Liahoona
  Nad elasid Kristuse tulemise lootuses ja ka meie saame sellele loota
  Joonealused märkused
  Theme

  Nad elasid Kristuse tulemise lootuses ja ka meie saame sellele loota

  Mormoni Raamatu prohvetitel jagus lootust, et Kristus tuleb. Kui loeme nende sõnu, võime ka meie elada Tema taastuleku lootuses.

  The Visit

  Külastus. Autor Jorge Cocco Santangelo

  Millised sõnad teile meenuvad, kui mõtlete Mormoni Raamatule?

  Nefilased, laamanlased, muulased?

  Sõda, kõnnumaa, häda?

  Meeleparandus, lunastus, õigemeelsus?

  Jeesus Kristus?

  Lootus?

  Ülestõusmispüha on täiuslik aeg mõelda taas Mormoni Raamatu sõnumi üle. Ennekõike sõnumi üle, et Jeesus on Kristus, meie Päästja ja Lunastaja. Tänu Temale saab meid lõpuks vabastada kehalisest valust ja hingevalust. Surmast ja patust. Võime saada jagu kõigest halvast, millega maailm meid loobib.

  Lihtsalt öeldes, me saame elada lootuses.

  Lootus – tõeline Kristuse-keskne lootus – inspireeris vana aja prohveteid pidama kuldplaatidel ülestähendusi, millest sai Mormoni Raamat. Jaakob räägib meile: „Sest selle kavatsusega me oleme need asjad kirja pannud, et nad võiksid teada, et me teadsime Kristusest ja meil oli lootus tema hiilgusele mitusada aastat enne tema tulekut.” (Jb 4:4; rõhutus lisatud)

  Jaakob tahtis meile teada anda, et tema – ja teised ülestähendusi pidanud prohvetid – teadis, et Kristus tuleb. Mitusada aastat enne Tema tulekut! Ja nõnda lootma inspireerisid neid prohvetite sõnad, mida nad lugesid. Jaakob selgitab: „Ja mitte ainult meil endil ei olnud lootus tema hiilgusele, vaid ka kõikidel nendel pühadel prohvetitel, kes olid enne meid.

  Vaata, nad uskusid Kristusesse ja kummardasid Isa tema nimel, ja ka meie kummardame Isa tema nimel. ‥

  Mispärast, me uurime prohveteid ja meil on palju ilmutusi ning prohvetliku kuulutamise vaim; ja kuna meil on kõik need tunnistajad, saame me lootust ja meie usk muutub kõikumatuks.” (Jb 4:4–6; vt ka 1Ne 19:21; Jb 7:11; Mo 3:13; Hl 8:16)

  Nii omaenda kogemustest kui ka pühakirjadest loetud prohvetlikest kuulutamistest saadud lootus valmistas neid ette Kristuse tulemise päevaks. Sarnaselt julgustavad ka nüüdisaja prohvetid meid Kristuse taastulekuks valmistuma. Kui me tahame, et ka meil oleks selline lootus, peame me „uurim[a] prohveteid ja [püüdma saada] palju ilmutusi ning prohvetliku kuulutamise vaim[u]”. Nende tunnistus Jeesusest Kristusest tugevdab meie tunnistust ja aitab meil ka valmistuda Tema tulemiseks.

  Lehhi

  „Mispärast, kui tähtis on teha need asjad teatavaks maailma elanikele, et nad võiksid teada, et ükski liha ei saa elada Jumala juures muidu, kui ainult Püha Messia teenete ja halastuse ja armulikkuse läbi, kes annab ära oma elu lihas ja võtab selle taas Vaimu väe läbi, et ta võiks teoks teha surnute ülestõusmise, olles esimene, kes tõuseb.”

  Nefi

  „Ja me räägime Kristusest, me rõõmustame Kristuses, me jutlustame Kristusest, me kuulutame prohvetlikult Kristusest ja me kirjutame vastavalt oma prohvetlikele kuulutustele, et meie lapsed võiksid teada, millisest allikast nad võiksid otsida andestust oma pattudele.”

  Kuningas Benjamin

  „Ja tema nimi on Jeesus Kristus, Jumala Poeg. ‥

  Ja vaata, ta tuleb omade juurde, et pääste võiks tulla inimlastele nimelt usu läbi tema nimesse; ‥ 

  Ja kolmandal päeval ta tõuseb surnuist. ‥

  Sest vaata, ja samuti tema veri lepitab nende patud, kes on langenud Aadama üleastumise tõttu, kes on surnud, teadmata Jumala tahet nende suhtes, ehk kes on teadmatult patustanud.”

  Alma

  „Ja tema läheb, kannatades igasuguseid valusid ja kannatusi ja kiusatusi; ja seda sellepärast, et läheks täide sõna, mis ütleb, et ta võtab enda peale oma rahva valud ja haigused.

  Ja ta võtab enda peale surma, et ta võiks päästa lahti surma ahelad, mis seovad tema rahvast; ja ta võtab enda peale nende nõrkused, et ta sisemus võiks olla täidetud halastusega vastavalt lihale, et ta võiks teada vastavalt lihale, kuidas aidata oma rahvast vastavalt nende nõrkustele.”

  Amulek

  „Ja see suur ja viimne ohverdus on Jumala Poeg; jah, lõputu ja igavene.

  Ja nõnda ta toob päästet kõigile neile, kes usuvad tema nimesse; ja selle viimase ohverduse eesmärgiks on kutsuda esile halastuse sülem, mis ületab õigluse ja valmistab inimestele vahendid, mille läbi neil võiks olla usku meeleparanduseks.

  Ja nõnda saab halastus rahuldada õigluse nõuded ja ümbritseb nad kaitsvate kätega, samas kui see, kes ei rakenda usku meeleparanduseks, on jäetud kaitsetuks kogu õigluse nõuete seaduse ees; seepärast ainult sellele, kellel on usku meeleparanduseks, teostub suur ja igavene lunastusplaan.”

  Gethsemane Jesus is My Light

  Gethsemane, by Jorge Cocco Santangelo

  Laamanlane Saamuel

  „Sest vaata, ta peab kindlasti surema, et võiks tulla pääste; jah, tal on vajalik ja otstarbekas surra, et teha teoks surnute ülestõusmine, et seeläbi saaks tuua inimesi Issanda juurde.

  Jah, vaata, see surm teeb teoks ülestõusmise ja lunastab kogu inimkonna esimesest surmast, mis on vaimne surm; sest kogu inimkond, olles Aadama langemisest saadik ära lõigatud Issanda juurest, on arvatud surnuks nii ajalikus kui ka vaimses tähenduses.

  Ent vaata, Kristuse ülestõusmine lunastab inimkonna, jah, koguni terve inimkonna ja toob nad tagasi Issanda juurde.”

  Blessing The Children

  Blessing the Children, by Jorge Cocco Santangelo

  Mormon

  „Teadke, et te peate tulema teadmisele oma isadest ja parandama meelt kõikidest oma pattudest ja süütegudest ja uskuma Jeesusesse Kristusesse, et ta on Jumala Poeg ja et juudid ta tapsid ja et Isa väe läbi ta tõusis taas, mistõttu ta on saavutanud võidu haua üle ja temas on ka surma astel alla neelatud.

  Ja ta teeb teoks surnute ülestõusmise, misläbi inimene peab tõusma, et seista tema kohtujärje ees.

  Ja ta on teinud teoks maailma lunastuse, misläbi sellel, kes leitakse kohtupäeval tema ees süüta, lastakse elada Jumala juures tema kuningriigis, et laulda koos kooridega ülal lakkamatuid ülistuslaule Isale ja Pojale ja Pühale Vaimule, kes on üks Jumal, õnnelikkuse seisundis, millel pole lõppu.”