2010–2019
Pagkamabination, Gugmang Putli, ug Pagmahal
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Pagkamabination, Gugmang Putli, ug Pagmahal

Mga kaigsoonan, susihon nato ang atong kinabuhi ug tinuon ang pagsunod sa ehemplo sa Manluluwas pinaagi sa pagkamabination, pagkamahigugmaon, ug pagkamatinabangon.

Minahal nakong mga kaigsoonan, akong dungog ang pribilehiyo nga mamulong kaninyo niining tibuok kalibutan nga panagpundok sa matinud-anong mga tighupot sa priesthood sa Dios. Karong gabhiona akong gamiton ang hilisgutan nga akong gipamulong kaniadto.

Si propeta Mormon milatid og mahinungdanong mga kinaiya sa Manluluwas ug kinahanglang sundon sa Iyang mga disipulo. Miingon siya:

“Ug kon ang tawo magmaaghup ug magmapainubsanon sa kasingkasing, ug mokumpisal pinaagi sa gahum sa Espiritu Santo nga si Jesus mao ang Kristo, siya kinahanglan gayud adunay gugma nga putli; kay kon siya walay gugma nga putli, siya walay kapuslanan; busa siya kinahanglan gayud nga makabaton og gugma nga putli.

“Ug ang gugma nga putli mainantuson, ug mabination, ug dili masinahon, dili manghambog, dili mangita alang sa iyang kaugalingon, dili dali nga masuko. …

“Busa, akong hinigugma nga mga kaigsoonan, kon kamo walay gugma nga putli, kamo walay kapuslanan, kay ang gugma nga putli dili mopakyas. Busa, unong ngadto sa gugma nga putli, nga mao ang labing mahinungdanon sa tanan, kay ang tanan nga mga butang gayud mapakyas—

Apan ang gugma nga putli mao ang tiunay nga gugma ni Kristo, ug kini molahutay sa kahangturan; ug bisan kinsa nga makaplagan nga aduna niini sa katapusan nga adlaw, kini makaayo uban kaniya.”1

Mga kaigsoonan, wala nato tahura ang priesthood sa Dios kon dili kita magmabination sa uban.

Ang akong minahal nga higala ug kauban nga si Elder Joseph B. Wirthlin tinuod gayud nga mabinationg tawo. Miingon siya:

“Ang pagkamabination mao ang mahinungdanon sa celestial nga kinabuhi. Ang pagkamabination mao ang paagi sa pagtagad sa uban sa Kristohanon nga tawo. Ang pagkamabination kinahanglan nga mopatigbabaw sa tanan nato nga mga pulong ug mga lihok diha sa trabahoan, sa eskwelahan, sa simbahan, ug ilabi na sa atong mga panimalay.

“Si Jesus, ang atong Manluluwas, mao ang pinakamahinungdanon nga ehemplo sa pagkamabination ug kapuangod.”2

Ang mga kasulatan nagtudlo kanato nga ang matarung nga paggamit sa priesthood nagdepende sa atong pagtuman sa mga baruganan sa pagkamabination, gugmang putli, ug pagmahal. Sa Doktrina ug mga Pakigsaad atong mabasa:

“Walay gahum o impluwensya nga makahimo o angay gayud nga magpadayon pinaagi sa hiyas sa pagkapari, gawas lamang sa pagdani, … sa kalumo ug kaaghup, ug sa tiunay nga paghigugma;

“Pinaagi sa pagkamabination, ug putli nga kahibalo, diin makapadugang sa hilabihan sa kalag nga walay pagpakaaron-ingon, ug walay pagpanglimbong.”3

Mga kaigsoonan, susihon nato ang atong kinabuhi ug tinuon ang pagsunod sa ehemplo sa Manluluwas pinaagi sa pagkamabination, pagkamahigugmaon, ug pagkamatinabangon. Sa pagbuhat nato sa ingon, anaa kita sa mas maayong posisyon nga manawagan sa gahum sa langit alang sa atong kaugalingon, sa atong mga pamilya, ug sa atong mga isig ka-biyahero niining usahay lisud nga panaw balik sa atong langitnong panimalay. Niini ako mag-ampo sa pangalan ni Jesukristo nga Ginoo, amen.