Liahoona
  Kiriku tulevik: maailma ettevalmistamine Päästja teiseks tulemiseks
  Joonealused märkused
  Theme

  Kiriku tulevik: maailma ettevalmistamine Päästja teiseks tulemiseks

  Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirik valmistab maailma ette päevaks, mil „maa on täis Jehoova tundmist” (Js 11:9).

  Within Our Grasp

  Meie käeulatuses. Autor Bryant Ward, koopiate tegemine keelatud.

  Meie teiega saame osaleda Jeesuse Kristuse evangeeliumi üha kestvas taastamises. See evangeelium on imepärane ega ole inimese loodud! See pärineb Issandalt, kes ütles: „Ma kiirendan oma tööd selle õigel ajal” (ÕL 88:73). Selleks tööks anti volitus jumaliku teadaandega kakssada aastat tagasi. See teadaanne oli vaid seitsmesõnaline: „See on minu armas Poeg. Kuula Teda!” (Vt JSA 1:17.)

  See Kõikvõimsa Jumala lausutud teadaanne tõi noorukieas Joseph Smithi Issanda Jeesuse Kristuse juurde. Need seitse sõna käivitasid Tema evangeeliumi taastamise. Miks? Sellepärast, et meie elav Jumal on armastav Jumal! Ta tahab, et Tema lapsed saaksid surematuks ja elaksid igavesti! Sellele suurele viimse aja tööle, milles me oleme osalised, pandi ettenähtud ajal alus selleks, et õnnistada ootel ja nutta tihkuvat maailma.

  Ma ei suuda jääda taastamisest rääkides ükskõikseks. See ajalooline fakt on lausa oivaline! See on uskumatu! See on hingemattev! See on nii hämmastav, et taeva sõnumitoojad tulid andma sellele tööle väge ja volitust.

  Nüüdisajal liigub Issanda töö Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirikus edasi kiirendatud tempos. Kiriku tulevik on enneolematu ja võrratu. „Silm ei ole näinud ja kõrv ei ole kuulnud ‥ , mis Jumal on valmistanud neile, kes teda armastavad!” (1Kr 2:9; vt ka ÕL 76:10)

  Pidage meeles, et Kristuse teenimistöö täius saabub tulevikus. Prohvetlikud kuulutused Tema teise tulemise kohta on alles täitumas. Oleme jõudmas selle viimse evangeeliumi ajajärgu haripunkti, kui Päästja teisest tulemisest on saamas reaalsus.

  Iisraeli kokkukogumine kummalgi pool eesriiet

  Selle teise tulemise vajalik eellugu on hajutatud Iisraeli kauaoodatud kokkukogumine (vt 1Ne 15:18; vt ka Mormoni Raamatu tiitelleht). Kokkukogumist käsitlev õpetus on üks tähtsaid Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku õpetusi. Issand on kuulutanud: „Ma annan teile tunnustähe, ‥ et ma kogun oma rahva nende kauaaegsest hajutatusest, oo Iisraeli koda, ja rajan taas oma Siioni nende keskele” (3Ne 21:1).

  Me mitte ainult ei õpeta seda õpetust, vaid ka osaleme selles. Me teeme seda, kui aitame koguda kokku Issanda väljavalituid kummalgi pool eesriiet. Maa ja selle elanikkonna saatusega on ette nähtud meie surnud sugulaste lunastamine (vt ÕL 128:15). Halastaval kombel saab kutsuda „tulema Kristuse juurde” (Jb 1:7; Mn 10:32; ÕL 20:59) ka neid, kes surid evangeeliumist teadmata (vt ÕL 137:6–8). Kuid nende ettevalmistamise juures läheb vaja ka teiste maiseid jõupingutusi. Me kogume sugupuutabeleid, koostame perekonna grupilehti ja teeme asemikena templitööd, et koguda inimesi Issanda juurde ja nende peredesse (vt 1Kr 15:29; 1Pt 4:6).

  Holiness To The Lord

  Jehoovale pühitsetud. Autor Bryant Ward, koopiate tegemine keelatud.

  Pered tuleb kogu igavikuks kokku pitseerida (vt ÕL 2:2–3; 49:17; 138:48; JSA 1:39). Isade ja laste vahele peab sepistama siduva lüli. Meie ajal tuleb siduda kokku kõikide ajajärkude, võtmete ja vägede terviklik, täielik ja täiuslik ühendus (vt ÕL 128:18). Nende pühade eesmärkide tõttu täpistavad nüüd maad pühad templid. Rõhutan taas, et nende templite ehitamine ei pruugi muuta teie elu, kuid templis teenimine teeb seda kindlasti.

  Tuleb aeg, mil need, kes ei kuuletu Issandale, eraldatakse neist, kes kuuletuvad (vt ÕL 86:1–7). Meie turvalisim kindlustus on olla Tema pühasse kotta sissepääsemise vääriline. Suurim kingitus, mille saaksite Issandale anda, on mitte lasta maailmal end määrida ja püsida Tema pühasse kotta mineku väärilisena. Tema kingitus teile on rahu ja kindel teadmine, et olete väärilised Temaga kokku saama, kui see aeg kätte jõuab.

  Lisaks templitööle on Mormoni Raamatu esiletulek kogu maailmale märk, et Issand on hakanud Iisraeli kokku koguma ning täitma Aabrahami, Iisaki ja Jaakobiga sõlmitud lepinguid (vt 1Ms 12:2–3; 3Ne 21; 29). Mormoni Raamatus kuulutatakse kokkukogumise õpetust (vt nt 1Ne 10:14). See paneb inimesi õppima Jeesusest Kristusest, uskuma Tema evangeeliumisse ja liituma Tema Kirikuga. Õigupoolest, kui poleks Mormoni Raamatut, ei leiaks lubatud Iisraeli kokkukogumine üldse aset.

  Ka misjonitööl on sel kokkukogumisel otsustav tähtsus. Issanda teenijad lähevad ja kuulutavad evangeeliumi taastamist. Meie liikmed ja misjonärid on otsinud hajutatud iisraellasi paljude rahvaste seast, nad on küttinud neid „kaljulõhedest” (Jr 16:16) ja püüdnud neid nagu vanal ajal.

  Misjonitöö seob rahvast lepinguga, mille Issand sõlmis muiste Aabrahamiga:

  „Sina saad õnnistuseks sinu seemnele pärast sind, nii et nad kannavad selle teenimistöö ja preesterluse oma kätel edasi kõikidele rahvastele;

  ja ma õnnistan neid sinu nime kaudu; sest kõiki neid, kes võtavad vastu selle evangeeliumi, hakatakse kutsuma sinu nime järgi ning nad loetakse sinu seemneks ja nad tõusevad üles ja õnnistavad sind kui oma isa.” (Aabr 2:9–10)

  Misjonitöö on kõigest selle õnnistuse algus. Need õnnistused täituvad, teostuvad siis, kui ristimisvetesse läinud täiustavad oma elu kuni selleni välja, et nad võivad minna pühasse templisse. Seal templianni saamine pitseerib Kiriku liikmed Aabrahami lepingu külge.

  Kui keegi otsustab tulla Kristuse juurde, siis pole küsimus füüsilises asukohas, vaid igaühe enda pühendumuses. Evangeeliumi õpetus, talitused, preesterluse võtmed ja õnnistused on kättesaadavad kõikidele Kiriku liikmetele sõltumata sellest, kus nad asuvad. Inimesi saab „tuu[a] teadmisele Issandast” (3Ne 20:13) ilma nende kodumaalt lahkumata.

  See on tõsi, et Kiriku algusaegadel tähendas usulepöördumine ka sageli kodumaalt lahkumist. Kuid nüüd leiab kogumine aset iga rahva seas. Issand on andnud korralduse Siioni rajamiseks (vt ÕL 6:6; 11:6) kõigis valdustes, kus Ta on lasknud oma pühadel sündida ja andnud neile nende rahvuse. Brasiilia pühade kogunemispaik on Brasiilia, Nigeeria pühade kogunemispaik on Nigeeria, Korea pühade kogunemispaik on Korea. Siion on „puhtad südamelt” (ÕL 97:21). See on seal, kus on õigemeelsed pühad.

  Vaimne turvalisus sõltub alati sellest, kuidas ja mitte kus elatakse. Tunnistan, et kui me anname endast parima, et rakendada usku Jeesusesse Kristusesse ja pääseda meeleparanduse kaudu Tema lepituse väeni, siis meile antakse Jumala teadmist ja väge, mis aitab meil viia Jeesuse Kristuse taastatud evangeeliumi õnnistusi kõigile rahvustele, hõimudele, keeltele ja rahvastele ning valmistada maailma Issanda teiseks tulemiseks.

  Teine tulemine

  Issand naaseb maale, mis sai pühaks, kui Ta täitis seal surelikkuses oma missiooni. Ta tuleb võidukana taas Jeruusalemma. Ta naaseb sellesse pühasse linna kuninglikus purpurrüüs, mis sümboliseerib Ta verd, mida immitses igast poorist (vt ÕL 133:46–48). Sinna ja mujale „ilmub Jehoova au ja kõik liha näeb seda üheskoos” (Js 40:5; vt ka ÕL 101:23). Talle „pannakse nimeks: Imeline Nõuandja, Vägev Jumal, Igavene Isa, Rahuvürst” (Js 9:6).

  Ta hakkab valitsema kahest maailma pealinnast: üks neist asub vanas Jeruusalemmas (vt Sk 14) ja teine Uues Jeruusalemmas, mis „ehitatakse Ameerika mandrile” (US 1:10). Nendest keskustest hakkab Ta juhatama oma Kiriku ja kuningriigi asju. Jeruusalemma ehitatakse veel üks tempel. Sellest templist valitseb Ta igavesti isandate Isandana. Templi alt voolab välja vesi. Surnumere vesi paraneb. (Vt Hs 47:1–8.)

  Tol päeval hakkab Ta kandma uusi tiitleid ja Tema ümber on erilised pühad. Ta saab tuntuks kui „isandate Isand ja kuningate Kuningas, ja ühes temaga [on] need, kes on kutsutud ja valitud ja ustavad” (Ilm 17:14) nende hoolde usaldatule siin surelikkuses. Siis Ta „valitseb ajastute ajastuteni” (Ilm 11:15).

  Maa saab tagasi oma paradiisliku hiilguse ja see uuendatakse. Saab olema uus taevas ja uus maa (vt Ilm 21:1; Et 13:9; ÕL 29:23–24).

  Meie kohustus – meie eriline võimalus – on aidata maailma selleks päevaks ette valmistada.

  Feed My Sheep

  Sööda mu lambaid. Autor Bryant Ward, koopiate tegemine keelatud.

  Usuga tulevikule vastu

  Samas elame me siis ja ka praegu rahutul ajal. Maavärinad ja hiidlained põhjustavad hävingut, valitsused kukuvad, pinged majanduses on karmid, pered on rünnaku all ja lahutuste arv kasvab. Meil on tõsine põhjus muretsemiseks. Kuid me ei tohi lasta hirmudel oma usust võitu saada. Usku tugevdades võime neile hirmudele vastu seista.

  Miks me vajame tugevat usku? Sest ees ootavad rasked päevad. Tulevikus ei ole alati lihtne ega populaarne olla ustav viimse aja püha. Igaüks meist pannakse proovile. Apostel Paulus hoiatas, et viimsetel päevadel saab Issanda ustavatele järgijatele osaks tagakiusamine (vt 2Tm 3:12). Just seesama tagakiusamine kas paiskab teid vagurasse nõrkusesse või motiveerib teid olema oma igapäevaelus veelgi eeskujulikum ja julgem.

  See, kuidas me saame elus hakkama katsumustega, kuulub meie usu suurendamise juurde. Te muutute tugevamaks, kui peate meeles, et teil on jumalik loomus, et olete lõputute väärtuste pärijad. Issand on teile, teie lastele ja lastelastele meelde tuletanud, et te olete seaduslikud pärijad. Teid on taevas hoitud, et võiksite sündida teatud ajal ja teatud kohas, et areneda ja saada Tema põhimõtete hoidjaks ja lepingurahvaks. Kui kõnnite Issanda õigemeelsuse teel, õnnistatakse teid jätkama Tema headuses ning olema Tema rahvale valguseks ja päästjaks (vt ÕL 86:8–11).

  Tehke kõik, mis vaja, et tugevdada oma usku Jeesusesse Kristusesse, mõistes üha enam Tema taastatud Kiriku õpetust ja otsides lakkamatult tõde. Ankurdades end puhta õpetuse külge, saate astuda edasi usus ja visas järjekindluses ning teha rõõmsalt kõik, mis on teie võimuses, et täita Issanda eesmärke.

  Teil saab olema päevi, mil olete masendunud. Seega palvetage ja paluge julgust, et te ei annaks alla! Kahjuks mõned, keda pidasite oma sõpradeks, reedavad teid. Ja mõni asi tundub lihtsalt ebaõiglane.

  Kuid ma luban teile, et kui te järgite Jeesust Kristust, leiate rahu, mis püsib, ja rõõmu, mis on tõeline. Kui te peate veelgi täpsemalt oma lepinguid ning kaitsete Kirikut ja Jumala kuningriiki täna maa peal, õnnistab Issand teid jõu ja tarkusega teha midagi sellist, mida vaid Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kiriku liikmed suudavad täide saata.

  Me peame tugevdama omaenda usku Jumalasse, usku Issandasse Jeesusesse Kristusesse ja usku Tema Kirikusse. Me peame tugevdama peresid ja laskma end pühas templis pitseerida. Me peame ehitama Kirikut ja Jumala kuningriiki maa peal (vt Mt 6:33). Me peame valmistuma omaenda jumalikuks saatuseks: auhiilguseks, surematuseks ja igaveseks eluks (vt Rm 2:7; ÕL 75:5).

  Tunnistan teile alandlikult, et nii nagu prohvet Joseph Smith kuulutas, läheb Jeesuse Kristuse taastatud evangeelium „edasi julgelt, õilsalt ja sõltumatult, kuni on läbi käinud kõik mandrid, külastanud kõiki piirkondi, levinud üle kõikide riikide ja kõlanud kõigi kõrvades, kuni Jumala eesmärgid on täitunud ja Suur Jehoova ütleb, et töö on tehtud” (History of the Church, 4. kd, lk 540).

  Me oleme hõivatud Kõikvõimsa Jumala tööga. Palvetan, et te kõik saaksite osa Tema õnnistustest.