Liahoona
  Kakssada aastat valgust
  Joonealused märkused
  Theme

  Kakssada aastat valgust

  Joseph Smith's First Vision

  Ühel ilusal ja selgel päeval 200 aastat tagasi läks üks noor mees puudesallu. Ta soovis saada andeks ja palvetada, millise kirikuga ta peaks liituma. Ta sai imelise ilmutuse teel teada, et ei peaks liituma ühegagi neist. See tähistas Jeesuse Kristuse evangeeliumi taastamise ehk selle protsessi algust, mis jätkub veel meie päevil.

  Selles väljaandes tähistame kahtesadat valguseaastat:

  • President Russell M. Nelson õpetab, kuidas Iisraeli kokkukogumine kummalgi pool eesriiet valmistab nii meid kui ka teisi ette Issanda teiseks tulemiseks (lk 6).

  • Vanem LeGrand R. Curtis noorem näitab, kuidas viimse aja pühad on kestvale taastamisele kaasa aidanud ja kuidas igaüks meist saab sellele kaasa aidata (lk 18).

  • Noortele jagab vanem Neil L. Andersen viit tõde, mida esimesest nägemusest õppida (lk 52).

  Jõudkem oma prohveti sõnadest ja ustavate pühade lugudest õppides samade teadmisteni, milleni jõudis prohvet Joseph kakssada aastat tagasi: et Taevane Isa ja Jeesus Kristus on päriselt elus ja armastavad meid. Ning jagagem neid teadmisi oma sõprade ja ligimestega.

  Siiralt

  Vanem Randy D. Funk Seitsmekümnest

  Kiriku ajakirjade toimetaja