagdawat sa ilang unang pakigsaad sa bunyag ug sa gasa sa Espiritu Santo, diin sila makigsaad sa pagserbisyo sa Dios ug sa pagtuman sa Iyang mga sugo.15 Ang mga saad ug mga pakigsaad dili mabulag.

Sa basahon ni Daniel, nakat-on kita kabahin ni Sadrach, Mesach ug Abed-nego nga midumili sa pagsimba sa dios ni Hari Nabucodonosor.16 Gipasidan-an sila sa hari nga itambug sila ngadto sa hudno nga nagadilaab sa kalayo kon sila dili motuman. Midumili sila ug miingon:

“Kon mao kana, ang among Dios nga among gialagaran makahimo sa pagluwas kanamo gikan sa hudno nga nagadilaab sa kalayo. …

Apan kon dili ugaling, angay mo nga hisayran, O hari, nga kami dili gayud moalagad sa imong mga dios.”17

“Apan kon dili.” Ikonsiderar ang kahulugan niining tulo ka mga pulong ug sa unsa nga paagi kini may kalabut sa pagtuman og mga pakigsaad. Kining tulo ka batan-ong mga lalaki wala magbase sa ilang pagkamasulundon diha sa pagkaluwas. Bisan kon sila dili luwason, tumanon nila ang ilang saad ngadto sa Ginoo tungod kay sila miingon nga ilang himoon. Ang pagtuman sa atong mga pakigsaad sa kanunay dili mag-agad sa atong sitwasyon. Kining tulo ka batan-ong mga lalaki, sama sa stripling warriors, nindot nga mga ehemplo sa pakigbatok sa sala alang sa atong mga kabataan.

Sa unsa nga mga paagi kini magamit sa atong mga panimalay ug sa atong mga pamilya? “Pagtulun-an human sa usa ka pagtulun-an, lagda human sa usa ka lagda,”18 kita motabang sa mga kabataan nga makasinati og ginagmay nga kalampusan. Samtang nagtuman sila sa ilang mga saad, bation nila ang Espiritu sa ilang mga kinabuhi. Gitudlo ni Elder Joseph B. Wirthlin nga “ang labing nindot nga ganti sa espirituhanong kalig-on mao ang kanunay nga pakig-uban sa Espiritu Santo.”19 Unya ang pagsalig sa atong mga kabataan “mosamot pagkalig-on diha sa atubangan sa Dios.”20 Gikan sa tinubdan sa espirituhanong kalig-on nagagikan ang henerasyon nga gamhanang makabatok sa sala.

Mga kaigsoonan, guniti og maayo ang inyong gagmay nga mga anak—maayo kaayo nga ilang makita ang inyong inadlaw nga relihiyusong kinaiya ug magtan-aw kaninyo nga nagtuman sa inyong mga saad ug mga pakigsaad. “Ang kabataan maayo kaayong mga tigsundog, busa hatagi sila og nindot kaayo nga sundugon.”21 Sa pagkatinuod kita nagtabang sa pagtudlo ug pagpasanay og usa ka makabatok sa sala nga henerasyon ngadto sa Ginoo saad human sa usa ka saad ug pakigsaad human sa usa ka pakigsaad.

Mopamatuod ako nga si Jesukristo naggiya niini nga Simbahan. Samtang kamo nagtudlo, naggiya, ug naghigugma sa kabataan sa paagi sa Manluluwas, makadawat kamo og personal nga pagpadayag nga motabang kaninyo sa pagmugna ug pag-andam og walay kahadlok, makabatok sa sala nga kabataan. Ang akong pag-ampo mao nga ang atong mga kabataan mopalanog sa mga pulong ni Nephi: “Ikaw mohimo ba kanako nga ako mokurog atubangan sa sala?”22 Ako mopamatuod nga ang atong Manluluwas mitubos sa mga sala sa kalibutan23—tungod kay Siya miingon nga Iyang buhaton—ug nga Siya nahigugma kanato labaw kay sa masabtan nato nga mga yanong mortal24—tungod kay Siya miingon nga Iyang buhaton. Sa pangalan ni Jesukristo, amen.