Liahoona
  Tugevdage oma usku esimese nägemuse kaudu
  Joonealused märkused
  Theme

  Tugevdage oma usku esimese nägemuse kaudu

  Ma palvetan, et te järgiksite Josephi palvemudelit, saaksite teada samad tõed, mida sai teada tema, ning tugevdaksite usku Taevasesse Isasse ja Tema Poega Jeesusesse Kristusesse.

  Teenager Share Beliefs

  Kui ma olin16-aastane, sõitsin oma kodust Idaho osariigist Ameerika Ühendriikide idarannikule konverentsile, kuhu olid tulnud noored mehed ja noored naised kõigist 50 osariigist ja ligikaudu 40 rahvusest. Enne seda olin ma sattunud harva olukorda, kus ma oma tõekspidamiste ja veendumuste poolest teistest erinesin.

  Ühel õhtul hakati mingis suvalises rühmas arutama Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku tõekspidamisi ja tavasid. Suur hulk õpilasi pööras äkitselt tähelepanu mulle ja hakkas esitama küsimusi, mis olid kohati meie tõekspidamisi arvustavad.

  Ma ei osanud seda oodata. Kuid kui olin hetke järele mõelnud, võtsin jutuks osa meie peamisi evangeeliumipõhimõtteid. Selgitasin, et meil on Taevane Isa, et me oleme Tema pojad ja tütred, ning et oleme maa peal selleks, et hakata uskuma Jeesusesse Kristusesse ja end tõestada, valides halva asemel hea.

  Jõudsin nende põhimõtetega Joseph Smithi tunnistuseni. Teised õpilased polnud Joseph Smithi kohta küsinud, kuid avastasin, et olin jõudnud ise lähtekohani, miks ma midagi uskusin. Kui rääkisin Isa ja Poja ilmumisest pühas metsasalus, jäid kõik äkitselt vaikseks. Ruumis oli üdini tunda pühadust ning tundsin, kuidas minul ja mu sõnadel lasus tohutu vaimne vägi.

  Hiljem tänas osa õpilastest mind mu kindlate veendumuste eest. Osa küsis Kiriku kohta lausa lisainfot. Kui tol õhtul oma tuppa läksin, jõudis mulle kohale, et ma ise olin see, keda see kogemus enim mõjutas. Olin saanud tunda Isast Jumalast, Jeesusest Kristusest ja esimesest nägemusest tunnistamise väge.

  Sellest enam kui 50 aasta tagusest kogemusest peale olen tunnistanud Isast, Pojast ja prohvet Joseph Smithist sadu kordi. Olen tundnud läbi nende kogemuste pidevalt Püha Vaimu kinnitavat tunnistust.

  Tahaksin jagada viit põhimõtet, mida olen vaimselt esimese nägemuse kohta mõistnud. Need põhimõtted on tugevdanud mu usku meie Taevasesse Isasse ja Tema Armsasse Poega ning mu soovi neid järgida. Loodan, et need tugevdavad ka teid.

  The First Vision

  1. Isa, Poeg ja Püha Vaim on erinevad isikud

  Usuõpetlased ja filosoofid olid arutanud sajandeid Isa Jumala, Jeesuse Kristuse ja Püha Vaimu olemust. Paljud uskusid, et nad on üks ja seesama isik. Tänu Josephi 200 aasta tagusele kogemusele pühas metsasalus teame Jumala loomuse kohta absoluutset tõde.

  Esiteks, Ta elab! Teiseks, Isa ja Poeg on kaks erinevat, hiilgavat, ülestõusnud isikut, kumbki omaette ainulaadne. Joseph sai hiljem teada, et „Pühal Vaimul ei ole lihast ja luust keha, vaid tema on vaimisik. Kui ei oleks nõnda, ei saaks Püha Vaim meis elada” (ÕL 130:22).

  2. Me oleme Jumala pojad ja tütred

  Prohvet Joseph Smith sai esimese nägemuse ja teiste kogemuste kaudu teada, et Jumal pole mingi eemalolev vägi, kes lõi maailma ja selle elanikud ning siis unustas nad. Tegelikkuses on igaüks meist „meid armastavate taevaste vanemate tütar [või poeg]”1.

  Perekonnaläkituses on kirjas: „Kõik inimesed – mehed ja naised – on loodud Jumala näo järgi. Igaüks on taevaste vanemate armastatud vaimupoeg või -tütar ning seega on igaühel jumalik loomus ja saatus.”2 Meie Isa on olnud selle saatuse osas selgesõnaline: „Minu töö ja hiilgus on see – tuua inimesele surematus ja igavene elu” (Ms 1:39).

  Me pärineme Jumala juurest ja oleme siin maa peal, et saada rohkem Tema-sarnaseks. Kui ma seda noore mehena esimese nägemuse põhjal mõistsin, võimaldas see mul teada, et mul on omaenda Taevane Isa, kes mind armastab ja tahab, et ma naaseksin Tema juurde.

  3. Me võime oma patud andeks saada

  Joseph tundis sügavat muret, kas ta saab oma patud andeks. Ühes esimest nägemust käsitlevas aruandes pöördus Issand noore tõeotsija poole järgmiste sõnadega: „Joseph, mu poeg, sa oled oma patud andeks saanud. Mine oma teed, käi mu seaduste järgi ja pea mu käske. Vaata, Ma olen auhiilguse Issand. Mind löödi risti maailma eest, et kõik need, kes usuvad minu nimesse, võiksid saada igavese elu.”3

  Joseph sai teada, et Jeesuse Kristuse lepituse kaudu võib ta oma patud andeks ja Jumala ees puhtaks saada. Ta teadis kindlalt, et Jeesus Kristus võttis enda kanda kõigi nende patud ja koormad, kes on kunagi elanud ja elavad kunagi maa peal.

  Me saame esimesest nägemusest teada, et tänu meie Päästja Jeesuse Kristuse armulikkusele võime ka meie oma patud andeks saada ja seista ühel päeval puhtana Isa ees.

  4. Meie Taevane Isa kuuleb meie palveid ja vastab neile

  Joseph sai tol päeval 1820. aastal teada, et Taevane Isa kuuleb palvet ja vastab sellele. Hiljem ütles Joseph: „Ma olin täiesti kindel taevaliku ilmutuse saamises, kuna olin juba varem sellise saanud.” (JSA 1:29) Me õpime tema näitel, et saame pöörduda palves oma Taevase Isa poole, et ka ise vastuseid saada.

  Joseph palvetas ikka ja jälle korduvalt selle palvemudeli järgi. Ta oli kindel, et Issand kuuleb tema palveid ja vastab neile. Ta palvetas selle eest, mille eest ka teie olete tõenäoliselt palvetanud.

  Ta palvetas, et saada tarkust (vt JSA 1:12–13).

  Ta palvetas ristimise kohta (vt JSA 1:68).

  Ta palvetas päästmise eest (vt ÕL 121:1–4).

  Ta palvetas misjonäride eest (vt ÕL 109:22).

  Ta palvetas Kiriku ning selle liikmete ja juhtide eest (vt ÕL 109:71–76).

  Ja ta palvetas oma pere eest (vt ÕL 109:68–69).

  See on meie eeskuju. Joseph näitas meile, et me saame kõik palves Isa poole pöörduda.

  5. Isa ja Poeg tunnevad meid isiklikult

  Me õpime esimesest nägemusest, et need selestilised Isikud tunnevad meid isiklikult, nii nagu nad tundsid Josephit. Isa kutsus Josephit nimepidi ja „osutas teisele” ning ütles: „See on minu armas Poeg. Kuula Teda!” (JSA 1:17)

  Isa ja Poeg teadsid Josephi vajadusi, vaevu ja igatsusi, nii nagu nad teavad meie omi. Lisaks teavad nad meie õnnestumisi ja muresid.

  Noorena palvetasin ma paljude asjade eest. Kui ma nüüd tagasi vaatan, ei tundu osa neist asjadest enam tähtsana. Kuid siis olid need mulle tähtsad ja ma mõistsin varasest east peale, et mul on Taevaisa, kes mind kuulab. Ma ei saanud alati otsekohe vastust, kuid tundsin, et Ta austab mu palvet omal ajal ja omal moel just nii, nagu on minu jaoks õige.

  Olge kindlad ja usaldage, et Jumal räägib teiega. Uskuge sügaval südamesopis tekkinud tundeid. Mina hakkasin uskuma palvesse ja mõistma selle väge, kuna mulle olid teada prohvet Joseph Smithi kogemused. Teadsin, et Jumal teab mu nime ja vastab mulle, nii nagu Ta teab teie nime ja vastab teile.

  Tunnistus

  Oma 68 eluaasta jooksul maa peal olen ma suurema osa ajast Josephi palvemudelit järele proovinud. Kõigi tõeliste Päästja jüngrite sarnaselt olen ka mina taevast vastuseid saanud. Ma tean, et Jeesus on Kristus. Ta on Jumala Poeg. Ta tõusis üles ja elab tänapäeval. Tal on vägi patud andeks anda. Kui me usume, kuuletume ja parandame meelt, saab Ta meid turvaliselt meie taevasesse koju tagasi tuua.

  Issanda Jeesuse Kristuse apostli ja Ta ametisse pühitsetud tunnistajana tunnistan ma kindlalt ja veendunult, Püha Vaimu kinnitusel, et Isa ja Poeg ilmusid Joseph Smithile pühas metsasalus. Ma palvetan, et te järgiksite Josephi palvemudelit, saaksite teada samad tõed, mida sai teada tema, ning tugevdaksite usku Taevasesse Isasse ja Tema Poega Jeesusesse Kristusesse.

  Illustreerinud David Malan

  Illustreerinud Kendall Ray Johnson