2014
184-րդ կիսամյա գերագույն համաժողովի ամփոփում
նախորդ հաջորդ

184-րդ կիսամյա գերագույն համաժողովի ամփոփում

Շաբաթ առավոտ, 5 ապրիլի, 2014, գերագույն նիստ

Նախագահող. Նախագահ Թոմաս Ս. Մոնսոն: Վարող. Նախագահ Դիտեր Ֆ. Ուխդորֆ: Բացման աղոթք. Երեց Քարլ Բ. Քուք: Փակման աղոթք. Երեց Վ. Քրիսթոֆեր Վադել: Երաժշտությունը՝ Մորմոնական Թաբերնաքլի երգչախումբ, խմբավարներ՝ Մաք Վիլբերգ և Ռայըն Մըրֆի, երգեհոնահարներ՝ Քլեյ Քրիսչենսեն և Ռիչարդ Էլիոթ. “How Firm a Foundation,” Hymns, no. 85; “Press Forward, Saints,” Hymns, no. 81, arr. Wilberg, unpublished; “Lead, Kindly Light,” Hymns, no. 97, arr. Wilberg, unpublished; “Choose the Right,” Hymns, no. 239; “A New Commandment I Give unto You,” Gates, pub. by Jackman; “Come, O Thou King of Kings,” Hymns, no. 59, arr. Murphy, unpublished:

Շաբաթ ցերեկ, 5 ապրիլի, 2014, գերագույն նիստ

Նախագահող. Նախագահ Թոմաս Ս. Մոնսոն: Վարող. Նախագահ Հենրի Բ. Այրինգ: Բացման աղոթք. Երեց Յան Ս. Արդերն: Փակման աղոթք. Լինդա Ք. Բըրթն: Երաժշտությունը՝ Օրեմ Յուտա Ինստիտուտի միացյալ երգչախումբ, խմբավար՝ Ռաըն Էգեթ, երգեհոնահարներ՝ Բոննի Գուդլիֆ և Լինդա Մարջեթս. “Glory to God on High,” Hymns, no. 67, arr. Manookin, pub. by Jackman; “I Lived in Heaven,” Children’s Songbook, 4, arr. Beebe, pub. by Larice Music; “We Thank Thee, O God, for a Prophet,” Hymns, no. 19; “High on the Mountain Top,” Hymns, no. 5, arr. Duffin, pub. by Duffin:

Շաբաթ երեկո, 5 ապրիլի, 2014, Քահանայության նիստ

Նախագահող. Նախագահ Թոմաս Ս. Մոնսոն: Վարող. Նախագահ Դիտեր Ֆ. Ուխդորֆ: Բացման աղոթք. Երեց Լեգրան Ռ. Քըրթիս Կրտսեր: Փակման աղոթք. Ռասսել Թ. Օսգութորփ: Երաժշտությունը՝ Այդահոյի Բրիգամ Յանգ Համալսարանի քահանայության երգչախումբ, խմբավարներ՝ Ռանդալ Քեմփթոն և Քեվին Բրաուեր, երգեհոնահար՝ Էնդրյու Անսվորթ. “Saints, Behold How Great Jehovah,” Hymns, no. 28, arr. Kempton, unpublished; “Secret Prayer,” Hymns, no. 144, arr. Kasen, pub. by Jackman; “Rejoice, the Lord Is King,” Hymns, no. 66; “Abide with Me!” Hymns, no. 166, arr. Kempton, unpublished:

Կիրակի առավոտ, 6 ապրիլի, 2014, գերագույն նիստ

Նախագահող. Նախագահ Թոմաս Ս. Մոնսոն: Վարող. Նախագահ Հենրի Բ. Այրինգ: Բացման աղոթք. Երեց Լ. Վիթնի Քլեյթոն: Փակման աղոթք. Նեյլ Ֆ. Մերիոթ: Երաժշտությունը՝ Մորմոնական Թաբերնաքլի երգչախումբ, խմբավար՝ Մաք Վիլբերգ, երգեհոնահարներ՝ Ռիչարդ Էլիոթ և Էնդրյու Անսվորթ. “Come, We That Love the Lord,” Hymns, no. 119; “On This Day of Joy and Gladness,” Hymns, no. 64; “Let Us All Press On,” Hymns, no. 243, arr. Elliott, unpublished; “Teach Me to Walk in the Light,” Hymns, no. 304; “A Child’s Prayer,” Children’s Songbook, 12, arr. Perry, pub. by Jackman; “Guide Us, O Thou Great Jehovah,” Hymns, no. 83, arr. Wilberg, unpublished:

Կիրակի ցերեկ, 6 ապրիլի, 2014, գերագույն նիստ

Նախագահող. Նախագահ Թոմաս Ս. Մոնսոն: Վարող. Նախագահ Դիտեր Ֆ. Ուխդորֆ: Բացման աղոթք. Եպիսկոպոս Դին Մ. Դեվիես: Փակման աղոթք. Երեց Բենջամին Դե Հոյոս: Երաժշտությունը՝ Մորմոնական Թաբերնաքլի երգչախումբ, խմբավարներ՝ Մաք Վիլբերգ և Ռայըն Մըրֆի, երգեհոնահարներ՝ Լինդա Մարջեթս և Բոննի Գուդլիֆ. “Sweet Is the Work,” Hymns, no. 147, arr. Murphy, unpublished; “I Stand All Amazed,” Hymns, no. 193, arr. Murphy, unpublished; “Hark, All Ye Nations!” Hymns, no. 264; “Come, Let Us Anew,” Hymns, no. 217, arr. Wilberg, unpublished:

Շաբաթ երեկոյան, 29 մարտի, 2014, Կանանց գերագույն ժողով

Նախագահող. Նախագահ Թոմաս Ս. Մոնսոն: Վարող. Բոնի Լ. Օսկարսոն: Բացման աղոթք. Էմրի Էլիզաբեթ Սմիթ: Փակման աղոթք. Օֆա Կաուֆուսի: Երաժշտությունը՝ Երեխաների Միության, Երիտասարդ Կանանց և Սփոփող Միության միացյալ երգչախումբ Վասաչ Ֆրոնտ տարածքի ցցերից, խմբավար՝ Էմիլի Վեդլի, երգեհոնահար՝ Բոննի Գուդլիֆ. “Hark, All Ye Nations!” Hymns, no. 264; “Daughters in His Kingdom,” Creamer, unpublished, accompanied by organ, flute, violin, and cello; “I Am a Child of God,” Hymns, no. 301, arr. DeFord, unpublished; medley, arr. Mohlman, unpublished: “Lord, I Would Follow Thee,” Hymns, no. 220, and “Love One Another,” Hymns, no. 308; “Let Us All Press On,” Hymns, no. 243, arr. Huff, unpublished:

Համաժողովի ելույթները մատչելի են

Գերագույն համաժողովի ելույթները համացանցում տարբեր լեզուներով գտնելու համար այցելեք conference.lds.org և ընտրեք լեզուն: Ելույթները մատչելի են նաև Gospel Library բջջային հավելվածներում: Սովորաբար, գերագույն համաժողովին հաջորդող վեց շաբաթների ընթացքում ձայնագրությունները մատչելի են բաշխման կենտրոններում:

Տնային և այցելող ուսուցիչների ուղերձներ

Տնային և այցելող ուսուցիչների ուղերձների համար խնդրում ենք ընտրեք այն ելույթը, որը լավագույնս է համապատասխանում նրանց կարիքներին, ում այցելում եք: