2010–2019
Ug si Jesus, sa Nagsud-ong Siya Kaniya, Nahigugma Kaniya
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Ug si Jesus, sa Nagsud-ong Siya Kaniya, Nahigugma Kaniya

Sa bisan unsang panahona nga mabati ninyo nga gipabuhat mo og lisud nga butang, hunahunaa ang Ginoo nga nagsud-ong ninyo, naghigugma ninyo, ug nagdapit ninyo nga mosunod Kaniya.

Pipila ka tuig ang milabay natawag ko, uban sa akong asawa, si Jacqui, aron sa pagdumala sa Washington Spokane Mission. Miabut mi sa misyon nga dunay kahadlok ug kahinam sa responsibilidad sa pakigtambayayong sa daghang dalaygong batan-ong mga misyonaryo. Nagkalain-lain ang ilang kagikan ug dali kaayo namo silang giisip nga among kaugalingong mga anak.

Bisan og ang kadaghanan maayo gyud ang ilang gibuhat, ang pipila nanglimbasug sa dakong gilauman sa ilang calling. Nakahinumdom ko sa usa ka misyonaryo nga nagsulti nako. “President, dili lang gyud ko ganahan sa mga tawo.” Ang pipila misulti nako nga nagkulang ang ilang tinguha sa pagsunod sa istrikto nga mga lagda sa misyonaryo. Nabalaka ko ug naghunahuna kon unsay among mahimo sa pag-usab sa kasingkasing niadtong pipila ka misyonaryo nga wala pa makat-on nga malipay sa pagkamasulundon.

Usa ka adlaw samtang nagdrayb agi sa maanindot nga umahan sa trigo didto sa utlanan sa Washington-Idaho, naminaw ko sa rekording sa Bag-ong Tugon. Sa akong pagpaminaw sa pamilyar nga istorya bahin sa batan-ong adunahan nga miduol sa Manluluwas sa pagpangutana unsay iyang buhaton aron makaangkon og kinabuhing dayon, wala lang damha nakadawat ko og personal nga pagpadayag nga usa na karon ka sagradong panumduman.

Pagkadungog nga mibatbat si Jesus sa kasugoan ug ang batan-on mitubag nga gisunod niya kining tanan sukad sa iyang pagkabatan-on, naminaw ko sa Manluluwas nga malumong mikorihir: “Kulang kag usa ka butang: … ibaligya ang imong katigayunan, ug …. umanhi ka, … sumunod ka kanako.”1 Apan sa akong kahibulong, nakadungog hinoon ko og unom ka pulong sa wala pa kanang bahina sa bersikulo nga daw wala pa nako madungog o mabasa sukad. Mura kini og gidugang sa mga kasulatan. Natingala ko sa dinasig nga salabutan nga gibutyag nianang higayuna.

Unsa man kining unom ka mga pulong nga dunay dakong epekto? Paminaw aron masuta kon makabantay ba kamo niining daw ordinaryo nga mga pulong, dili makit-an sa ubang istorya sa Ebanghelyo apan makita lamang sa Ebanghelyo ni Marcos:

“Dihay usa ka tawo nga midalagan ngadto kaniya … ug kaniya nangutana, Maayong Magtutudlo, unsa bay akong buhaton aron makapanunod ako sa kinabuhing dayon?

“Ug kaniya mitubag si Jesus, …

“Nahibalo ikaw sa mga sugo, Ayaw pagpanapaw, Ayaw pagbuno, Ayaw pagpangawat, Ayaw pagsaksig bakak, Ayaw pagpanikas, Tumahod ka sa imong amahan ug inahan.

“Ug siya miingon kaniya … , Magtutudlo, kanang tanan ako nang ginabantayan sukad pa sa akong pagkabatan-on.”

Ug si Jesus, sa nagsud-ong siya kaniya, nahigugma kaniya, ug miingon kaniya, kulang kag usa ka butang: ibaligya ang imong katigayunan ug ang halin ihatag ngadto sa mga kabus, ug makabaton kag bahandi didto sa langit: ug unya umanhi ka ug sumunod ka kanako.”2

“Ug si Jesus, sa nagsud-ong siya kaniya, nahigugma kaniya.

Sa akong pagkadungog niining mga pulong, naghunahuna ko sa atong Ginoo nga mihunong ug nagsud-ong niining batan-on. Nagsud-ong—nagpasabut nga pagtan-aw nga midulot sa iyang kalag, nakamatngon sa iyang kamaayo ug usab sa iyang potensyal, ingon man nasabtan ang iyang kinadak-ang panginahanglan.

Dayon ang yanong mga pulong—si Jesus nahigugma kaniya. Mibati Siya og bug-at nga gugma ug kalooy alang niining maayong batan-on, ug tungod niini nga gugma ug nunot niini nga gugma, si Jesus naghangyo pa gani kaniya. Akong nahunahuna kon unsay gibati niining batan-on nga mapuno sa ingon nga gugma gani samtang gihangyo sa pagbuhat og lisud kaayong butang sama sa pagbaligya sa tanan niyang gipanag-iya ug ihatag kini ngadto sa mga kabus.

Nianang higayuna, kahibalo ko nga dili lang kasingkasing sa pipila namo ka misyonaryo ang kinahanglang mausab. Ingon man usab ang akong kasingkasing. Ang pangutana dili na “Unsaon man sa nasagmuyo nga mission president nga mapatarung ang usa ka nanglimbasug nga misyonaryo?” Hinoon, ang pangutana mao “Unsaon nga mapuno ko sa Kristohanong gugma aron ang misyonaryo mobati sa gugma sa Dios pinaagi nako ug magtinguha sa pagbag-o?” Unsaon nako sa pagsud-ong kaniya nga sama sa Ginoo nga nagsud-ong sa batan-ong adunahan, magtan-aw nila kon kinsa gayud sila ug kinsa sila sa umaabut, kay sa unsay ilang gibuhat o unsay wala nila gibuhat? Unsaon nako nga mas mahisama sa Manluluwas?

“Ug si Jesus, sa nagsud-ong siya kaniya, nahigugma kaniya.”

Sukad nianang panahona, kon mag-atubang ko sa batan-ong misyonaryo nga nanglimbasug sa aspeto sa pagsunod, diha sa akong kasingkasing nakita na nako karon ang usa ka matinud-anong batan-on nga lalaki o babaye kinsa mipakita og tinguha sa pag-adto sa misyon. Dayon ako makasulti uban sa pagbati sama sa malumo nga ginikanan:3 “Elder o Sister, kon ako wala mahigugma nimo, dili ko manginlabut unsay mahitabo sa imong misyon. Apan gihigugma ko ikaw, ug tungod kay gihigugma ko ikaw, nagpakabana ko kon si kinsa ka sa umaabut. Busa ako modapit nimo sa pag-usab niadtong mga butang nga maglisud ka ugmahimo kang si kinsa nga maoy gusto sa Ginoo.”

Sa matag interbyu nako sa mga misyonaryo, mag-ampo una ko alang sa gasa sa gugmang putli ug nga makita nako ang matag elder ug sister sama sa pagtan-aw sa Ginoo niya.

Sa dili pa ang mga komperensya sa zone, samtang si Sister Palmer ug ako nakighimamat sa matag misyonaryo, mohunong ko ug tutokan sila, mosud-ong nila—usa ka interbyu nga walay pulong—ug dili masipyat, mapuno ko sa dakong gugma alang niining bililhong mga anak sa Dios.

Nakat-on ko og daghang leksyon nga makausab sa kinabuhi gikan niining personal nga kasinatian sa Marcos kapitulo 10. Aniay upat niining leksyon nga nagtuo ko nga makatabang kanato:

  1. Kon magkat-on kita sa pagtan-aw sa uban sama sa pagtan-aw sa Ginoo kanila kay sa makita lang sa atong mata, ang atong gugma kanila molambo ug ingon man ang atong tinguha sa pagtabang nila. Makita nato ang potensyal sa uban nga wala nila makita sa ilang kaugalingon. Uban sa Kristohanon nga gugma dili kita mahadlok sa pagsulti, tungod kay ang “hingpit nga gugma nagahingilin sa kahadlok.”4 Ug kita dili gayud mohunong, nga maghinumdom nga kadtong labing lisud higugmaon maoy sagad nagkinahanglan og gugma.

  2. Walay tinuod nga pagtudlo o pagkat-on nga mahitabo kon buhaton diha sa kasagmuyo o kasuko, ug ang mga kasingkasing dili mausab diin wala diha ang gugma. Nagbuhat man kita sa atong mga tahas isip mga ginikanan, magtutudlo, o mga lider, ang tinuod nga pagtudlo mahitabo lang diha sa kahimtang nga dunay pagsalig imbis nga pagpanghimaraut. Ang atong mga panimalay kinahanglang himoong luwas nga kapasilongan sa atong mga anak—dili makuyaw nga palibot.

  3. Ang gugma kinahanglan dili ihikaw kon ang usa ka bata, higala, o sakop sa pamilya mapakyas sa pagkab-ot sa atong gilauman. Wala kita masayud unsay nahitabo niadtong adunahan nga batan-on human nga mipalayo nga magul-anon, apan masaligon ko nga si Jesus hingpit gihapon nga nahigugma kaniya bisan gipili niya ang mas sayon nga dalan. Tingali sa ulahing bahin sa kinabuhi, kon iyang makita nga ang iyang kabtangan haw-ang, nahinumduman niya ug misunod nianang iyang talagsaong kasinatian sa Iyang Ginoo sa pagsud-ong, paghigugma, ug pagdapit kaniya sa pagsunod Kaniya.

  4. Tungod kay Siya nahigugma kanato, ang Ginoo naglaum og dako kanato. Kon mapainubsanon kita, atong hangupon ang imbitasyon sa Ginoo sa paghinulsol, pagsakripisyo, ug magsilbing ebidensya sa Iyang hingpit nga gugma alang nato. Tutal, ang imbitasyon sa paghinulsol usa man usab ka imbitasyon sa pagdawat sa maanindot nga gasa sa kapasayloan ug kalinaw. Busa, “dili mo pagtamayon … ang pagpanton gikan sa Ginoo, ni magkaluya ka sa diha nga pagabadlongon ikaw niya: kay ang Ginoo nagapanton kaniya nga iyang ginahigugma.”5

Minahal kong mga kaigsoonan, karon sa bisan unsang panahona nga mabati ninyo nga gipabuhat mo og lisud nga butang—undanga ang dili maayong batasan o adiksyon, ipadaplin ang pagpaningkamot nga kalibutanon, isakripisyo ang kinaham nga kalihokan tungod kay kini Igpapahulay, pasayloa ang tawo nga nakasala ninyo—hunahunaa ang Ginoo nga nagsud-ong ninyo, naghigugma ninyo, ug nagdapit ninyo nga buhian kini ug mosunod Kaniya. Ug hatagi Siya og pasalamat sa paghigugma kaninyo nga igo sa pagdapit kaninyo sa pagbuhat og mas daghan pa.

Ako mopamatuod mahitungod sa atong Manluluwas, si Jesukristo, ug maglantaw niana nga adlaw nga Iya na kitang gakson, mosud-ong kanato ug mopalibot kanato sa Iyang hingpit nga gugma. Sa pangalan ni Jesukristo, amen.