2015
Utfordring til å lese Det nye testamente

Utfordring til å lese Det nye testamente

Ukentlige leseforslag for “Utfordring til å lese Det nye testamente” (se side 66-67).

New Testament Scripture Challenge

Jesus fortalte en historie om en hyrde som var glad i sauene sine og lette etter en som hadde kommet bort. I år kan du lære mer om Jesu læresetninger i Det nye testamente. Hver gang du leser et av skriftstedene på side 68, fargelegger du neste nummer. Hvis du leser hver uke, er du ferdig innen utgangen av året!

Få hjelp av en voksen til ta å ta ut denne oversikten eller skrive ut en fra liahona.lds.org.

Uke

Lesning

1

Døperen Johannes beredte veien for Jesus Kristus

Matteus 3:1-6; Lukas 1:5-25, 57-80

2

Jesu Kristi fødsel

Matteus 1:18-25; Lukas 1:26-38; 2:1-20

3

Jesu Kristi barndom

Matteus 2; Lukas 2:21-52

4

Jesu Kristi dåp

Matteus 3:13-17; Johannes 3:5

5

Jesus Kristus ble fristet av Satan

Matteus 4:1-11; Markus 1:12-13; Lukas 4:1-13

6

Jesus Kristus renser templet

Matteus 21:12-14; Lukas 19:45-48; Johannes 2:13-16

7

Jesus Kristus kaller sine apostler

Matteus 4:18-22; 16:13-19; Markus 3:13-19; 16:15; Lukas 5:1-11; 6:12-16

8

Bergprekenen

Matteus 5:1-6:4; 7:12; Lukas 6:17-36

9

Jesus Kristus underviser om bønn

Matteus 6:5-13; 7:7-11; 26: 36-46; Lukas 9:28-29; 11:2-4, 9-13; Jakobs brev 1:5-6

10

Jesus Kristus helbreder syke

Matteus 8:5-10, 13; 25:34-40; Markus 1:40-45; Lukas 4:38-40; 7:11-17; Johannes 4:46-54; 13:34-35

11

Jesus Kristus og sabbatsdagen

Matteus 12:1-13; Markus 2:23-28; 3:1-6; Lukas 13:11-17; 14:1-6; Johannes 5:2-16

12

Jesus Kristus brukte sin prestedømsmyndighet til å velsigne andre

Matteus 14:23-33; Markus 4:35-41; 6:33-44; Lukas 9:37-43; Apostlenes gjerninger 10:38

13

Jesus Kristus utførte mirakler

Markus 2:1-12; 5:21-43

14

Såmannen og hveten og ugresset

Matteus 13:1-9, 18-30, 37-43; Markus 4:14-20; Lukas 8:11-15

15

Det tapte får, den tapte mynten, og den fortapte sønn

Matteus 18:12-14; Lukas 15

16

Den barmhjertige samaritan og huset bygget på klippen

Matteus 7:24-27; 22:34-40; Lukas 6:47-49; 10:25-37

17

Jesus Kristus helbreder 10 spedalske og en blind mann

Lukas 17:12-19; Johannes 9

18

Den gode hyrde

Matteus 19:13-15; Markus 10:13-16; Johannes 10:1-18

19

Den ubarmhjertige tjeneren

Matteus 6:12, 14-15; Matteus 18:21-35

20

De ti jomfruene, talentene og enkens skjerv

Matteus 25:1-13, 14-46; Markus 12:41-44; Lukas 21:1-4

21

Jesus Kristus oppreiser Lasarus fra de døde

Johannes 11:1-46

22

Jesu Kristi seierrike inntog og det siste måltid

Matteus 21:1-11; Markus 14:12-26; Lukas 19:29-38; 22:15-20

23

Jesus Kristus i Getsemane

Matteus 26:36-46; Lukas 22:40-46; Johannes 3:16; 15:12-13

24

Jesus Kristus blir forrådt, arrestert og stilt for retten

Matteus 26:14-16, 47-27:31, ; Lukas 22:47-23:25

25

Jesu Kristi korsfestelse og begravelse

Matteus 27:32-66; Lukas 23:26-56; Johannes 10:17-18; 15:13; 19:13-42

26

Jesu Kristi oppstandelse

Matteus 27:52-53; 28:1-20; Lukas 24; Johannes 20; Apostlenes gjerninger 1:3, 9-11; 1 Korinterbrev 15:5-6, 22

27

Fø mine lam

Markus 16:15; Johannes 21:1-17

28

Pinsedagen

Johannes 14:25-27; Apostlenes gjerninger 2:1-24, 32-33, 36-47

29

Apostelen Peter

Matteus 4:18-19; 14:22-33; 16:13-17; 17:1-9; Lukas 22:31-34, 54-62; Apostlenes gjerninger 3:1-9, 19-21; 4:6-20; 5:12-42

30

Barnabas, Ananias og Saffira; martyren Stefanus

Apostlenes gjerninger 4:32-5:10; 6; 7:54-60

31

Peter og Kornelius

Apostlenes gjerninger 10:1-11:18

32

Sauls omvendelse

Apostlenes gjerninger 7:57-60; 8:1-3; 9:1-30; 26:9-23

33

Paulus første misjon

Apostlenes gjerninger 13:4-11, 14-43; 14:5-10

34

Paulus andre misjon

Apostlenes gjerninger 15:36-41; 16:16-34

35

Paulus tredje misjon

Apostlenes gjerninger 18:23; 19:1-7, 11-12, 20

36

Jesus Kristus vil komme igjen

Apostlenes gjerninger 1:9-11; Joseph Smith – Matteus 1:1-4, 21-55

37

Paulus brev til romerne

Romerne 1:16; 8:13-18, 31-39; 12:3-21

38

Paulus første brev til korinterne

1 Korinterbrev 6:19-20; 12:4-27; 13; 15:20-22, 40-42

39

Paulus andre brev til korinterne

2 Korinterbrev 4:5-18; 9:6-8; 12:6-10

40

Paulus brev til galaterne

Galaterne 2:16-21; 5:22-23; 6:7-10

41

Paulus brev til efeserne

Efeserne 1:3-12; 4:11-16; 6:10-18

42

Paulus brev til filipperne

Filipperne 1:2-11; 2:12-13; 4:4-13

43

Paulus brev til kolosserne

Kolosserne 1:9-20; 3:1-16

44

Paulus brev til tessalonikerne

1 Tessalonikerbrev 2:1-12; 4:1-7; 2 Tessalonikerbrev 2:1-4; 3:10-13

45

Paulus brev til Timoteus

1 Timoteus 1:12-17; 5:1-3; 2 Timoteus 3:1-5, 14-17

46

Paulus brev til Titus og Filemon

Titus 1:1-4; 2; Filemon 1:3-9

47

Paulus brev til hebreerne

Hebreerne 1:1-6; 5:1-4; 11:1-11; 12:1-2

48

Jakobs læresetninger

Jakobs brev 1:5-6; 2:17-18; 3:2-13; 5:12

49

Peters læresetninger

1 Peter 1:3-11; 3:18-20; 4:6; 2 Peter 1:2-8

50

Johannes og Judas læresetninger

1 Johannes 2:1-6; 3:10-18, 23; 4:7-10; 5:1-3; 2 Johannes 1:4; 3 Johannes 1:4; Judas 1:20-22

51

Johannes åpenbaring

Johannes åpenbaring 1:1-3; 2:7; 4; 12:7-9; 20:12

52

Kom til Jesus Kristus – han er verdens lys og liv

Matteus 11:28-30; Johannes 4:3-14; 6:35-51; 8:12; 14:6, 15