Liahoona
  Jeesuse Kristuse Kirik on taastatud
  Joonealused märkused
  Theme

  Jeesuse Kristuse Kirik on taastatud!

  New Testament Stories

  Me elasime enne maa peale tulekut oma Taevaste Vanemate juures. Nad armastasid meid! Taevasel Isal oli meile imeline plaan. Me tuleme maa peale, et saada endale keha ning õppida ja kasvada. Seejärel võime naasta uuesti elama oma taevasesse koju. Kuid me ei saanud seda teha omapead. Meil oli vaja abi.

  New Testament Stories

  Taevane Isa valis meie vanima venna, Jeesuse Kristuse, et Ta tuleks maa peale meile appi. Jeesus näitas meile, kuidas armastada teisi ja järgida Taevase Isa käske. Ta valis apostlid oma Kirikut juhtima.

  New Testament Stories

  Seejärel Jeesus kannatas meie eest Ketsemani aias. Ta tundis kogu meie valu ja kurbust. Ta suri meie eest ristil. Tänu sellele saame pöörduda Tema poole, kui oleme saanud haiget, kurvastame või kui meil on vaja abi. Kui me teeme valesti, saame meelt parandada.

  New Testament Stories

  Kolmandal päeval pärast surma tõusis Jeesus üles. Jeesus ärkas jälle ellu! Tänu sellele tõuseme ka meie üles. Me saame pärast surma jälle taevas elada.

  New Testament Stories

  Pärast ülestõusmist külastas Jeesus oma jüngreid Jeruusalemmas ja Ameerikas. Ta palus, et Ta apostlid jätkaksid inimestele Tema evangeeliumi õpetamist. Paljud inimesed, kes kuulsid apostleid, said ristitud ja liitusid Kirikuga.

  New Testament Stories

  Pärast apostlite surma hakkasid inimesed mõningaid tähtsaid Jeesuse evangeeliumi osasid unustama. Nad ei uskunud enam, et Taevane Isa jääbki oma lapsi maa peal inspireerima. Nad unustasid, et kõik, kes on maa peal, võivad saada ristitud. Nad ei uskunud enam, et prohvetid ja apostlid jäävad alati Kirikut juhtima.

  New Testament Stories

  Möödus palju aastaid. Lõpuks jõudis kätte aeg Jeesuse evangeeliumi kadunud osad tagasi tuua. Oli aeg Tema Kirik taastada! Taevasel Isal oli vaja, et keegi oleks prohvet ja aitaks selle maa peale tagasi tuua. Ta valis noore poisi, kelle nimi oli Joseph Smith.

  New Testament Stories

  Ühel päeval luges Joseph Piiblit. Salmis Jaakobuse 1:5 öeldakse, et Taevane Isa vastab meie küsimustele, kui me palume usus. Josephil oli küsimus! Ta teadis, et paljudes kirikutes õpetatakse Jeesusest. Kuid ta tahtis teada saada, kas üks neist on selline, nagu oli Jeesuse Kirik Uue Testamendi ajal.

  New Testament Stories

  Joseph läks ühel kaunil kevadpäeval ülestõusmispüha paiku kodulähedasse metsa. Ta põlvitas ja hakkas palvetama. Siis aga tekkis Josephil sünge tunne. Saatan püüdis teda hirmutada. Kuid Joseph palvetas kõiges väest edasi.

  New Testament Stories

  Siis laskus alla kaunis valgus. Joseph nägi Taevast Isa ja Jeesust Kristust. Seda kutsutakse esimeseks nägemuseks. Nad ütlesid, et Jeesuse Kirikut polnud maa peal, kuid peagi on. Taastamine oli algamas!

  New Testament Stories

  Taevane Isa saatis ingleid tähtsaid evangeeliumi osi taastama. Ingel Moroni andis Josephile kuldplaadid, et me võiksime saada endale Mormoni Raamatu, mis aitaks meil õppida Jeesusest Kristusest.

  New Testament Stories

  Ristija Johannes tõi tagasi Aaroni preesterluse, et me võiksime saada ristitud. Peetrus, Jaakobus ja Johannes tõid Melkisedeki preesterluse, et võiksime saada Püha Vaimu ja lasta end õnnistada, kui oleme haiged.

  New Testament Stories

  Eelija tuli, et meid saaks pitseerida templis meie perega.

  New Testament Stories

  Asutati Viimse Aja Pühade Jeesuse Kristuse Kirik. See tähendab, et Jeesuse Kirik on jälle maa peal! Kõik see kuulub taastamise juurde.

  New Testament Stories

  Evangeeliumi taastamine jätkub ikka veel tänapäeval. Prohvetid, apostlid, misjonärid ja Kiriku liikmed jagavad häid uudiseid Jeesusest Kristusest kogu maailmas. Paljudes riikides ehitatakse templeid, et inimesed võiksid saada oma perega igaveseks kokku pitseeritud. Ja Kirik aitab inimesi sellistes kohtades, kus on näljahäda või on toimunud katastroofid.

  New Testament Stories

  Igaüks saab teha midagi, et taastamisele kaasa aidata. Sina saad aidata, kui õpid tundma oma perekonna ajalugu ja teed templis ristimisi. Sa võid maksta kümnist, et saaks ehitada kirikuid ja templeid. Sa võid teha paastuannetusi, et aidata abivajajaid. Sa võid rääkida inimestele Jeesusest Kristusest.

  New Testament Stories

  Jeesus andis meile oma Kiriku, et aidata meil naasta meie taevasesse koju. Me saame võtta sakramenti ja alati meeles pidada, mida Ta on meie heaks teinud. Me saame näidata teistele oma armastust, nagu näitas Jeesus. Me saame aidata kõigil Tema evangeeliumist õppida!

  Illustreerinud Apryl Stott