2010–2019
Andama ang Agianan
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Andama ang Agianan

Bisan og gisangunan kini og lain-laing misyon ug awtoridad, ang Aaronic ug ang Melchizedek Priesthood dili magkabulag diha sa buhat sa kaluwasan.

Sa 30 anyos pa ko, nagtrabaho ko sa usa ka retail group sa France. Usa ka adlaw ang presidente sa kompaniya, usa ka buotang tawo sa laing tinuohan, nipatawag nako sa iyang opisina. Natingala ko sa iyang pangutana: “Nahibaloan nako nga priest ka sa imong simbahan. Tinuod ba kana?”

Mitubag ko, “Oo, husto kana. Naghupot ko sa priesthood.”

Makita nga naintriga sa akong tubag, nangutana pa siya, “Apan nagtuon ka ba sa usa ka teyolohikal nga seminaryo?”

“Siyempre,” mitubag ko, “sa mga edad 14 hangtud 18, ug gitun-an nako ang mga leksyon sa seminary hapit kada adlaw!” Hapit siya mahagbong sa iyang gilingkuran.

Sa dako nakong kasurprisa, gipabalik ko niya sa iyang opisina paglabay sa pipila ka semana aron itanyag ang posisyon nga tigdumalang direktor sa usa sa mga kompaniya sa grupo. Nahingangha ko ug mipadayag og kabalaka nga batan-on pa kaayo ko ug walay kasinatian nga maghupot og ingon kaimportante nga responsibilidad. Mabinationg mipahiyom, miingon siya, “Tinuod kana, apan dili kana importante. Kahibalo ko sa imong baruganan, ug sa imong nakat-unan sa imong simbahan. Nagkinahanglan ko nimo.”

Husto siya bahin sa unsay akong nakat-unan sa Simbahan. Misunod ang malisud nga katuigan, ug wala ko kahibalo kon nagmalampuson ba kaha ko kon wala ang kasinatian nga akong naangkon sa pagserbisyo sa Simbahan sukad sa batan-on pa ko.

Napanalanginan ko nga nagdako sa gamayng branch. Tungod kay gamay ra mi, ang mga batan-on gitawag aron aktibong moapil sa tanang kalihokan sa branch. Na-busy kaayo ko ug nindot ang pamati nga nagmapuslanon. Sa mga Dominggo nangalagad ko sa sakrament table, nagserbisyo sa akong korum sa priesthood, ug mibuhat sa ubang mga calling. Atol sa semana kasagaran mikuyog ko sa akong amahan ug uban nga tighupot sa priesthood nga mag-home teaching sa mga miyembro, mihupay sa mga masakiton, ug mitabang sa nanginahanglan. Walay usa nga naghunahuna nga bata ra kaayo ko para magserbisyo o gani sa pagpangulo. Para nako, normal ug natural ra kining tanan.

Ang akong pagserbisyo atol sa akong pagkabatan-on nakatabang sa akong pagpamatuod ug sa pagpalig-on sa akong kinabuhi sa ebanghelyo. Napalibutan ko sa buotan ug maloloy-on nga kalalakin-an nga masaligon sa paggamit sa ilang priesthood sa pagpanalangin sa uban. Gusto kong mahisama kanila. Sa akong pagserbisyo uban nila, labaw pa sa akong naamguhan niadtong panahona, nakat-on ko sa pagpangulo sa Simbahan ug sa kalibutan usab.

Daghan ta og young men nga nanambong ug nanan-aw niining miting karong gabhiuna nga naghupot sa Aaronic Priesthood. Sa pagtan-aw nako niining nanambong, nakita nako nga daghan ninyo nga naglingkod tupad sa mga hamtong, tingali inyong amahan, apohan, magulang, o mga lider sa priesthood—tanan mga tighupot sa Melchizedek Priesthood. Nahigugma sila ninyo, ug sa dakong bahin, mianhi sila dinhi karon aron makig-uban ninyo.

Kining panagpundok sa mga henerasyon nagtanyag og nindot nga panan-awon sa panaghiusa ug sa panag-igsoonay tali sa duha ka priesthood sa Dios. Bisan og gisangunan kini og lain-laing misyon ug awtoridad, ang Aaronic ug ang Melchizedek Priesthood dili magkabulag diha sa buhat sa kaluwasan. Magtambayayong kini ug nagkinahanglan sa usag usa.

Ang hingpit nga modelo sa suod nga relasyon tali sa duha ka priesthood makita sa inter-aksyon tali ni Jesus ug ni Juan Bautista. Mahunahuna ba sa tawo si Juan Bautista kon wala si Jesus? Sama sa unsa kaha ang misyon sa Manluluwas kon wala pa ang buhat sa pagpangandam nga gipahigayon ni Juan?

Si Juan Bautista nahatagan sa usa sa labing halangdon nga mga misyon: “pag-andam sa agianan sa Ginoo”1 sa pagbunyag Kaniya sa tubig, ug sa pag-andam sa tawo sa pagdawat Kaniya. Kining “matarung … ug … balaan nga [tawo],2 nga naorden sa mas ubos nga priesthood nasayud sa kaimportante ug utlanan sa iyang misyon ug awtoridad.

Nagpanon ang mga tawo ngadto kang Juan aron sa pagpaminaw kaniya ug pagpabunyag kaniya. Gipasidunggan ug gitahud siya sa katawhan tungod kay usa siya ka tawo sa Dios. Apan sa dihang mipakita si Jesus, si Juan mapaubsanong mitahud sa Usa nga labaw kaniya ug namahayag, … “Ako nagapangbautismo sa tubig, apan diha sa taliwala ninyo anaay nagatindog, … nga mao ang magaanhi sunod kanako, sa kang kinsang higot sa sapin ako dili gani takus sa paghubad.”3

Sa Iyang bahin, si Jesukristo, ang Bugtong Anak sa Amahan, nga naghupot sa mas taas nga priesthood, mapaubsanong miila sa awtoridad ni Juan. Miingon si Jesus mahitungod kaniya, “Sa mga gianak ug babaye, wala pay nahitungha nga molabaw pa ka daku kay kang Juan nga Bautista.”4

Hunahunaa lang kon unsa ang mahitabo sa atong mga korum sa priesthod kon ang relasyon tali sa mga tighupot sa duha ka priesthood nadasig sa sumbanan nga gipasiugdahan ni Jesus ug Juan Bautista. Akong batan-ong mga higala sa Aaronic Priesthood, sama kang Juan, ang inyong katungdanan mao ang “pag-andam sa agianan”5 alang sa dakong buhat sa Melchizedek Priesthood. Naghimo kamo niini sa daghang mga paagi. Nangalagad kamo sa mga ordinansa sa bunyag ug sa sakrament. Nagtabang kamo sa pag-andam sa katawhan alang sa Ginoo pinaagi sa pagsangyaw sa ebanghelyo, sa “pagduaw sa balay sa matag sakop,”6 ug sa “pagbantay diha sa simbahan.”7 Nakatabang kamo sa kabus ug timawa pinaagi sa pagkolekta sa mga halad sa puasa, ug kamo miapil sa pag-atiman sa mga meetinghouse sa Simbahan ug sa ubang temporal nga mga kapanguhaan. Ang inyong tahas importante, gikinahanglan, ug sagrado.

Mga hamtong kong mga kaigsoonan, ma-amahan man kamo, bishop, Young Men Adviser, o yanong tighupot sa Melchizedek Priesthood, makasunod kamo sa ehemplo sa Manluluwas pinaagi sa pagkonsiderar sa inyong mga kaigsoonan nga naghupot sa mas ubos nga priesthood ug dapiton sila nga makigtambayayong ninyo. Sa tinuoray, kini nga imbitasyon gikan mismo sa Ginoo. Siya miingon, “Busa, dad-a uban kaninyo kadto kinsa gi-orden ngadto sa ubos nga pagkapari, ug sila ipadala sa inyong atubangan sa paghimo og mga pagtudlo, ug sa pag-andam sa agianan, ug sa pagsangkap sa mga pagtudlo nga kamo sa inyong mga kaugalingon dili makahimo sa pagsangkap.”8

Sa inyong pagdapit sa inyong batan-ong mga kaigsoonan sa “pag-andam sa agianan,” nagtabang kamo nila sa pag-ila ug pagpasidungog sa sagradong awtoridad nga ilang gihuptan. Sa pagbuhat sa ingon, nagtabang kamo nila nga mapangandaman ang adlaw nga sila modawat ug mogamit sa mas taas nga priesthood.

Tuguti ko nga mopaambit sa istorya ni Alex, usa ka hilumon, mahunahunaon, ug maalam nga batan-ong priest. Usa ka Dominggo, nakit-an si Alex sa iyang bishop nga nag-inusara sa klasehanan nga guol kaayo. Ang batan-on mipasabut kon unsa ka sakit para niya nga mosimba nga wala ang iyang amahan, kinsa dili miyembro. Nakahilak siya nga miingon nga basin mas maayo pa nga mobiya na lang siya sa Simbahan.

Uban sa tinuod nga kabalaka alang niining batan-on, ang bishop daling mipatawag og ward council aron tabangan si Alex. Yano lang ang iyang plano: aron magpabiling aktibo si Alex ug tabangan siya nga makapalambo og kinasingkasing nga pagpamatuod sa ebanghelyo, kinahanglan “palibutan siya sa buotang mga tawo ug hatagan siya og importanting mga buluhaton.”

Diha-diha dayon mipalibut ang kaigsoonan sa priesthood ug ang tanang sakop sa ward ug mipadayag sa ilang pagbati ug pagtabang. Ang high priest group leader, tawo nga may talagsaong pagtuo ug gugma, ang napili nga mahimo niyang kompanyon sa home teaching. Ang mga sakop sa bishopric miagak kaniya ug mihimo kaniyang suod nga kauban.

Ang bishop miingon: “Gihimo namong busy si Alex. Mitabang siya sa mga kasal, mialalay diha sa mga haya, mitabang sa pagpahinungod sa lubnganan, mibunyag og pipila ka mgabag-ong miyembro, miorden og young men sa katungdanan sa Aaronic Priesthood, mitudlo sa kabatan-onan, mitudlo uban sa mga misyonaryo, miabli sabuilding alang sa mga komperensya, ug misira sa building sa gabii human sa mga komperensya. Mihimo siya og mga service project, miuban nako sa pagduaw sa mga tigulang nga mga miyembro diha sa mga hospicio, namulong diha sa sakrament, ug mipahigayon og sakrament sa mga masakiton sa ospital o sa ilang panimalay, ug nahimong usa sa pipila lang ka mga tawo nga hingpit nakong masaligan isip bishop.

Bishop

Sa hinay hinay, nausab si Alex. Ang iyang pagtuo diha sa Ginoo milambo. Nakabaton siya og pagsalig sa kaugalingon ug sa gahum sa priesthood nga iyang gihuptan. Ang bishop mitapos: “Si Alex sa kanunay mao ang akong labing dakong panalangin sa akong panahon isip bishop. Dakong pribilehiyo ang makauban siya. Tinud-anay kong nagtuo nga walay batan-ong lalaki nga miadto sa misyon nga mas naandam pinaagi sa iyang pagserbisyo sa priesthood.”9

Mga pinangga kong bishop, nalakip sa inyong ordinasyon ug pag-set apart isip bishop sa inyong ward, kamo dunay sagradong calling sa pagserbisyo isip presidente sa Aaronic Priesthood ug sa korum sa priest. Nakahibalo ko sa inyong gidala nga palas-anon, apan himoa ang inyong katungdanan ngadto niini nga mga young men nga maoy usa sa pinakataas ninyong prayoridad. Dili ninyo mabaliwala kini o ipasa ang inyong katungdanan niining responsibilidad ngadto sa uban.

Dapiton ko kamo nga pamalandungan ang matag usa sa mga batan-ong tighupot sa Aaronic Priesthood sa inyong ward. Kinahanglang walay usa nila nga mobati nga napasagdan o walay pulos. Aduna bay batan-on nga matabangan ninyo ug sa ubang kaigsoonan sa priesthood? Dapita siya sa pagserbisyo uban ninyo. Sa kasagaran mosulay kita sa paglingaw sa atong young men ug mohimo nila nga magtan-aw lang, sa diha nga ang ilang pagtuo ug gugma sa ebanghelyo mas mapalambo og maayo pinaagi sa pagpalambo sa ilang priesthood. Pinaagi sa aktibong pag-apil sa buhat sa kaluwasan, mahimo silang konektado sa langit ug makabaton sila og kahibalo sa ilang balaan nga potensyal.

Labaw pa ang Aaronic Priesthood kay sa grupo sa kaedad, usa ka programa sa pagtudlo o kalihokan, o gani termino nga nagpalahi sa young men sa Simbahan. Gahum kini ug awtoridad sa pag-apil sa dakong buhat sa pagluwas og mga kalag—ang mga kalag sa young men kinsa naghupot niini ug ang mga kalag niadtong ilang giserbisyohan. Atong ipahimutang ang Aaronic Priesthood sa hustong dapit, usa ka pinili nga dapit—usa kadapit sa pagserbisyo, pagpangandam, ug katumanan alang sa tanang young men sa Simbahan.

Mahal kong kaigsoonan sa Melchizedek Priesthood, dapiton ko kamo sa pagpalig-on sa importanting sumpay nga mohiusa sa duha ka priesthood sa Dios. Hatagi og gahum ang inyong batan-ong Aaronic Priesthood aron moandam sa inyong agianan. Sultihi sila uban sa pagsalig nga, “Nagkinahanglan ko nimo.” Kaninyo mga batan-ong tighupot sa Aaronic Priesthood, ako mag-ampo nga, samtang magserbisyo kamo uban sa inyong mas magulang nga kaigsoonan, madungog ninyo ang tingog sa Ginoo nga magsulti ninyo: “Ikaw bulahan kay ikaw nagbuhat og mahinungdanon nga mga butang. Tan-awa ikaw gipadala, gani sama kang Juan, sa pag-andam sa agianan sa akong atubangan.”10 Sa pangalan ni Jesukristo, amen.