2015
Hvorfor er Jesus Kristus viktig i mitt liv?

Hvorfor er Jesus Kristus viktig i mitt liv?

Når vi forstår alt Frelseren gjør for oss, blir han den viktigste personen i vårt liv.

Jeg leste nylig et blogginnlegg hvor forfatteren snakket om hvordan Frelseren spiller en viktig rolle i hennes daglige liv. Jeg var glad for at hun var villig til å uttrykke sine følelser, men jeg ble bedrøvet av en lesers svar: “Han har ingen betydning i mitt liv – det har han aldri hatt, og det vil han aldri få.”

Denne leseren kunne ikke ha tatt mer feil. Før eller senere vil vi alle trenge Frelseren. Vi begår alle feil vi ikke kan gjøre godt igjen, opplever tap vi ikke kan gjenvinne og møter smerter, forfølgelse, tragedier, byrder og skuffelser som vi ikke kan takle alene.

Den gode nyheten er at vi ikke behøver å takle dem alene.

“I et øyeblikks svakhet roper vi kanskje ut: ‘Ingen vet hvordan det er. Ingen forstår.’ Men Guds Sønn vet og forstår det fullkomment, for han har følt og båret våre byrder,” sa eldste David A. Bednar i De tolv apostlers quorum. “Og på grunn av sitt altomfattende og evige offer (se Alma 34:14), har han fullkommen empati og kan rekke ut sin barmhjertighets arm.”1

Jesus er viktig for oss, for ved sin forsoning, sine læresetninger, sitt håp, sin fred og sitt eksempel hjelper han oss å forandre vårt liv, møte våre prøvelser og gå fremover med tro på vår reise tilbake til ham og hans Fader.

Jesus gjør omvendelse mulig

En av grunnene til at Jesus er så viktig for dem som oppriktig prøver å følge ham, er at vi alle kommer til kort og trenger omvendelsens gave som gis ved forsoningen.

Når vi snubler og faller, ønsker Satan at vi skal tro at vi ikke er gode nok til å reise oss og komme tilbake på rett vei. Han ønsker også at vi skal glemme at evangeliet er “omvendelsens evangelium” (L&p 13:1; uthevelse tilføyd). Men vi vet at “Kristi nåde er reell, og gjør både tilgivelse og renselse mulig for den angrende synder.”2

Kraften i Jesu Kristi forsoning er tilgjengelig for oss alle, men vi må velge å la den virke i vårt liv. Tenk deg at du gir en spesiell gave til en venn – noe din venn virkelig trenger, og noe du har forberedt ved personlig offer. Forestill deg så at din venn svarer: “Takk, men jeg har virkelig ikke lyst på gaven.” Hva ville du følt?

Når vi ikke inviterer Jesus til å hjelpe oss å bli rene ved omvendelse, er det som om vi forkaster gaven hans.

Jesus lærer oss sannhet

Ved én anledning, etter at mange hadde nektet å gå sammen med ham lenger, spurte Jesus de tolv apostler: “Vil også dere gå bort?” Peter svarte: “Herre, hvem skal vi gå til? Du har det evige livs ord” (Johannes 6:67-68).

Du finner Frelserens “evige livs ord” i Skriftene, levende profeters læresetninger og Den hellige ånds hvisken. De danner et grunnlag for “lykke i dette liv og evig liv i den kommende verden,”3 og de leder oss trygt tilbake til vår himmelske Fader og vår Frelser.

Hva er noen av de store sannhetene som Frelseren underviste? President Dieter F. Uchtdorf, annenrådgiver i Det første presidentskap, nevnte fire i en generalkonferansetale nylig:

  • “Vår Fader har gitt sine barn lykkens store plan.”

  • “[Gjennom forsoningen] kan vi leve evig sammen med våre kjære.”

  • “Til slutt vil [vi] motta herliggjorte, fullkomne og udødelige legemer, upåvirket av sykdom eller funksjonshemning.”

  • “Våre tårer av sorg og tap vil bli erstattet med en overflod av lykke og glede.”4

Jesus gir håp

Når vi står overfor alvorlige utfordringer, finner vi det noen ganger vanskelig å stole på Herren. Men ved å stole på ham får vi det håp vi trenger for å møte våre utfordringer.

Det var det som skjedde med medlemmer av familien Gatrell, som bor i søster Jean A. Stevens menighet. Søster Stevens, førsterådgiver i Primærs generalpresidentskap, sa at familien holdt fast i evangeliet og sine tempelpakter etter at bror Gatrell fikk diagnosen kreft. Dette ga dem håp om Guds løfter om at de ville være sammen igjen etter dette liv.

I de vanskelige dagene før hennes ektemann døde, sa søster Gatrell, “visste jeg at Herren våket over oss. Hvis man stoler på Herren, kan man virkelig overvinne alle livets utfordringer.”5

Forsoningens gave gir oss håp om evig liv – noe vi trenger når vi opplever prøvelser eller når en av våre nærmeste dør.

“Vår kjærlige himmelske Fader ga oss sin elskede Sønn Jesus Kristus i gave som vår Frelser,” sa president Henry B. Eyring, førsterådgiver i Det første presidentskap. “Denne store gaven og velsignelsene ved Jesu Kristi forsoning bringer en universell arv – løftet om oppstandelse og muligheten til evig liv for alle som blir født.”6

Jesus gir fred

Hvis du noen gang har opplevd en naturkatastrofe, vært gjenstand for hjerteløst sladder, hatt en livsendrende utfordring, falt ut med en venn eller stått for det som er riktig, vet du at du trenger Herrens fred. “Frelserens fred,” sa eldste Neil L. Andersen i De tolv apostlers quorum, “kuer verdens virvelvinder.”7

På en generalkonferanse nylig fortalte eldste Andersen en historie om en laurbærpike som ble latterliggjort og utskjelt fordi hun forsvarte det tradisjonelle ekteskapet. Latterliggjøring, lærte hun, er noen ganger prisen for “å være tro mot Gud og hans levende profeters læresetninger.”8

Men man behøver ikke å stå alene når man forsvarer noe. Vi kan alltid gå til Fredsfyrsten når vi føler oss alene eller overveldet, bedrøvet eller bekymret, redd eller verdiløs. Vi gjør dette ved å:

  • Be til vår himmelske Fader om at Ånden må være med oss.

  • Lese Herrens ord i Skriftene og som er åpenbart av levende profeter.

  • Gå i templet.

  • Studere Frelserens liv i kirken og i Seminar.

  • Anvende hans forsoning ved å omvende oss fra våre synder.

  • Bære vitnesbyrd om ham.

Når vi føler Frelserens fred, behøver vi ikke forferdes eller frykte (se Johannes 14:26-27).

“Bare Mesteren kjenner dypet av våre prøvelser, vår smerte og vår lidelse,” sa president Thomas S. Monson. “Han alene tilbyr oss evig fred i tider med motgang. Han alene rører ved vår forpinte sjel med sine trøstende ord.”9

Jesus er eksemplet

Gjennom hele sitt virke peker ikke bare Jesus ut veien til lykke – han leder an. Ved sin forsoning leder han oss til kjærlighet. Ved sine læresetninger leder han oss til evige sannheter. Ved sitt fullkomne liv leder han oss til lydighetens vei.

“Det største eksempel som noen gang har vandret på jorden, er vår Frelser Jesus Kristus. Hans jordiske virke var fylt med undervisning, tjeneste og kjærlighet til andre,” sa eldste Richard G. Scott i De tolv apostlers quorum. Frelseren, tilføyde han, “oppfordrer oss til å følge sitt fullkomne eksempel.”10

Når vi forstår at Frelseren gjør omvendelse og oppstandelse mulig, lærer oss viktige sannheter, gir håp og fred og setter det fullkomne eksempel, blir han midtpunktet i vårt liv. Og med ham som vår venn, har vi mot til å kaste ut frykt og gå fremover med tro.