Liahoona
  Hea mõte
  Joonealused märkused
  Theme

  Hea mõte

  Liahona Magazine, 2020/04 Apr

  Sa oled armas Jumala laps, keda Ta tunneb ja armastab. Jumal tundis Joseph Smithi. Ja tunneb ka sind. Jumal teab, kes sa oled.

  Vanem Dale G. Renlund Kaheteistkümne Apostli Kvoorumist

  Artiklist „Teile mõeldud taastamise õnnistused”. – Liahona, veebr 2020, lk 52.

  Illustreerinud Apryl Stott