Liahoona
  Mida ülestõusmispüha minu jaoks tähendab?
  Joonealused märkused
  Theme

  Tule, järgne mulle: Mormoni Raamat

  Mida ülestõusmispüha minu jaoks tähendab?

  30. märts – 12. aprill Ülestõusmispüha

  Liahona Magazine, 2020/04 Apr

  Ülestõusmispühadel tähistame „ajaloo kõige tähtsam[at] päev[a]”1 – meie Päästja Jeesuse Kristuse ülestõusmist. Sellel sündmusel on Taevase Isa õnneplaanis keskne koht.

  Surelikkusele eelnenud elus valiti Jeesus Kristus meie Päästjaks. Ta lubas anda meile võimaluse saada andeks oma patud ja naasta oma taevasesse koju.

  Jeesus täitis oma lubaduse sel esimesel ülestõusmispühade hommikul. Ta võitis surma. Selle tulemusena „Tema on maailma valgus ja elu; jah, valgus, mis on lõputu, mida ei saa kunagi pimendada; jah, ja ka elu, mis on lõputu, nii et surma ei saa enam olla” (Mo 16:9).

  Milliseid õnnistusi toob ülestõusmine teile?

  Meeleparandus

  Jeesus Kristus esitab meile kõigile küsimuse: „Kas te nüüd tulete tagasi minu juurde ja parandate meelt oma pattudest ning pöördute usule, et ma võiksin teid terveks teha?” Ta lubab: „Kes iganes tuleb, selle ma võtan vastu.” (3Ne 9:13–14) Kuidas te end meelt parandades tunnete?

  Ülestõusmine

  Surm on paratamatu, kuid Päästja võit surma üle tagab, et kõik tõusevad üles – keha ja vaim ühinevad taas kord täiuslikul kujul (vt Al 11:43). Kuidas ülestõusmisest teadmine teile lootust annab?

  Igavene elu

  Päästja lepitus teeb igavese elu ehk ülenduse võimalikuks. Selle õnnistuse saamiseks peame kuuletuma käskudele. President Russell M. Nelson on nimetanud igavesse ellu viivat teed „lepinguraja[ks]”2. Mida me peame tegema, et seda igavese elu rada järgida?