2014
Մեր ժամանակների ուսմունքները
նախորդ հաջորդ

Մեր ժամանակների ուսմունքները

2014թ. մայիսից մինչև 2014թ. հոկտեմբերը Մելքիսեդեկյան Քահանայության և Սփոփող Միության չորրորդ կիրակի օրվա դասերը պետք է պատրաստվեն 2014թ. ապրիլի գերագույն համաժողովի ժամանակ տրված մեկ կամ ավելի ելույթներից: 2014թ. հոկտեմբերին ելույթները կարող են ընտրվել կամ 2014թ. ապրիլի, կամ 2014թ. հոկտեմբերի գերագույն համաժողովից: Ցցի և շրջանի նախագահները պետք է ընտրեն, թե որ ելույթները կօգտագործվեն իրենց տարածքներում, կամ նրանք կարող են այս պարտականությունը հանձնել եպիսկոպոսներին և ճյուղի նախագահներին:

Նրանք, ովքեր մասնակցում են չորրորդ կիրակի օրվա դասերին, խրախուսվում են նախօրոք ուսումնասիրել ընտրված ելույթները: Համաժողովի ելույթները շատ լեզուներով մատչելի են conference.lds.org: