Pasiuna: Pagtudlo sumala sa Pamaagi sa Manluluwas
Mga Footnote

Hide Footnotes

Tema

Pasiuna: Pagtudlo sumala sa Pamaagi sa Manluluwas

Kon maghunahuna ka kabahin sa pamaagi sa Manluluwas sa pagtudlo, unsa ang moabut sa imong hunahuna? Mahanduraw ba nimo Siya nga nagtudlo sa pundok sa mga katawhan daplin sa dagat, pribado nga nakigsulti sa usa ka babaye sa may atabay, o nagpanalangin sa gamay nga bata? Samtang nagbasa ka mahitungod Kaniya diha sa mga kasulatan, unsay imong namatikdan sa Iyang pamaagi sa pagtabang sa uban nga makat-on ug molambo? Unsay buot ipasabut diha kanimo sa pagtudlo sumala sa pamaagi sa Manluluwas?

Ang Pamaagi sa Manluluwas sa Pagtudlo

Si Jesukristo mipahayag, “Ako mao ang dalan” (Juan 14:6). Samtang mamalandong ka sa Iyang kinabuhi ug sa imong kaugalingong mga oportunidad sa pagtudlo, imong makaplagan nga ang paagi nga mahimong usa ka epektibo nga magtutudlo mao ang pagkahimong mas sama sa Manluluwas. Ang pamaagi sa Manluluwas sa pagtudlo nagagikan kon si kinsa Siya ug sa “gahum sa Espiritu” nga Iyang gidala uban Kaniya (Lucas 4:14). Ang importante sa pagtudlo sama sa pagtudlo sa Manluluwas mao ang pagpakabuhi sama sa pagpakabuhi sa Manluluwas.

Ug sa unsang paagi Siya nagpakabuhi?

Ang Manluluwas puno sa gugma. Kon nag-awhag man Siya sa usa ka mahinulsulon nga makasasala, nagtudlo sa Iyang mga disipulo, o namadlong sa mga Pariseo, ang tanan nga gihimo sa Manluluwas usa ka pagpahayag sa gugma. Kini nga gugma ug kapuangod alang sa mga katawhan ug sa ilang mga panginahanglan migiya Kaniya sa pagtudlo sa mga paagi nga makahuluganon ngadto kanila. Sa dihang ang Manluluwas mitudlo, ang pamilyar, tinuod kinabuhi nga mga kasinatian sama sa pagpangisda, pagpanganak, ug pagpundok sa mga karnero nahimong espirituhanong mga leksyon.

Ang Manluluwas nagtinguha ug misunod sa kabubut-on sa Iyang Amahan ug mitudlo sa doktrina sa Iyang Amahan. Gikan sa Iyang pagkabata si Jesus anha gayud “sa balay sa [Iyang] Amahan,” nagtinguha sa pagbuhat sa “makapahimuot kaniya.” “Ang gitudlo ko dili akong kaugalingon,” Siya miingon, “kondili iya sa nagpadala kanako” (Lucas 2:49; Juan 8:29; 7:16).

Ang Manluluwas hingpit nga mapasaligon sa Iyang sagrado nga misyon—sa pagdala sa mga anak sa Dios balik ngadto Kaniya. Busa si Jesus mibuhat og labaw pa kay sa paghatag og impormasyon; Siya mihatag sa Iyang mga sumusunod sa importante nga mga responsibilidad nga naglig-on sa ilang hugot nga pagtuo ug nagtabang kanila nga molambo. Siya misalig kanila, miandam kanila, ug mipadala kanila ngadto sa tibuok kalibutan sa pagtudlo, pagpanalangin, ug pagserbisyo sa uban (tan-awa sa Mateo 10:1, 5–8).

Ang Manluluwas nahigugma sa mga kasulatan ug migamit niini sa pagtudlo ug pagpamatuod kabahin sa Iyang misyon. Siya mitudlo sa mga tawo sa pagsiksik sa mga kasulatan sa pagpangita sa ilang kaugalingong mga tubag sa mga pangutana. Samtang Siya nagtudlo sa pulong sa Dios uban sa gahum, ang mga tawo nasayud sa ilang kaugalingon nga ang mga kasulatan tinuod (tan-awa sa Lucas 24:32).

Ang Manluluwas nagsunod sa unsay Iyang gitudlo. Sa matag sitwasyon, Siya mao ang hingpit nga ehemplo. Iyang gitudloan ang Iyang mga sumusunod sa pag-ampo pinaagi sa pag-ampo uban kanila (tan-awa sa Lucas 11:1–4). Siya mitudlo kanila sa paghigugma ug pagserbisyo pinaagi sa Iyang paghigugma ug pagserbisyo kanila. Siya mitudlo kanila unsaon sa pagsunod sa Iyang ebanghelyo pinaagi sa Iyang pagpakabuhi. Siya kanunay nga nagtudlo—kasagaran diha sa pormal nga mga palibut apan ingon man usab diha sa mga panimalay ug sa personal, dili pormal nga pag-istoryahanay (tan-awa sa Mateo 4:23; Marcos 14:3–9).

Adunay daghan pa kaayo nga angay nimong madiskubrehan kabahin sa pamaagi sa Manluluwas sa pagtudlo. Apan kini ang sigurado: ang gahum sa tinud-anay nga pagtudlo sumala sa Iyang paagi moabut samtang ikaw magkat-on kaniya ug mosunod Kaniya. Ang pagdapit sa pagtudlo sumala sa pamaagi sa Manluluwas sa tinuoray usa ka importante nga bahin sa Iyang pagdapit nga “umanhi ka ug sumunod kanako” (Lucas 18:22).

Jesus Christ. Peter Proclaims Jesus as the Son of God
Motherhood

Makahimo Ka sa Pagtudlo sumala sa Pamaagi sa Manluluwas

Ikaw usa ka disipulo ni Jesukristo. Kini nagpasabut nga ikaw usa ka magtutudlo, tungod kay ang pagkadisipulo naglakip sa pagtudlo, pagpanalangin, ug pagtabang sa uban. Ikaw tingali, sa usa ka panahon, hatagan og pormal nga calling sa pagtudlo, apan ang responsibilidad sa pagtudlo kanunay nga anaa kanimo, ilabi na kon ikaw usa ka ginikanan. Usahay ang responsibilidad sa pagtudlo mahimong daw sobra ra kaayo. Tingali nabalaka ka nga dili igo ang imong nasayran, nga dili igo ang imong kasinatian sa pagtudlo, o nga dili lang gyud ka ang “magtutudlo nga matang sa tawo.” Apan ang imong Langitnong Amahan, kinsa hingpit nga nakaila kanimo, mitawag kanimo sa pagtudlo tungod sa unsay imong matanyag isip usa ka mapasaligon nga sumusunod ni Jesukristo. Dili Siya mobiya kanimo.

Ania ang pipila sa daghan nga mga tinubdan sa gahum ug suporta nga Iyang giandam aron sa pagtabang kanimo sa pagtudlo sumala sa Iyang paagi.

Ang gahum sa Espiritu Santo. Samtang maningkamot ka nga takus nga mosunod sa ebanghelyo, ang Espiritu Santo mopadayag sa kabubut-on sa Dios diha kanimo. Siya mohatag kanimo og mga hunahuna, mga impresyon, ug mamugnaong mga ideya kon unsaon sa pagtabang sa uban nga makat-on. Siya motabang kanimo nga masayud kon unsa nga mga baruganan sa ebanghelyo ang tutokan. Ug Siya motandog sa mga kasingkasing sa imong mga gitudloan ug modasig kanila sa pag-usab. Ang Espiritu Santo makapahimong posible alang kanimo nga mahimong “usa ka magtutudlo nga gikan sa Dios,” tungod kay ang Espiritu mao ang tinuod nga magtutudlo, ug kon ang Espiritu anaa kanimo, ikaw magtudlo uban sa gahum sa Dios ug makatabang sa pagpahinabo sa milagro sa pagkakabig (Juan 3:2; tan-awa usab sa 2 Nephi 33: 1).

Ang saad sa imong calling ug pag-set apart. Ang imong calling sa pagtudlo nagagikan sa Ginoo, dili gikan sa tawo, ug sama sa gisaad ni Presidente Thomas S. Monson, “kinsa ang tawagon sa Ginoo, ang Ginoo mopasarang.”1 Dugang pa, ikaw gi-set apart ubos sa direksyon sa mga naghupot sa yawe sa priesthood; busa, ikaw adunay katungod sa personal nga pagpadayag nga imong gikinahanglan aron magmalampuson. Kini nga mga panalangin maimo samtang magtinguha ka niini, magpabiling matinud-anon, ug maningkamot nga mahimong takus.

Ang gahum sa pag-ampo. Ang imong Langitnong Amahan kanunay nga anaa. Direkta ka nga makasulti ngadto Kaniya pinaagi sa pag-ampo. “Pangayo sa Amahan pinaagi sa akong ngalan,” ang Manluluwas miingon, “ug ikaw makabaton sa Espiritu Santo” (D&P 18:18; tan-awa usab sa D&P 42:14).

Ang imong gugma, mga talento, ug mga kasinatian. Makapanalangin ka sa mga anak sa Dios pinaagi sa paggamit sa imong gugma alang sa uban, sa mga gasa nga gihatag sa Dios kanimo, ug sa mga kasinatian sa imong kinabuhi. Samtang matinud-anon ka nga moserbisyo ug magtinguha sa tabang sa Dios, Iya kang palamboon, ug modako ang imong kapasidad sa pagtudlo sa ebanghelyo sumala sa pamaagi sa Manluluwas.

Ang gahum sa pulong sa Dios. Ang doktrina nga makita sa mga kasulatan ug sa mga pulong sa mga propeta sa ulahing mga adlaw adunay gahum nga mousab sa mga kasingkasing ug modugang sa hugot nga pagtuo. Samtang ikaw ug ang imong mga gitudloan “mosulay sa hiyas sa pulong sa Dios”, imong makaplagan nga aduna kini “dako nga kalagmitan sa pagdala sa mga katawhan sa pagbuhat niana nga diin makiangayon” (Alma 31: 5).

Mahigugmaong mga lider. Ang imong mga lider sa priesthood ug auxiliary gusto nga motabang kanimo nga magmalampuson. Pangayo sa ilang tambag samtang maningkamot ka sa paglambo isip usa ka magtutudlo ug samtang mamalandong ka sa mga panginahanglan sa imong mga gitudloan.

Ang kontribusyon sa imong mga gitudloan. Ang matag indibidwal sa imong klase usa ka abunda nga tinubdan sa pagpamatuod, mga panabut, ug mga kasinatian sa pagsunod sa ebanghelyo. Dapita sila sa pagpakigbahin ug pagbayaw sa usag usa.

Hinumdumi, ang Dios mitawag kanimo, ug Siya makapasarang kanimo. Ang pagtudlo sa ebanghelyo usa ka mahinungdanon nga bahin sa Iyang halangdong buhat sa kaluwasan, ug “kon kita anaa sa buluhaton sa Ginoo, may katungod kita sa panabang sa Ginoo.”2

Alang sa Lider sa Diskusyon

Pagpakigbahin ug pagtinambagay sa usag usa. Sugdi pinaagi sa pagdapit sa mga magtutudlo sa pagpakigbahin og bag-ong mga kasinatian sa pagtudlo ug pangutana og mga pangutana nga may kalabutan sa pagtudlo.

Pagkat-on og dungan. Dapita ang mga magtutudlo sa paghisgot sa usa o daghan pa nga mga ideya niini nga seksyon. Ayaw sulayi pagtudlo ang tanang hilisgutan sa usa ka miting.

Pagpraktis. Dapita ang mga magtutudlo sa pagkompleto sa pagtimbang-timbang nga giulohan og “Paglambo isip usa ka Kristohanong Magtutudlo” niini nga kapanguhaan.

Pangandam. Desisyuni ninyo ang usa ka hilisgutan alang sa sunod nga miting, ug dapita ang mga magtutudlo sa pagpangandam.