2015
Jesu Kristi egenskaper: Lydig Sønn

Besøkende lærerinners budskap

Jesu Kristi egenskaper: Lydig sønn

Studer ydmykt dette stoffet og søk å få vite hva du skal dele med andre. Hvordan vil det å forstå Frelserens liv og gjerninger styrke din tro på ham og velsigne dem du våker over som besøkende lærerinne? Du finner mer informasjon på reliefsociety.lds.org.

Tro, familie, hjelp

Å følge Jesu Kristi eksempel på lydighet styrker vår tro på ham. “Er det noe rart,” sa eldste Jeffrey R. Holland i De tolv apostlers Quorum, “at Kristus først og fremst velger å definere seg i forhold til sin far – at han elsket ham og adlød ham og underkastet seg ham som den trofaste Sønn han var? … “Lydighet er himmelens første lov.1

Skriftene lærer oss at “når vi mottar en velsignelse fra Gud, er det ved lydighet mot den lov den er betinget av” (L&p 130:21). Vår åndelige vekst finner sted når vi nærmer oss Gud ved lydighet, og innbyr kraften av Frelserens forsoning i vårt liv.

“Når vi vandrer i lydighet mot prinsippene og budene i Jesu Kristi evangelium,” sa eldste D. Todd Christofferson i De tolv apostlers quorum, “nyter vi godt av stadige velsignelser som Gud har lovet i sin pakt med oss. Disse velsignelser er ressursene vi trenger for å virke fremfor bare å bli påvirket mens vi går gjennom livet… Lydighet gir oss større kontroll over livet, større kapasitet til å komme og gå, til å arbeide og skape.”2

Ytterligere skriftsteder

Lukas 22:41–46; Lære og pakter 82:10; 93:28

Fra Skriftene

“Kan den åndelige styrke som kommer av konsekvent lydighet mot budene, gis til en annen?” spurte eldste David A. Bednar i De tolv apostlers quorum. “Det klare svaret… er nei.”3

Lignelsen om de ti jomfruene er et eksempel på dette prinsippet. Selv om alle jomfruene tok med lampene sine for å “møte brudgommen”, var bare fem av dem kloke og fylte olje på lampene sine. De andre fem var uforstandige fordi de “tok ikke olje med seg”.

Så lød ropet ved midnatt: “Se, brudgommen kommer! Gå ham i møte!” Alle jomfruene gjorde i stand lampene sine, men de uforstandige jomfruene hadde ingen olje. De sa til de kloke jomfruene: “Gi oss av deres olje, for våre lamper slokner!”

De kloke jomfruene svarte: “Nei, det ville ikke bli nok både til oss og til dere. Gå heller… og kjøp til dere selv.” Og mens de uforstandige jomfruene var borte, kom brudgommen, og de kloke jomfruene gikk med ham, og “døren ble stengt”

(Matteus 25:1-13).