Liahoona
  Mida tähendab Kristuse nime oma südames kirjas hoida?
  Joonealused märkused
  Theme

  Tule, järgne mulle: Mormoni Raamat

  Mida tähendab Kristuse nime oma südames kirjas hoida?

  20.–26. aprill Moosia 4–6

  Liahona Magazine, 2020/04 Apr

  Mormoni Raamatus kutsutakse inimesi paljude nimede järgi – nefilased, laamanlased ja anti-nefi-lehhilased on vaid mõned üksikud neist. Kuningas Benjamin soovis, et tema rahvast kutsutaks kõrgema ja pühama, Jeesuse Kristuse nime järgi.

  Järgnevalt on ära toodud, kuidas me saame Päästja nime „alati oma südames kirjas hoida” (Mo 5:12).

  Ristimislepingu sõlmimine

  Kui meid ristitakse, sõlmime me Jumalaga lepingu, et võtame enda peale Kristuse nime. Mida see teie arvates tähendab? (Vt Mo 18:8–9.)

  Sakramendi võtmine

  Meil on kästud igal nädalal vääriliselt sakramenti võtta. Sakramendi ajal taaspühendume oma lepingule Jeesuse Kristuse nimi enda peale võtta (vt Mn 4:3).

  Kristuse jüngrile omane käitumine

  Meie lepingud nõuavad, et peaksime käske. Meie tegudest peaks peegelduma soov järgida Kristust ja saada Tema-sarnaseks. Seeläbi saab meid kutsuda jätkuvalt Tema nime järgi. Nõnda hoiamegi Kristuse nime oma südames kirjas (vt Mo 5:12).