Pagtudlo sumala sa Pamaagi sa Manluluwas
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Pagtudlo sumala sa Pamaagi sa Manluluwas

Ang tumong sa matag magtutudlo sa ebanghelyo—matag ginikanan, matag magtutudlo nga pormal nga gitawag, matag home teacher ug visiting teacher, ug matag sumusunod ni Kristo—mao ang pagtudlo sa lunsay nga doktrina sa ebanghelyo, pinaagi sa Espiritu, aron sa pagtabang sa mga anak sa Dios sa pagpalambo sa ilang hugot nga pagtuo diha sa Manluluwas ug mahimong mas sama Kaniya.

Gimantala sa
Ang Simbahan ni Jesukristo sa mga Santos sa Ulahing mga Adlaw
Siyudad sa Salt Lake, Utah