2014
Վիճակագրական հաշվետվություն, 2013թ.
նախորդ հաջորդ

Վիճակագրական հաշվետվություն, 2013թ.

Ի տեղեկություն Եկեղեցու անդամության վերաբերյալ, Առաջին Նախագահությունը հրապարակել է Եկեղեցու 2013թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ հետևյալ վիճակագրական հաշվետվությունը Եկեղեցու աճի և կարգավիճակի մասին:

Եկեղեցու միավորներ

Ցցեր

3,050

Միսիաներ

405

Շրջաններ

571

Ծխեր և ճյուղեր

29,253

Եկեղեցու անդամություն

Անդամների ընդհանուր թիվը՝

15,082,028

Նոր գրանցված երեխաներ՝

115,486

Մկրտված նորադարձներ՝

282,945

Միսիոներներ

Լիաժամկետ միսիոներներ՝

83,035

Եկեղեցում ծառայող միսիոներներ՝

24,032

Տաճարներ

2013թ. նվիրագործված տաճարներ (Թեգուսիգալպա Հոնդուրաս Տաճար)՝

1

Գործող տաճարներ տարեվերջին՝

141