2015
Veiledning om vanskelig valg

Ungdom

Veiledning om vanskelig valg

President Henry B. Eyring, førsterådgiver i det første presidentskap, fortalte om en gang da han fulgte profeters råd. Under en generalkonferanse ba president Ezra Taft Benson (1899-1994) medlemmene innstendig om å kvitte seg med gjeld – spesielt pantegjeld.

President Eyring sa: “Etter møtet spurte jeg min hustru: ‘Tror du det er mulig at vi kan klare det?’ Først kunne vi ikke det.” Men samme kveld kom han til å tenke på en eiendom som de uten hell hadde prøvd å selge i mange år. “Vi stolte på Gud og… hans tjeneres budskap, [så] vi tok en telefon… Jeg fikk et svar som til denne dag styrker min tillit til Gud og hans tjenere.” Samme dag hadde en mann lagt inn et bud på familien Eyrings eiendom på et beløp som var litt høyere enn deres pantelån. Familien Eyring ble snart fri for gjeld (se “Sett din lit til Gud, og skrid til verket,” Liahona, nov. 2010, 72-73).

Du har kanskje ikke pantegjeld å betale, men profetiske råd kan veilede deg her og nå gjennom vanskelige avgjørelser med hensyn til arbeid, utdannelse, misjon og stevnemøter. Snakk med din familie eller jevnaldrende om hvordan du kan følge profeten når du må ta avgjørelser.